Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2211(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0185/2014

Predložena besedila :

A7-0185/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.41
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0317

Sprejeta besedila
PDF 297kWORD 114k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
P7_TA(2014)0317A7-0185/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 (C7-0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0185/2014),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 158.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 (C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0185/2014),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 158.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 (C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) (v nadaljevanju: finančna uredba), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0185/2014),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljevanju: center) kažejo, da je proračun centra v proračunskem letu 2012 znašal 16 317 000 EUR, kar je 0,26 % več kot leta 2011;

B.  ker je v letu 2012 skupni prispevek Unije v proračun centra znašal 15 550 920 EUR, kar je za 0,98 % več kot v letu 2011;

C.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu zapisalo, da so štirje popravljalni ukrepi, s katerimi se je center odzval na pripombe iz prejšnjega leta, označeni kot „zaključeni“, eden ima status ukrepa, ki „se izvaja“, eden pa je označen kot „neizveden“;

2.  je seznanjen s trditvami centra, da:

—  še ni rešitve v zvezi s prodajo pisarniških prostorov, ki se ne uporabljajo, ali njihovo oddajo v najem, čeprav si center dejavno prizadeva za iskanje primerne rešitve; poleg tega priznava, da je center še dodatno racionaliziral in znižal svoje stroške vzdrževanja in v ta namen pregledal varnostne nastavitve in zmanjšal porabo energije,

—  je Komisija leta 2012 zaključila tretje vrednotenje centra ter da je center pripravil, njegov upravni odbor pa potrdil akcijski načrt za nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil, oblikovanih na podlagi vrednotenja, v katerem so opredeljeni natančni ukrepi, ki jih je treba sprejeti v obdobju izvajanja delovnega programa 2013–2015,

—  je bila izvedena revizija notranjih postopkov centra za manjši obseg prenosov, po kateri so se sredstva, prenesena iz leta 2012 v leto 2013, zmanjšala za 16 % v primerjavi s predhodnim letom,

—  je bila vzpostavljena finančna politika, namenjena rednemu spremljanju morebitnih tveganj, katere cilj je zmanjšanje finančnih tveganj na najmanjšo možno mero in njihova porazdelitev,

—  je bila uvedena revizija politike centra, ki se nanaša na izjeme, da bi slednja izrecno zajela izjeme, ki predstavljajo odstopanje od pravil, formalno sprejetih in veljavnih v centru,

—  so bili njegovi postopki zaposlovanja prilagojeni, da bi predvidevali opredelitev vsebine pisnih preverjanj in pogovorov s kandidati, preden izbirna komisija preuči prejete vloge;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,74 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 98,5 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  je seznanjen, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu ni odkrilo pomembnejših zadev v zvezi s stopnjo prenosov v letu 2012; izreka pohvalo centru, ker je sledil načelu enoletnosti in pravočasno izvršil svoj proračun;

Prerazporeditve

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo centru za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

7.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v centru;

Pripombe o notranjem nadzoru

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center glede na letno revizijsko poročilo Računskega sodišča od upravičencev ponavadi ne pridobiva dokumentov, ki bi dokazovali upravičenost in točnost stroškov, za katere se zahteva povračilo, v zvezi z nepovratnimi sredstvi za podporo sodelovanju v okviru omrežja Reitox, in da so naknadna preverjanja stroškov na kraju samem na ravni upravičencev redkost; poziva center, naj to uredi s sprejetjem priporočila Računskega sodišča o naključnem preverjanju spremne dokumentacije in večjem deležu upravičencev, zajetih v preverjanja na kraju samem, kar bi lahko močno povečalo zanesljivost; poziva center, naj v okviru nadaljnjega ukrepanja na podlagi razrešnice za leto 2012 poroča organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, o sprejetih ukrepih;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni bilo opravljeno nobeno naknadno preverjanje transakcij, izvršenih po letu 2008, razen za nepovratna sredstva; poziva center, naj v okviru nadaljnjega ukrepanja na podlagi razrešnice za leto 2012 to zadevo obravnava in poroča organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, o sprejetih ukrepih;

Druge pripombe

10.  na podlagi letnega revizijskega poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center trenutno letno namenja približno 200.000 EUR za pisarniške prostore, ki jih ne uporablja, v nekdanji stavbi in na novem sedežu; poziva center, naj v sodelovanju s Komisijo in nacionalnimi organi v okviru nadaljnjega ukrepanja na podlagi razrešnice za leto 2012 prednostno poišče ustrezne rešitve za te neuporabljene pisarniške prostore in poroča organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, o sprejetih ukrepih;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  potrjuje, da bo center na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU pregledal svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati pregleda, ko bodo ti na voljo;

12.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in najvišjih vodstvenih delavcev centra ter izjava o interesih izvršnega direktorja niso objavljeni; poziva center, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Notranje revidiranje

13.  je seznanjen z navedbami centra, da je služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) 27. novembra 2012 predložila triletni strateški načrt za center in da ga je upravni odbor centra potrdil na svojem zasedanju 6. in 7. decembra 2012; ugotavlja, da IAS leta 2012 ni izvedla nobenih revizij v centru; ugotavlja, da je IAS izvedla preverjanje uresničevanja svojih predhodnih priporočil in ugotovila, da se je na presečni datum 31. december 2012 eno zelo pomembno priporočilo še izvajalo, dve pa sta bili že izvedeni, vendar ju je morala IAS še potrditi;

Uspešnost

14.  zahteva, da center na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

15.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 158.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov