Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2222(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0194/2014

Indgivne tekster :

A7-0194/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.43
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0319

Vedtagne tekster
PDF 291kWORD 117k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P7_TA(2014)0319A7-0194/2014
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 (C7-0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0194/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 172.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0194/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 172.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(4), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0194/2014),

A.  der henviser til, at budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2012 ifølge dets årsregnskab var på 8 158 163 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,68 % i forhold til 2011; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2011

1.  noterer sig agenturets meddelelse om, at:

   det fremførte beløb ved udgangen af 2012 for afsnit III udgjorde 13 % af årsbudgettet, og at fremførslerne for afsnit II udgjorde 2 % af årsbudgettet, mens det samlede fremførte beløb udgjorde 8,5 % af årsbudgettet; tager til efterretning, at reduktionen i omfanget af bevillinger, som var fremført til det efterfølgende år, blev opnået ved at flytte indkøbsplanlægningen fra regnskabsårets første kvartal til sidste kvartal i det foregående år
   at dets første inventaropgørelse blev iværksat i april 2013 under anvendelse af ABAC Assets-regnskabssystemets applikation og teknologi, hvorved agenturet kontrollerede eksistensen, værdisættelsen, støtteberettigelsen og rigtigheden af de bogførte anlægsaktiver
   at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe den manglende gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne; tager til efterretning, at Revisionsretten i sin beretning har markeret dette punkt som ”afsluttet”;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

2.  noterer sig med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 91,45 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  tager til efterretning, at der ved Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår fremførselsniveauet i 2012, og roser agenturet for at have overholdt princippet om etårighed og for dets rettidige gennemførelse af budgettet;

Overførsler

4.  noterer sig med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og resultaterne af Revisionsrettens revision ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser, og udtrykker sin anerkendelse af agenturets gode budgetplanlægning;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

5.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller revisionsresultaterne for 2012 gav anledning til bemærkninger til agenturets udbudsprocedurer i Revisionsrettens årsberetning;

6.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2012 ikke fremsatte bemærkninger til agenturets ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  anerkender, at bestyrelsen godkendte og underskrev beslutningen om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af regler om gennemsigtighed og fortrolighed i oktober 2013;

8.  bemærker, at cv'er for og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer agenturet til at udbedre denne situation hurtigst muligt;

Bemærkninger om den interne kontrol

9.  noterer sig med bekymring, at selv om finansforordningen og de tilhørende gennemførelsesbestemmelser foreskriver en inventaropgørelse over anlægsaktiver mindst hvert tredje år, blev dette ifølge Revisionsrettens årsberetning ikke overholdt, eftersom agenturet ikke foretog en samlet inventaropgørelse i 2012 efter inventaropgørelsen i 2009; tager til efterretning, at det ville have været enten meget vanskeligt eller ligefrem virket imod hensigten at foretage en inventaropgørelse i 2012, fordi inventarstyringsmodulet under det integrerede budget- og regnskabssystem, der støttes af Kommissionen (GD BUDG), først blev indført samme år; tager til efterretning, at dette punkt er blevet afhjulpet med det nye system i 2013;

Intern revision

10.  noterer sig agenturets meddelelse om, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2012 gennemførte en tilbundsgående risikovurdering for at fastlægge revisionsprioriteringerne for de kommende tre år; bemærker, at IAS den 3. december 2012 fremlagde sin endelige strategiske revisionsplan for 2013-2015, hvori tjenesten udstak de forventede emner for sin revision af agenturet i nævnte periode; noterer sig, at IAS også gennemførte en dokumentationsundersøgelse af agenturets oplysninger, der viste, at der pr. 31. december 2012 ikke udestod nogen kritiske henstillinger; noterer sig imidlertid med bekymring, at gennemførelsen af fire meget vigtige henstillinger var forsinket i forhold til de frister, agenturet havde fastsat i de oprindelige handlingsplaner; noterer sig, at to af disse henstillinger faktisk er afsluttet;

Resultater

11.  anmoder om, at agenturet på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, videreformidler resultaterne af dets arbejde, og hvilken virkning arbejdet har for EU-borgerne;

o
o   o

12.  henviser i forbindelse med de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 3. april 2014(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 172.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0299.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik