Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2222(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0194/2014

Predložena besedila :

A7-0194/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.43
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0319

Sprejeta besedila
PDF 362kWORD 113k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
P7_TA(2014)0319A7-0194/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 (C7-0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0194/2014),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 172.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0194/2014),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 172.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 (C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0194/2014),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2012 znašal 8 158 163 EUR, kar je 0,68 % več kot leta 2011; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi glede razrešnice za leto 2011

1.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   je količina prenosov ob koncu leta 2012 za naslov III predstavljala 13 % letnega proračuna, za naslov II pa 2 % letnega proračuna, medtem ko je celotni znesek, ki je bil prenesen, predstavljal 8,5 % letnega proračuna; priznava, da se je zmanjšanje stopnje proračunskih sredstev, ki so bila prenesena v naslednje leto, doseglo s prenosom načrtovanja javnih naročil iz prvega četrtletja proračunskega leta v zadnje četrtletje predhodnega leta;
   se je prvi inventar začel aprila 2013 z uporabo sistema za upravljanje sredstev in tehnologijo ABAC, s pomočjo katerega je agencija preverila obstoj, vrednotenje, upravičenost in točnost knjiženih osnovnih sredstev;
   so bili za odpravo premajhne preglednosti postopkov za zaposlovanje sprejeti ustrezni ukrepi; priznava, da je Računsko sodišče v svojem poročilu to zadevo označilo kot zaključeno;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 100 % in da je bila stopnja izvrševanja plačil 91,45 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

3.  ugotavlja, da Računsko sodišče pri letni reviziji ni našlo večjih težav v zvezi z zneski, prenesenimi v proračunsko leto 2012, in izreka pohvalo agenciji za upoštevanje načela enoletnosti in pravočasno izvrševanje proračuna;

Prerazporeditve

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili, in izreka pohvalo agenciji za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

6.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  priznava, da je upravni odbor oktobra 2013 odobril in podpisal sklep o praktičnih podrobnostih za uporabo pravil o preglednosti in zaupnosti;

8.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora niso objavljeni; poziva agencijo, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Pripombe o notranjem nadzoru

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v skladu z letnim revizijskim poročilom Računskega sodišča, čeprav je v finančni uredbi in njenih izvedbenih pravilih določeno, da je treba popis osnovnih sredstev izvesti vsaj vsaka tri leta, to ni bilo upoštevano, in agencija v letu 2012 ni izvedla obsežnejšega popisa, ki bi sledil tistemu iz leta 2009; priznava, da bi bilo zelo težko oziroma celo neproduktivno izvesti popis leta 2012, saj modul za upravljanje popisa sredstev integrirane platforme za proračun in računovodstvo, ki ga podpira Komisija (GD BUDG), obstaja šele od istega leta; ugotavlja, da je bilo to vprašanje obravnavano v okviru novega sistema leta 2013;

Notranja revizija

10.  je seznanjen s trditvami agencije, da je služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) leta 2012 pripravila poglobljeno oceno tveganja, da bi določila prednostne naloge na področju revizije v naslednjih letih; ugotavlja, da je IAS 3. decembra 2012 predložila svoj končni strateški revizijski načrt za obdobje 2013–2015, pri čemer je opredelila bodoče teme za revizije agencije v tem obdobju, ki jih bo opravila ta služba; ugotavlja, da je IAS izvedla dokumentacijski pregled informacij, ki jih je predložila agencija, iz katerega je bilo razvidno, da 31. decembra 2012 ni bilo nerešenih kritičnih priporočil; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je pri izvajanju štirih zelo pomembnih priporočil prišlo do zamude glede na roke, ki jih je agencija določila v prvotnih akcijskih načrtih; ugotavlja, da sta sedaj dve od teh priporočil zaključeni;

Uspešnost

11.  zahteva, da agencija na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

12.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 172.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov