Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2239(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0231/2014

Predložena besedila :

A7-0231/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.45
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0321

Sprejeta besedila
PDF 364kWORD 123k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
P7_TA(2014)0321A7-0231/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 (C7-0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0231/2014),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 197.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 (C7‑0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0231/2014),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 197.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 (C7‑0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) (v nadaljevanju: finančna uredba), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0231/2014),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je proračun organa v proračunskem letu 2012 znašal 20 279 000 EUR, kar je 19,53 % več kot leta 2011;

B.  ker je v skladu z računovodskimi izkazi organa skupni prispevek Unije v proračun organa za leto 2012 znašal 6 408 000 EUR, kar je 5,54 % manj kot v letu 2011;

C.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  opozarja, da je bil Evropski parlament osrednja gonilna sila pri ustanavljanju Evropskega organa za vrednostne papirje in trge kot enega izmed treh evropskih nadzornih organov (poleg Evropskega bančnega organa in Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine), ki so šele v fazi vzpostavljanja; zato meni, da je boljše usklajevanje na evropski ravni še vedno potrebno;

2.  je prepričan, da je vloga organa pri spodbujanju varnih in stabilnih finančnih trgov, stabilnosti finančnega sistema in omogočanju varnega delovanja evropskega trga lastniških instrumentov pomembna za okrevanje gospodarstva ter ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

3.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu zapisalo, da je eden od devetih popravnih ukrepov, s katerimi se je organ odzval na pripombe Računskega sodišča iz leta 2011, označen kot „neizvršen“, pet ukrepov je označenih kot ukrepi „v teku“, trije ukrepi pa so bili septembra 2013 „v zaključni fazi“; opozarja, da je treba ta proces izpeljati v celoti, vključno z opustitvijo prenosa sredstev v naslednje proračunsko leto, pa tudi preglednostjo postopkov izbora in neustreznostmi proračunskega načrtovanja;

4.  je seznanjen s trditvami organa, da:

   sta potrjevanje računovodskih sistemov dokončala računovodja organa in upravni odbor,
   uprava organa izvaja natančno spremljanje izvrševanja proračuna, da se zagotovi pravočasno sprejetje popravnih ukrepov v zvezi z nizko stopnjo izvrševanja obveznosti; poleg tega opaža, da je bil leta 2012 določen strožji postopek preverjanja in odobritve za upravljanje prenosov,
   so bile predloge in smernice za zaposlovanje popravljene in izboljšane, pri čemer se izvajajo strožji nadzor in preverjanja dokazil, da se izboljšajo postopki zaposlovanja,
   vključuje politika obvladovanja navzkrižja interesov organa, ki naj bi jo sprejel upravni odbor, za namene preprečevanja navzkrižja interesov določbo, v skladu s katero se člani upravnega odbora strinjajo, da se javno objavi, da se zavedajo svojih obveznosti v zvezi z navzkrižjem interesov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 86,12 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 65,22 %;

6.  poudarja, da bodo dodatne naloge, ki so bile zaupane organu, in tudi prihodnje naloge, predvidene v zakonodajnih predlogih, ki jih je treba še potrditi, zahtevale povečanje proračuna in nove človeške vire, da bo lahko ta organ na zadovoljiv način izpolnil svojo nadzorno vlogo; meni, da je to zelo pomembno, saj se bodo naloge organa najverjetneje množile; ugotavlja, da bi bilo treba pred morebitnim povečanjem števila zaposlenih ali sočasno z njim izvesti ukrepe za racionalizacijo, kjer so ti mogoči, na primer premestitve, da se doseže večja učinkovitost;

7.  ugotavlja, da je sedanja finančna ureditev organa na osnovi mešanega financiranja toga, povzroča upravno breme in bi lahko ogrozila njegovo neodvisnost;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo v skladu z letno revizijo Računskega sodišča 2 800 000 EUR (14 %) skupnih sredstev razveljavljenih, 4 200 000 EUR (21 %) proračunskih sredstev za prevzete obveznosti pa prenesenih v leto 2013; priznava, da je visoka stopnja razveljavitev v glavnem posledica dejstva, da je bil proračun oblikovan na podlagi v celoti izvedenega kadrovskega načrta na začetku leta 2012, medtem ko je bilo nekaj zaposlitev izvedenih šele med letom, ter zamud v javnih naročilih na področju IT;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, visoka, saj znaša 39 % za naslov II in 52 % za naslov III; priznava, da je bilo to kar zadeva naslov II predvsem posledica dejstva, da je bila decembra 2012 dodeljena pomembna pogodba (600 000 EUR) za gradbena dela v zvezi s prostori organa, in da je kar zadeva naslov III visoka stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, posledica večletnega značaja velikih razvojnih projektov na področju IT in zamud v javnih naročilih, ki so bila s tem povezana;

Prerazporeditve

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je organ izvedel 22 prerazporeditev proračunskih sredstev v višini 3 200 000 EUR, ki predstavljajo 16 % skupnega proračuna za leto 2012, kar razkriva slabosti v načrtovanju proračuna;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  obžaluje, da je v skladu z letno revizijo Računskega sodišča še veliko manevrskega prostora za izboljšanje pravočasnosti in dokumentiranja postopkov za oddajo javnih naročil;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je treba v skladu z letno revizijo Računskega sodišča zvišati stopnjo preglednosti postopkov zaposlovanja organa; poziva organ, naj izvede popravne ukrepe in obvesti organ, pristojen za podelitev razrešnice, o rezultatih sprejetih ukrepov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  potrjuje, da je organ po objavi Posebnega poročila Računskega sodišča št. 15/2012 skupaj z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine pregledal svoje smernice o etiki, pri čemer se je opiral na smernice Komisije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU; pozdravlja dejstvo, da je notranja revizijska služba leta 2013 preučila smernice o etiki in ocenila, da so primer najboljše prakse;

14.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in odbora nadzornikov ter izjave o interesih izvršne direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva organ, naj nemudoma odpravi to pomanjkljivost;

Pripombe o notranjem nadzoru

15.  priznava, da je organ s sprejetjem in izvajanjem osnovnih zahtev za vse standarde notranjega nadzora v svojem drugem letu delovanja naredil pomemben korak; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se standardi še ne izvajajo v celoti;

Notranje revidiranje

16.  je seznanjen z navedbo organa, da je služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) leta 2012 izvedla svojo prvo misijo pri organu, in sicer popolno oceno tveganj organa; ugotavlja, da je IAS 14. septembra 2012 na podlagi tega predložila za organ strateški revizijski načrt, ki temelji na ocenjenih tveganjih, in da je upravni odbor organa ta načrt potrdil 5. novembra 2012;

Uspešnost

17.  zahteva, da organ na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 197.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov