Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2210(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0183/2014

Esitatud tekstid :

A7-0183/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.49
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0325

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 106k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
P7_TA(2014)0325A7-0183/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0183/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori tegevusele fondi 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 221.
(2) ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) ELT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0183/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 221.
(2) ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) ELT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2) (edaspidi „finantsmäärus”), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid otsuseid ja resolutsioone eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0183/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond”) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2012. aasta lõplik eelarve 21 430 000 eurot, mis oli 2011. aasta eelarvest 4,03 % suurem;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1.  peab kiiduväärseks fondi panust ELi elu- ja töötingimuste alaste teadmiste edendamisse ajal, mil need tingimused mõned liikmesriigis jätkuvalt halvenevad; tuletab meelde, et koostatud on viienda Euroopa töötingimuste uuringu ülevaatlik aruanne, mis sisaldab olulisi ja asjakohaseid järeldusi suundumuste kohta töökohtade kvaliteedi, püsivate töökohtade, vananeva töötajaskonna, tervise ja heaolu, tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu valdkondades;

2.  märgib, et 2012. aasta tööprogramm oli fondi nelja-aastases programmis (2009–2012) viimane; peab kiiduväärseks fondi kiiret reageerimist majanduskriisist tingitud poliitiliste prioriteetide muutumisele ning uute projektide alustamist seoses esmatähtsate valdkondadega, nagu kriisi sotsiaalne mõju, majanduse taastumine, töökohtade loomine, demograafilised muutused ja jätkusuutlikkus avalikus sektoris;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et eelarve I jaotise täitmismäär oli 98 % ja II jaotise täitmismäär 82 %;

Järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et kuigi III jaotise kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr on kõrge – 50 % (3 688 996 eurot) −, vastab see maksete ajakavale ning peegeldab fondi tegevuse mitmeaastast iseloomu; märgib, et suur osa (71 %) III jaotise ülekantud assigneeringutest on seotud kahe projektiga, mille meetmete rakendamine edenes plaanipäraselt ja kooskõlas aasta tööprogrammiga;

Ümber paigutatud assigneeringud

5.  märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; tunnustab fondi eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et kontrollikoda ei esitanud iga-aastases auditiaruandes fondi hankemenetluste kohta ühtki kommentaari, seda ei seoses 2012. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega;

7.  märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes fondi töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab teadmiseks fondi esitatud teabe selle kohta, et alates 2011. aastast on fondis kasutusel juhatuse liikmete võimalike huvide konfliktide jälgimise ja neist aruandmise süsteem ning fondi veebisaidil on avaldatud asjaomased vormid; märgib peale selle, et fondi juhatus arutas huvide konfliktide tuvastamise ja haldamise põhjalikku strateegiat oma 25. oktoobri 2013. aasta koosolekul ja selle alusel toimub praegu strateegia lõplik sõnastamine, et avaldada see 2014. aasta esimeses kvartalis; palub fondil esitada vastuvõetud dokument eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

9.  märgib, et haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; palub fondil see olukord kiiremas korras parandada;

Siseaudit

10.  võtab teadmiseks fondi esitatud teabe selle kohta, et komisjoni siseauditi talitus korraldas 2012. aastal auditi, mille eesmärk oli anda sõltumatu kinnitus selle kohta, et sisekontrollisüsteem on iga-aastase tegevusaruande koostamise ja eelkõige direktori kinnitava avalduse väljastamise osas asjakohane ja tõhus;

11.  märgib, et siseauditi talitus tegi auditi käigus kindlaks rea positiivseid aspekte ja on seisukohal, et fondi sisekontrollisüsteem tagab nende eesmärkide saavutamiseks piisava kindluse; märgib siiski, et antud on 12 soovitust, millest üks oli väga oluline; märgib, et neid soovitusi viiakse ellu;

12.  märgib rahuloluga, et soovitused, mis siseauditi talitus on andnud varasemate auditite käigus, on asjakohaselt ellu viidud;

Tulemuslikkus

13.  nõuab, et fond edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o
o   o

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 221.
(2) ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) ELT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0299.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika