Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2235(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0179/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0179/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0327

Pieņemtie teksti
PDF 371kWORD 126k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols
P7_TA(2014)0327A7-0179/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0323/2013 – 2013/2235(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(3) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0179/2014),

1.  sniedz Eiropas Policijas biroja direktoram apstiprinājumu par biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 236. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0323/2013 – 2013/2235(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(3) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0179/2014),

1.  apstiprina Eiropas Policijas biroja kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 236. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0323/2013 – 2013/2235(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(3) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0179/2014),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas biroja (Eiropola) finanšu pārskatiem tā 2012. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 84 152 000, kas ir par 0,73 % mazāk nekā 2011. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  ar bažām konstatē, ka Birojs pārnesa līdzekļus EUR 1 200 000 apmērā telpu izmaiņu dēļ saistībā ar Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centra izveidi; norāda ― lai gan Birojs 2012. gada jūlijā vienojās par šīm izmaiņām ar uzņēmējvalsti, līgums par nepieciešamo darbu veikšanu tika parakstīts tikai 2013. gada aprīlī; turklāt norāda, ka Birojs pārnesa līdzekļus EUR 100 000 apmērā saistībā ar jaunas cilvēkresursu pārvaldības sistēmas ieviešanu; pauž bažas par to, ka abi minētie līdzekļu pārnesumi neatbilda gada beigās uzņemtajām juridiskajām saistībām un tādēļ bija nepareizi; aicina Biroju veikt pasākumus, lai nākotnē novērstu līdzīgas situācijas, un ziņot par situācijas attīstību 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas pēcpārbaudes procesā;

2.  pieņem zināšanai pasākumus, kuru lielākā daļa vēl turpinās un kurus veic, ņemot vērā Revīzijas palātas komentārus attiecībā uz 2011. finanšu gadu par to, ka nav pieņemtas izņēmumu noteikšanas procedūras; norāda, ka vēl nav pilnībā apstiprināta grāmatvedības sistēma;

3.  ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropola pensiju fonda(7) 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi; aicina Biroju to informēt par visiem lēmumiem attiecībā uz Fonda darbību nākotnē;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  atzīmē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,8 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 79,7 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  pauž nožēlu par to, ka saistības EUR 2 600 000 apmērā (no EUR 15 000 000), kas tika pārnestas no 2011. gada, 2012. gadā bija jāatceļ, jo tās pārsniedza faktiskās vajadzības; aicina Biroju nākotnē uzlabot finanšu plānošanu;

6.  norāda, ka Birojs uz 2013. gadu pārnesa saistību apropriācijas EUR 16 300 000 apmērā (19,64 % no kopējām saistību apropriācijām); norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz II sadaļu „Administratīvie izdevumi” (EUR 4 200 000) un III sadaļu „Pamatdarbība” (EUR 11 200 000); konstatē, ka šie pārnesumi pamatā ir saistīti ar Birojam 2012. gada jūnijā uzticēto jauno uzdevumu pārvaldīt Eiropas Kibernoziedzības centra darbību; konstatē, ka šā uzdevuma īstenošanas nolūkā gada beigās tika paredzētas būtiskas budžeta saistības, kuras ietekmēja uz 2013. gadu pārnesto summu;

Pārvietojumi

7.  norāda, ka Birojs veica 19 budžeta pārvietojumus EUR 4 500 000 apmērā, skarot 82 no 115 budžeta pozīcijām; konstatē, ka tie pamatā tika veikti, lai iegādātos IT aprīkojumu Eiropas Kibernoziedzības centram;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  ar bažām norāda, ka pārbaudītajās darbā pieņemšanas procedūrās tika konstatēti trīs trūkumi, t. i., pirmkārt, rakstiskajos pārbaudījumos un intervijās izmantotie jautājumi tika izstrādāti pēc tam, kad atlases komisija bija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus, otrkārt, nebija pierādījumu tam, ka kandidātu atlasīšanai izmantoto atlases kritēriju svērums ir ticis noteikts pirms pieteikumu izvērtēšanas, un, treškārt, atlases komisijas nebija pienācīgi dokumentējušas visas sanāksmes un lēmumus; aicina Biroju labot minēto situāciju un ziņot par paveikto saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pēcpārbaudi;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  atzinīgi vērtē to, ka Birojs 2014. gadā ieviesīs īpašu papildu politiku interešu konfliktu pārvaldības un dāvinājuma priekšmetu pieņemšanas jomā;

10.  konstatē, ka nedz Biroja valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama; aicina Biroju steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

11.  ņemot vērā Biroja sniegto informāciju, konstatē, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir veicis vienu revīziju ar mērķi sniegt neatkarīgu garantiju par iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu izstrādi un efektīvu īstenošanu attiecībā uz Biroja darbību un budžeta izpildes uzraudzību un ziņošanu par to, un šajā revīzijā tika konstatētas vairākas stiprās puses un tika sniegts viens ļoti svarīgs un seši svarīgi ieteikumi; norāda, ka Iekšējās revīzijas dienests pārbaudīja, kā tiek pildīti tā iepriekšējie ieteikumi, un konstatēja, ka 20 no tā ieteikumiem, kuru mērķis ir paaugstināt Biroja iekšējās kontroles standartus, var uzskatīt par izpildītiem, bet pieci no 11 ieteikumiem attiecībā uz 2011. gada revīziju par plānošanu un budžeta plānošanu, joprojām nav īstenoti (tas patlaban tiek darīts);

12.  aicina Eiropola atbildīgo nodaļu Eiropola tīmekļa vietnē publicēt to, cik daudz klasificēto dokumentu tas ir saņēmis (vai nosūtījis) atsevišķām iestādēm, citām struktūrām un dalībvalstīm, kā arī trešām personām, sniedzot sadalījumu pēc klasifikācijas līmeņa;

Darbības rezultāti

13.  prasa, lai Birojs, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o
o   o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(8).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 236. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Eiropas Policijas biroja pensiju fonda mērķis ir finansēt un izmaksāt pensijas darbiniekiem, kuri strādāja Birojā, pirms tas 2010. gada 1. janvārī kļuva par ES aģentūru.
(8) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0299.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika