Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2231(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0223/2014

Внесени текстове :

A7-0223/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.54
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0330

Приети текстове
PDF 372kWORD 127k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за ГНСС
P7_TA(2014)0330A7-0223/2014
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година (C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  като взе предвид член 319 от ДФЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5).

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0223/2014),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 261.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  като взе предвид член 319 от ДФЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5).

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0223/2014),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 261.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  като взе предвид член 319 от ДФЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5).

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0223/2014),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) нейният бюджет за финансовата 2012 година възлиза на 20 848 718 EUR, което представлява намаление с 46,12 % в сравнение с 2011 г.,

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2012 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 100 % и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 99,99 %;

Поети задължения и преноси

2.  Признава, че според доклада на Сметната палата общото ниво на бюджетни кредити за поети задължения се доближава до 100 % за всички дялове;

3.  Отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е относително висок за дял II (административни разходи) — 1 700 000 EUR (38 %); признава, че това се дължи отчасти на събития извън контрола на Агенцията, като например преместването на нейното седалище в Прага през септември 2012 г. (400 000 EUR) и създаването на центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“ (400 000 EUR), които наложиха осигуряването на някои стоки и услуги в последното тримесечие на годината; отбелязва освен това, че няколко договора за ИТ и правни услуги, включени в работната програма за 2013 г., бяха подписани през декември 2012 г.

Трансфери

4.  Отбелязва, че сума в размер на 700 000 EUR е пренесена от дял I (разходи за персонала) към дял II през ноември 2012 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  Отбелязва със загриженост, че Сметната палата е установила слабости в одитираните процедури за набиране на персонал, засягащи прозрачността и еднаквото третиране, а именно факта, че не са били определени нито минималните резултати, които кандидатите трябва да постигнат, за да бъдат допуснати до писмени изпити и събеседвания, нито праговете за включване в списъка на подходящите кандидати и факта, че в обявленията за свободни длъжности не са били посочени възможностите за обжалване от отхвърлените кандидати;

6.  Отбелязва, че в своя годишен доклад за 2012 г. Сметната палата не е направила коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  Изразява съжаление, че Агенцията не е отговорила на въпросника относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси; настоятелно призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета действията, които е предприела, за да се съобрази със Специален доклад № 15/2012 на Сметната палата и препоръките на Парламента всички агенции да разработят и да прилагат всеобхватни политики и процедури за независимост, като въведат, наред с другото, механизъм за намиране на решение при случаите на злоупотреба с доверие и ясни санкции или като променят вече съществуващи такива;

8.  Отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на административния съвет, както и декларациите за интереси на изпълнителния директор и членовете на висшето ръководство, не са публично достъпни; призовава Агенцията да коригира незабавно това положение;

Вътрешен контрол

9.  Признава, че според данни от Агенцията през 2012 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е направила оценка на риска и е изпълнила ангажимент за последващи действия в съответствие със стратегическия план за одит на Агенцията; отбелязва, че не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки от предишни одитни доклади на IAS; отбелязва обаче, че в хода на анализа на риска IAS е установила определени процедури с висок присъщ риск, които не биха могли да бъдат считани за подлежащи на одит в рамките на опитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; отбелязва, че ръководството на Агенцията е представило план за действие за подходящо справяне с тези слабости;

Резултати от дейността

10.  Изисква от Агенцията да съобщава по достъпен начин резултатите и последиците от своята работа за европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

o
o   o

11.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 3 април 2014 г.(7) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 261.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0299.

Правна информация - Политика за поверителност