Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2231(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0223/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0223/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.54
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0330

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 366kWORD 158k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2012: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS
P7_TA(2014)0330A7-0223/2014
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 (C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0223/2014),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) EE L 276, 20.10.2010,σ. 11.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0223/2014),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) EE L 276, 20.10.2010,σ. 11.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0223/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Οργανισμού, σε 20 848 718 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 46,12% σε σύγκριση με το 2011·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 99,99%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συνολικό ποσοστό ανάληψης πιστώσεων προσέγγισε το 100% για όλους τους τίτλους.

3.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν σχετικά υψηλές για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ανερχόμενες σε 1 700 000 EUR (38%)· αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου του Οργανισμού, όπως η μεταφορά της έδρας του στην Πράγα τον Σεπτέμβριο του 2012 (400 000 EUR) και η δημιουργία του κέντρου παρακολούθησης ασφάλειας του Galileo (400 000 EUR), τα οποία απαίτησαν την παροχή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους· επισημαίνει, επίσης, ότι τον Δεκέμβριο του 2012 υπογράφηκαν πολλές συμβάσεις που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και νομικών υπηρεσιών που προβλέπονταν στο πρόγραμμα εργασίας για το 2013.

Μεταφορές πιστώσεων

4.  επισημαίνει ότι τον Νοέμβριο του 2012 ποσό ύψους 700 000 EUR μεταφέρθηκε από τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) στον τίτλο II.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, στις διαδικασίες πρόσληψης που έλεγξε, αδυναμίες οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν καθοριζόταν η ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος προκειμένου να κληθεί σε γραπτή δοκιμασία και σε συνέντευξη ή προκειμένου να συμπεριληφθεί στον πίνακα των επιτυχόντων, ούτε προβλεπόταν στις προκηρύξεις κενών θέσεων η δυνατότητα υποβολής ένστασης εκ μέρους των αποκλειόμενων υποψηφίων·

6.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε στην ετήσια έκθεση ελέγχου για το 2012 καμιά παρατήρηση όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης του Οργανισμού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να εκθέσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να συμμορφωθεί προς την ειδική έκθεση αριθ. 15/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη σύσταση του Κοινοβουλίου, ότι όλοι οι Οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν πλήρεις πολιτικές και διαδικασίες ανεξαρτησίας, μεταξύ άλλων καθιερώνοντας ειδικό μηχανισμό και σαφείς κυρώσεις για τις περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστοσύνης ή αλλάζοντας τα ήδη υπάρχοντα·

8.  επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν δημοσιοποιούνται· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει επειγόντως για την αντιμετώπιση του θέματος·

Εσωτερικός έλεγχος

9.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι το 2012 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε επιχείρηση αξιολόγησης κινδύνου και παρακολούθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου του Οργανισμού· επισημαίνει ότι δεν εκκρεμούν συστάσεις κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικές συστάσεις που απορρέουν από τις προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου της IAS· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου, η IAS εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθούν στο σχέδιο ελέγχου, δεδομένου ότι οι έλεγχοι κρίθηκαν είτε ανύπαρκτοι είτε ανεπαρκείς· επισημαίνει ότι η διοίκηση του Οργανισμού υπέβαλε σχέδιο δράσης σχετικά με την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών·

Επιδόσεις

10.  ζητεί από τον Οργανισμό να ανακοινώνει με προσιτό τρόπο τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχει το έργο του στους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως μέσω του ιστοτόπου του·

o
o   o

11.   παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014(7) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) EE L 276, 20.10.2010,σ. 11.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0299.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου