Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2231(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0223/2014

Esitatud tekstid :

A7-0223/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.54
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0330

Vastuvõetud tekstid
PDF 209kWORD 96k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur
P7_TA(2014)0330A7-0223/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0223/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 261.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0223/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 261.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0223/2014),

A.  arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2012. aasta eelarve 20 848 718 eurot, mis oli 46,12 % väiksem kui 2011. aastal;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli eelarve täimise määr 100 % ja maksete assigneeringute täitmismäär 99,99 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine määr oli kõikide jaotiste puhul peaaegu 100 %;

3.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli II jaotises (halduskulud) suhteliselt kõrge – 1 700 000 eurot (38 %); nendib, et osaliselt olid selle põhjuseks agentuurist sõltumatud asjaolud, nagu agentuuri asukoha üleviimine Prahasse 2012. aasta septembris (400 000 eurot) ning Galileo turvaseirekeskuse asutamine (400 000 eurot), mille tõttu oli vaja aasta viimases kvartalis hankida teatavaid kaupu ja teenuseid; võtab lisaks teadmiseks selle, et mitmed 2013. aasta tööprogrammi IT ja õigusteenustega seotud lepingud kirjutati alla 2012. aasta detsembris;

Ümberpaigutused

4.  märgib, et 2012. aasta novembris paigutati 700 000 euro suurune summa I jaotisest (personalikulud) ümber II jaotisse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab murega teadmiseks selle, et kontrollikoda leidis auditeeritud töölevõtmismenetlustes läbipaistvust ja kandidaatide võrdset kohtlemist mõjutavaid puudusi, näiteks asjaolu, et kirjalikele testidele ja intervjuudele pääsemise ega reservnimekirja kandmise lävendid ei olnud paika pandud ning avaldatud vabade ametikohtade teadetes puudus viide kaebuse esitamise võimaluse kohta;

6.  märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes agentuuri hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  peab kahetsusväärseks seda, et agentuur ei vastanud huvide konfliktide haldamise ja ennetamise teemalisele küsimustikule; nõuab tungivalt, et agentuur annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, milliseid meetmeid ta on rakendanud selleks, et viia oma tegevus kooskõlla kontrollikoja eriaruandega nr 15/2012 ja Euroopa Parlamendi soovitustega, mille kohaselt peaksid kõik ametid arendama ja rakendama ulatuslikku sõltumatust käsitlevat poliitikat ja menetlusi ning looma selleks muu hulgas usalduse kuritarvitamist käsitleva mehhanismi ja selged karistused või muutma juba olemasolevaid mehhanisme ja karistusi;

8.  märgib, et haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; palub agentuuril seda olukorda kiiremas korras parandada;

Siseaudit

9.  võtab teadmiseks agentuuri esitatud teabe selle kohta, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi talitus agentuuri strateegilise auditikava kohaselt läbi riskihindamise ja järelkontrolli; märgib, et siseauditi talituse varasematest auditiaruannetest ei olnud täitmata ühtegi kriitilise tähtsusega ega väga olulist soovitust; märgib siiski, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad protsessid, mis on oma olemuselt kõrge riskiga, kuid mida ei olnud auditikava raames võimalik auditeerida, kuna tõdeti, et nende üle kontroll kas puudus või oli ebapiisav; märgib, et agentuuri juhatus esitas tegevuskava, mille eesmärk on need puudused nõuetekohaselt kõrvaldada;

Tulemuslikkus

10.  nõuab, et agentuur edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o
o   o

11.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 261.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0299.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika