Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2231(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0223/2014

Ingediende teksten :

A7-0223/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.54
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0330

Aangenomen teksten
PDF 219kWORD 106k
Donderdag 3 april 2014 - Brussel
Kwijting 2012: Europees GNSS-Agentschap
P7_TA(2014)0330A7-0223/2014
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1.Besluit van het Europees Parlement van 3 april 2014 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012 (C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012,

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap(4), en met name artikel 14,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5) van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0223/2014),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2012;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 365 van 13.12.2013, blz. 261.
(2) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2.Besluit van het Europees Parlement van 3 april 2014 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012 (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012,

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap(4), en met name artikel 14,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5) van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0223/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 365 van 13.12.2013, blz. 261.
(2) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3.Resolutie van het Europees Parlement van 3 april 2014 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012 (C7‑0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012,

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap(4), en met name artikel 14,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5) van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien zijn eerdere kwijtingsbesluiten en ‑resoluties,

–  gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0223/2014),

A.  overwegende dat volgens zijn financiële staten de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (hierna: "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2012 neerkwam op 20 848 718 EUR, wat een daling van 46,12 % ten opzichte van 2011 betekent;

B.  overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2012 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2012 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 100% en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 99,99% bedroeg;

Vastleggingen en overdrachten

2.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het globale niveau van vastgelegde kredieten bijna 100% was voor alle titels;

3.  merkt op dat het bedrag aan overdrachten van vastgelegde kredieten met 1 700 000 EUR (38%), relatief hoog was voor titel II (administratieve uitgaven); wijst erop dat dit deels te wijten was aan gebeurtenissen buiten de controle van het Agentschap, zoals de verplaatsing van zijn zetel naar Praag in september 2012 (0,4 miljoen EUR) en de oprichting van het Galileo-centrum voor beveiligingscontrole (0,4 miljoen EUR), waardoor bepaalde goederen en diensten in het laatste kwartaal van het jaar geleverd moesten worden; wijst er daarnaast op dat een aantal contracten inzake IT- en juridische diensten die in het werkprogramma 2013 waren opgenomen, in december 2012 werd ondertekend;

Overschrijvingen

4.  merkt op dat een bedrag van 0,7 miljoen EUR in november 2012 werd overgeschreven van titel I (personeelsuitgaven) naar titel II;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  merkt met bezorgdheid op dat de Rekenkamer in de gecontroleerde wervingsprocedures de volgende tekortkomingen ontdekte, die van invloed zijn op de doorzichtigheid en de gelijke behandeling: er werden geen minimaal vereiste scores vastgesteld voor toelating tot de schriftelijke tests en de sollicitatiegesprekken of voor opname in de lijst van geschikte kandidaten, en in de kennisgeving van vacature werd niets bepaald over de mogelijkheid van beroep voor afgewezen kandidaten;

6.  merkt op dat de Rekenkamer in zijn jaarverslag voor 2012 geen opmerkingen heeft gemaakt over de aanbestedingsprocedures van het Agentschap;

Voorkoming van en omgang met belangenconflicten en transparantie

7.  betreurt dat het Agentschap de vragenlijst over de omgang met en de voorkoming van belangenconflicten niet heeft beantwoord; verzoekt het Agentschap met klem aan de kwijtingsautoriteit mee te delen welke acties het heeft ondernomen naar aanleiding van speciaal verslag nr. 15/2012 van de Rekenkamer en de aanbevelingen van het Parlement dat alle agentschappen alomvattende beleidslijnen en -procedures inzake onafhankelijkheid moeten ontwikkelen en toepassen, waarmee onder meer een mechanisme bij vertrouwensbreuk en duidelijke sancties worden ingevoerd of de reeds bestaande worden gewijzigd;

8.  stelt vast dat de cv's en de belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur, alsook de belangenverklaring van de uitvoerend directeur en het hoger management, niet openbaar zijn; verzoekt het Agentschap dit op zo kort mogelijke termijn te corrigeren;

Interne audit

9.  verneemt van het Agentschap dat de dienst Interne Audit van de Commissie (DIA) in 2012 een risicobeoordeling en een follow-upcontrole heeft uitgevoerd overeenkomstig het strategisch controleplan van het Agentschap; merkt op dat er geen openstaande essentiële of zeer belangrijke aanbevelingen waren in verband met eerdere controleverslagen van de DIA; wijst er echter op dat de DIA bij de risicoanalyse bepaalde processen met een hoog inherent risico heeft aangewezen die niet als controleerbaar konden worden beschouwd binnen het controleplan, aangezien de controles werden beoordeeld als afwezig of ontoereikend; wijst erop dat het management van het Agentschap een actieplan heeft ingediend om die tekortkomingen op adequate wijze aan te pakken;

Prestaties

10.  verzoekt het Agentschap de resultaten van zijn activiteiten en de invloed daarvan op de Europese burgers op een gemakkelijk toegankelijke wijze openbaar te maken, voornamelijk op zijn website;

o
o   o

11.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie van 3 april 2014(7) over de prestaties, het financiële beheer en de controle van de agentschappen.

(1) PB C 365 van 13.12.2013, blz. 261.
(2) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
(7) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0299.

Juridische mededeling - Privacybeleid