Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2250(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0203/2014

Внесени текстове :

A7-0203/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.55
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0331

Приети текстове
PDF 401kWORD 197k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие Artemis
P7_TA(2014)0331A7-0203/2014
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие Artemis за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0203/2014),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие Artemis във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2012 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие Artemis, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 369, 17.12.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие Artemis за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5).

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0203/2014),

1.  Одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие Artemis, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 369, 17.12.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие Artemis за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5).

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0203/2014),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие Artemis („Съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел да се повиши европейската конкурентоспособност и устойчивост, както и да се позволи появата на нови пазари и обществени приложения,

Б.  като има предвид, че Съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.,

В.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в Съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 420 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научни изследвания,

Бюджетно и финансово управление

1.   Отбелязва, че Сметната палата заявява, че годишните отчети на Съвместното предприятие за 2012 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2012 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на Съвместното предприятие;

2.  Изразява загриженост, че за втора поредна година Съвместното предприятие получи от Сметната палата становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети, тъй като Съвместното предприятие не е било в състояние да прецени дали стратегията за последващ одит предоставя достатъчно увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

3.  Отбелязва, че Сметната палата счита, че наличната информация относно прилагането на стратегията за последващ одит на Съвместното предприятие не е достатъчна, за да може Палатата да достигне до заключение дали този ключов инструмент действа ефективно; подновява призива си към Сметната палата, чрез нейните независими одити, да предостави на органа по освобождаване от отговорност свое собствено становище относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на Съвместното предприятие;

4.  Припомня, че през 2010 г. Съвместното предприятие прие стратегия за последващ одит и че нейното изпълнение започна през 2011 г; отбелязва, че одитът на заявленията за възстановяване на разходи по проектите е делегиран на националните финансиращи органи на държавите членки и че подписаните със съответните органи административни споразумения не уточняват практическите разпоредби относно последващите одити;

5.  Припомня, че според одитния доклад на Сметната палата, извършените през 2012 г. плащания във връзка със сертификатите за приемане на разходите, предоставени от националните финансиращи органи на държавите членки, са в размер на 7,3 млн. евро, което представлява 43% от общия размер на оперативните плащания; изразява загриженост, че съгласно същия одитен доклад на Сметната палата, одитните доклади, представени от националните финансиращи органи на съвместното предприятие Artemis обхващат около 45% от разходите по приключени проекти, че предприятието не е извършило оценка на качеството на съответните одити и че към края на април 2013 г. не всички национални финансиращи органи са предоставили на Съвместното предприятие информация относно одитните стратегии, както и че следователно Съвместното предприятие не е било в състояние да прецени дали последващите одити позволяват да се разполага с достатъчна увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

6.  Отправя искане към Съвместното предприятие да предостави на Европейския парламент доклад относно отрицателните елементи, откроени от Сметната палата; призовава да бъде представен на Парламента заедно с оценка от страна на Сметната палата;

7.  Отново заявява, че Съвместното предприятие следва да повиши незабавно качеството на своите предварителни и последващи проверки; изисква органът по освобождаване от отговорност да бъде информиран относно резултатите от процесите на последващ одит; отбелязва, освен това, че Съвместното предприятие участва в продължаващ процес за справяне с посочените въпроси заедно със Сметната палата и очаква положителни резултати през идващите години;

8.  Отбелязва, че първоначалният бюджет на Съвместното предприятие включваше бюджетни кредити за оперативни разходи в размер на 55,1 милиона евро и че в края на годината Управителният съвет е взел решение за намаляване на бюджета за оперативни разходи на 39,5 милиона евро; въпреки това изразява съжаление относно факта, че степента на усвояване на бюджетните кредити за оперативни плащания е достигнала едва 62%; отбелязва, че това противоречи на бюджетния принцип за балансираност; припомня на Съвместното предприятие необходимостта на приложи конкретни мерки за постигане на балансираност на бюджета, в съзвучие със съответните оперативни процедури на участващите държави членки;

9.  Изразява загриженост относно ниската степен на изпълнение на бюджета, и освен това относно свързаните с това дейности на Съвместното предприятие; подчертава, че депозитите в банкови сметки в края на 2012 г. възлизат на общо 17 230 100 EUR , което представлява 57% от разрешените бюджетни кредити за плащания (30 132 752 EUR);

10.  Констатира, на базата на доклада на Сметната палата, че, въпреки че в регламента на Съвета за създаване на Съвместното предприятие се предвижда максимален общ бюджет от 410 милиона евро за покриване на оперативните разходи, действителната степен на изпълнение и очакваната стойност на поканите за представяне на предложения заедно представляват 206 милиона евро, или само 50,2% от общия бюджет; отбелязва, че това сочи ниска степен на изпълнение на бюджета, дължаща се главно на сложната финансова процедура при приключването на проектите; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджета е свързана по напълно допълващ се начин с националните вноски на държавите членки;

Системи за вътрешен контрол

11.  Отбелязва, че Сметната палата счита, че през 2012 г. Съвместното предприятие е засилило усилията си по въвеждане и прилагане на ефективни финансови, счетоводни и управленски процедури за контрол; изтъква, че е необходима по-нататъшна работа, особено що се отнася до финансовите проверки на заявленията за възстановяване на разходи и стандартите за вътрешен контрол;

12.  Отбелязва надлежно, че в декларацията за достоверност на изпълнителния директор за 2012 г. се изразяват резерви относно стратегията за последващ одит, но че информацията, включена в резервите, е недостатъчна по отношение на нейното прилагане; призовава Съвместното предприятие да получи необходимата увереност, предоставяна от сертификатите на националните органи и стратегията за последващ одит;

13.  Изразява съжаление за това, че автобиографиите на членовете на управителния съвет и на изпълнителния директор не са публично достъпни; призовава Съвместното предприятие да коригира незабавно това положение; настоятелно призовава Съвместното предприятие, в рамките на бъдещото съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL), да изготви и приеме цялостна политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси;

14.  Счита, че високото ниво на прозрачност е ключов елемент за смекчаване на рисковете от конфликти на интереси; следователно призовава Съвместното предприятие да публикува на своя уебсайт своята политика и/или разпоредби относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси и правилата за тяхното прилагане, както и списъка на членовете на управителните съвети и техните автобиографии;

15.  Приканва Сметната палата да следи за прилагането на политиките на Съвместното предприятие относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, като изготви специален доклад по въпроса до следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

16.  Припомня, че съвместните предприятия Artemis и ENIAC са създадени през декември 2007 г., в рамките на Седмата рамкова програма за период от 10 години съответно за разработване на ключови способности в областта на наноелектрониката и за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи; отбелязва, че Artemis започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г., а ENIAC получи финансова автономност през юли 2010 г.;

17.  Припомня продължаващите опасения на органа по освобождаване от отговорност относно ниските степени на изпълнение на техните бюджети и освен това, свързаните с тях дейности на съвместните предприятия, асоциирани с високи парични салда; припомня, че те се стремят да увеличат и мобилизират частни и публични инвестиции в научните изследвания и иновациите в две допълващи се области от високо значение за промишлените структури в Европа;

18.  Отбелязва, че Комисията направи предложение (COM(2013)0501), в контекста на изпълнението на „Хоризонт 2020“, за обединяването на вградените компютърни системи (Artemis) и наноелектрониката (ENIAC) в единна инициатива и следователно, приключване на дейността на съвместните предприятия Artemis и ENIAC преди предвидения край на тяхната продължителност на 31 декември 2017 г.; отбелязва, че новото съвместно предприятие в областта на електронните компоненти и системи, наречено ECSEL („Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“) ще възприеме формата на тристранно институционално публични-частно партньорство, разполагащо със специална правосубектност, с участието на частния сектор, национални органи и органи на ЕС;

19.  Отбелязва, че този нов правен субект по член 187 от ДФЕС ще следва примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, упоменати в член 209 от Финансовия регламент, ще отговаря за непрякото управление и ще бъде приемник на всички права и задължения на настоящите съвместни предприятия Artemis и ENIAC; очаква Сметната палата да извърши пълни и подходящи финансови оценки на правата и задълженията на всеки субект; припомня, в този контекст, съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделна процедура за освобождаване от отговорност за съвместните предприятия по член 209 от Финансовия регламент;

20.  Изразява в такива кратки срокове и в отсъствието на последна, заключителна оценка на постиженията на съответните съвместни предприятия, Комисията взе решение за съществено адаптиране на стратегията за изпълнение на Съюза за разработване на ключови способности в областта на наноелектрониката и за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи; припомня искането на Парламента за анализ на разходите и ползите от сливането, който да откроява възможните му предимства и недостатъци;

21.  Отбелязва, че в междинните оценки се препоръчва бъдещите съвместни технологични инициативи да се осъществяват на правна основа, която е по-добре приспособена към спецификата на публично-частните партньорства, с по-леки административни разходи и по-голяма гъвкавост по отношение на административната тежест, намалена с цел да се привлече участието на водещи представители на съответния сектор;

22.  Отбелязва освен това, че за постигането на тези цели, съвместното предприятие ECSEL следва да предоставя финансова подкрепа основно под формата на безвъзмездни средства на участници вследствие на открити и конкурентни покани за представяне на предложения, насочени към доказани случаи на неефективност на пазара;

23.  Изразява съжаление, че предложението на Комисията изключва проверката на отчетите и на приходите и разходите на съвместното предприятие ECSEL от страна на Сметната палата и посочва, че отчетите на посоченото съвместно предприятие ще се проверяват ежегодишно от независим одитен орган; приканва Комисията да изясни каква е добавената стойност на подобно предложение; подчертава, че Сметната палата е изключителен одитор на съвместните предприятия, създадени по член 187 от ДФЕС, от 2002 г. и следователно е придобил обширни познания за съответните органи, които не бива да се разхищават;

Хоризонтални аспекти на европейските съвместни предприятия за научни изследвания

24.  Отбелязва, че одитният подход на Палатата включва аналитични одитни процедури, оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол, както и тестване на операции на равнището на Съвместното предприятие, но не и на равнището на членовете или крайните бенефициенти на Съвместното предприятие;

25.  Отбелязва, че одитното тестване на равнището на членовете или крайните бенефициенти се извършва от Съвместното предприятие или от външни одиторски дружества, с които Съвместното предприятие сключва договори и следи работата им;

26.  Приветства Специален доклад № 2/2013 на Сметната палата: „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“, в който Сметната палата проучва дали Комисията е осигурила ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП);

27.  Отбелязва, че одитът обхваща също така стартирането на съвместни технологични инициативи (СТИ);

28.  Изразява съгласие със заключението на Сметната палата, че СТИ са създадени с цел подкрепа на дългосрочните инвестиции в промишлеността, в определени области на научните изследвания; все пак отбелязва, че за осигуряването на финансова автономност на дадена СТИ са били необходими средно две години, като Комисията обикновено продължава да носи отговорност през една трета от очаквания оперативен живот на съвместните технологични инициативи;

29.  Освен това отбелязва, че според Сметната палата някои СТИ особено успешно са включили малките и средните предприятия (МСП) в своите проекти и почти 21% от финансирането, предоставяно от СТИ, е отишло за МСП;

30.  Обръща внимание на факта, че индикативният общ размер на средствата, считани за необходими за седемте европейски съвместни предприятия за научни изследвания, досега създадени от Комисията по член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (с изключение на Съвместното предприятие „Галилео“), за срока на съществуването им, възлиза на 21 793 000 000 EUR;

31.  Отбелязва, че общите прогнозни приходи в бюджета на съвместните предприятия за 2012 г. възлизат на около 2,5 млрд. евро, или около 1,8% от общия бюджет на Съюза за 2012 г., докато приблизително 618 милиона евро идват от общия бюджет (парична вноска на Комисията) и около 134 милиона евро идват от промишлени партньори и членове на съвместните предприятия;

32.  Отбелязва, че в съвместните предприятия работят 409 постоянни и временни служители, т.е. по-малко от 1% от общия брой длъжностни лица на Съюза, разрешен съгласно общия бюджет на Съюза (щатно разписание на служителите);

33.  Припомня, че общият размер на вноската на Съюза, считана като необходима за съвместните предприятия за периода на съществуването им, възлиза на 11 489 000 000 EUR;

34.  Приканва Сметната палата да анализира обстойно СТИ и другите съвместни предприятия в отделен доклад, с оглед на значителните суми, отделяни за тях, както и съществуващите рискове, и по-специално рисковете, свързани с репутацията; припомня, че Парламентът вече изиска от Сметната палата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия, заедно с техните частни партньори, да гарантират добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза; твърди, че посочената оценка е с неотложен характер що се отнася до съвместните предприятия „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) и Artemis.

(1) OВ C 369, 17.12.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

Правна информация - Политика за поверителност