Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2250(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0203/2014

Esitatud tekstid :

A7-0203/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.55
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0331

Vastuvõetud tekstid
PDF 224kWORD 116k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
P7_TA(2014)0331A7-0203/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõtte Artemis 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Artemis 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte Artemis ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0203/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Artemis tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Artemis tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 1.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõte Artemis 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Artemise 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte Artemis ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0203/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Artemis 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Artemis tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 1.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Artemise 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte Artemis ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0203/2014),

A.  arvestades, et ühisettevõte Artemis (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aasta detsembris 10 aastaks, et arendada manussüsteemide põhitehnoloogiaid eri rakendusvaldkondades, et tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning võimaldada uute turgude ja ühiskondlike rakenduste tekkimist;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 2009. aasta oktoobris;

C.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 420 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  on mures, et juba teist aastat järjest sai ühisettevõte kontrollikojalt märkustega arvamuse aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et ühisettevõte ei olnud võimeline hindama, kas järelauditite strateegia annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindlustunde;

3.  märgib, et kontrollikoda on seisukohal, et ühisettevõtte järelauditite strateegia rakendamise kohta saadaolev teave ei ole piisav, et kontrollikoda saaks teha järeldusi selle keskse kontrollivahendi mõjususe kohta; kordab oma palvet kontrollikojale esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile sõltumatute auditite kaudu oma arvamus ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

4.  tuletab meelde, et ühisettevõte võttis järelauditite strateegia vastu 2010. aastal ja selle rakendamine algas 2011. aastal; märgib, et projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimine delegeeriti liikmesriikide riiklikele rahastamisasutustele, kuid liikmesriikide riiklike rahastamisasutustega sõlmitud halduslepingud ei sisalda järelauditi praktilist korda;

5.  tuletab meelde, et kontrollikoja auditiaruande kohaselt tehti 2012. aastal liikmesriikide riiklike rahastamisasutuste väljastatud kulude heakskiitmise kontrollitõenditega seotud makseid kokku summas 7,3 miljonit eurot, mis moodustab 43 % kõigist tegevuskulude maksetest; on mures, et kontrollikoja sama auditiaruande kohaselt sai ühisettevõte Artemis riiklikult rahastamisasutuselt auditiaruanded, mis hõlmasid umbes 45 % lõpetatud projektidega seotud kulutustest, et ühisettevõte ei hinnanud nende auditite kvaliteeti ning et ühisettevõte ei olnud 2013. aasta aprilli lõpuks veel saanud kõikide riiklike rahastamisasutuste auditistrateegiat käsitlevat teavet ning et ühisettevõttel ei olnud seetõttu võimalik hinnata, kas järelauditid annavad piisava kindluse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

6.  palub, et ühisettevõte esitaks Euroopa Parlamendile aruande kontrollikoja tuvastatud negatiivsete aspektide kohta; nõuab, et see aruanne esitataks Euroopa Parlamendile koos kontrollikoja hinnanguga;

7.  kordab, et ühisettevõte peaks viivitamata parandama oma eel- ja järelkontrollide kvaliteeti; nõuab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni teavitataks järgmiste järelauditite tulemustest; märgib ka, et ühisettevõte püüab praegu neid probleeme koos kontrollikojaga lahendada ja loodab tulevastel aastatel headele tulemustele;

8.  märgib, et ühisettevõtte esialgne eelarve sisaldas põhitegevuse kulukohustuste assigneeringuid summas 55,1 miljonit eurot ja aasta lõpus otsustas juhatus vähendada tegevusassigneeringuid 39,5 miljoni euroni; tunneb siiski kahetsust asjaolu üle, et kasutusmäär põhitegevuse kulukohustuste assigneeringute puhul ulatus vaid 62 %-ni; märgib, et see on vastuolus eelarve tasakaalu põhimõttega; tuletab ühisettevõttele meelde, et eelarve tasakaalu saavutamiseks on vaja rakendada konkreetseid meetmeid kooskõlas osalevate liikmesriikide vastava tegevuskorraga;

9.  on mures eelarve madala täitmismäära ning eriti selle põhjuseks olnud ühisettevõtte tegevuse pärast; rõhutab, et 2012. aasta lõpus oli hoiuste summa pangas 17 230 100 eurot, mis moodustas 57 % heakskiidetud maksete assigneeringutest (30 132 752 eurot);

10.  järeldab kontrollikoja aruandest, et kuigi nõukogu määruses, millega ühisettevõte asutati, nähti tegevuskulude katmiseks ette maksimaalselt 410 miljonit eurot, oli projektikonkursside tegelik rakendusmäär ja prognoositav väärtus kokku 206 miljonit eurot ehk ainult 50,2 % kogu eelarvest; märgib, et see annab tunnistust eelarve madalast täitmismäärast, mis on peamiselt tingitud projektide lõpetamise keerukast finantsprotsessist; märgib, et eelarve täitmismäär on tihedalt seotud liikmesriikide riiklike kohustustega;

Sisekontrollisüsteemid

11.  märgib, et kontrollikoja arvates suurendas ühisettevõte 2012. aasta kestel jõupingutusi mõjusate finants-, raamatupidamis- ja juhtimisalaste kontrollimenetluste loomiseks ja rakendamiseks; märgib, et tööd on vaja jätkata, eelkõige väljamaksetaotluste finantskontrolli ja sisekontrollistandardite osas;

12.  märgib, et tegevdirektori kinnitav avaldus sisaldas seoses järelauditite strateegiaga reservatsiooni, reservatsioonis sisalduv teave aga ei ole piisav järelauditite strateegia rakendamise hindamiseks; palub ühisettevõttel saada vajalik kindlus, mille annavad riiklike ametiasutuste väljastatud kontrollitõendid ja järelauditi strateegia;

13.  peab kahetsusväärseks, et juhatuse liikmete ja tegevdirektori elulookirjeldused ei ole avalikult kättesaadavad; palub ühisettevõttel seda olukorda kiiresti parandada; nõuab tulevase ühisettevõtte ECSEL raames tungivalt, et ühisettevõte töötaks välja ja võtaks vastu mitmekülgse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika;

14.  on veendunud, et läbipaistvuse kõrge tase on huvide konfliktide ohu maandamisel keskse tähtsusega; palub seetõttu ühisettevõttel teha oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ja/või kord ning selle rakenduseeskirjad, samuti juhatuse liikmete loetelu ja elulookirjeldused oma veebisaidil kättesaadavaks;

15.  palub kontrollikojal jälgida ühisettevõtte huvide konfliktide haldamise ja ennetamise poliitikat ning koostada selle teema kohta järgmiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks eriaruande;

Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel)

16.  tuletab meelde, et ühisettevõtted Artemis ja ENIAC asutati 2007. aasta detsembris seitsmenda raamprogrammi raames kümneks aastaks, et arendada vastavalt nanoelektroonika põhipädevusi ja manussüsteemide põhitehnoloogiaid; märgib, et Artemis alustas iseseisvat tööd 2009. aasta oktoobris ja ENIAC sai finantssõltumatuse 2010. aasta juulis;

17.  tuletab meelde, kuidas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on väljendanud korduvalt muret nimetatud ühisettevõtete eelarve madala täitmismäära pärast ja selle põhjuseks olnud ettevõtete tegevuse pärast, mis on põhjustanud suure rahajäägi; tuletab meelde, et nad püüdsid suurendada ja toetada era- ja avaliku sektori investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni kahes Euroopa tööstuse jaoks väga olulises lisavaldkonnas;

18.  märgib, et komisjon tegi seoses Horisont 2020 rakendamisega ettepaneku (COM(2013)0501) ühendada manussüsteemid (Artemis) ja nanoelektroonika (ENIAC) üheks algatuseks ja sellest lähtuvalt lõpetada ühisettevõtete Artemis ja ENIAC tegevus enne kavandatud tähtaega, 31. detsembrit 2017; märgib, et uus elektroonikakomponentide ja -süsteemide ühisettevõte ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel)) luuakse kolmepoolse institutsionaalse era- ja avaliku sektori partnerlusena, mis on juriidiline isik ning hõlmab erasektorit, riiklikke asutusi ja Euroopa asutusi;

19.  märgib, et see uus, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 kohaselt asutatav juriidiline isik toimib avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevatele asutustele ettenähtud näidisfinantsmääruse alusel, millele on osutatud finantsmääruse artiklis 209, tema eelarvet täidetakse kaudselt ja ta võtab üle kõik praeguste ühisettevõtete Artemis ja ENIAC õigused ja kohustused; eeldab, et kontrollikoda annab iga juriidilise isiku õigustele ja kohustustele täieliku ja nõuetekohase finantshinnangu; tuletab sellega seoses meelde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust ühisettevõtete eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta iga asutuse kohta eraldi, nagu on sätestatud finantsmääruse artiklis 209;

20.  on üllatunud, et komisjon on otsustanud liidu nanoelektroonika põhipädevuste ja manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamise rakendusstrateegiat oluliselt kohandada nii lühikese aja jooksul ja lõpliku hinnanguta nimetatud ühisettevõtete saavutuste kohta; tuletab meelde parlamendi nõudmist, et ühinemise kohta tehtaks tasuvusanalüüs, milles oleksid välja toodud selle võimalikud eelised ja puudused;

21.  märgib, et vahearuannetes soovitati tulevase ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamist õiguslikul alusel, mis sobib paremini era- ja avaliku sektori partnerlusele ja mille puhul üldhalduskulud on väiksemad ja paindlikkus suurem ning halduskoormus vähendatud, et tõmmata ligi kõrgetasemelisi osalejaid tööstuse esindajate hulgast;

22.  märgib ka, et oma eesmärkide saavutamiseks peaks ühisettevõte ECSEL andma rahalist toetust peamiselt stipendiumide näol osalejatele, kes on läbinud avatud ja konkurentsivõimelised projektikonkursid, mille eesmärk on tegeleda tuvastatud turutõrgetega;

23.  väljendab kahetsust selle üle, et komisjoni ettepanekust on välja jäetud ühisettevõtte ECSEL raamatupidamisaruannete ning kulude ja tulude kontrollimine kontrollikoja poolt, ning märgib, et ühisettevõtte raamatupidamisaruandeid hakkab iga-aastaselt kontrollima sõltumatu auditiasutus; palub komisjonil selgitada, millist lisaväärtust see ettepanek annab; rõhutab, et kontrollikoda on alates 2002. aastast olnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 187 ühisettevõtete ainuaudiitor ja on seetõttu omandanud nende kohta laialdased kogemused, mida ei tohiks jätta kasutamata;

Euroopa teadusuuringute ühisettevõtete horisontaalsed aspektid

24.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest ning tehingute testimisest ühisettevõtte tasandil, kuid mitte ühisettevõtte liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil;

25.  märgib, et liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil toimuva auditialase testimise läbiviijaks on kas ühisettevõte ise või välisaudiitorühingud, kellega ühisettevõte on sõlminud lepingu ja kelle üle ta teostab järelevalvet;

26.  tunneb heameelt kontrollikoja eriaruande nr 2/2013 „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise?” üle, milles kontrollikoda uuris, kas komisjon on taganud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise;

27.  võtab teadmiseks, et audit hõlmas ka ühiste tehnoloogiaalgatuste loomist;

28.  nõustub kontrollikoja järeldusega, et ühised tehnoloogiaalgatused on loodud selleks, et toetada pikaajalisi tööstusinvesteeringuid kindlates teadusuuringute valdkondades; märgib siiski, et keskmiselt on kulunud ühisele tehnoloogiaalgatusele finantsilise iseseisvuse andmiseks kaks aastat ja komisjon jääb tavaliselt vastutavaks ühe kolmandiku ühiste tehnoloogiaalgatuste eeldatava tegutsemisaja eest;

29.  märgib lisaks, et kontrollikoja kohaselt on mõned ühised tehnoloogiaalgatused olnud eriti edukad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) kaasamisel oma projektidesse ning peaaegu 21 % ühiste tehnoloogiaalgatuste poolsest rahastamisest on läinud VKEdele;

30.  juhib tähelepanu asjaolule, et seitsmele Euroopa teadusuuringute ühisettevõttele, mis on seni asutatud komisjoni poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel (märkimisväärseks erandiks on ühisettevõte Galileo), nende tegevusajal vajalikuks peetavad soovituslikud vahendid kokku on 21 793 000 000 eurot;

31.  märgib, et ühisettevõtete 2012. aasta prognoositud eelarvestatud kogutulu oli umbes 2,5 miljardit eurot, mis moodustab umbes 1,8 % liidu 2012. aasta üldeelarvest, kusjuures ligikaudu 618 miljonit eurot tuli üldeelarvest (komisjoni rahaline toetus) ja ligikaudu 134 miljonit eurot tuli tööstuspartnerite ja ühisettevõtete liikmetelt;

32.  märgib, et ühisettevõtetes on tööl 409 koosseisulist ja ajutist töötajat, mis moodustab vähem kui 1 % liidu üldeelarve alusel lubatud liidu ametnike koguarvust (ametikohtade loetelu);

33.  tuletab meelde, et ühisettevõtetele nende tegevusajal vajalikuks peetava liidu rahalise toetuse kogusumma on 11 489 000 000 eurot;

34.  kutsub kontrollikoda üles analüüsima põhjalikult ühiseid tehnoloogiaalgatusi ja muid ühisettevõtteid eraldi aruandes, pidades silmas olulisi asjaomaseid summasid ja esinevaid (eriti mainealaseid) riske; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruande ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisaväärtus; väidab, et ühisettevõtete ENIAC ja Artemis puhul on sellist hinnangut vaja kiiresti.

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 1.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika