Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2250(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0203/2014

Ingivna texter :

A7-0203/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.55
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0331

Antagna texter
PDF 229kWORD 118k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis
P7_TA(2014)0331A7-0203/2014
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012, samt det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0203/2014).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Artemis ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Artemis, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 1.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012, samt det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0203/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Artemis, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 1.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012, samt det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0203/2014), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

C.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för en period på tio år får uppgå till högst 420 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2012 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet är oroat över att det gemensamma företagets årsredovisning för andra året i rad fick ett uttalande med reservationer från revisionsrätten avseende de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grundval av att det gemensamma företaget inte kunde bedöma huruvida strategierna för efterhandsrevision gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att den tillgängliga informationen om tillämpningen av det gemensamma företagets efterhandsrevisionsstrategi inte är tillräcklig för att revisionsrätten ska kunna dra en slutsats om huruvida denna nyckelkontroll fungerar ändamålsenligt. Parlamentet uppmanar på nytt revisionsrätten att genom sina oberoende revisioner ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sin egen åsikt om lagligheten och korrektheten när det gäller de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för 2012.

4.  Europaparlamentet påminner om att det gemensamma företaget 2010 antog en efterhandsrevisionsstrategi och att denna strategi började tillämpas 2011. Parlamentet noterar att granskningen av ersättningsanspråk för projekt har delegerats till de nationella finansieringsmyndigheterna i medlemsstaterna, men att de administrativa överenskommelser som har ingåtts med de berörda myndigheterna inte innehåller de praktiska arrangemangen kring efterhandsrevisionerna.

5.  Europaparlamentet påminner, i enlighet med revisionsrättens revisionsberättelse, om att de betalningar som utfördes 2012 avseende de intyg om godkännande av kostnader som utfärdats av nationella finansieringsmyndigheter i medlemsstaterna uppgick till 7,3 miljoner EUR, vilket motsvarar 43 % av de totala betalningarna för verksamheten. Parlamentet påpekar vidare, i enlighet med revisionsrättens revisionsberättelse, att de granskningsrapporter som det gemensamma företaget Artemis fick från de nationella finansieringsmyndigheterna täckte in omkring 45 % av kostnaderna för avslutade projekt, att företaget inte bedömde kvaliteten på granskningarna samt att det gemensamma företaget i slutet av april 2013 inte hade fått information om alla nationella finansieringsmyndigheters revisionsstrategier och att Artemis därför inte kunde avgöra om efterhandsrevisionerna gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

6.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget Artemis att lägga fram en rapport för parlamentet om de negativa inslag som revisionsrätten påpekat. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till parlamentet tillsammans med en utvärdering från revisionsrätten.

7.  Europaparlamentet betonar på nytt att det gemensamma företaget utan dröjsmål bör förbättra kvaliteten på sina förhands- och efterhandsrevisioner. Parlamentet kräver att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informeras om resultatet av efterhandsrevisionerna. Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företaget för närvarande arbetar tillsammans med revisionsrätten för att komma till rätta med dessa problem, och förväntar sig ett positivt resultat under de kommande åren.

8.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets ursprungliga budget innehöll åtagandebemyndiganden för drift på 55,1 miljoner EUR och att styrelsen vid årets slut beslutade att sänka driftsanslagen till 39,5 miljoner EUR. Parlamentet beklagar dock att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena för drift endast uppgick till 62 %. Parlamentet konstaterar att detta strider mot principen om balans i budgeten. Parlamentet påminner det gemensamma företaget om behovet av att vidta konkreta åtgärder för att nå balans i budgeten, i överensstämmelse med relevanta driftsrutiner i de deltagande medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet oroar sig över budgetens låga genomförandegrad och även över det gemensamma företagets underliggande verksamhet. Parlamentet understryker att tillgångarna på bankkonton vid slutet av 2012 uppgick till 17 230 100 EUR, vilket utgör 57 % av de godkända betalningsbemyndigandena (30 132 752 EUR).

10.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att, trots att det i rådets inrättandeförordning om det gemensamma företaget angavs en högsta budget för driftsutgifter på 410 miljoner EUR, uppgår det faktiska genomförandet och det förväntade värdet av ansökningsomgångar tillsammans till 206 miljoner EUR, eller endast 50,2 % av den totala budgeten. Parlamentet påpekar att dessa siffror visar att budgetgenomförandet är lågt, vilket till största delen beror på att den finansiella processen för att avsluta projekt är komplex. Parlamentet noterar att budgetgenomförandenivån är kopplad till och till fullo kompletterar medlemsstaternas nationella åtaganden.

System för intern kontroll

11.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget enligt revisionsrätten ökade sina ansträngningar under 2012 för att införa och tillämpa ändamålsenliga kontrollförfaranden när det gäller finansiell förvaltning, redovisning och ledning. Parlamentet påpekar att det dock krävs ytterligare arbete, i synnerhet när det gäller normerna för intern kontroll och den finansiella kontrollen av ersättningsanspråk.

12.  Europaparlamentet noterar att den verkställande direktörens förklaring i den årliga verksamhetsrapporten för 2012 innehåller en reservation om efterhandsrevisionsstrategin, men att reservationen inte innehåller tillräcklig information om genomförandet av efterhandsrevisionsstrategin. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att uppnå nödvändig säkerhet i de nationella myndigheternas intyg och i strategin för efterhandsrevisioner.

13.  Europaparlamentet beklagar att styrelseledamöternas och verkställande direktörens meritförteckningar inte är offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta. Parlamentet uppmanar bestämt det gemensamma företaget att inom ramen för det framtida gemensamma företaget Ecsel utarbeta och anta en övergripande politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

14.  Europaparlamentet anser att en hög transparensnivå är en central faktor för att begränsa riskerna för intressekonflikter. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att på sin webbplats offentliggöra sin politik och/eller sina arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter och sina genomförandebestämmelser, samt förteckningen över styrelseledamöterna och deras meritförteckningar.

15.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att följa upp det gemensamma företagets policy på området för hantering och förebyggande av intressekonflikter genom att utarbeta en särskilt rapport om frågan före nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

Det gemensamma företaget Ecsel (elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap)

16.  Europaparlamentet påminner om att de gemensamma företagen Artemis och Eniac inrättades i december 2007 inom ramen för det sjunde ramprogrammet för en tioårsperiod för utveckling av nyckelkompetens för nanoelektronik och nyckelteknik för inbyggda datorsystem. Parlamentet noterar att Artemis började arbeta självständigt i oktober 2009 och att Eniac blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

17.  Europaparlamentet påminner om den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens fortsatta oro över de låga genomförandenivåerna av deras budgetar och även över de underliggande verksamheter för de gemensamma företagen som är förknippade med omfattande kontanta medel. Parlamentet påpekar att de syftade till att öka och ge en hävstångseffekt till privata och offentliga investeringar i forskning och innovation inom två områden som kompletterar varandra och som är av stor betydelse för den industriella strukturen i Europa.

18.  Europaparlamentet noterar att kommissionen lade fram ett förslag (COM(2013)0501) i samband med genomförandet av Horisont 2020 om att slå ihop inbyggda datorsystem (Artemis) och nanoelektronik (Eniac) i ett enda initiativ och därför avsluta de gemensamma företagen Artemis och Eniac före utgången av deras normala livslängd till och med den 31 december 2017. Parlamentet konstaterar att det nya gemensamma företaget inom området för elektroniska komponenter och system, Ecsel (Electronic Components and Systems for European Leadership), kommer att ta formen av ett institutionellt offentligt-privat partnerskap bestående av tre parter, med en egen juridisk status, och som involverar den privata sektorn, nationella myndigheter och europeiska myndigheter.

19.  Europaparlamentet noterar att denna nya juridiska person enligt artikel 187 i EUF-fördraget kommer att följa modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap enligt artikel 209 i budgetförordningen, omfattas av indirekt förvaltning och ta över alla rättigheter och skyldigheter från de nuvarande gemensamma företagen Artemis och Eniac. Parlamentet förväntar sig att revisionsrätten kommer att utföra en fullständig och lämplig bedömning av varje enhets rättigheter och skyldigheter. Parlamentet påminner i detta sammanhang om parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen.

20.  Europaparlamentet är förvånat över att kommissionen inom en så kort tidsram och utan en slutgiltig bedömning av de gemensamma företagens resultat har beslutat att ingående anpassa unionens genomförandestrategi till utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik och nyckelteknik för inbyggda datorsystem. Parlamentet erinrar om sin begäran om en kostnads-/nyttoanalys av en sammanslagning som framhäver eventuella fördelar och nackdelar.

21.  Europaparlamentet noterar att det i halvtidsutvärderingarna rekommenderades att de framtida gemensamma teknikinitiativen skulle genomföras med stöd av en rättslig grund som är bättre anpassad till särdragen för offentlig-privata partnerskap med lättare administrativa kostnader och ökad flexibilitet genom en minskad administrativ börda i syfte att locka till sig deltagande av företrädare på hög nivå för näringslivet.

22.  Europaparlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget Ecsel för att uppnå sina mål bör ge finansiellt stöd, främst i form av bidrag till deltagare efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar inriktade på dokumenterade marknadsmisslyckanden.

23.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens förslag inte omfattar revisionsrättens granskning av räkenskaperna över samtliga inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Ecsel samt att det anger att räkenskaperna för det gemensamma företaget kommer att granskas årligen av ett oberoende revisionsorgan. Parlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för mervärdet i detta förslag. Parlamentet betonar att revisionsrätten har varit det exklusiva revisionsorganet för gemensamma företag som inrättats enligt artikel 187 i EUF-fördraget och därmed skaffat sig stora kunskaper om dessa företag som inte får gå till spillo.

Övergripande aspekter för de gemensamma företagen för forskning

24.  Europaparlamentet konstaterar att det i revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en bedömning av nyckelkontroller i systemen för övervakning och kontroll och en direkt granskning av transaktioner vid det gemensamma företaget men inte hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna i det gemensamma företaget.

25.  Europaparlamentet noterar att granskningsarbetet hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna antingen utförs av det gemensamma företaget eller av externa revisionsorgan, som ingått avtal med och som övervakas av det gemensamma företaget.

26.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2013: ”Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?”, där revisionsrätten undersökte huruvida kommissionen har säkerställt ett effektivt genomförande av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

27.  Europaparlamentet noterar att revisionen också täckte inrättandet av de gemensamma teknikinitiativen.

28.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens slutsats att de gemensamma teknikinitiativen har inrättats för att stödja långsiktiga industriinvesteringar inom särskilda forskningsområden. Parlamentet konstaterar dock att det i genomsnitt har tagit två år för att bevilja ett gemensamt teknikinitiativ finansiell självständighet, medan kommissionen i regel förblir ansvarig för en tredjedel av de gemensamma teknikinitiativens förväntade operativa livslängd.

29.  Europaparlamentet noterar dessutom att vissa gemensamma teknikinitiativ enligt revisionsrätten har varit särskilt framgångsrika med att involvera små och medelstora företag i projekten och att nästan 21 % av finansieringen från de gemensamma teknikinitiativen har gått till små och medelstora företag.

30.  Europaparlamentet betonar att de totala vägledande resurser som bedömdes nödvändiga för verksamhetsperioden för de sju gemensamma företag för forskning som hittills har inrättats av kommissionen enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – med undantag för det gemensamma företaget Galileo – uppgår till 21 793 000 000 EUR.

31.  Europaparlamentet noterar att de totala uppskattade budgeterade inkomsterna för de gemensamma företagen för 2012 uppgick till cirka 2,5 miljarder EUR eller cirka 1,8 % av unionens allmänna budget för 2012, medan ungefär 618 miljoner EUR kom från den allmänna budgeten (finansiella bidrag från kommissionen) och ungefär 134 miljoner EUR från partner från näringslivet och medlemmar i de gemensamma företagen.

32.  Europaparlamentet konstaterar att de gemensamma företagen har en personalstyrka på 409 fasta och tillfälligt anställda eller mindre än 1 % av det totala tillåtna antalet tjänstemän inom ramen för unionens allmänna budget (tjänsteförteckningen).

33.  Europaparlamentet påminner om att det totala unionsbidrag som bedömdes nödvändigt för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 11 489 000 000 EUR.

34.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att ingående analysera de gemensamma teknikinitiativen och de andra gemensamma företagen i en separat rapport i ljuset av de avsevärda belopp som är involverade och de risker – framför allt när det gäller anseende – som föreligger. Parlamentet påminner om att parlamentet tidigare begärt att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet anser att denna bedömning är brådskande för de gemensamma företagen Eniac och Artemis.

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 1.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy