Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2249(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0210/2014

Внесени текстове :

A7-0210/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.56
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0332

Приети текстове
PDF 381kWORD 158k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ — аеронавтика и околна среда
P7_TA(2014)0332A7-0210/2014
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година (C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид финансовите правила на Съвместното предприятие „Чисто небе“, приети с решение на управителния съвет от 7 ноември 2008 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0210/2014),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Съвместното предприятие „Чисто небе“ във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2012 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Съвместното предприятие „Чисто небе“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 369, 17.12.2013 г., стр. 10.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7‑0053/2014)

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид финансовите правила на Съвместното предприятие „Чисто небе“, приети с решение на управителния съвет от 7 ноември 2008 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0210/2014),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 369, 17.12.2013 г., стр. 10.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05851/2014 – C7‑0053/2014)

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

–  като взе предвид финансовите правила на Съвместното предприятие „Чисто небе“, приети с решение на управителния съвет от 7 ноември 2008 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0210/2014),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе“ („Съвместното предприятие“) е създадено през 2007 г. за период от 10 години с цел ускоряване на разработването, одобряването и демонстрирането на екологично чисти технологии за въздушен транспорт в Съюза за възможно най-ранното им внедряване;

Б.  като има предвид, че Съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през 2009 г.,

В.  като има предвид, че членовете учредители на Съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Комисията, партньори от сектора в качеството им на ръководители на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), както и асоциираните членове на отделните ИТДС,

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в Съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 800 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност,

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че Сметната палата заявява, че годишните отчети на Съвместното предприятие за 2012 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31.12.2012 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на Съвместното предприятие;

2.  Приветства факта, че годишните отчети на Съвместното предприятие получиха становище без резерви от Сметната палата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, след като през 2011 г. получи становище с резерви, и призовава Съвместното предприятие да продължи усилията си за осигуряване на добро финансово управление;

3.   Отбелязва, че окончателният коригиран бюджет на Съвместното предприятие за финансовата 2012 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 205,4 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 167,9 милиона евро;

4.  Отбелязва въз основа на окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие, че докато процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е 84% като цяло, процентът на усвояване е 75% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, освен това, че в рамките на тези цифри, процентът на оперативно изпълнение е 97% за бюджетните кредити за поети задължения и 84% за бюджетните кредити за плащания; остава загрижен, въпреки осъществените през 2011 г. подобрения, че посочените проценти отразяват значителни забавяния в изпълнението на дейностите в сравнение с първоначалния план; отправя искане Съвместното предприятие да продължава да подобрява своите работни потоци и процеси, за да съкрати сроковете между публикуването на поканите за представяне на предложения и подписването на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства;

5.  Изразява загриженост относно повтарящото се ниско равнище на изпълнение на бюджета на Съвместното предприятие и изразява съжаление относно паричното салдо в размер от 25,7 милиона евро в края на годината, което представлява 15% от наличните бюджетни кредити за плащания; отбелязва, че това противоречи на бюджетния принцип за балансираност; припомня на Съвместното предприятие необходимостта да прилага конкретни мерки за постигане за балансираност на бюджета;

Системи за вътрешен контрол

6.  Приветства заключението на Сметната палата, че през 2012 г. Съвместното предприятие е подобрило още повече своите управленски, административни, финансови и счетоводни процедури; отбелязва, че макар да съществуват някои ограничения по отношение на пълнотата на управляваната оперативна информация, то прилага инструмента „GMT“, специфично приложение за управление на финансова информация, свързана с изпълнението на споразуменията за безвъзмездни средства с неговите членове;

7.  Изразява загриженост, че, въпреки че одитните сертификати, приложени към декларациите за разходи на двама бенефициенти, съдържат резерви относно договорите на служителите, наети по проекта, а в една от тях – одитният сертификат включва също резерви относно приложените ставки за непреки разходи, Съвместното предприятие е извършило плащанията; отбелязва, че Съвместното предприятие проследи съответните случаи и че в крайна сметка на са изплатени недопустими разходи; следователно призовава Съвместното предприятие да вземе надлежно предвид изключенията, включени в одитните сертификати преди да утвърди и изплати, свързаните с тях заявления за възстановяване на разходи;

8.  Отбелязва, въпреки като цяло положителните заключения, че са отбелязани следните слабости, които са в известна степен специфични, във връзка с предварителния контрол на декларациите за разходи, подадени от партньорите на „Чисто небе“:

   контролните списъци, използвани за предварителен контрол на заявленията за възстановяване на разходите, невинаги са изчерпателни,
   служителите, отговорни за валидирането, не са изготвили доклади за техническата допустимост на дейностите на партньорите,
   в един случай дейностите по финансова верификация и даване на разрешение са изготвени от ръководителя на администрацията, което противоречи на разпоредбите в наръчника за финансови процедури и на принципа на разделение на задълженията;
   партньорите на Съвместното предприятие обикновено закъсняват с подаването на заявления за възстановяване на разходите, като към момента на одита, най-малко 70 от 292 заявления за възстановяване на разходи не бяха подадени навреме до Съвместното предприятие, а в 15 случая закъснението бе повече от година;

9.  Признава, че през 2012 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е одитирала процеса на годишно планиране относно управлението на безвъзмездната финансова помощ; приветства заключението на одита, че съществуващата система за вътрешен контрол предоставя достатъчна увереност относно постигането на бизнес целите, заложени за този процес, но отбелязва, че одиторът е изказал две много важни препоръки относно забавянията при изпълнението на програмата и системата за оценка на използването на ресурсите; призовава Съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно равнището на изпълнение на програмата и относно постигнатите резултати;

10.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата намира, че е постигнат значителен напредък по отношение на аспектите, свързани с информационните технологии, в плана за непрекъснатост на работата и плана за възстановяване при бедствия на Съвместното предприятие; въпреки това подчертава, че придаването на официален характер на тези политики и процедури все още не е приключено и отправя искане към Съвместното предприятие незабавно да коригира това положение;

11.  Изразява съжаление за това, че автобиографиите на членовете на управителния съвет и на изпълнителния директор не са публично достъпни; призовава Съвместното предприятие да коригира незабавно това положение; настоятелно призовава Съвместното предприятие да изготви и приеме цялостна политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси;

12.  Счита, че високото ниво на прозрачност е ключов елемент за смекчаване на рисковете от конфликти на интереси; следователно призовава Съвместното предприятие да публикува на своя уебсайт своята политика и/или разпоредби относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси и правилата за тяхното прилагане, както и списъка на членовете на управителните съвети и техните автобиографии;

13.  Приканва Сметната палата да следи за прилагането на политиките на Съвместното предприятие относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, като изготви специален доклад по въпроса до следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Хоризонтални аспекти на европейските съвместни предприятия за научни изследвания

14.  Отбелязва, че одитният подход на Палатата включва аналитични одитни процедури, оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол, както и тестване на операции на равнището на Съвместното предприятие, но не и на равнището на членовете или крайните бенефициенти на Съвместното предприятие;

15.  Отбелязва, че одитното тестване на равнището на членовете или крайните бенефициенти се извършва от Съвместното предприятие или от външни одиторски дружества, с които Съвместното предприятие сключва договори и следи работата им;

16.  Приветства Специален доклад № 2/2013 на Сметната палата: „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“, в който Сметната палата проучва дали Комисията е осигурила ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП);

17.  Отбелязва, че одитът обхваща също така стартирането на съвместни технологични инициативи (СТИ);

18.  Изразява съгласие със заключението на Сметната палата, че СТИ са създадени с цел подкрепа на дългосрочните инвестиции в промишлеността, в определени области на научните изследвания; все пак отбелязва, че за осигуряването на финансова автономност на дадена СТИ са били необходими средно две години, като Комисията обикновено продължава да носи отговорност през една трета от очаквания оперативен живот на съвместните технологични инициативи;

19.  Освен това отбелязва, че според Сметната палата някои СТИ особено успешно са включили малките и средните предприятия (МСП) в техните проекти и почти 21% от финансирането, предоставяно от СТИ, е отишло за МСП;

20.  Обръща внимание на факта, че индикативният общ размер на средствата, считани за необходими за седемте европейски съвместни предприятия за научни изследвания, досега създадени от Комисията по член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (с изключение на Съвместното предприятие „Галилео“), за срока на съществуването им, възлиза на 21 793 000 000 EUR;

21.  Отбелязва, че общите прогнозни приходи в бюджета на съвместните предприятия за 2012 г. възлизат на около 2,5 милиарда евро, или около 1,8% от общия бюджет на Съюза за финансовата 2012 година, докато приблизително 618 милиона евро идват от общия бюджет (парична вноска на Европейската комисия) и около 134 милиона евро идват от промишлени партньори и членове на съвместните предприятия;

22.  Отбелязва, че в съвместните предприятия работят 409 постоянни и временни служители, т.е. по-малко от 1% от общия брой длъжностни лица на Съюза, разрешен съгласно общия бюджет на Съюза (щатно разписание на служителите);

23.  Припомня, че общият размер на вноската на Съюза, считана като необходима за съвместните предприятия за периода на съществуването им, възлиза на 11 489 000 000 EUR;

24.  Приканва Сметната палата да анализира обстойно СТИ и другите съвместни предприятия в отделен доклад, с оглед на значителните суми, отделяни за тях, както и съществуващите рискове, и по-специално рисковете, свързани с репутацията; припомня, че Парламентът вече изиска от Сметната палата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия, заедно с техните частни партньори, за гарантиране на добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза; отбелязва, че за съвместните предприятия се счита, че осигуряват финансиране за дългосрочни промишлени инвестиции и за насърчаване на частните инвестиции в областта на научните изследвания.

(1) ОВ С 369, 17.12.2013 г., стр. 10.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

Правна информация - Политика за поверителност