Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2249(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0210/2014

Esitatud tekstid :

A7-0210/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.56
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0332

Vastuvõetud tekstid
PDF 218kWORD 107k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
P7_TA(2014)0332A7-0210/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirju, mis võeti ühisettevõtte juhatuse otsusega vastu 7. novembril 2008. aastal,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0210/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 10.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirju, mis võeti ühisettevõtte juhatuse otsusega vastu 7. novembril 2008. aastal,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0210/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 10.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirju, mis võeti ühisettevõtte juhatuse otsusega vastu 7. novembril 2008. aastal,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid otsuseid ja resolutsioone eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvese eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0210/2014),

A.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aastal 10 aastaks, et kiirendada liidus keskkonnasäästliku õhutranspordi tehnoloogiate väljatöötamist, valideerimist ja tutvustamist eesmärgiga võtta need võimalikult varakult kasutusele;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 2009. aastal;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajad on Euroopa Liit, keda esindab komisjon, ja integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhid kui tööstuspartnerid koos integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade toetajaliikmetega;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 800 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.   märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning ühisettevõtte tegevuse tulemusi ja rahavooge 2012. aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda esitas ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkusteta arvamuse (pidades silmas märkusega arvamust 2011. aastal) ning kutsub ühisettevõtet üles jätkama usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks tehtavaid pingutusi;

3.  märgib, et ühisettevõtte 2012. aasta lõplik muudetud eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 205,4 miljonit eurot ja maksete assigneeringuid summas 167,9 miljonit eurot;

4.  märgib ühisettevõtte lõpliku raamatupidamise aastaaruande põhjal, et kui kulukohustuste assigneeringute üldine kasutusmäär oli 84 %, siis maksete assigneeringute vastav näitaja oli 75 %; märgib ühtlasi, et selle raames oli tegevuskulude puhul kulukohustuste assigneeringute täitmismäär 97 % ja maksete assigneeringute täitmismäär 84 %; tunneb 2011. aastaga võrreldes toimunud paranemisele vaatamata muret, et need määrad kajastavad esialgse kavaga võrreldes olulisi viivitusi meetmete rakendamisel; nõuab, et ühisettevõte parandaks jätkuvalt oma töövoogusid ja protsesse, et lühendada konkursikutsete avaldamise ja toetuslepingute sõlmimise vahelist aega;

5.  tunneb muret ühisettevõtte eelarve järjekordselt madala täitmismäära üle ja peab kahetsusväärseks, et rahasaldo oli aasta lõpus 25,7 miljonit eurot, mis moodustab 15 % kasutada olnud maksete assigneeringutest; märgib, et see on vastuolus eelarve tasakaalu põhimõttega; tuletab ühisettevõttele meelde vajadust võtta eelarvetasakaalu saavutamiseks konkreetseid meetmeid;

Sisekontrollisüsteemid

6.  väljendab heameelt kontrollikoja järelduse üle, et ühisettevõte parandas 2012. aastal veelgi oma juhtimis-, haldus-, finants- ja arvestusmenetlusi; võtab teadmiseks, et kuigi tegevusega seonduva käideldava teabe täielikkuse suhtes esines piiranguid, võttis ühisettevõte kasutusele GMT-rakenduse, mis on mõeldud spetsiaalselt liikmetega sõlmitud toetuslepingute rakendamisega seotud finantsteabe haldamiseks;

7.  peab murettekitavaks, et hoolimata leiust, et kahe toetusesaaja väljamaksetaotlusele lisatud kontrollitõendid sisaldasid projekti töötajate lepingute suhtes reservatsioone ja et neist ühe puhul sisaldas kontrollitõend reservatsioone ka seoses kohaldatud kaudsete kulumääradega, tegi ühisettevõte kõnealustele toetusesaajatele väljamakseid; märgib, et ühisettevõte võttis nende juhtumite puhul järelmeetmeid ja rahastamiskõlbmatuid kulusid lõppkokkuvõttes ei hüvitatud; kutsub seepärast ühisettevõtet üles võtma enne väljamaksetaotluste kinnitamist ja summade väljamaksmist nõuetekohaselt arvesse kontrollitõendites esitatud erandeid;

8.  võtab üldistele positiivsetele järeldustele vaatamata teadmiseks, et Clean Sky partnerite esitatud väljamaksetaotluste eelkontrolli osas täheldati järgmisi osaliselt spetsiifilisi puudusi:

   väljamaksetaotluste eelkontrollimisel kasutatavad kontrollnimekirjad ei olnud alati täielikud;
   kontrolli teostavad ametnikud ei koostanud partnerite tegevuse kohta tehnilise heakskiidu aruandeid;
   ühel juhul kuulusid finantskontrolli ja eelarvevahendite käsutaja ülesanded haldusjuhi kohustuste hulka, mis on vastuolus finantsmenetluste käsiraamatu sätete ja ülesannete lahususe põhimõttega;
   ühisettevõtte partnerid esitavad väljamaksetaotlused tavaliselt hilinemisega ja auditi ajal oli 292 väljamaksetaotlusest ühisettevõttele õigeaegselt esitamata vähemalt 70 taotlust, kusjuures 15 juhul oli hilinemine pikem kui üks aasta;

9.  märgib, et 2012. aastal auditeeris Euroopa Komisjoni siseauditi talitus toetuste haldamise iga-aastast kavandamisprotsessi; peab kiiduväärseks, et auditist selgus, et olemasolev sisekontrollisüsteem annab piisava kindluse sellele protsessile seatud tegevuseesmärkide saavutamise suhtes, kuid võtab siiski teadmiseks kaks audiitori tehtud väga olulist soovitust (viivituste kohta programmi rakendamisel ja ressursside kasutamise hindamissüsteemi kohta); kutsub ühisettevõtet üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni programmi rakendamise ulatusest ja saavutatud tulemustest;

10.  märgib rahuloluga, et kontrollikoja hinnangul on ühisettevõtte talitluspidevuse kava ja avariitaastekava IT aspektidega seoses tehtud märkimisväärseid edusamme; toonitab siiski, et selle poliitika ja menetluste formaliseerimine ei ole veel lõpule viidud; palub ühisettevõttel see olukord viivitamata parandada;

11.  peab kahetsusväärseks, et juhatuse liikmete ja tegevdirektori elulookirjeldused ei ole avalikult kättesaadavad; palub ühisettevõttel see olukord kiiremas korras parandada; nõuab tungivalt, et ühisettevõte töötaks välja ja võtaks vastu mitmekülgse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika;

12.  on veendunud, et suur läbipaistvus on huvide konfliktide ohu maandamise põhielement; palub seetõttu ühisettevõttel teha oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ja/või kord, selle rakenduseeskirjad ning juhatuse liikmete loetelu ja elulookirjeldused oma veebisaidil kättesaadavaks;

13.  kutsub kontrollikoda üles jälgima ühisettevõtte huvide konfliktide haldamise ja ennetamise poliitikat ning koostama selle kohta järgmiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks eriaruande;

Euroopa teadusuuringute ühisettevõtete horisontaalsed aspektid

14.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja audit koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest ning tehingute testimisest ühisettevõtte tasandil, kuid mitte ühisettevõtte liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil;

15.  märgib, et liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil toimuvat kontrolltestimist teostab kas ühisettevõte ise või välisaudiitorühingud, kellega ühisettevõte on sõlminud lepingu ja kelle üle ühisettevõte teostab järelevalvet;

16.  avaldab heameelt kontrollikoja eriaruande nr 2/2013 „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise?” üle, milles kontrollikoda uuris, kas komisjon on taganud teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise või mitte;

17.  võtab teadmiseks, et audit hõlmas ka ühiste tehnoloogiaalgatuste loomist;

18.  nõustub kontrollikoja järeldusega, et ühised tehnoloogiaalgatused on loodud selleks, et toetada pikaajalisi tööstusinvesteeringuid, eriti kindlaid teadusuuringute valdkondi; märgib siiski, et siiani on ühiste tehnoloogiaalgatuste majandusliku sõltumatuse saavutamiseks kulunud keskmiselt kaks aastat ja tavaliselt jääb komisjon vastutavaks ühe kolmandiku ühise tehnoloogiaalgatuse oodatava tegutsemisaja eest;

19.  märgib ühtlasi, et kontrollikoja hinnangul on mõned ühised tehnoloogiaalgatused olnud eriti edukad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) projektidesse kaasamisel ning peaaegu 21 % ühiste tehnoloogiaalgatuste poolsest rahastamisest on läinud VKEdele;

20.  juhib tähelepanu asjaolule, et seitsmele Euroopa teadusuuringute ühisettevõttele, mis komisjon on seni Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel asutanud (märkimisväärseks erandiks on ühisettevõte Galileo), peetakse nende tegevusajal vajalikuks kokku soovituslikult 21 793 000 000 eurot;

21.  märgib, et ühisettevõtete 2012. aasta prognoositud eelarvestatud kogutulu oli ligikaudu 2,5 miljardit eurot, st umbes 1,8 % liidu 2012. aasta üldeelarvest, kusjuures ligikaudu 618 miljonit eurot tuli üldeelarvest (Euroopa Komisjoni rahaline toetus) ja ca 134 miljonit eurot tööstuspartneritelt ja ühisettevõtete liikmetelt;

22.  märgib, et ühisettevõtetes on tööl 409 koosseisulist ja ajutist töötajat, st vähem kui 1 % liidu üldeelarve alusel lubatud liidu ametnike koguarvust (ametikohtade loetelu);

23.  tuletab meelde, et ühisettevõtetele nende tegevusajal vajalikuks peetava liidu rahalise toetuse kogusumma on 11 489 000 000 eurot;

24.  kutsub kontrollikoda üles analüüsima eraldi aruandes põhjalikult ühiseid tehnoloogiaalgatusi ja muid ühisettevõtteid, pidades silmas olulisi asjaomaseid summasid ja esinevaid (eriti mainealaseid) ohtusid; tuletab meelde, et Euroopa Parlament palus juba varem, et kontrollikoda koostaks eriaruande ühisettevõtete suutlikkuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ja lisaväärtus; märgib, et ühisettevõtted peaksid tagama pikaajaliste tööstusinvesteeringute rahastamise ja soodustama teadusuuringutesse tehtavaid erainvesteeringuid.

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 10.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika