Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2249(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2014

Ingivna texter :

A7-0210/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.56
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0332

Antagna texter
PDF 226kWORD 112k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky
P7_TA(2014)0332A7-0210/2014
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 (C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av det gemensamma företaget Clean Skys finansiella bestämmelser som antogs genom ett beslut i dess styrelse den 7 november 2008,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0210/2014).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 10.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av det gemensamma företaget Clean Skys finansiella bestämmelser som antogs genom ett beslut i dess styrelse den 7 november 2008,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0210/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 10.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av det gemensamma företaget Clean Skys finansiella bestämmelser som antogs genom ett beslut i dess styrelse den 7 november 2008,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0210/2014), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Clean Sky (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades 2007 för en period på 10 år för att påskynda utveckling, validering och demonstration av miljövänlig lufttransportteknik i EU så att denna ska kunna utnyttjas så snart som möjligt.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt 2009.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, och partner från näringslivet, som ansvariga utvecklare av integrerade teknikdemonstratorer (ITD-utvecklare), och associerade ITD-medlemmar.

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för en period på tio år får uppgå till högst 800 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.   Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2012 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företagets årsredovisning fick ett uttalande utan reservationer från revisionsrätten om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, efter att ha fått ett uttalande med reservationer 2011, och uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta sina ansträngningar för att garantera en sund ekonomisk förvaltning.

3.   Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutgiltiga budget för budgetåret 2012 innehöll åtagandebemyndiganden på 205,4 miljoner EUR och betalningsbemyndiganden på 167,9 miljoner EUR.

4.  Europaparlamentet konstaterar utifrån det gemensamma företagets slutliga årsredovisning att utnyttjandegraden var 84 % för åtagandebemyndiganden men bara 75 % för betalningsbemyndiganden. Parlamentet konstaterar vidare att utnyttjandegraden för driftsutgifter var 97 % för åtagandebemyndiganden och 84 % för betalningsbemyndiganden. Parlamentet oroar sig fortfarande, trots förbättringarna under 2011, över att detta speglar de betydande förseningarna i genomförandet av verksamheterna jämfört med den ursprungliga planen. Parlamentet kräver att det gemensamma företaget fortsätter att förbättra arbetsflödet och processerna för att minska tiden mellan offentliggörandet av en ansökningsomgång och undertecknandet av bidragsöverenskommelsen.

5.  Europaparlamentet är oroat över det återkommande låga genomförandet av det gemensamma företagets budget och beklagar kassabehållningen på 25,7 miljoner EUR vid årets slut, vilket utgör 15 % av de tillgängliga betalningsbemyndigandena. Parlamentet konstaterar att detta strider mot principen om balans i budgeten. Parlamentet påminner det gemensamma företaget om behovet av att vidta konkreta åtgärder för att få balans i budgeten.

System för intern kontroll

6.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att det gemensamma företaget under 2012 ytterligare förbättrade sina förfaranden för ledning, administration, finansiell förvaltning och redovisning. Parlamentet noterar att trots vissa begränsningar vad gäller fullständigheten i den information som hanteras så införde det gemensamma företaget det så kallade GMT-verktyget, som är en särskild applikation för förvaltning av finansiell information om genomförandet av bidragsöverenskommelser med medlemmarna.

7.  Europaparlamentet är bekymrat över att det gemensamma företaget gjorde betalningarna trots att de revisionsintyg som åtföljde ersättningsanspråken från två stödmottagare innehöll reservationer om kontrakten för den personal som arbetade med projektet, och ett av revisionsintygen även hade reservationer om storleken på de ersättningar för indirekta kostnader som hade tillämpats. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget faktiskt följde upp dessa fall och inga icke stödberättigande kostnader betaldes ut. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att vederbörligen beakta de undantag som ingår i revisionsintygen innan det godkänner och betalar de underliggande ersättningskraven.

8.  Europaparlamentet konstaterar, trots de generellt sett positiva slutsatserna, att följande brister, som delvis är specifika, noterades när det gällde förhandskontrollen av ersättningsanspråk från Clean Sky-partner:

   De checklistor som användes för förhandskontrollen av ersättningsanspråk var inte alltid fullständiga.
   Den personal som kontrollerade ersättningsanspråken skrev inte alltid en rapport om tekniskt godkännande av partnernas verksamhet.
   I minst ett fall gjorde den administrativa chefen den finansiella kontrollen och godkännandet, vilket strider mot bestämmelserna i handboken för finansiella förfaranden och principen om åtskillnad mellan funktioner.
   Det gemensamma företagets partner lämnar i allmänhet in ersättningsanspråken sent. När revisionen gjordes hade minst 70 av 292 ersättningsanspråk lämnats in för sent och i femton fall var förseningen längre än ett år.

9.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision under 2012 granskade den årliga planeringsprocessen för förvaltningen av bidrag. Parlamentet välkomnar slutsatsen att de befintliga internkontrollsystemen gav rimlig säkerhet om att de affärsmål som hade satts upp för processen uppfylldes, men konstaterar att revisionsrätten utfärdade två mycket viktiga rekommendationer avseende förseningar av programmets genomförande och systemet för utvärdering av resursanvändningen. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det aktuella läget när det gäller genomförandet av programmet och om de uppnådda resultaten.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten anser att det gemensamma företaget har gjort stora framsteg när det gäller it-aspekterna av kontinuitetsplanen och katastrofplanen. Parlamentet betonar emellertid att formaliseringen av dessa insatser och förfaranden ännu inte har slutförts och uppmanar det gemensamma företaget att utan dröjsmål rätta till situationen.

11.  Europaparlamentet beklagar att styrelseledamöternas och verkställande direktörens meritförteckningar inte är offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta. Parlamentet uppmanar bestämt det gemensamma företaget att utarbeta och anta en övergripande politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

12.  Parlamentet anser att en hög transparensnivå är en central faktor för att begränsa riskerna för intressekonflikter. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att på sin webbplats offentliggöra sin politik och/eller sina arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter och sina genomförandebestämmelser, samt förteckningen över styrelseledamöterna och deras meritförteckningar.

13.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att följa upp det gemensamma företagets policy på området för hantering och förebyggande av intressekonflikter genom att utarbeta en särskilt rapport om frågan före nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

Övergripande aspekter för de gemensamma företagen för forskning

14.  Europaparlamentet konstaterar att det i revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en bedömning av nyckelkontroller i systemen för övervakning och kontroll och en direkt granskning av transaktioner vid det gemensamma företaget men inte hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna i det gemensamma företaget.

15.  Europaparlamentet noterar att granskningsarbetet hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna antingen utförs av det gemensamma företaget eller av externa revisionsorgan, som ingått avtal med och som övervakas av det gemensamma företaget.

16.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2013: ”Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?”, där revisionsrätten undersökte huruvida kommissionen har säkerställt ett effektivt genomförande av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

17.  Europaparlamentet noterar att revisionen också täckte inrättandet av de gemensamma teknikinitiativen.

18.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens slutsats att de gemensamma teknikinitiativen har inrättats för att stödja långsiktiga industriinvesteringar inom särskilda forskningsområden. Parlamentet konstaterar dock att det i genomsnitt har tagit två år för att bevilja ett gemensamt teknikinitiativ finansiell självständighet, medan kommissionen i regel förblir ansvarig för en tredjedel av de gemensamma teknikinitiativens förväntade operativa livslängd.

19.  Europaparlamentet noterar dessutom att vissa gemensamma teknikinitiativ enligt revisionsrätten har varit särskilt framgångsrika med att involvera små och medelstora företag i projekten och att nästan 21 % av finansieringen från de gemensamma teknikinitiativen har gått till små och medelstora företag.

20.  Europaparlamentet betonar att de totala vägledande resurser som bedömdes nödvändiga för verksamhetsperioden för de sju gemensamma företag för forskning som hittills har inrättats av kommissionen enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – med undantag för det gemensamma företaget Galileo – uppgår till 21 793 000 000 EUR.

21.  Europaparlamentet noterar att de totala uppskattade budgeterade inkomsterna för de gemensamma företagen för 2012 uppgick till cirka 2,5 miljarder EUR eller cirka 1,8 % av unionens allmänna budget för budgetåret 2012, medan ungefär 618 miljoner EUR kom från den allmänna budgeten (finansiella bidrag från kommissionen) och ungefär 134 miljoner EUR från partner från näringslivet och medlemmar i de gemensamma företagen.

22.  Europaparlamentet konstaterar att de gemensamma företagen har en personalstyrka på 409 fasta och tillfälligt anställda eller mindre än 1 % av det totala tillåtna antalet tjänstemän inom ramen för unionens allmänna budget (tjänsteförteckningen).

23.  Europaparlamentet påminner om att det totala unionsbidrag som bedömdes nödvändigt för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 11 489 000 000 EUR.

24.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att ingående analysera de gemensamma teknikinitiativen och de andra gemensamma företagen i en separat rapport i ljuset av de avsevärda belopp som är involverade och de risker – framför allt när det gäller anseende – som föreligger. Parlamentet påminner om att parlamentet tidigare begärt att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet noterar att de gemensamma teknikinitiativen ska säkerställa finansiering till långsiktiga industriinvesteringar och främja privata investeringar i forskning.

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 10.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy