Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2253(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0204/2014

Esitatud tekstid :

A7-0204/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.57
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0333

Vastuvõetud tekstid
PDF 223kWORD 112k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
P7_TA(2014)0333A7-0204/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0204/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõte ENIAC tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ENIAC tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 18.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0204/2014),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ENIAC tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 18.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid otsuseid ja resolutsioone eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0204/2014),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 20. detsembril 2007 kümneks aastaks, et määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et ühisettevõte sai finantsilise iseseisvuse 2010. aasta juulis;

C.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

2.  on mures, et ühisettevõte sai juba teist aastat järjest kontrollikojalt märkustega arvamuse aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et ühisettevõte ei olnud võimeline hindama, kas järelauditite strateegia, mis toetub suurel määral riiklike rahastamisasutuste tehtavale projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimisele, annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindlustunde;

3.  märgib, et kontrollikoda on seisukohal, et ühisettevõtte järelauditite strateegia rakendamise kohta saadaolev teave ei ole piisav, et kontrollikoda saaks teha järeldusi selle keskse kontrollivahendi mõjususe kohta; kordab oma üleskutset kontrollikojale anda sõltumatute auditite kaudu eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma arvamus ühisettevõtte aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

4.  tuletab meelde, et ühisettevõte võttis järelauditite strateegia vastu 2010. aastal ja selle rakendamine algas 2011. aastal; märgib, et projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimine delegeeriti liikmesriikide riiklikele rahastamisasutustele; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte järelauditite strateegia toetub riiklike rahastamisasutuste tehtavale väljamaksetaotluste auditeerimisele;

5.  palub, et ühisettevõte ENIAC esitaks Euroopa Parlamendile aruande kontrollikoja tuvastatud negatiivsete elementide kohta; nõuab selle aruande esitamist Euroopa Parlamendile koos kontrollikoja hinnanguga;

6.  märgib ühtlasi, et 2012. aastal kontrollis ühisettevõte piiratud hulka väljamaksetaotlusi, mille alusel tehti järeldus, et programmi veamäär on väiksem kui 2%; võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, mille kohaselt ei sisaldanud kontroll auditeid ega andnud kindlust kontrollitud väljamaksetaotluste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; kordab, et ühisettevõte peaks viivitamata parandama oma eel- ja järelkontrollide kvaliteeti; nõuab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni teavitataks järgmiste järelauditite tulemustest;

7.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2012. aasta lõplik eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 128 miljonit eurot ja maksete assigneeringuid summas 42 miljonit eurot ning et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100% ja 52%; nõuab nimetatud puuduste kõrvaldamise kohta üksikasjaliku eduaruande esitamist koos konkreetsete ettepanekutega kasutusmäärade järkjärguliseks suurendamiseks;

8.  märgib ka, et põhitegevuseks eraldatud kulukohustuste assigneeringutest summas 125,5 miljonit eurot rakendati 17,6 miljonit eurot 2012. aasta esimese projektikonkursi üldiste kulukohustuste kaudu ning 107,9 miljonit eurot 2012. aasta teise projektikonkursi üldiste kulukohustuste kaudu; täheldab, et konkursikutse avaldamisest lepingute sõlmimiseni kulus keskmiselt 12 kuud; soovib nimetatud ajavahemiku lühendamist edasiste projektikonkursside puhul;

9.  tunneb muret selle pärast, et 2012. aasta lõpuks ei olnud vabastatud 2010. aasta põhitegevuseks eraldatud kasutamata üldiseid kulukohustusi summas 2,8 miljonit eurot, mille viimane kasutuskuupäev oli 31. detsember 2011; võtab teadmiseks, et ühisettevõte on määranud kindlaks parandusmeetmed kõnealuse kontrollimehhanismis esineva puuduse edaspidiseks vältimiseks ja neid rakendanud;

ENIACi liikmesriikide makstavad toetused

10.  märgib, et esimese seitsme projektikonkursi puhul oli ENIACi liikmesriikide makstud rahaline toetus liidu rahalisest toetusest 1,41 korda suurem, mis on vastuolus ühisettevõtte ENIAC põhikirjaga, kus on sätestatud, et ENIACi liikmesriigid maksavad rahalist toetust, mis on vähemalt 1,8 korda liidu rahalisest toetusest suurem, samal ajal kui ühisettevõtte toetused võivad moodustada maksimaalselt 16,7% projektide abikõlblikest kogukuludest; märgib lisaks, et liidu toetuse ja ENIACi liikmesriikide toetuse vaheline suhe on teatavat liiki tegevustele ja osalejatele antava riigiabi protsenti piiravate riigiabi eeskirjade (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008(7)) kohaldamise mehhaaniline tulemus;

Projektikonkursid

11.  märgib, et kuni 2011. aastani korraldas ühisettevõte projektikonkursse, mille tulemusel kirjutati alla toetuslepingud summas 170,2 miljonit eurot, mis moodustab 39% ühisettevõtte teadustegevusele eraldatavast maksimaalsest liidu toetusest, ning et 2012. ja 2013. aastal käivitati kokku neli projektikonkurssi vastavalt 125,4 miljoni euro ja 39,7 miljoni euro suuruses mahus;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  väljendab kahetsust, et juhatuse liikmete ja tegevdirektori elulookirjeldused ei ole üldsusele kättesaadavad; palub ühisettevõttel seda olukorda kiiresti parandada; nõuab tungivalt, et ühisettevõte töötaks tulevase ühisettevõtte ECSEL raames välja ja võtaks vastu mitmekülgse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika;

13.  on veendunud, et läbipaistvuse kõrge tase on huvide konfliktide ohu maandamiseks keskse tähtsusega; palub seetõttu ühisettevõttel teha oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ja/või kord ning selle rakenduseeskirjad, samuti juhatuse liikmete loetelu koos nende elulookirjeldustega oma veebisaidil kättesaadavaks;

14.  kutsub kontrollikoda üles jälgima ühisettevõtte poliitikat seoses huvide konfliktide haldamise ja ennetamisega ning koostama selle teema kohta järgmiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks eriaruande;

Sisekontrollisüsteemid

15.  võtab teadmiseks, et 2012. aastal lõi ühisettevõtte oma siseauditi üksuse, toimus avariitaastekava lõpuleviimine ja katsetamine ning peaarvepidaja kiitis heaks finants- ja raamatupidamissüsteemid (ABAC ja SAP);

Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel)

16.  tuletab meelde, et ühisettevõtted Artemis ja ENIAC asutati 2007. aasta detsembris seitsmenda raamprogrammi raames kümneks aastaks, et arendada vastavalt nanoelektroonika põhipädevusi ja manussüsteemide põhitehnoloogiaid; märgib, et Artemis alustas iseseisvat tööd 2009. aasta oktoobris ja ENIAC sai finantsilise iseseisvuse 2010. aasta juulis;

17.  tuletab meelde, kuidas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon oli pidevalt mures nimetatud ühisettevõtete eelarve madala täitmismäära ja selle aluseks oleva suure kassajäägiga seonduva tegevuse pärast; tuletab meelde, et ühisettevõtted püüdsid suurendada ja toetada teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavaid era- ja avaliku sektori investeeringuid kahes teineteist täiendavas valdkonnas, mis on liidu tööstusstruktuuri seisukohast väga olulised;

18.  märgib, et komisjon tegi seoses Horisont 2020 rakendamisega ettepaneku ühendada manussüsteemid (Artemis) ja nanoelektroonika (ENIAC) üheks algatuseks ja lõpetada sellest lähtuvalt ühisettevõtete Artemis ja ENIAC tegevus enne kavandatud tähtaega, milleks on 31. detsember 2017 (COM(2013)0501); märgib, et uus elektroonikakomponentide ja -süsteemide ühisettevõte ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel)) luuakse kolmepoolse institutsionaalse era- ja avaliku sektori partnerlusena, see on juriidiline isik ning hõlmab erasektorit, riiklikke asutusi ja ELi asutusi;

19.  märgib, et uus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 kohaselt asutatav juriidiline isik toimib avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevatele asutustele ettenähtud näidisfinantsmääruse alusel, millele on osutatud finantsmääruse artiklis 209, tema eelarvet täidetakse kaudselt ja ta võtab üle kõik praeguste ühisettevõtete Artemis ja ENIAC õigused ja kohustused; eeldab, et kontrollikoda annab iga juriidilise isiku õigustele ja kohustustele täieliku ja nõuetekohase finantshinnangu; tuletab sellega seoses meelde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust ühisettevõtete eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta vastavalt finantsmääruse artiklile 209;

20.  on üllatunud, et komisjon on otsustanud liidu nanoelektroonika põhipädevuste ja manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamise rakendusstrateegiat oluliselt kohandada nii lühikese aja jooksul ja lõpliku hinnanguta nimetatud ühisettevõtete saavutuste kohta; tuletab meelde parlamendi nõudmist, et ühinemise kohta tehtaks tasuvusanalüüs, milles oleks välja toodud selle võimalikud eelised ja puudused;

21.  märgib, et vahearuannetes soovitati tulevase ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamist õiguslikul alusel, mis sobib paremini era- ja avaliku sektori partnerlusele ja mille puhul üldhalduskulud on väiksemad ja paindlikkus suurem ning halduskoormus vähendatud, et tõmmata ligi kõrgetasemelisi osalejaid tööstuse esindajate hulgast;

22.  märgib ka, et oma eesmärkide saavutamiseks peaks ühisettevõte ECSEL andma rahalist toetust peamiselt stipendiumide näol osalejatele, kes on läbinud avatud ja konkurentsipõhised projektikonkursid, mille eesmärk on tegeleda tuvastatud turutõrgetega;

23.  väljendab kahetsust selle üle, et komisjoni ettepanekust on välja jäetud ühisettevõtte ECSEL raamatupidamisaruannete ning kulude ja tulude kontrollimine kontrollikoja poolt, ning märgib, et ühisettevõtte raamatupidamisaruandeid hakkab iga-aastaselt kontrollima sõltumatu auditiasutus; palub komisjonil selgitada, millist lisaväärtust see ettepanek annab; rõhutab, et kontrollikoda on alates 2002. aastast olnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 187 ühisettevõtete ainuaudiitor ja on seetõttu omandanud nende kohta ulatuslikud teadmised, mida ei tohiks jätta kasutamata;

Euroopa teadusuuringute ühisettevõtete horisontaalsed aspektid

24.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest ning tehingute testimisest ühisettevõtte tasandil, kuid mitte ühisettevõtte liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil;

25.  märgib, et liikmete või lõplike toetusesaajate tasandil toimuva auditialase testimise teostaja on kas ühisettevõte ise või välisaudiitorühingud, kellega ühisettevõte on sõlminud lepingu ja kelle üle ta teostab järelevalvet;

26.  tunneb heameelt kontrollikoja eriaruande nr 2/2013 „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise?” üle, milles kontrollikoda uuris, kas komisjon on taganud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa rakendamise;

27.  võtab teadmiseks, et audit hõlmas ka ühiste tehnoloogiaalgatuste loomist;

28.  nõustub kontrollikoja järeldusega, et ühised tehnoloogiaalgatused on loodud selleks, et toetada pikaajalisi tööstusinvesteeringuid kindlates teadusuuringute valdkondades; märgib siiski, et keskmiselt on kulunud ühisele tehnoloogiaalgatusele finantsilise iseseisvuse andmiseks kaks aastat ja komisjon jääb tavaliselt vastutavaks ühe kolmandiku ühiste tehnoloogiaalgatuste eeldatava tegutsemisaja eest;

29.  märgib ühtlasi, et kontrollikoja hinnangul on mõned ühised tehnoloogiaalgatused olnud eriti edukad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) kaasamisel oma projektidesse ning peaaegu 21% ühiste tehnoloogiaalgatuste poolsest rahastamisest on läinud VKEdele;

30.  juhib tähelepanu asjaolule, et seitsmele Euroopa teadusuuringute ühisettevõttele, mis on seni asutatud komisjoni poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel (märkimisväärseks erandiks on ühisettevõte Galileo), nende tegevusajal vajalikuks peetavad soovituslikud vahendid kokku on 21 793 000 000 eurot;

31.  märgib, et ühisettevõtete 2012. aasta prognoositud eelarvestatud kogutulu oli umbes 2,5 miljardit eurot, mis moodustab umbes 1,8% liidu 2012. aasta üldeelarvest, kusjuures ligikaudu 618 miljonit eurot tuli ELi üldeelarvest (komisjoni rahaline toetus) ja ligikaudu 134 miljonit eurot tuli tööstuspartneritelt ja ühisettevõtete liikmetelt;

32.  märgib, et ühisettevõtetes on tööl 409 koosseisulist ja ajutist töötajat, mis moodustab vähem kui 1% liidu üldeelarve alusel lubatud liidu ametnike koguarvust (ametikohtade loetelu);

33.  tuletab meelde, et ühisettevõtetele nende tegevusajal vajalikuks peetava liidu rahalise toetuse kogusumma on 11 489 000 000 eurot;

34.  kutsub kontrollikoda üles analüüsima põhjalikult ühiseid tehnoloogiaalgatusi ja muid ühisettevõtteid eraldi aruandes, pidades silmas olulisi asjaomaseid summasid ja esinevaid (eriti mainealaseid) riske; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on juba varem palunud kontrollikojal koostada eriaruanne ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide lisaväärtus ja tõhus elluviimine; väidab, et ühisettevõtete Artemis ja ENIAC puhul on sellist hinnangut kiiresti vaja.

(1) ELT C 369, 17.12.2013, lk 18.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika