Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2253(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0204/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0204/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.57
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0333

Pieņemtie teksti
PDF 392kWORD 153k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
P7_TA(2014)0333A7-0204/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada pārskatiem ar kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0204/2014),

1.  sniedz kopuzņēmuma ENIAC izpilddirektoram apstiprinājumu par kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ENIAC izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 18. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par kopuzņēmuma ENIAC kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada pārskatiem ar kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0204/2014),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ENIAC kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ENIAC direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 369, 17.12.2013., 18. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada pārskatiem ar kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0204/2014),

A.  tā kā kopuzņēmums ENIAC (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada 20. decembrī uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.  tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 450 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi;

2.  pauž bažas, ka divus gadus pēc kārtas Kopuzņēmums par gada pārskatos iekļauto pakārtoto darījumu likumību un pareizību saņēmis Revīzijas palātas atzinumu ar piezīmēm, kas izskaidrojams ar to, ka Kopuzņēmums nav spējis novērtēt, vai ex post revīzijas stratēģija, kas attiecībā uz projektu izmaksu deklarāciju revīziju lielā mērā balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestādēm, sniedz pietiekamu pārliecību par atspoguļoto darījumu likumību un pareizību;

3.  atzīmē Revīzijas palātas viedokli, ka informācija, kas pieejama par Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijas īstenošanu, nav pietiekama, lai tā varētu secināt par galveno kontroles mehānismu efektīvu darbību; atkārtoti aicina Revīzijas palātu, pamatojoties uz savām neatkarīgajām revīzijām, sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei savu atzinumu par Kopuzņēmuma gada pārskatos atspoguļoto darījumu likumību un pareizību;

4.  atgādina, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģija tika pieņemta 2010. gadā, un to sāka īstenot 2011. gadā; norāda, ka projektu izmaksu deklarāciju revīzija tika uzticēta dalībvalstu finansēšanas iestādēm; norāda, ka Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģija balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestāžu projektu izmaksu deklarāciju revīziju;

5.  prasa, lai kopuzņēmums ENIAC iesniegtu Eiropas Parlamentam ziņojumu par Revīzijas palātas konstatētajām nepilnībām; prasa minēto ziņojumu iesniegt Parlamentam kopā ar Revīzijas palātas novērtējumu;

6.  turklāt konstatē, ka Kopuzņēmums 2012. gadā veica ierobežotu deklarēto izmaksu pārbaudi un secināja, ka programmas kļūdu īpatsvars nepārsniedz 2 %; norāda uz Revīzijas palātas atzinumu, ka šī pārbaude neietvēra nevienu revīziju un nesniedza pārliecību par pārbaudīto deklarēto izmaksu pareizību; uzsver, ka Kopuzņēmumam būtu nekavējoties jāuzlabo ex ante un ex post pārbaužu kvalitāte; prasa informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmāko ex post revīziju rezultātiem;

7.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma 2012. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 128 miljonu apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 42 miljonu apmērā un ka izlietojuma līmenis bija 100 % saistību apropriācijām un 52 % maksājumu apropriācijām; pieprasa iesniegt detalizētu progresa ziņojumu par minēto trūkumu novēršanu, tajā iekļaujot konkrētus priekšlikumus izlietojuma līmeņa pakāpeniskai uzlabošanai;

8.  turklāt norāda, ka no EUR 125,5 miljoniem saistību apropriāciju, kas bija pieejamas pamatdarbībai, EUR 17,6 miljonu izmantoja vispārējās saistībās pirmajā 2012. gada priekšlikumu konkursā un EUR 107,9 miljonus — vispārējās saistībās otrajā 2012. gada priekšlikumu konkursā; konstatē, ka vidējais laiks starp konkursa izsludināšanu un līgumu parakstīšanu bija 12 mēneši; sagaida, ka turpmākajos konkurss šis periods būs īsāks;

9.  pauž bažas par to, ka neizmantotās vispārējās saistības 2,8 miljonu EUR apmērā, kas piešķirtas pamatdarbībām 2010. gadam, kuras bija jāizmanto līdz 2011. gada 31. decembrim, 2012. gada beigās nebija anulētas; konstatē, ka Kopuzņēmums ir apzinājis un īstenojis korektīvus pasākumus, lai nepieļautu šādu kontroles trūkumu atkārtošanos;

ENIAC dalībvalstu ieguldījums

10.  norāda, ka pirmajiem septiņiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ENIAC dalībvalstu finansiālais ieguldījums bija par 1,41 reizi lielāks nekā Savienības finansiālais ieguldījums, kas neatbilst Kopuzņēmuma statūtos iekļautajam principam, ka ENIAC dalībvalstu finansiālajam ieguldījumam ir jābūt vismaz 1,8 reizes lielākam nekā kopējam Savienības ieguldījumam un ka Kopuzņēmuma piešķirto dotāciju summa nedrīkst pārsniegt 16,7 % no kopējām attaisnotajām projektu izmaksām; turklāt konstatē, ka Savienības ieguldījumu un ENIAC dalībvalstu ieguldījumu attiecību iegūst, mehāniski piemērojot valsts atbalsta noteikumus (Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008)(7), kurā noteikti procentuālie ierobežojumi valsts atbalstam, ko piešķir noteiktu veidu darbībām un dalībniekiem;

Priekšlikumu konkursi

11.  konstatē, ka līdz 2011. gadam Kopuzņēmums izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuru rezultātā kopējā dotāciju līgumu summa bija EUR 170,2 miljoni, kas ir 39 % no maksimālā Savienības ieguldījuma pētniecības darbību kopuzņēmumos, taču gan 2012., gan 2013. gadā tika izsludināti četri uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kuru līgumu kopējā summa bija attiecīgi EUR 125,4 miljoni un EUR 39,7 miljoni;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.  pauž nožēlu, ka nav publiski pieejams valdes locekļu un izpilddirektora dzīves apraksts (CV); aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šo trūkumu; mudina Kopuzņēmumu turpmākā kopuzņēmuma ECSEL ietvaros izstrādāt un pieņemt visaptverošu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;

13.  uzskata, ka augstai pārredzamības pakāpei ir būtiska nozīme interešu konfliktu riska mazināšanā; tādēļ aicina Kopuzņēmumu izstrādāt politiku un/vai pasākumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldīšanai, kā arī attiecīgus īstenošanas noteikumus un tos kopā ar valdes locekļu sarakstu un viņu dzīves aprakstiem (CV) ievietot Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē;

14.  aicina Revīzijas palātu uzraudzīt Kopuzņēmuma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldīšanas politiku, līdz nākamajai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai sagatavojot īpašu ziņojumu par šo jautājumu;

Iekšējās kontroles sistēmas

15.  konstatē, ka 2012. gadā Kopuzņēmums izveidoja savu iekšējo revīzijas nodaļu, pabeidza negadījumu seku likvidēšanas plāna izstrādi un veica šī plāna pārbaudi un grāmatvedis apstiprināja finanšu un grāmatvedības sistēmas (ABAC un SAP);

Kopuzņēmums „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL)

16.  atgādina, ka kopuzņēmumus „Artemis” un ENIAC izveidoja 2007. gada decembrī saskaņā ar Septīto pamatprogrammu uz 10 gadu laikposmu ar mērķiem izstrādāt attiecīgi pamattehnoloģijas nanoelektronikas un iegulto datorsistēmu jomā; norāda, ka kopuzņēmums „Artemis” sāka patstāvīgu darbību 2009. gada oktobrī, bet kopuzņēmums ENIAC ieguva finansiālu autonomiju 2010. gadā;

17.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde pastāvīgi pauž bažas par zemo budžeta izpildes līmeni, kā arī par kopuzņēmumu veikto darbību, ko raksturo liels naudas līdzekļu atlikums; atgādina, ka abu kopuzņēmumu uzdevums bija veicināt privātā un publiskā sektora investīciju piesaisti pētniecībai un jauninājumiem divās savstarpēji komplementārās jomās, kurām ir ļoti liela nozīme Savienības rūpniecības kontekstā;

18.  norāda, ka Komisija saistībā ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanu nāca klajā ar priekšlikumu (COM(2013)0501) apvienot iegultās datorsistēmas („Artemis”) un nanoelektroniku (ENIAC) vienotā iniciatīvā un tādēļ pirms laika, tātad līdz 2017. gada 31. decembrim, apturēt šo abu kopuzņēmumu („Artemis” un ENIAC) darbību; norāda, ka jaunais kopuzņēmums elektronisko komponentu un sistēmu jomā ar nosaukumu ECSEL („Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”) tiks izveidots kā trīspusēja institucionālā publiskā un privātā sektora partnerība, kurā kā juridiskā personā ņems dalību privātais sektors, valsts iestādes un Eiropas iestādes;

19.  norāda, ka šī jaunā juridiskā persona, kas izveidota saskaņā ar LESD 187. pantu, darbosies atbilstoši Finanšu paraugregulai publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kuras minētas Finanšu regulas 209. pantā, tiks pakļauta netiešai pārvaldībai un pārņems visas pašlaik esošo kopuzņēmuma „Artemis” un kopuzņēmuma ENIAC tiesības un saistības; paredz, ka Revīzijas palāta veiks vispusīgu un pienācīgu finanšu novērtējumu, ņemot vērā abu šo struktūru tiesības un saistības; šajā sakarībā pievērš uzmanību Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajam paziņojumam par budžeta izpildes apstiprināšanu katram atsevišķam kopuzņēmumam saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu;

20.  pauž izbrīnu par to, ka Komisija tik īsā termiņā un bez minēto kopuzņēmumu paveiktā galīga un izšķiroša novērtējuma ir nolēmusi būtiski pārveidot Savienības īstenošanas stratēģiju saistībā ar nanoelektronikas pamattehnoloģiju izstrādi un pamattehnoloģiju izstrādi iegulto datorsistēmu jomā; atgādina, ka Parlaments pieprasa veikt kopuzņēmumu apvienošanas izmaksu un ieguvumu analīzi, tajā norādot iespējamās priekšrocības un trūkumus;

21.  norāda, ka starpposma novērtējumos ir ieteikts turpmāk īstenot kopīgas tehnoloģiju ierosmes, izmantojot juridisko pamatu, kas ir labāk piemērots publiskā un privātā sektora partnerības īpatnībām, lai samazinātu administratīvās izmaksas un nodrošinātu lielāku elastīgums un panāktu mazāku administratīvo slogu, kas veicinātu augsta līmeņa nozaru pārstāvju līdzdalību;

22.  turklāt norāda — lai sasniegtu savus mērķus, kopuzņēmumam ECSEL vajadzētu sniegt finansiālu atbalstu, galvenokārt piešķirot dotācijas dalībniekiem pēc atklātiem konkursa uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus pārbaudītu tirgus nepilnību novēršanai;

23.  pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikums neparedz iespēju Revīzijas palātai pārbaudīt kopuzņēmuma ECSEL pārskatus, kā arī ieņēmumus un izdevumus, un norāda, ka kopuzņēmuma pārskatus ik gadus pārbaudīs neatkarīga revīzijas struktūra; aicina Komisiju paskaidrot šāda priekšlikuma pievienoto vērtību; uzsver, ka Revīzijas palāta līdz šim bijusi vienīgā iestāde, kuras pienākums ir veikt revīziju kopuzņēmumos, kas kopš 2002. gada izveidoti saskaņā ar LESD 187. pantu, un tādēļ tā ir uzkrājusi plašas zināšanas par minētajām struktūrām, kuras nevajadzētu noniecināt;

Eiropas pētniecības kopuzņēmumu horizontālie aspekti

24.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas pieeja revīzijai ietver analītiskas revīzijas procedūras, pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu un darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī, nevis Kopuzņēmuma dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī;

25.  norāda, ka kontroltestēšanu dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī veic Kopuzņēmums vai Kopuzņēmuma nolīgti un pārraudzīti ārējās revīzijas uzņēmumi;

26.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2013 „Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu?”, Revīzijas palāta mēģina noskaidrot, vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu;

27.  pieņem zināšanai, ka revīzija veikta arī attiecībā uz izveidotajām kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm;

28.  piekrīt Revīzijas palātas secinājumam, ka kopīgās tehnoloģiju ierosmes ir izveidotas ilgtermiņa investīciju atbalstam rūpniecībā, jo īpaši pētniecības jomā; tomēr norāda, ka vidēji paiet divi gadi, lai kopīgai tehnoloģiju ierosmei nodrošinātu finansiālu patstāvību, jo Komisija parasti ir atbildīga par vienu trešdaļu no ierosmei paredzētā darbības laika;

29.  turklāt norāda, ka, pēc Revīzijas palātas ziņām, dažu kopīgu tehnoloģiju ierosmju projektos īpaši sekmīgi iesaistījušies mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tiem ticis gandrīz 21 % ierosmju nodrošinātā finansējuma;

30.  pievērš uzmanību tam, ka resursu kopējais aptuvenais apjoms, kas vajadzīgs septiņiem Eiropas pētniecības kopuzņēmumiem, kuri izveidoti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu — izņemot vienīgi kopuzņēmumu „Galileo” — visā to pastāvēšanas laikā ir EUR 21 793 000000;

31.  norāda, ka kopuzņēmumu 2012. gadā prognozētie ienākumi budžetā ir ap EUR 2,5 miljardiem jeb 1,8 % no ES vispārējā budžeta 2012. gadā, tai pašā laikā tiem atvēlēti aptuveni EUR 618 miljoni no vispārējā budžeta (Komisijas ieguldījums naudā) un aptuveni EUR 134 miljonu summu veidoja kopuzņēmumu nozaru partneru un dalībnieku iemaksas;

32.  norāda, ka kopuzņēmumi nodarbina 409 pastāvīgos un pagaidu darbiniekus jeb mazāk nekā 1 % no kopējā Savienības ierēdņu skaita saskaņā ar Savienības vispārējo budžetu (štatu saraksts);

33.  atzīmē, ka Savienības kopējais ieguldījums, kas, kā uzskata, ir vajadzīgs kopuzņēmumiem visā to pastāvēšanas laikā, ir EUR 11 489 000 000;

34.  aicina Revīzijas palātu atsevišķā ziņojumā sniegt kopīgo tehnoloģiju ierosmju un pārējo kopuzņēmumu vispusīgu analīzi, ņemot vērā prāvās ieguldījumu summas un iesaistīto risku, kas var kaitēt reputācijai; atgādina, ka Parlaments jau iepriekš prasījis Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu jaudu, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu izmantošanu; uzstāj, ka attiecībā uz kopuzņēmumu „Artemis” un kopuzņēmumu ENIAC šāds novērtējums jāveic steidzami.

(1) OV C 369, 17.12.2013., 18. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Komisijas 2008. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 800/2008 ), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (OV L 214, 9.8.2008, 3. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika