Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2252(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0202/2014

Ingivna texter :

A7-0202/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.58
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0334

Antagna texter
PDF 226kWORD 116k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
P7_TA(2014)0334A7-0202/2014
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1183/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(5),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0202/2014).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 57.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 302, 19.11.2011, s. 3.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 (C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1183/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(5),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0202/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 57.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 302, 19.11.2011, s. 3.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 (C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1183/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas(5),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0202/2014), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades i maj 2008 som ett offentlig-privat partnerskap genom förordning (EG) nr 521/2008 för en period som sträcker sig fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik.

B.  Förordning (EG) nr 521/2008 ändrades genom förordning (EU) nr 1138/2011.

C.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen New Energy World Industry Grouping (NEW-IG) och forskarsamhället (N.ERGHY).

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för hela perioden får uppgå till högst 470 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet för forskning, av vilken den andel som är öronmärkt för löpande kostnader inte får överstiga 20 000 000 EUR.

E.  NEW-IG bidrar med 50 % av de löpande kostnaderna och N.ERGHY bidrar med en tolftedel av de löpande kostnaderna och båda bidrar till driftskostnaderna genom bidrag in natura som åtminstone är jämbördigt med unionens finansiella bidrag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2012 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företagets årsredovisning fick ett uttalande utan reservationer från revisionsrätten om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, efter att ha fått ett uttalande med reservationer 2011. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta sina ansträngningar för att garantera en sund ekonomisk förvaltning och ett fortsatt iakttagande av budgetprinciperna.

3.  Europaparlamentet noterar dessutom att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2012 innehöll åtagandebemyndiganden på 83,3 miljoner EUR och betalningsbemyndiganden på 56,9 miljoner EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 99,4 respektive 83,1 %.

4.  Europaparlamentet noterar att det i den preliminära sammanställningen över resultatet av budgetgenomförandet 2012 rapporterades ett totalt budgetresultat på 8,2 miljoner EUR, med intäkter på 58,3 miljoner EUR, plus 2011 års budgetresultat på 7,5 miljoner EUR, vilket nettoredovisas mot betalningar på 55,2 miljoner EUR och överföringar på 2,4 miljoner EUR.

5.  Europaparlamentet noterar att de ansökningsomgångar som anordnades 2008, 2009, 2010 och 2011 resulterade i bidragsöverenskommelser på totalt 295 miljoner EUR, och att det 2012 inleddes en femte ansökningsomgång på 78 miljoner EUR.

6.  Europaparlamentet påpekar att dessa belopp motsvarar 67 respektive 18 % av unionens maximala bidrag till det gemensamma företaget för forskningsverksamhet och att det i januari 2013 inleddes en sjätte ansökningsomgång för det resterande beloppet (68,5 miljoner EUR). Parlamentet noterar de framsteg som gjorts i budgetgenomförandet.

Likviditetsförvaltning

7.  Europaparlamentet betonar att det vid årets slut fanns 12,3 miljoner EUR i likvida medel. Parlamentet konstaterar att detta strider mot principen om balans i budgeten. Parlamentet påminner det gemensamma företaget om behovet av att vidta konkreta åtgärder för att uppnå balans i budgeten, och uppmanar bestämt det gemensamma företaget att tillsammans med kommissionen genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att minimera de likvida tillgångarna på konton till vad som är motiverat, inom de ramar som finns i finansieringsöverenskommelsen med kommissionen.

System för intern kontroll

8.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevisionsfunktion granskade förhandskontrollerna av stödberättigande när det gällde redovisade kostnader och tillhörande betalningar och utförde olika konsulttjänster, bland annat genom att utarbeta och delta i det gemensamma företagets kommunikationskampanjer om finansiell kontroll och revisionsfrågor.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att kontinuitetsplanen och katastrofplanen blev klara under 2012.

10.  Europaparlamentet beklagar att styrelseledamöternas och verkställande direktörens meritförteckningar inte är offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta. Parlamentet uppmanar bestämt det gemensamma företaget att utarbeta och anta en övergripande politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

11.  Eruopaparlamentet anser att en hög transparensnivå är en central faktor för att begränsa riskerna för intressekonflikter. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att på sin webbplats offentliggöra sin politik och/eller sina arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter och sina genomförandebestämmelser, samt förteckningen över styrelseledamöterna och deras meritförteckningar.

12.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att följa upp det gemensamma företagets policy på området för hantering och förebyggande av intressekonflikter genom att utarbeta en särskilt rapport om frågan före nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

Övriga förvaltningsfrågor

13.  Europaparlamentet stöder de förbättringar som föreslås av revisionsrätten i fråga om systemet för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat.

Övergripande aspekter för de gemensamma företagen för forskning

14.  Europaparlamentet konstaterar att det i revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en bedömning av nyckelkontroller i systemen för övervakning och kontroll och en direkt granskning av transaktioner vid det gemensamma företaget men inte hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna i det gemensamma företaget.

15.  Europaparlamentet noterar att granskningsarbetet hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna antingen utförs av det gemensamma företaget eller av externa revisionsorgan, som ingått avtal med och som övervakas av det gemensamma företaget.

16.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2013: ”Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?”, där revisionsrätten undersökte huruvida kommissionen har säkerställt ett effektivt genomförande av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

17.  Europaparlamentet noterar att revisionen också täckte inrättandet av de gemensamma teknikinitiativen.

18.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens slutsats att de gemensamma teknikinitiativen har inrättats för att stödja långsiktiga industriinvesteringar inom särskilda forskningsområden. Parlamentet konstaterar dock att det i genomsnitt har tagit två år för att bevilja ett gemensamt teknikinitiativ finansiell självständighet, medan kommissionen i regel förblir ansvarig för en tredjedel av de gemensamma teknikinitiativens förväntade operativa livslängd.

19.  Europaparlamentet noterar dessutom att vissa gemensamma teknikinitiativ enligt revisionsrätten har varit särskilt framgångsrika med att involvera små och medelstora företag i projekten och att nästan 21 % av finansieringen från de gemensamma teknikinitiativen har gått till små och medelstora företag.

20.  Europaparlamentet betonar att de totala vägledande resurser som bedömdes nödvändiga för verksamhetsperioden för de sju gemensamma företag för forskning som hittills har inrättats av kommissionen enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – med undantag för det gemensamma företaget Galileo – uppgår till 21 793 000 000 EUR.

21.  Europaparlamentet noterar att de totala uppskattade budgeterade inkomsterna för de gemensamma företagen för 2012 uppgick till cirka 2,5 miljarder EUR eller cirka 1,8 % av unionens allmänna budget för 2012, medan ungefär 618 miljoner EUR kom från den allmänna budgeten (finansiella bidrag från kommissionen) och ungefär 134 miljoner EUR från partner från näringslivet och medlemmar i de gemensamma företagen.

22.  Europaparlamentet konstaterar att de gemensamma företagen har en personalstyrka på 409 fasta och tillfälligt anställda eller mindre än 1 % av det totala tillåtna antalet tjänstemän inom ramen för unionens allmänna budget (tjänsteförteckningen).

23.  Europaparlamentet påminner om att det totala unionsbidrag som bedömdes nödvändigt för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 11 489 000 000 EUR.

24.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att ingående analysera de gemensamma teknikinitiativen och de andra gemensamma företagen i en separat rapport i ljuset av de avsevärda belopp som är involverade och de risker – framför allt när det gäller anseende – som föreligger. Parlamentet påminner om att parlamentet tidigare begärt att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet noterar att de gemensamma teknikinitiativen ska säkerställa finansiering till långsiktiga industriinvesteringar och främja privata investeringar i forskning.

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 57.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 302, 19.11.2011, s. 3.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy