Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2251(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0200/2014

Indgivne tekster :

A7-0200/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.59
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0335

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 124k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler
P7_TA(2014)0335A7-0200/2014
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler(4), særlig artikel 11, stk. 4,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0200/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for IMI-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for IMI-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 369 af 17.12.2013, s. 25.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler(4), særlig artikel 11, stk. 4,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0200/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for IMI-fællesforetagendet for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for IMI-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 369 af 17.12.2013, s. 25.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler(4), særlig artikel 11, stk. 4,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0200/2014),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (fællesforetagendet) blev oprettet i december 2007 for en tiårig periode med henblik på i betydelig grad at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen, idet det langsigtede mål skulle være, at lægemiddelsektoren skulle kunne producere mere effektive og sikre innovative lægemidler;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

C.  der henviser til, at EU's maksimale bidrag for de ti år til fællesforetagendet er 1 mia. EUR, som afholdes af bevillingen til det syvende forskningsrammeprogram;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer, at det er Revisionsrettens opfattelse, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.  påskønner, at fællesforetagendet pr. juni 2013 gennemførte efterfølgende revisioner, der omfattede 4,4 mio. EUR (37,3 % af det godkendte bidrag fra fællesforetagendet til den første indkaldelse af forslag, som fællesforetagendet validerede pr. juni 2011); bemærker, at disse første revisioner fokuserede på støttemodtagere, som var nye eller aldrig var blevet revideret under Unionens forskningsprogrammer, og at en højere fejlprocent derfor kan forventes på grund af de komplekse regler;

3.  er bekymret over, at fejlfrekvensen, der fremkom ved efterfølgende revisioner foretaget af eller på vegne af fællesforetagendet, var på 5,82 %; anerkender, at de fleste af disse fejl var relativt små for så vidt angår de beløb, der skulle justeres (mindre end 5 000 EUR til fordel for fællesforetagendet); bemærker, at der siden er taget skridt til at inddrive eller modregne disse beløb i efterfølgende krav, og at fejlprocenten vil fortsætte med at udvikle sig på et flerårigt grundlag, i takt med at flere projekter, støttemodtagere og krav revideres; påpeger, at foranstaltninger truffet af fællesforetagendet med henblik på at forebygge og korrigere disse fejl har indflydelse på restfejlfrekvensen;

4.  noterer, at Revisionsretten for andet år i træk afgav en revisionserklæring med forbehold, for så vidt angår lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab; noterer, at Revisionsretten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring, selv om de reviderede underliggende betalinger fandt sted før 2012;

5.  er bekymret over, at en stor del af betalings- og forpligtelsesbevillingerne til administrationsudgifter i 2012 stadig ikke var udnyttet ved regnskabsårets udgang (26,81 % af forpligtelses- og 39,8 % af betalingsbevillingerne); bemærker, at de mange uudnyttede bevillinger i administrationsbudgettet viser, at de ikke var baseret på realistiske skøn defineret ved hjælp af finansieringsoversigten;

Indkaldelser af forslag

6.  glæder sig over, at den tid, det tog at underskrive aftaler, blev nedbragt i 2012, fra 413 dage for de endelige tilskudsaftaler i forbindelse med den fjerde indkaldelse til 161 dage i forbindelse med den sjette indkaldelse; understreger, at fællesforetagendet i 2012 forpligtede 351 mio. EUR, eller næsten 37 % af sit samlede disponible budget, og dermed gjorde gode fremskridt hen imod at anvende det samlede disponible EU-bidrag på 960 mio. EUR, der i forordning (EF) nr. 73/2008 er fastsat til forskningsaktiviteter;

7.  bemærker, at fællesforetagendets kumulerede godkendte forpligtelser vedrørende forskningsomkostninger ved udgangen af 2012 beløb sig til 736 mio. EUR, og at Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA) forpligtede yderligere 706 mio. EUR;

Interne kontrolsystemer

8.  understreger, at Revisionsretten anfører, at fællesforetagendet har fortsat udviklingen af egnede og omfattende interne kontrolsystemer, men at der er behov for at arbejde videre med dokumentering og ajourføring af operationelle og administrative procedurer (navnlig for efterfølgende aktiviteter og regnskabsafslutning), hvilket vil afbøde risiciene for fejl og inkonsekvent praksis;

9.  minder om, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste er fællesforetagendets interne revisor; påpeger, at Den Interne Revisionstjeneste i 2012 foretog en gennemgang af sikkerheden i forbindelse med fællesforetagendets i) afvikling af forhandling, ii) udarbejdelse af tilskudsaftaler og iii) forfinansiering; forventer, at Den Interne Revisionstjeneste koncentrerer sine revisionsopgaver om udprægede højrisikoområder, navnlig for at støtte fællesforetagendet med at indhente de væsentlige fejl, Den Interne Revisionstjeneste fandt frem til ved dens første efterfølgende revision for så vidt angår mellemliggende betalinger, og for at sikre, at en sammenhængende kontrolstrategi implementeres af fællesforetagendet;

10.  glæder sig over, at fællesforetagendets regnskabsfører i 2012 rapporterede om valideringen af regnskabssystemet, og at de fleste af svaghederne var afhjulpet pr. regnskabsårets udgang;

11.  beklager, at cv'er for medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer fællesforetagendet til straks at rette op på denne situation; anerkender, at fællesforetagendet har bestemmelser til håndhævelse af en adfærdskodeks for de uafhængige eksperter, som evaluerer forskningsforslag; opfordrer ikke desto mindre indtrængende fællesforetagendet til at udvikle og vedtage en omfattende politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

12.  mener, at en høj grad af gennemsigtighed udgør et centralt element med hensyn til at mindske risikoen for interessekonflikter; opfordrer derfor fællesforetagendet til på deres websted at offentliggøre dets politik og/eller ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt en liste over bestyrelsesmedlemmerne sammen med disses cv'er;

13.  opfordrer Revisionsretten til at føre tilsyn med fællesforetagendets politikker for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter og udarbejde et udkast til en særberetning herom i forbindelse med den næste dechargeprocedure;

Den Europæiske Revisionsrets revisionsbeføjelser

14.  er overrasket over at konstatere, at bestemmelserne i rådsforordningen om oprettelse af fællesforetagendet ikke anerkender Revisionsrettens ret til at revidere EFPIA-virksomhedernes bidrag i naturalier, selv om disse er opført i fællesforetagendets årsopgørelse; understreger, at det vurderes, at disse bidrag vil beløbe sig til omkring 1 mia. EUR i fællesforetagendets levetid; opfordrer Revisionsretten til at præcisere konsekvenserne af denne bestemmelse i Revisionsrettens årlige udtalelse om fællesforetagendets regnskab;

Horisontale aspekter af europæiske fællesforetagender inden for forskning

15.  noterer sig, at Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, vurdering af centrale kontroller i overvågnings- og kontrolsystemer og test af transaktioner i fællesforetagendet, men ikke hos fællesforetagendets medlemmer eller endelige modtagere;

16.  bemærker, at revisionstest af medlemmerne eller de endelige modtagere gennemføres enten af fællesforetagendet eller af eksterne revisionsfirmaer, som er engageret og overvåges af fællesforetagendet;

17.  bifalder Revisionsrettens særberetning nr. 2/2013: "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?", hvor den undersøgte, om Kommissionen havde sørget for, at det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7) blev gennemført effektivt;

18.  bemærker, at revisionen også omfattede oprettelse af fælles teknologiinitiativer (FTI);

19.  er enig i Revisionsrettens konklusion om, at FTI'erne er oprettet for at støtte industrielle investeringer på langt sigt inden for bestemte forskningsområder; bemærker imidlertid, at det i gennemsnit har taget to år at sikre et FTI finansiel uafhængighed, og at Kommissionen sædvanligvis forbliver ansvarlig for en tredjedel af FTI'ernes forventede operationelle levetid;

20.  bemærker endvidere, at visse FTI'er ifølge Revisionsretten på særligt vellykket vis har formået at inddrage små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i deres projekter, og at næsten 21 % af den finansiering, som ydes af FTI'er, er blevet tildelt SMV'er;

21.  påpeger, at de samlede vejledende ressourcer, som anses for at være nødvendige for de syv europæiske fællesforetagender inden for forskning, som Kommissionen indtil videre har oprettet i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – med undtagelse af fællesforetagendet Galileo – i hele deres levetid udgør 21 793 000 000 EUR;

22.  bemærker, at fællesforetagendernes samlede budgetindtægter for 2012 udgjorde omkring 2,5 mia. EUR eller omkring 1,8 % af Unionens almindelige budget for 2012, mens omkring 618 mio. EUR kom fra det almindelige budget (kontant bidrag fra Kommissionen), og ca. 134 mio. EUR kom fra partnere fra industrien og medlemmerne af fællesforetagenderne;

23.  bemærker, at fællesforetagenderne beskæftiger 409 fastansatte og midlertidigt ansatte eller mindre end 1 % af Unionens tjenestemænd, som er godkendt i henhold til Unionens almindelige budget (stillingsfortegnelsen);

24.  minder om, at det skønnede samlede EU-bidrag, som fællesforetagenderne har behov for i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

25.  opfordrer Revisionsretten til at foretage en omfattende analyse af FTI'erne og de andre fællesforetagender i en særskilt beretning i lyset af de store involverede beløb og risici – navnlig i forhold til omdømme; minder om, at Parlamentet tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker, at fællesforetagenderne skønnes at sikre finansiering af langsigtede industrielle investeringer og at fremme private investeringer i forskning.

(1) EUT C 369 af 17.12.2013, s. 25.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik