Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2251(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0200/2014

Pateikti tekstai :

A7-0200/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.59
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0335

Priimti tekstai
PDF 386kWORD 116k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
P7_TA(2014)0335A7-0200/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022(3), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0200/2014),

1.  patvirtina bendrosios įmonės NVI vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės NVI vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 369, 2013 12 17, p. 25.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022(3), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“(4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0200/2014),

1.  pritaria bendrosios įmonės NVI 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės NVI vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 369, 2013 12 17, p. 25.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Naujoviški vaistai“ 2012 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022(3), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ankstesnius savo pranešimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0200/2014),

A.  kadangi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – Bendroji įmonė) 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui įsteigta siekiant gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso efektyvumą bei veiksmingumą ir siekiant ilgalaikio tikslo, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus,

B.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.,

C.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 1 mlrd. EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2012 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinės taisyklės ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės;

2.  teigiamai vertina tai, kad 2013 m. birželio mėn. Bendroji įmonė užbaigė ex post auditus, apėmusius 4,4 mln. EUR (37,3 proc. priimto pirmojo kvietimo Bendrosios įmonės įnašo, kurį Bendroji įmonė patvirtino 2011 m. birželio mėn.); atkreipia dėmesį į tai, kad per šiuos pirmuosius auditus dėmesys buvo sutelktas į naudos gavėjus, kurie buvo nauji arba kuriems niekada nebuvo atliktas auditas pagal Sąjungos mokslinių tyrimų programas, taigi galima tikėtis didesnio klaidų lygio dėl taisyklių sudėtingumo;

3.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad per ex post auditus, kuriuos atliko Bendroji įmonė arba kurie buvo atlikti jos vardu, nustatytas klaidų lygis sudarė 5,82 proc.; pripažįsta, kad didžioji dalis šių klaidų pagal koreguotinas sumas buvo palyginti mažos (mažiau negu 5 000 EUR Bendrosios įmonės naudai); pažymi, kad nuo to laiko jau imtasi veiksmų siekiant susigrąžinti arba kompensuoti šias sumas iš vėlesnių reikalavimų ir kad per kelerius metus klaidų lygis ir toliau keisis, kadangi auditas bus atliktas daugiau projektų, naudos gavėjų ir reikalavimų atžvilgiu; atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmai, kurių ėmėsi Bendroji įmonė siekdama užkirsti kelią šioms klaidoms ir jas ištaisyti, daro poveikį likutiniam klaidų lygiui;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai šiuo pagrindu paskelbė sąlyginę nuomonę dėl Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Audito Rūmai mano, jog gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų patikinimo pareiškimui pagrįsti, nors tikrinti mokėjimai buvo atlikti iki 2012 m.;

5.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad didelė dalis mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų 2012 m. administracinėms išlaidoms metų pabaigoje buvo dar nepanaudota (26,81 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 39,8 proc. mokėjimų asignavimų); pažymi, kad didelis nepanaudotų administracinio biudžeto asignavimų lygis rodo, jog šis biudžetas nebuvo grindžiamas realistiniu vertinimu, apibrėžtu finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje;

Kvietimai teikti paraiškas

6.  palankiai vertina tai, kad susitarimams pasirašyti reikalingas laikas 2012 m. sutrumpėjo nuo 413 dienų galutiniams dotacijos susitarimams pagal ketvirtąjį kvietimą iki 161 dienos pagal šeštąjį kvietimą; pabrėžia tai, kad 2012 m. Bendroji įmonė skyrė 351 mln. EUR arba beveik 37 proc. jos viso turimo biudžeto mokslinių tyrimų veiklai, taip darydama didelę pažangą siekiant panaudoti visą turimą Sąjungos įnašą, sudarantį 960 mln. EUR, kaip nurodyta Reglamente Nr. (EB) 73/2008;

7.  pažymi, kad 2012 m. pabaigoje Bendrosios įmonės bendra mokslinių tyrimų išlaidoms skirtų patvirtintų įsipareigojimų suma siekė 736 mln. EUR ir kad Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (angl. EFPIA) skyrė papildomus 706 mln. EUR;

Vidaus kontrolės sistemos

8.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitas pabrėžia tai, kad Bendroji įmonė toliau plėtojo tinkamas ir išsamias vidaus kontrolės sistemas, tačiau reikia imtis tolesnių veiksmų įforminant dokumentais ir atnaujinant veiklos ir administravimo procedūras (ypač ex post ir apskaitos užbaigimo srityse), nes taip būtų sumažinta klaidų ir praktikos nenuoseklumo rizika;

9.  primena, kad Bendrosios įmonės vidaus auditorius yra Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT); atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. VAT atliko Bendrosios įmonės i) derybų, ii) dotacijos susitarimo parengimo ir iii) išankstinio finansavimo procesų užtikrinimo peržiūrą; tikisi, kad VAT nukreips savo audito veiklą į didesnės rizikos sritis, ypač siekdama remti Bendrąją įmonę šiai panaikinant esmines klaidas, nustatytas per jos pirmąjį ex post auditą, susijusias su tarpiniais mokėjimais, ir užtikrinti, kad Bendroji įmonė įgyvendintų nuoseklią kontrolės strategiją;

10.  palankiai vertina tai, kad 2012 m. Bendrosios įmonės apskaitos pareigūnas pateikė apskaitos sistemos tvirtinimo ataskaitą ir kad dauguma nustatytų trūkumų buvo pašalinti iki metų pabaigos;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad visuomenei nėra prieinami administracinės valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus gyvenimo aprašymai; ragina Bendrąją įmonę kuo skubiau ištaisyti šią padėtį; pripažįsta, kad Bendroji įmonė laikosi sąlygų, kuriomis įgyvendinamas nepriklausomų ekspertų, vertinančių mokslinių tyrimų pasiūlymus, elgesio kodeksas; vis dėlto ragina Bendrąją įmonę parengti ir patvirtinti išsamią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką;

12.  mano, kad didelis skaidrumo lygis yra pagrindinis veiksnys siekiant sumažinti interesų konfliktų riziką; todėl ragina Bendrąją įmonę savo interneto svetainėje paskelbti savo politiką ir (arba) nuostatas dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ir jų įgyvendinimo taisykles, taip pat valdybų narių sąrašą kartu su jų gyvenimo aprašymais;

13.  ragina Audito Rūmus stebėti Bendrosios įmonės politiką, susijusią su interesų konfliktų valdymu ir prevencija ir šiuo klausimu iki kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžios parengti specialiąją ataskaitą;

Audito Rūmų teisės atlikti auditą

14.  reiškia nustebimą dėl to, kad Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Bendroji įmonė, nuostatomis nepripažįstama Audito Rūmų teisė atlikti auditą EFPIA įmonių nepiniginių įnašų atžvilgiu, nors jie nurodomi Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose; pabrėžia, kad vertinama, jog per visą Bendrosios įmonės veiklos laikotarpį šie įnašai sudarys maždaug 1 mlrd. EUR; ragina Audito Rūmus savo metinėje nuomonėje dėl Bendrosios įmonės sąskaitų pateikti tokios nuostatos pasekmių paaiškinimą;

Europos mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių horizontalieji aspektai

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad požiūris į auditą, kuriuo vadovaujasi Audito Rūmai, apima analitines audito procedūras, priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės funkcijų vertinimą ir operacijų Bendrosios įmonės lygmeniu (bet ne Bendrosios įmonės narių ar galutinių naudos gavėjų lygmeniu) patikrinimą;

16.  pažymi, kad audito patikrinimą narių ar galutinių naudos gavėjų lygmeniu atlieka arba Bendroji įmonė, arba išorės audito bendrovės, kurias samdo ir stebi Bendroji įmonė;

17.  palankiai vertina specialiąją Audito Rūmų ataskaitą Nr. 2/2013; „Ar Komisija užtikrino veiksmingą Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos įgyvendinimą?“, kurioje Audito Rūmai nagrinėjo, ar Komisija yra užtikrinusi veiksmingą Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos įgyvendinimą;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad auditas apėmė ir jungtinių technologinių iniciatyvų kūrimą;

19.  pritaria Audito Rūmų išvadai, kad jungtinės technologinės iniciatyvos buvo sukurtos tam, kad būtų remiamos ilgalaikės pramonės investicijos tam tikrose mokslinių tyrimų srityse; vis dėlto pažymi, kad prireikė vidutiniškai dvejų metų jungtinių technologinių iniciatyvų finansiniam savarankiškumui užtikrinti ir kad Komisija paprastai lieka atsakinga už trečdalį tikėtino jungtinių technologinių iniciatyvų veiklos vykdymo laikotarpio;

20.  taip pat pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, kai kurios jungtinės technologinės iniciatyvos buvo ypač sėkmingos į pagal jas numatytus projektus įtraukiant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir kad beveik 21 proc. pagal jungtines technologines iniciatyvas teikiamo finansavimo atiteko MVĮ;

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendri orientaciniai ištekliai, kurie, kaip manoma, reikalingi septynioms Europos mokslinių tyrimų bendrosioms įmonėms, Komisijos sukurtoms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį (išimtis galėtų būti tik bendroji įmonė „Galileo“), jų veiklos vykdymo laikotarpiu siekia 21 793 000 000 EUR;

22.  pažymi, kad bendros bendrųjų įmonių 2012 m. prognozuotos biudžeto pajamos sudarė apie 2,5 mlrd. EUR arba maždaug 1,8 proc. Sąjungos 2012 m. bendrojo biudžeto: maždaug 618 mln. EUR skirta iš bendrojo biudžeto (Komisijos įnašas grynaisiais pinigais) ir maždaug 134 mln. EUR skyrė pramonės partneriai ir bendrųjų įmonių nariai;

23.  pažymi, kad bendrosiose įmonėse įdarbinti 409 nuolatiniai ir laikinieji darbuotojai, t. y. mažiau nei 1 proc. visų Sąjungos pareigūnų, autorizuotų pagal Sąjungos bendrąjį biudžetą (etatų planą);

24.  primena, kad bendras Sąjungos įnašas, kuris, kaip manoma, būtinas bendrosioms įmonėms jų veiklos laikotarpiu, siekia 11 489 000 000 EUR;

25.  ragina Audito Rūmus, atsižvelgiant į dideles sumas ir esamą pavojų, ypač pavojų reputacijai, atskiroje ataskaitoje visapusiškai išanalizuoti jungtines technologines iniciatyvas ir kitas bendrąsias įmones; primena, kad Parlamentas anksčiau yra raginęs Audito Rūmus parengti specialiąją ataskaitą dėl bendrųjų įmonių pajėgumų, kartu su jų privačiais partneriais, siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir veiksmingą Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą; pažymi, kad bendrosios įmonės turėtų užtikrinti ilgalaikių pramonės investicijų finansavimą ir skatinti privačias investicijas į mokslinius tyrimus.

(1) OL C 369, 2013 12 17, p. 25.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 30, 2008 2 4, p. 38.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.

Teisinė informacija - Privatumo politika