Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2251(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0200/2014

Ingivna texter :

A7-0200/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.59
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0335

Antagna texter
PDF 224kWORD 114k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
P7_TA(2014)0335A7-0200/2014
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 (C7-0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0200/2014).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 25.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0200/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 25.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012, samt företagets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel(4), särskilt artikel 11.4,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0200/2014), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka ändamålsenligheten och effektiviteten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

C.  Unionens bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 1 miljard EUR, som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet för forskning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2013 avslutade efterhandsrevisioner som omfattade 4,4 miljoner EUR (37,3 % av de ersättningsanspråk som det gemensamma företaget hade godkänt fram till juni 2011 för den första ansökningsomgången). Parlamentet konstaterar att dessa första revisioner fokuserade på nya stödmottagare eller stödmottagare som aldrig hade kontrollerats inom ramen för unionens forskningsprogram och att en högre felprocent därför kan förväntas på grund av de komplexa reglerna.

3.  Europaparlamentet är bekymrat över att den felprocent som fastställdes vid de efterhandsrevisioner som utfördes av det gemensamma företaget eller för dettas räkning var 5,82 %. Parlamentet medger att det vid de flesta av dessa fel var fråga om relativt små belopp som behövde justeras (mindre än 5 000 EUR till förmån för det gemensamma företaget). Parlamentet noterar att åtgärder har vidtagits för att kräva tillbaka eller kvitta dessa belopp mot framtida betalningar och att felprocenten kommer att fortsätta att utvecklas på en flerårig bas eftersom fler projekt, stödmottagare och betalningsanspråk kontrolleras. Parlamentet påpekar att de åtgärder som vidtagits av det gemensamma företaget för att förebygga och korrigera dessa fel inverkar på den kvarstående felprocenten.

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten på dessa grunder har avgett ett yttrande med reservationer om lagligheten och korrektheten för de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för andra året i rad. Parlamentet noterar att revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin revisionsförklaring trots att de kontrollerade underliggande betalningarna hade gjorts före 2012.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över att en hög andel av anslagen för betalningar och åtaganden som gällde administrativa utgifter under 2012 ännu inte hade utnyttjats vid årets slut (26,81 % av åtagandebemyndigandena och 39,8 % av betalningsbemyndigandena). Parlamentet noterar att den stora andelen outnyttjade anslag i den administrativa budgeten tyder på att den inte byggde på realistiska uppskattningar som fastställts genom finansieringsöversikten.

Ansökningsomgångar

6.  Europaparlamentet gläder sig över att den tid som behövdes för att ingå överenskommelser minskade under 2012 från 413 dagar för slutliga bidragsöverenskommelser inom den fjärde ansökningsomgången till 161 dagar för den sjätte ansökningsomgången. Parlamentet understryker att det gemensamma företaget under 2012 gjorde åtaganden för 351 miljoner EUR, eller närmare 37 % av den totala tillgängliga budgeten för forskning, och därmed gjorde stora framsteg mot ett totalt utnyttjande av det tillgängliga unionsbidraget på 960 miljoner EUR enligt förordning (EG) nr 73/2008.

7.  Europaparlamentet noterar den ackumulerade summan av godkända åtaganden för forskningskostnader vid utgången av 2012 uppgick till 736 miljoner EUR och att EFPIA (den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag) hade gjort åtaganden för ytterligare 706 miljoner EUR.

System för intern kontroll

8.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens konstaterande att det gemensamma företaget under 2012 fortsatte att ta fram lämpliga och heltäckande internkontrollsystem, men att det krävs ytterligare arbete när det gäller att dokumentera och uppdatera förfarandena för verksamheten och administrationen (särskilt för efterhandsarbete och bokföring vid avslutande), vilket kommer att minska risken för fel och inkonsekventa rutiner.

9.  Europaparlamentet påminner om att det är kommissionens tjänst för internrevision som är det gemensamma företagets internrevisor. Parlamentet påpekar att kommissionens tjänst för internrevision under 2012 utförde en granskning av det gemensamma företagets rutiner för i) förhandling, ii) förberedande av bidragsöverenskommelser och iii) förhandsfinansiering. Parlamentet förväntar sig att tjänsten för internrevision främst riktar sina revisioner mot högriskområden, särskilt för att hjälpa det gemensamma företaget att lösa de väsentliga fel som det konstaterade vid sina första efterhandskontroller och som rör mellanliggande betalningar och för att säkerställa att en enhetlig kontrollstrategi genomförs av det gemensamma företaget.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företagets räkenskapsförare under 2012 rapporterade om godkännandet av redovisningssystemet och att merparten av de konstaterade bristerna hade åtgärdats före årets slut.

11.  Europaparlamentet beklagar att styrelseledamöternas och verkställande direktörens meritförteckningar inte är offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att omedelbart åtgärda detta. Parlamentet uppskattar att det gemensamma företaget har bestämmelser för genomförandet av en uppförandekod för de oberoende experter som bedömer forskningsförslag. Parlamentet uppmanar dock bestämt det gemensamma företaget att utarbeta och anta en övergripande politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

12.  Europaparlamentet anser att en hög transparensnivå är en central faktor för att begränsa riskerna för intressekonflikter. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att på sin webbplats offentliggöra sin politik och/eller sina arrangemang för förebyggande och hantering av intressekonflikter och sina genomförandebestämmelser, samt förteckningen över styrelseledamöterna och deras meritförteckningar.

13.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att följa upp det gemensamma företagets policy på området för hantering och förebyggande av intressekonflikter genom att utarbeta en särskilt rapport om frågan före nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

Revisionsrättens revisionsbefogenheter

14.  Europaparlamentet är förvånat över att man i bestämmelserna i rådets förordning om inrättandet av det gemensamma företaget inte erkänner revisionsrättens rätt att granska bidrag in natura från EFPIA-företag trots att de bokförs i det gemensamma företagets räkenskaper. Parlamentet betonar att dessa bidrag uppskattningsvis kommer att uppgå till cirka 1 miljard EUR under det gemensamma företagets livstid. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att redogöra för konsekvenserna av denna bestämmelse i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning.

Övergripande aspekter för de gemensamma företagen för forskning

15.  Europaparlamentet konstaterar att det i revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en bedömning av nyckelkontroller i systemen för övervakning och kontroll och en direkt granskning av transaktioner vid det gemensamma företaget men inte hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna i det gemensamma företaget.

16.  Europaparlamentet noterar att granskningsarbetet hos medlemmarna eller de slutliga stödmottagarna antingen utförs av det gemensamma företaget eller av externa revisionsorgan, som ingått avtal med och som övervakas av det gemensamma företaget.

17.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2013: ”Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?”, där revisionsrätten undersökte huruvida kommissionen har säkerställt ett effektivt genomförande av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

18.  Europaparlamentet noterar att revisionen också täckte inrättandet av de gemensamma teknikinitiativen.

19.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens slutsats att de gemensamma teknikinitiativen har inrättats för att stödja långsiktiga industriinvesteringar inom särskilda forskningsområden. Parlamentet konstaterar dock att det i genomsnitt har tagit två år för att bevilja ett gemensamt teknikinitiativ finansiell självständighet, medan kommissionen i regel förblir ansvarig för en tredjedel av de gemensamma teknikinitiativens förväntade operativa livslängd.

20.  Europaparlamentet noterar dessutom att vissa gemensamma teknikinitiativ enligt revisionsrätten har varit särskilt framgångsrika med att involvera små och medelstora företag i projekten och att nästan 21 % av finansieringen från de gemensamma teknikinitiativen har gått till små och medelstora företag.

21.  Europaparlamentet betonar att de totala vägledande resurser som bedömdes nödvändiga för verksamhetsperioden för de sju gemensamma företag för forskning som hittills har inrättats av kommissionen enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – med undantag för det gemensamma företaget Galileo – uppgår till 21 793 000 000 EUR.

22.  Europaparlamentet noterar att de totala uppskattade budgeterade inkomsterna för de gemensamma företagen för 2012 uppgick till cirka 2,5 miljarder EUR eller cirka 1,8 % av unionens allmänna budget för 2012, medan ungefär 618 miljoner EUR kom från den allmänna budgeten (finansiella bidrag från kommissionen) och ungefär 134 miljoner EUR från partner från näringslivet och medlemmar i de gemensamma företagen.

23.  Europaparlamentet konstaterar att de gemensamma företagen har en personalstyrka på 409 fasta och tillfälligt anställda eller mindre än 1 % av det totala tillåtna antalet tjänstemän inom ramen för unionens allmänna budget (tjänsteförteckningen).

24.  Europaparlamentet påminner om att det totala unionsbidrag som bedömdes nödvändigt för de gemensamma företagen under deras verksamhetsperiod uppgår till 11 489 000 000 EUR.

25.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att ingående analysera de gemensamma teknikinitiativen och de andra gemensamma företagen i en separat rapport i ljuset av de avsevärda belopp som är involverade och de risker – framför allt när det gäller anseende – som föreligger. Parlamentet påminner om att parlamentet tidigare begärt att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet noterar att de gemensamma teknikinitiativen ska säkerställa finansiering till långsiktiga industriinvesteringar och främja privata investeringar i forskning.

(1) EUT C 369, 17.12.2013, s. 25.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy