Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2132(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0195/2014

Внесени текстове :

A7-0195/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 23
CRE 02/04/2014 - 23

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.62
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0338

Приети текстове
PDF 516kWORD 147k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
P7_TA(2014)0338A7-0195/2014

Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2013/2132(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 24 юли 2013 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба срещу измамите — Годишен доклад за 2012 г.“ (COM(2013)0548), и придружаващите го документи (SWD(2013)0283, SWD(2013)0284, SWD(2013)0285, SWD(2013)0286 и SWD(2013)0287),

—  като взе предвид годишния доклад на OLAF за 2012 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(1),

—  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юли 2013 г., озаглавено „Подобряване на управлението на OLAF и засилване на процесуалните гаранции при разследванията. Поетапен подход, съпътстващ създаването на Европейската прокуратура“ (COM(2013)0533),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юли 2013 г., озаглавено „По‑добра защита на финансовите интереси на Съюза: Създаване на Европейска прокуратура и реформиране на Евроюст“ (COM(2013)0532),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 май 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания — Интегрирана политика за защита на парите на данъкоплатците (COM(2011)0293),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юни 2011 г. относно стратегията на Комисията за борба с измамите (COM(2011)0376),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г., озаглавено „План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци“ (COM(2012)0722),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2013 г., озаглавено „Защита на бюджета на Европейския съюз до края на 2012 г.“ (COM(2013)0682),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 декември 2013 г., озаглавено „Прилагане на нетни финансови корекции за държавите членки в областта на селското стопанство и политиката за сближаване“ (COM(2013)0934),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавен „Доклад на ЕС за борбата с корупцията“ (COM(2014)0038),

—  като взе предвид Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами(2),

—  като взе предвид Директива 2013/42/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС(3),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО(4),

—  като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия(5),

—  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(7),

—  като взе предвид Становище № 1/2014 на Надзорния комитет на OLAF относно приоритетите на политиката на OLAF за провеждане на разследвания,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(10),

—  като взе предвид своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(11) и съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено: „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети(12),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0195/2014),

А.  като има предвид, че по оценка на Комисията ежегодно в ЕС се наблюдава загуба на потенциални данъчни приходи в размер приблизително на 1 000 000 000 000 EUR поради данъчни измами, отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и агресивно данъчно планиране, което струва около 2000 EUR на всеки европейски гражданин на година;

Б.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС е основен елемент в политическия дневен ред на ЕС за укрепване и повишаване на доверието на гражданите и за гарантиране, че техните пари се използват по предназначение;

В.  като има предвид, че Договорът от Лисабон значително укрепи инструментите за защита на финансовите интереси на ЕС, като се изисква както ЕС, така и неговите държави членки да се борят с всички видове незаконна дейност, които засягат финансовите интереси на ЕС;

Г.  като има предвид, че поради голямото разнообразие от правни системи и традиции в рамките на ЕС защитата на неговите финансови интереси срещу измамите и срещу други незаконни дейности е предизвикателство, което изисква особено големи усилия и което не може да бъде избегнато;

Д.  като има предвид, че, за да се защитят финансовите интереси на Съюза и за да се води борба срещу измамите, е необходим цялостен подход, който включва стратегии за борба с измамите и корупцията посредством правни, ефективни, последователни и равностойни мерки на цялата територия на Съюза; като има предвид, че ЕС и държавите членки споделят тази отговорност и че тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки е дори още по-важно в период на бюджетни ограничения;

Е.  като има предвид, че OLAF носи отговорността за защитата на финансовите интереси на Съюза, като разследва измамите, корупцията и други незаконни дейности; като има предвид също така, че Надзорният комитет на OLAF беше създаден, за да се увеличи и гарантира нейната независимост чрез редовно наблюдение на изпълнението на функцията по разследване на OLAF;

Ж.  като има предвид, че държавите членки носят основната отговорност за изпълнението на приблизително 80% от бюджета на Съюза;

З.  като има предвид, че държавите членки носят отговорността за изчисляването на хармонизираната основа за определяне на данъка върху добавената стойност (ДДС), за промяна на прилаганите за ДДС ставки, както и за събирането на собствените ресурси на Съюза; като има предвид също така, че тези три функции оказват въздействие върху неговия бюджет;

И.  като има предвид, че неотдавна, по искане на Парламента, Комисията предприе няколко важни инициативи във връзка със стратегическите мерки за борба с измамите;

Й.  като има предвид, че мащабът на измамите и избягването на данъци от всякакво естество, както и на корупцията в рамките на ЕС, подкопава доверието на гражданите в Съюза; като има предвид, че е необходимо да се предоставят по-големи гаранции за почтеността и прозрачността на публичните разходи;

Укрепване на механизмите на Европейския съюз за борба с измамите

1.  Подчертава, че Комисията и държавите членки трябва да положат всички възможни усилия в борбата с измамите, корупцията и другите незаконни дейности, които накърняват финансовите интереси на Съюза, в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз; припомня, че тясното сътрудничество и координация между Комисията и държавите членки са от първостепенно значение за гарантиране на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза и че следователно е от първостепенно значение те да се укрепват и да бъдат възможно най-ефикасни; припомня, че защитата на финансовите интереси на Съюза изисква да се проявява голяма бдителност както по отношение на ресурсите, така и по отношение на разходите;

2.  Подчертава, че измамата е умишлен незаконен акт, който може да съставлява престъпно деяние, докато нередността е неспазване на правило; изразява съжаление, че докладът на Комисията не разглежда подробно измамите и че поставя до голяма степен акцент върху нередностите; посочва, че член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се отнася до измамите, а не до нередностите, и призовава да се прави разграничение между измама и грешки или нередности;

3.  Отбелязва доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите — Годишен доклад за 2012 г.“ („годишния доклад на Комисията“); отбелязва, че по искане на Европейския парламент докладът включва два нови елемента:

   i) преоценка на връзката между разкриването и докладването на нередности от държавите членки и
   ii) по-задълбочен анализ на нередностите, докладвани като измами;
     отбелязва, че този подход има за цел да осигури по-добро разбиране на мащаба и естеството на нередностите, както и на начина, по който държавите членки се справят с тях;

4.  Призовава Комисията, при започване на процедурата по представянето на годишния доклад за защита на финансовите интереси на Съюза, да представя на Парламента доклад относно извършеното от нея наблюдение и изпълнението на приетите от Парламента препоръки във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на Съюза от предходната година, както и да се обосновава относно препоръките, които не е взела предвид или които не е успяла да изпълни; призовава OLAF да предприема същите действия за мерките, които са били изискани от Парламента в този доклад;

5.  Приветства основните инициативи, предприети от Комисията по искане на Парламента, за определяне на ново законодателство на ЕС във връзка с политиката за борба с измамите, и в частност предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, чиято цел е да поясни и хармонизира наказателноправната уредба на държавите членки по отношение на измамите във връзка с бюджета на ЕС (COM(2012)0363), предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534) и предложението за регламент относно Европейската агенция за съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси Евроюст (COM(2013)0535), така както и изменението на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и укрепването на законните права на лицата, които са засегнати от разследване на OLAF; признава, че е важно тези различни законодателни актове да бъдат добре съобразени и цялостно оценени; призовава Съвета да отдели необходимото време и да не финализира прибързано преговорите, за да се създаде солидна европейска правна рамка и да се укрепят съществуващите институционални инструменти за защита на финансовите интереси на Съюза; подчертава, че следва да се избягва преждевременният преход към процедурата на засилено сътрудничество; приветства също така плана за действие за засилване на борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и реформата на системата на ДДС в ЕС, започнати през 2011 г;

6.  Отбелязва, че през 2012 г. броят на свързаните с измами нередности се запази на почти същото равнище като регистрираното през 2011 г., а именно 1 231 случая на нередности, докладвани като измами, докато тяхното финансово отражение леко е намаляло на общо 392 милиона евро; отбелязва, че случаите на измама са по-многобройни в политиката на сближаване и политиката в областта на селското стопанство – особено по отношение на развитието на селските райони и рибарството, като тези политики продължават да бъдат двете най-проблемни области с финансово отражение, което се оценява съответно на 279 и 143 милиона евро; подчертава при все това факта, че като цяло броят на свързаните с измами нередности и съответните суми попадат в обхвата на по-общото определение за измама и че не следва да се счита, че те дават точна представа за равнището на измамите; призовава за ясно разграничение между измами, грешки и нередности в Годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба с измамите;

7.  Отбелязва, че броят на несвързаните с измами нередности, които са били съобщени на Комисията през 2012 г., е нараснал с около 6 % спрямо 2011 г., като съответното финансово отражение възлиза на около 2 900 000 000 EUR (над два пъти повече в сравнение с цифрите за 2011 г., като са засегнати по-конкретно политиката на сближаване и преките разходи); изразява загриженост, че въпреки че това увеличение отразява предимно въздействието на нередности, които са свързани със значителни суми, то се дължи и на системни нередности, за които се съобщава при приключването на програмите;

8.  Отбелязва, че корективните действия — основно в областта на политиката на сближаване, които прие Комисията по отношение на държавите членки, се увеличиха значително през 2012 г., като достигнаха 3 700 000 000 EUR; отбелязва също така факта, че това се дължи преди всичко на приключването на програмния период 2000—2006 г.;

9.  Отбелязва, че препоръките, които Комисията отправи към държавите членки през 2011 г. — и по-точно по отношение на нередностите, докладвани като измами, и несвързаните с измами нередности, възстановяването на неправомерно изплатените суми, контрола на резултатите от наказателните разследвания и подобряването на националните статистически данни в областта на измамите — бяха като цяло адекватни, и изразява съжаление, че някои повдигнати въпроси не бяха взети изцяло под внимание; призовава държавите членки да предприемат последващи действия във връзка с препоръките, които отправи Комисията през 2011 и 2012 г., и да гарантират пълноценни последващи действия във връзка с отправените им в доклада от 2012 г. препоръки, както и да предоставят обосновано обяснение в случаите, при които не е било възможно да се предприемат действия във връзка с препоръките;

10.  Предлага да се проучи възможността за сформиране на екип от европейски митнически служители, специализирани в борбата с измамите, който да работи успоредно с националните митнически органи;

11.  Потвърждава, че в областта на традиционните собствени ресурси сумата, която трябва да бъде възстановена вследствие на измами и други случаи на нередности през 2012 г., достигна 444 милиона евро, от които 208 милиона евро вече са възстановени от държавите членки; отбелязва, че освен това през 2012 г. са възстановени 83 милиона евро, които се отнасят до случаи, установени между 1989 и 2011 г.;

Приходи – собствени ресурси

12.  Изразява съжаление, че собствените ресурси престанаха да бъдат главният източник на приходи за бюджета на ЕС, като съставляват 20% от него, вследствие на което правилното събиране на ДДС и мита оказва пряко въздействие не само върху икономиките на държавите членки и върху бюджета на Съюза, но и върху европейските данъкоплатци; припомня, че по оценка на Комисията ежегодно в ЕС се наблюдава загуба на потенциални данъчни приходи в размер на приблизително 1 билион евро поради отклонение от данъчно облагане и данъчни измами, което се равнява на около 2000 EUR на гражданин на ЕС;

13.  Приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с измамите и отклонението от данъчно облагане; настоява, че борбата с измамите и отклонението от данъчно облагане следва да продължи да бъде основен приоритет, както за Комисията, така и за държавите членки, като за тази цел е необходимо да се разработи стратегия за засилено многостранно сътрудничество и координация между държавите членки и между тях и Комисията, така че да се използват по-добре наличните инструменти, да се консолидира действащото законодателство, да се приемат подготвените предложения и да се развива административното сътрудничество; отбелязва също така, че засиленото сътрудничество между данъчните, полицейските и съдебните органи в една държава е от основно значение; необходимо е да се обърне специално внимание на създаването на механизми за предотвратяване и за навременно откриване на измами, както и на оценяването на резултатите, подобряването на системите за събиране на приходи и на по-ефективния контрол на митническия транзит, тъй като това продължава да бъде една от сферите с най-висок показател за системна корупция в Европа; призовава Комисията и държавите членки да са по-активни в международното пространство с цел установяване на стандарти за сътрудничество, основани преди всичко на принципите на прозрачност, добро управление и обмен на информация;

14.  Призовава Комисията периодично да извършва сравнителен анализ на разликите в действието на националните системи за събиране на традиционни собствени ресурси, като също така се определят и разпространяват най-добри практики по отношение на ефикасния процес на възстановяване на средства във всички държави членки, и да предлага при необходимост съответни мерки;

15.  Изразява загриженост, че въпреки че броят на съобщените през 2012 г. несвързани с измами нередности, които засягат приходите от традиционни собствени ресурси се е запазил, общият размер е с около 20 % над средната стойност за периода от 2008—2012 г.;

16.  Призовава за задълбочен анализ на несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действително събраните приходи, който да бъде включен в доклада на Комисията, за да може по този начин да се добие по-добра представа за загубите за финансите на Съюза; припомня, че борбата с отклонението от данъчно облагане и със сивата икономика трябва да остане постоянна цел за Комисията и за държавите членки;

Система за контрол на движението на акцизите (EMCS)

17.  Изразява задоволство от факта, че 98% от установените суми на традиционни собствени ресурси са събрани съобразно правилата, но изисква от Комисията да продължи да полага усилия за събиране на оставащите 2%, които са все така предмет на измами и нередности;

18.  Отбелязва, че правоприлагащите органи наблюдават нарастваща злоупотреба със Системата за контрол на движението на акцизите (EMCS) от страна на престъпни групи; счита, че физическият контрол върху стоките, превозвани по линия на EMCS, е недостатъчен; подчертава, че допълнителните инвестиции в проверки могат да доведат до повишаване на събраните данъци и до предотвратяване в по-голяма степен на отклонението от данъчно облагане; отбеляза освен това, че съгласно член 21, параграф 3 и член 24, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета компетентните органи на държавата членка на изпращане и на държавата членка на получаване осъществяват електронна проверка на данните в проекта на електронния административен документ и в съобщението за получаване; изразява твърдо убеждение, че следва да бъдат определени критерии, в съответствие с които компетентната институция на държавата членка трябва да извършва физическа проверка на готовите за изпращане и/или за получаване стоки;

19.  Разбира, че вследствие на увеличения брой проверки би могло да има също така допълнителна полза, тъй като ще бъдат премахнати предприятията или подставените дружества, които са създадени от престъпници единствено за да улесняват техните измами; отбелязва, че понастоящем изпращането и получаването на акцизни стоки се потвърждава в EMCS от самите стопански субекти; изисква от Комисията да предприеме инициатива за въвеждане на по-стриктни права на достъп до EMCS, да включи подробна история на спазването на правилата преди осъществяването на търговски операции, благодарение на което на стопанските субекти да се предоставя статут на „упълномощен икономически оператор“ („надежден стопански субект“), така че само тези субекти да могат да извършват пряко операции в EMCS; изисква от Комисията да представи резултатите от текущите проучвания относно необходимостта от изменение на Директива 2008/118/ЕО;

20.  Изисква проверките, извършвани от държавите членки по отношение на хора и дружества, които подават заявление за вписване в регистъра, да бъдат по-сериозни и подробни; разбира, че стоките могат лесно да бъдат декларирани невярно, с цел избягване на акциз; изисква поради това по-висока степен на сътрудничество с данъчните органи;

21.  Счита, че определените срокове за движение на акцизните стоки между лицензираните складове са нереалистично дълги; разбира, че такива срокове предоставят възможност за многократни движения по същата декларация и отклоняване преди въвеждането на датата на доставка в системата; изисква изпращачът да бъде длъжен да информира незабавно относно промените компетентния орган на държавата членка на декларираното място на получаване и на новото място на получаване; изисква освен това максималният допустим срок за представяне на съобщението за получаване на акцизните стоки да бъде един работен ден, а времето за пътуване да се изчислява и определя за всяка доставка в съответствие с вида на използваното превозно средство и разстоянието между мястото на изпращане и мястото на получаване;

22.  Счита, че изискуемите гаранции за създаване на митнически складове са твърде ниски в сравнение със стойността на акцизните стоки; счита, че размерът следва да варира в зависимост от вида на стоките и действителния обем на търговията;

23.  Изразява загриженост, че държавите членки са създали своите собствени EMCS въз основа на широко определените изисквания на Комисията; изисква във връзка с това Комисията да предприеме инициатива за по-уеднаквена система в рамките на ЕС;

ДДС

24.  Отбелязва, че съгласно новото проучване, публикувано през 2013 г., относно „Несъответствието в приходите от ДДС“ („VAT Gap“), което беше финансирано от Комисията в рамките на нейните действия за реформа на системата на ДДС в Съюза и за справяне с избягването на данъци, 193 000 000 000 EUR от приходите от ДДС (1,5 % от БВП) са изгубени през 2011 г. поради несъответствие или невъзможност за възстановяване; подчертава при все това, че несъответствието в приходите от ДДС се дължи не само на измамите, но и на други фактори, в т.ч. изпадане в несъстоятелност и неплатежоспособност, статистически грешки, забава на плащанията и отклонение от данъчно облагане; посочва във връзка с това, че за да се води ефикасно борба с несъответствието в приходите от ДДС, е необходимо да се прилага съгласуван, мултидисциплинарен подход; подчертава, че е важно да се прилагат нови стратегии и да се използват по по-ефикасен начин съществуващите структури на ЕС за засилване на борбата срещу измамите с ДДС;

25.  Приветства факта, че започнатата през декември 2011 г. реформа на ДДС вече осигури важни инструменти за обезпечаване на по-добра защита срещу измамите с ДДС; приветства в този смисъл факта, че Директивата относно механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС и Директивата за незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, бяха приети през юли 2013 г., и призовава държавите членки бързо да ги приведат в изпълнение;

26.  Счита също така, че следва да се постави акцент върху необходимостта от опростяване на системата на ДДС за предприятията в Европа; приветства във връзка с това новите мерки за улесняване на електронното фактуриране, както и специалните разпоредби за малките предприятия, които влязоха в сила през 2013 г., и очаква въвеждането на стандартния формуляр за декларация на ДДС за целия ЕС; изразява надежда, че обслужването на едно гише, което ще се прилага по отношение на електронните услуги и телекомуникационните дружества от 2015 г. нататък, действително ще допринася за постигането на съответствие чрез опростяване на процедурите във връзка с ДДС за предприятията;

27.  Изисква от държавите членки да реформират своите национални данъчни системи, като ги опростят и ги направят по-справедливи и по-ефективни, така че да се улеснява постигането на съответствие, да се предотвратяват и санкционират данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и да се повиши ефикасността на събирането на данъци; изисква също от държавите членки да вземат предвид специфичните за всяка държава препоръки, изготвени от Комисията през 2013 г.; приветства нееднократния призив на Комисията към държавите членки да разширят националните данъчни основи и да ограничат освобождаването от данъци и данъчните облекчения, благодарение на което ще бъдат в състояние не само да опростят своите данъчни системи, но и да избегнат увеличението на стандартните ставки на ДДС;

Нередности, докладвани като измами и засягащи бюджета на Европейския съюз

28.  Подчертава, че всъщност броят на нередностите, докладвани като измами през 2012 г., и последиците от тях на практика останаха на същите равнища, както през предходната година;

29.  Отбелязва, че минават средно две години и седем месеца от започването на свързана с измама практика до момента на нейното разкриване; отбелязва освен това, че изтичат още седем или осем месеца, преди нередността да бъде докладвана на Комисията; изразява загриженост, че насоките относно сроковете, в които държавите членки докладват свързани с измами и/или други нередности на OLAF, ако въобще съществуват такива насоки в съответната държава членка, се различават не само между отделните държави членки, но и между областите на политика; очаква Комисията да изготви общоевропейски насоки за докладване на свързани с измами и/или други нередности на OLAF; припомня, че от служителите на европейските институции се изисква незабавно и без в резултат на това да се поставя под въпрос тяхната отговорност, да уведомяват OLAF за измамите, за които са узнали при изпълнението на своите задължения;

30.  Отбелязва, че по отношение на приходите броят на докладваните случаи на измама през 2012 г. е с 20% по-нисък от средната стойност за периода 2008 – 2012 г.; приветства факта, че осъщественият от Комисията анализ сочи ясно изразена тенденция на понижаване на броя на случаите на измама за въпросния период;

31.  Отбелязва по отношение на разходите, че както броят на нередностите, докладвани като измами, така и тяхната стойност са ниски, че те засягат вече установени видове нередности и че за периода 2008 – 2012 г. 5 % от докладваните случаи са свързани с измама; отбелязва, че както през предходните години, по-голямата част от нередностите, докладвани като измами, е установена в областта на политиката на сближаване — 50 % от общия брой случаи и 63 % от съответните суми; подчертава, че от 1 194 случая на нередности, докладвани като измами, девет засягат случаи на корупция и че всички разкрити случаи са в областта на политиката на сближаване; изразява загриженост поради факта, че броят на тези случаи се увеличава; подчертава със загриженост тенденцията на преминаване към „по-лесни“ измами, което вероятно се дължи на недобросъвестни опити вследствие на икономическата криза от страна на бенефициенти, които не биха извършили нарушение при нормални обстоятелства; счита, че тази тенденция следва да бъде наблюдавана и изучавана през следващите години;

32.  Призовава корупцията с отражение върху финансовите интереси на ЕС да бъде считана за измама за целите на член 325, параграф 5 от ДФЕС и да бъде включена в годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите;

33.  Отбелязва, че по отношение на природните ресурси (селско стопанство, развитие на селските райони и рибарство) нередностите, докладвани като измами, са се увеличили с почти 50 % през 2012 г. спрямо 2011 г. вследствие на съобщаването от една държава на 56 случая, всичките с еднакъв начин на действие, свързани с едно и също разследване и засягащи единствено Европейския фонд за гарантиране на земеделието; отбелязва, че процентът установени измами е малко по-висок в селското стопанство — около 6 % във всички случаи, докладвани през периода 2008 – 2012 г., спрямо останалите области;

34.  Признава, че през финансовата 2012 година в областта на селското стопанство и развитието на селските райони държавите членки са възстановили 169,4 милиона евро от бенефициенти, като 1 216,8 милиона евро предстои да бъдат възстановени от бенефициенти от края на въпросната финансова година; отбелязва, че процентът на възстановяване в размер на 43 % е повлиян значително от ниските проценти на възстановяване (под 30%) на шест държави членки(13); призовава тези държави членки да вземат подходящи мерки, за да гарантират значително по-висок процент на възстановяване;

35.  Признава, че политиката на сближаване доказа в продължение на няколко бюджетни години, че е най-критичният сектор, като особено силно засегната е политиката за регионално развитие, но че броят на нередностите, докладвани като измами, не се е променял през последните три години; отбелязва, че делът на установените измами е по-нисък от общата средна стойност, а именно 4% за периода 2008—2012 г.; приветства факта, че усилията, които полага Комисията през последните години спрямо националните органи за повишаване на осведомеността относно измамите в сектора, изглежда са довели до резултат и че законодателството на Съюза е допринесло в 59% от случаите за разкриването на свързани с измами нередности; изисква от Комисията да ускори и укрепи общата стратегия за борба с измамите, чието изпълнение започна през 2008 г.; приветства също така намаляването на сроковете за докладване на измамите след тяхното разкриване;

36.  Изразява съжаление при все това поради липсата на информация относно сумите, подлежащи на възстановяване, и процентите на възстановяване, отнасящи се до областта на политиката на сближаване за финансовата 2012 година; призовава Комисията да предостави подробна информация по този въпрос в своя бъдещ годишен доклад;

37.  Приветства факта, че броят на докладваните нередности в областта на предприсъединителната помощ непрекъснато намалява през последните три години и отбелязва, че дванадесетте нови държави членки постепенно напуснаха програмите за предприсъединителна помощ, които на практика приключиха; отбелязва при все това значително нарастване на сумата поради два случая, за които е уведомила една държава членка; отбелязва също така лек спад през текущия програмен период по отношение на нередностите, докладвани като измами, във връзка с Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), вероятно поради забавяне в неговото изпълнение;

38.  Припомня, че разликите между подходите на държавите членки спрямо измамите продължават да се задълбочават, преди всичко поради правните и организационните различия между отделните държави членки и в рамките на самите им администрации, а също така и поради различните подходи към разкриването на измами; изразява сериозна загриженост поради факта, че в случаите на свързани с измами нередности някои държави членки ограничават действията си до прилагането на финансови корекции, вместо да разследват възможните престъпления; подчертава, че непровеждането на разследване на престъпленията би могло да стимулира поведение, насочено към извършването на измама, и следователно да подкопае борбата срещу измамите и извършителите на измами; призовава засегнатите държави членки да инвестират повече ресурси в борбата с измамите, включително чрез наказателни производства; изисква от Комисията да продължи да наблюдава внимателно функционирането и ефективността на системите за надзор и контрол, използвани понастоящем в държавите членки, и подчертава, че е важно Комисията да установи еднообразни принципи за докладване във всички държави членки; призовава държавите членки да изпълнят препоръките на Комисията, и по-специално по отношение на разкриването на ранен етап, опростяването на правилата и бързото докладване;

39.  Посочва освен това, че държавите членки все още не предават данни своевременно или предоставят неточни данни; припомня също така, че държавите членки използват различни определения за еднакви видове престъпления и не събират сходни и подробни статистически данни съобразно общи критерии, поради което се затруднява събирането на надеждни и съпоставими статистически данни на равнището на ЕС и по този начин се възпрепятства съпоставката и обективното оценяване на мащаба на измамите по държави; отново изразява своето съжаление, че вследствие на това Парламентът, Комисията и OLAF не могат правилно да оценят действителния мащаб на нередностите и измамите като цяло във всяка отделна държава членка и да изготвят препоръки; изразява съжаление, че това положение възпрепятства определянето на държавите членки с най-високо равнище на нередностите и измамите и предприемането на мерки спрямо тях, каквото искане беше поставяно многократно от Парламента; отбелязва, че Комисията прикани държавите членки да подобрят своите статистически данни относно измамите и се ангажира да постави по-голям акцент върху този въпрос; подчертава, че е важно Комисията да установи еднообразни принципи за докладване във всички държави членки, за да се гарантира, че събираните данни са съпоставими, надеждни и достатъчни; призовава следователно Комисията да информира Парламента относно предприетите от нея мерки за въвеждане на по-голяма степен на еднаквост и съпоставимост на статистическите данни, събирани на национално равнище; настоятелно призовава държавите членки да предоставят своевременно изчерпателна информация, която отразява адекватно действителното равнище на измамите; изисква от Сметната палата да проследи последващите действия във връзка с нейните предходни специални доклади относно работата на OLAF, за да установи резултатите от реорганизацията;

40.  Подчертава факта, че по-голямата прозрачност, която дава възможност за подходящ контрол, е от основно значение за разкриването на схемите за измама; припомня, че през предходните години Парламентът настоятелно призова Комисията да предприеме действия за гарантиране на единен указател за прозрачност за всички получатели на средства от ЕС от всички държави членки, като публикува на сайта на Комисията списък на всички бенефициенти, независимо от това кой управлява средствата и въз основа на стандартни категории информация, която да се предоставя от всички държави членки на поне един от работните езици на Съюза; призовава държавите членки да сътрудничат на Комисията и да й предоставят пълна и надеждна информация за получателите на средства от ЕС, управлявани от държавите членки; изразява съжаление, че тази мярка не е приложена и призовава Комисията да я приложи във възможно най-кратък срок;

41.  Отбелязва, че през 2012 г. OLAF е изготвила 54 препоръки за съдебни действия, които са били изпратени до националните органи, като е препоръчано възстановяването на около 284 000 000 EUR; изразява съжаление поради липсата на информация относно броя на започнатите съдебни производства и размера на действително възстановените суми въз основа на препоръките на OLAF, както и относно процента на осъдителните присъди в случаите на престъпления срещу бюджета на Съюза; отново отправя своя призив към Комисията и държавите членки да гарантират ефективното и своевременно прилагане на препоръките, отправени веднага след разследването на случаите от OLAF;

42.  Изразява при все това сериозна загриженост, че в някои случаи OLAF е прекратила разглеждането на случаите и ги е върнала на генералните дирекции за предприемането на съответни действия, въпреки че въпросните генерални дирекции нямат разследващи правомощия;

OLAF

43.  Изразява задоволство, че реформата на разпоредбите относно функционирането на OLAF беше окончателно приета, и приветства съобщението на Комисията относно „Подобряване на управлението на OLAF и засилване на процесуалните гаранции при разследванията. Поетапен подход, съпътстващ създаването на Европейската прокуратура“; отбелязва първите резултати вследствие на реорганизацията и преструктурирането на процедурите за разследване на OLAF, които следва да водят до изясняване на процесуалните права на подложените на разследване лица, по-добро сътрудничество и диалог с партньорите на OLAF, по-ефикасни процедури на разследване и намаляване на средната продължителност на разследванията, и по-конкретно на етапа на подбор на случаите; отбелязва при все това, че на 1 февруари 2012 г. е започнало разглеждането едновременно на общо 421 случая, което е приключило по-късно през 2012 г., като при повечето не са изготвени препоръки; отбелязва освен това, че през 2012 г. са приключени много разследвания, продължили повече от 24 месеца, като евентуално не са били отправени препоръки към момента на приключването; отбелязва освен това, че на това еднократно действие се дължи по-кратката средна продължителност на разследванията;

44.  Отбелязва, че от 2012 г. OLAF утвърждава ежегодно приоритетите на политиката за провеждане на разследвания, за да подобри своята процедура за подбор на разследвания; наблюдава значителни промени между приоритетите на политиката за провеждане на разследвания, избрани през 2012, 2013 и 2014 г., поради което изразява загриженост предвид риска от липса на последователност в цялостната процедура за подбор на разследвания; счита, че бъдещите приоритети на политиката за провеждане на разследвания следва винаги да бъдат обект на задълбочена оценка, основана на конкретни потребности, измерими показатели и извлечени поуки от предходните приоритети на политиката за провеждане на разследвания; призовава OLAF да предостави подробна информация за начина, по който взема решение относно приоритетите на политиката за провеждане на разследвания;

45.  Отбелязва годишния доклад на OLAF за 2012 г., както и че през този период, OLAF е образувала 431 процедури по разследване и 287 процедури по координация, приключила е 465 случая, изпратила е препоръки за съдебно действие на националните органи в 54 случая и е препоръчала възстановяването на почти 284 милиона евро (165,8 милиона евро от приходи и 118,2 милиона евро от разходи), и:

   i) изисква източниците на информация, получена по време на етапа на подбор, да бъдат анализирани по-подробно, за да може да се получи по-добро разпределение на данните, постъпващи съответно от публичния и от частния сектор, както и представа за съществените разлики в броя на декларациите, подавани от държавите членки;
   ii) признава, че напредъкът по отношение на количеството информация, получавана от публичния сектор, може да се разглежда като положителен знак за по-добро сътрудничество с държавите членки; отбелязва, че OLAF е променила начина, по който обработва постъпващата информация; отбелязва, че поради жизнения цикъл на програмния период през 2012 г. са докладвани по-голям брой свързани с измами нередности от публични органи, като се вземе предвид, че програмите са били приключени;
   iii) отново отправя искане да получи изчерпателна информация относно естеството на последващите действия, предприети във връзка с препоръките на OLAF, в т.ч. относно броя на случаите на OLAF, по които е било невъзможно за националните съдилища да предприемат последващи действия поради а) липса на достатъчно доказателства, б) нисък приоритет, в) липса на правно основание, г) липса на обществен интерес, д) изтекъл давностен срок, е) процедурни грешки, ж) други причини;
   iv) отново отправя своето искане да получи допълнителна информация за броя на проверките, които са били извършени на място във всяка от държавите членки;
   v) отново отправя своето искане да получи информация относно броя на разследванията, които са били проведени в отделните области на разследване (селско стопанство, цигари, митници, вътрешни политики на ЕС, външна помощ, вътрешни разследвания, структурни фондове, ДДС) за всяка държава членка;
   vi) отново отправя своето искане в годишния доклад да бъде включена подробна информация за продължителността на разследванията, поотделно за външни и вътрешни разследвания, процедури по координация и за предоставяне на помощ по наказателноправни случаи, които освен това да бъдат групирани по текущи и приключени към края на годината разследвания;
   vii) отново отправя своето искане да получи информация за броя на текущите и приключените разследвания във всяка институция на ЕС;

46.  Отбелязва Становище № 1/2014 на Надзорния комитет относно приоритетите на политиката на OLAF за провеждане на разследвания и одобрява неговите препоръки, особено по отношение на утвърждаването на насоки за прилагането на финансови показатели като критерий за пропорционалност, което би осигурило на звеното, отговорно за подбора на случаите, по-ясни насоки по този въпрос; очаква освен това, че бъдещото развитие на приоритетите на политиката за провеждане на разследвания ще включва редовен диалог между генералния директор на OLAF и генералните директори, чиито области на политика са обхванати от приоритетите на политиката за провеждане на разследвания и финансовите показатели в тях;

47.  Взема под внимание забележките на Надзорния комитет по отношение на политиката de minimis на OLAF; припомня, че политиката de minimis не е единственият критерий за подбор на разследванията и че нейната цел е да гарантира, че OLAF съсредоточава усилията и ресурсите си върху по-сериозни и сложни случаи и че човешките ресурси са разпределени така, че да се постигне възстановяване на възможно най-голяма част от средствата от бюджета на ЕС, които са изразходвани неправомерно; призовава генералния директор да вземе предвид гледната точка на Надзорния комитет, когато преразглежда политиката de minimis на OLAF; очаква да бъде надлежно информиран относно решението на генералния директор по този въпрос;

48.  Призовава за подобряване на управлението на OLAF чрез непрекъснато преразглеждане и укрепване на нейните основни процедури за провеждане на разследване; подчертава във връзка с това, че отдава особено значение на контрола на зачитането на процесуалните гаранции и на основните права на лицата, засегнати от дадено разследване;

Нова европейска политика и нови европейски програми за борба с измамите

49.  Приветства всички инициативи на Комисията за борба с измамите по като цяло по-ефективен начин, с предприемането на новаторски действия по отношение на санкциите, които да допълват усилията, насочени към предотвратяване и разкриване на измами; счита, че въвеждането на клаузи относно борбата с измамите в международните споразумения, споразуменията за административно сътрудничество и споразуменията в областта на обществените поръчки е допълнителна важна стъпка напред в защитата на финансовите интереси на Съюза и борбата с корупцията;

50.  Припомня, че съгласно член 5 на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. държавите членки трябва да информират Комисията относно започването или прекратяването на процедури за налагане на административни или наказателни санкции, свързани с нередности, за които е докладвано, както и за основните резултати от тези процедури; припомня освен това, че тази информация посочва също характера на прилаганите санкции и/или дали въпросните санкции са свързани с прилагането на законодателство на Общността и/или национално законодателство, включително препращане към общностните и/или националните правила, в които са определени санкциите; изисква да бъде информиран подробно с всеобхватен анализ на докладите, получавани съгласно член 5 на Регламент (ЕО) № 1848/2006; отбелязва, че държавите членки трябва да въведат процедури за мониторинг на борбата с измамите и че статистическите данни във връзка с разследванията на престъпления и резултата от тях са непълни, което затруднява оценката на разследването на измамите и на наказателното преследване в държавите членки и ефективността на бъдещите основни политики;

51.  Приветства публикуването през февруари 2014 г. на първия изготвен от Комисията доклад на ЕС за борбата с корупцията, в който се посочва, че корупцията засяга всички държави членки по най-различни начини, като това струва на икономиката на ЕС около 120 милиарда евро годишно; приветства също така предложенията за засилен обмен на съществуващи добри практики и за определяне на нови мерки в тази област, които да бъдат предприети на равнището на ЕС; подчертава във връзка с това, че европейските граждани изискват да се гарантира пълна почтеност и прозрачност на публичните разходи, особено предвид настоящите икономически предизвикателства, произтичащи от икономическата и финансовата криза; изразява съгласие с Комисията, че резултатите от предприетите инициативи силно варират и че трябва да се работи повече за предотвратяването и наказването на корупцията; изразява съжаление при все това, че съдържанието на доклада представя ограничен преглед на корупцията в ЕС; призовава за полагането на допълнителни усилия в съответствие с основите социални и икономически предизвикателства, за да се предотвратява и санкционира ефикасно корупцията, която нанася тежки вреди на европейската икономика и на европейския социален модел, намалява приходите от данъци на държавите членки и подкопава доверието на гражданите в техните институции;

52.  Призовава Сметната палата да проучи въпроса и да изготви препоръки въз основа на своята гледна точка и своя опит, като представи един или повече доклади относно главните проблеми, посочени от Комисията в нейния доклад относно корупцията, вземайки по-специално предвид заключенията за отделните държави;

53.  Приветства предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура; подчертава необходимостта да се създаде съгласувана, допълваща система за защита на финансовите интереси на Съюза; насърчава Комисията да даде ясно определение на равнището на ЕС на ролите на бъдещата Европейска прокуратура, Евроюст и OLAF, като посочи границите на съответните им правомощия;

54.  Приветства публикуването, по искане на Парламента, на изследването на Комисията, озаглавено „Установяване и намаляване на корупцията в обществените поръчки в ЕС“, в което е развита методология за измерване на разходите във връзка с корупцията в обществените поръчки по отношение на средствата на ЕС; отбелязва, че общите преки разходи във връзка с корупцията в обществените поръчки през 2010 г. се оценяват на 1,4—2,2 милиарда евро за петте изследвани сектора в осем държави членки(14); подчертава, че изследването препоръчва, наред с другото, повече прозрачност в обществените поръчки, подобрени механизми за одит и оценка, разработване на централна система за събиране на данни за обществените поръчки, актуализация на базата данни на „Електронния ежедневник за поръчки“ (Tenders Electronic Daily), както и по-голяма защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Комисията да предостави информация относно политиките и мерките, които се прилагат с цел изпълнение на тези препоръки;

55.  Отбелязва, че по официални оценки държавите членки губят над 11 милиарда евро годишно от данъчни приходи вследствие на контрабандата на цигари за сметка на мрежи на организираната престъпност, и настоява да бъде възстановено равнището на ресурсите и експертния опит в рамките на OLAF, използвани в миналото в тази област; подкрепя категорично Комисията и OLAF що се отнася до изготвянето на план за действие за борба с контрабандата на цигари; изисква във връзка с това по-добро сътрудничество между OLAF и Европол;

56.  Счита, че е от първостепенно значение да се изгради мрежа от служители за връзка в рамките на OLAF по отношение на държавите с най-голям риск в областта на контрабандата;

57.  Изисква да бъде информиран за развоя на обсъжданията за възможно предоговаряне на действащите споразумения и призовава за провеждането на независимо проучване относно споразуменията с тютюневата промишленост с оглед количествено определяне на отражението на незаконната търговия с тютюн върху собствените ресурси и разглеждане на възможността за разширяване на обхвата на действащите споразумения, така че в тях да се включат и други производители с цел да се гарантира по-добра проследимост на тютюневите изделия от етапа на производство до етапа на разпространение;

58.  Приветства приемането на регламента за създаване на програма „Херкулес ІІІ“ за финансовия период 2014—2020 г.; отбелязва, че с бюджет от над 104 милиона евро програмата ще съфинансира мерки като например сканиращо оборудване за установяване на контрабандни стоки в камионите, системи за автоматизиран контейнерен код и за разпознаване на регистрационни номера с оглед засилване на борбата срещу контрабандата и фалшифицирането; изразява съжаление предвид липсата на прозрачност при закупуването и използването на техническо оборудване от бенефициентите, наблюдавана при изпълнението на програма „Херкулес ІІ“, и припомня, че в резултат на това Парламентът задържа в резерв част от бюджетните кредити на OLAF в бюджета на Съюза за 2013 и 2014 г. в очакване да получи съответната информация по този въпрос; призовава OLAF да продължи да предоставя тази информация, включително подробности за настоящото състояние и значение на финансираното оборудване, и да демонстрира по-голяма прозрачност при изпълнението на програма „Херкулес ІІІ“;

o
o   o

59.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) ОВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 4.
(3) OВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6.
(5) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.
(6) OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(7) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(8) OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0318.
(10) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 121.
(11) ОВ С 161 Е, 31.5.2011 г., стр. 62.
(12) Приети текстове, P7_TA(2013)0444.
(13) Белгия (23%), България (4%), Гърция (18%), Словакия (26%), Словения (25%) и Франция (22%).
(14) Автомобилни и релсови пътища, води и отпадъци, градско и комунално строителство, обучение и научни изследвания и развитие във Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Унгария и Франция.

Правна информация - Политика за поверителност