Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0195/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0195/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 23
CRE 02/04/2014 - 23

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.62
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0338

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 443kWORD 156k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
P7_TA(2014)0338A7-0195/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012 (2013/2132(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 24ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012» (COM(2013)0548) και τα έγγραφα που την συνοδεύουν (SWD(2013)0283, SWD(2013)0284, SWD(2013)0285, SWD(2013)0286 και SWD(2013)0287),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της OLAF – Ετήσια έκθεση για το 2012,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Βελτίωση της διακυβέρνησης της OLAF και ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων στις έρευνες: Μια σταδιακή προσέγγιση που θα συνοδεύει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» (COM(2013)0533),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης: Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μεταρρύθμιση της Eurojust» (COM(2013)0532),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2011 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέσα του ποινικού δικαίου και με διοικητικές έρευνες – Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διασφάλιση των χρημάτων των φορολογουμένων (COM(2011)0293),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απάτης (COM(2011)0376),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής» (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του 2012» (COM(2013)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Εφαρμογή καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων στα κράτη μέλη για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής» (COM(2013)0934),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς» (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/43/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/42/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα Hercule III) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/EΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2014 της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής ερευνών της OLAF,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2011 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(11),και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ» (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0195/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι ετήσιες απώλειες της ΕE λόγω φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ανέρχονται σε 1 000 000 000 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε ετήσιο κόστος 2 000 EUR για κάθε ευρωπαίο πολίτη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πολιτικού προγράμματος της Ένωσης για την εμπέδωση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των χρημάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέσα που υπάρχουν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της να καταπολεμούν όλες τις μορφές παράνομης δραστηριότητας που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της μεγάλης πολυμορφίας των νομικών συστημάτων και παραδόσεων της ΕΕ, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα συνιστά μια ιδιαίτερα απαιτητική και αναπόφευκτη πρόκληση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και για την καταπολέμηση της απάτης είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς μέσω νόμιμων, αποτελεσματικών, συνεκτικών και ισοδύναμων μέτρων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ευθύνη είναι κοινή μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι υπεύθυνη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της διερεύνησης περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και ότι η Επιτροπή Εποπτείας της συστάθηκε με σκοπό την ενίσχυση και τη εγγύηση της ανεξαρτησίας της OLAF μέσω του τακτικού ελέγχου της επιτέλεσης της ερευνητικής λειτουργίας της OLAF·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την εκτέλεση του 80% περίπου του προϋπολογισμού της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον υπολογισμό της εναρμονισμένης φορολογικής βάσης ΦΠΑ, για την τροποποίηση των εφαρμοστέων συντελεστών ΦΠΑ και για την είσπραξη των ίδιων πόρων και ότι οι τρεις αυτές αρμοδιότητες έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με στρατηγικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της απάτης και των διαφόρων μορφών φοροδιαφυγής και διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να παρέχονται περισσότερες εγγυήσεις ακεραιότητας και διαφάνειας στον τομέα των δημόσιων δαπανών·

Ενίσχυση των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης

1.  υπογραμμίζει ότι εναπόκειται τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι, συνεπώς, αυτή η συνεργασία και αυτός ο συντονισμός πρέπει, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ενισχυθούν και να καταστούν όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά· υπενθυμίζει ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απαιτεί το ίδιο επίπεδο εγρήγορσης τόσο στο επίπεδο των πόρων όσο και στο επίπεδο των δαπανών·

2.  υπενθυμίζει ότι η απάτη είναι μια μορφή εσκεμμένης αδικοπραγίας που συνιστά ενίοτε ποινικό αδίκημα, ενώ η παρατυπία είναι η παράλειψη συμμόρφωσης με κάποιον κανόνα και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε διεξοδική εξέταση της απάτης και ασχολείται σε πολύ γενικό επίπεδο με τις παρατυπίες· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετίζεται με την απάτη και όχι με τις παρατυπίες, και ζητεί να πραγματοποιηθεί διαχωρισμός ανάμεσα στην απάτη και τα σφάλματα ή τις παρατυπίες·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012 (εφεξής «η ετήσια έκθεση της Επιτροπής»)· επισημαίνει ότι, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση περιλαμβάνει δύο νέα στοιχεία:

   i) την επαναξιολόγηση της σχέσης μεταξύ του εντοπισμού και της αναφοράς παρατυπιών από τα κράτη μέλη, και
   ii) μια περισσότερο διεξοδική ανάλυση των παρατυπιών που αναφέρονται ως δόλιες·
     σημειώνει ότι στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση της έκτασης και της φύσης των παρατυπιών, καθώς και του τρόπου διαχείρισής τους στα κράτη μέλη·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την ΠΟΣ, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση και εφαρμογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο μετά από την έκθεση ΠΟΣ του προηγούμενου έτους, και να παράσχει λογικές εξηγήσεις για τα αιτήματα που δεν έλαβε υπόψη της ή που δεν κατάφερε να εκπληρώσει· ζητεί από την OLAF να πράξει το ίδιο για τα μέτρα που ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο στην έκθεση αυτή·

5.  επικροτεί τις κύριες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού τοπίου της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης, και ειδικότερα την πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση και στην εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά τα αδικήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ (COM(2012)0363), την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534) και την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (COM (2013)0535), καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την ενίσχυση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία αφορούν οι έρευνες της OLAF· αναγνωρίζει τη σημασία της επαρκούς εναρμόνισης και της ενδελεχούς αξιολόγησης αυτών των διαφορετικών νομοθετικών κειμένων· καλεί το Συμβούλιο να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο και να μην βιαστεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και να ενισχύσει την υφιστάμενη θεσμική διάσταση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· τονίζει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόωρης μετάβασης στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας· επικροτεί επίσης το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, προσπάθειες που δρομολογήθηκαν αμφότερες το 2011·

6.  διαπιστώνει ότι το 2012 ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών παρέμεινε στην ουσία αμείωτος σε σύγκριση με το 2011, καθώς αναφέρθηκαν ως δόλιες 1 231 παρατυπίες, ενώ ο οικονομικός τους αντίκτυπος μειώθηκε ελαφρώς στο συνολικό ποσό των 392 εκατομμυρίων EUR· διαπιστώνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά απάτης σημειώθηκαν στους τομείς της πολιτικής συνοχής και της γεωργίας –ιδίως όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία– οι οποίοι εξακολουθούν να συνιστούν τους δύο τομείς που εμπνέουν τη μεγαλύτερη ανησυχία, με οικονομικό αντίκτυπο που εκτιμάται στα 279 εκατομμύρια EUR και στα 143 εκατομμύρια EUR, αντίστοιχα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών που έχουν αναφερθεί και τα αντίστοιχα ποσά εμπίπτουν σε έναν ευρύτερο ορισμό της απάτης και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αξιόπιστος γνώμονας για την εξακρίβωση του επιπέδου της απάτης· ζητεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της απάτης, του σφάλματος και της παρατυπίας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης·

7.  σημειώνει ότι, το 2012, ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή αυξήθηκε περίπου κατά 6% σε σχέση με το 2011, με οικονομικό αντίκτυπο της τάξης των 2 900 000 000 EUR περίπου (ποσό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ποσού για το 2011, ιδίως στους τομείς της πολιτικής συνοχής και των άμεσων δαπανών)· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, αν και η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην επίδραση παρατυπιών που αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά, αντανακλά επίσης και συστημικές παρατυπίες που αναφέρονται όταν λήγουν τα προγράμματα·

8.  σημειώνει ότι το 2012 αυξήθηκαν αισθητά τα διορθωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή έναντι των κρατών μελών, κυρίως στον τομέα της πολιτικής συνοχής, φθάνοντας τα 3 7 000 000 000 EUR, γεγονός που οφείλεται μεταξύ άλλων στη λήξη της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006·

9.  διαπιστώνει ότι οι συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη το 2011, ιδίως σχετικά με τις αναφερθείσες δόλιες και μη δόλιες παρατυπίες, την ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν παράτυπα, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ποινικών ερευνών και τη βελτίωση των σχετικών με την απάτη εθνικών στατιστικών στοιχείων, ήταν σε γενικές γραμμές κατάλληλες, εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι προβληματισμοί δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2011 και το 2012 και να εξασφαλίσουν ότι θα υλοποιηθούν στο ακέραιο οι συστάσεις που τους απηύθυνε η Επιτροπή στην έκθεσή της για το 2012 και ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων θα παράσχουν αιτιολογημένη εξήγηση·

10.  προτείνει να μελετηθεί το ενδεχόμενο συγκρότησης σώματος ευρωπαίων τελωνειακών υπαλλήλων ειδικευμένων στην καταπολέμηση της απάτης που θα επικουρεί τις εθνικές τελωνειακές αρχές·

11.  αναγνωρίζει ότι στον τομέα των παραδοσιακών ιδίων πόρων το προς ανάκτηση ποσό για περιπτώσεις απάτης και άλλες παρατυπίες που διαπιστώθηκαν το 2012 ανήλθε σε 444 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 208 εκατομμύρια EUR είχαν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι το 2012 ανακτήθηκαν 83 εκατομμύρια EUR επιπλέον, τα οποία αφορούσαν περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ του 1989 και του 2011·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ίδιοι πόροι δεν αποτελούν πλέον την κύρια πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εσόδων αυτών, με αποτέλεσμα η ορθή είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών να έχει άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στις οικονομίες των κρατών μελών και στον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά επίσης και στους ευρωπαίους φορολογουμένους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι ετήσιες απώλειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, ανέρχονται περίπου σε ένα τρισεκατομμύριο EUR, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε ετήσιο κόστος 2 000 EUR για κάθε πολίτη της ΕΕ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη και ότι ο στόχος αυτός καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μιας ενισχυμένης και πολυδιάστατης στρατηγικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει την καλύτερη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων μέσων, την εμπέδωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, την έγκριση των προτάσεων που εκκρεμούν και τη διοικητική συνεργασία· σημειώνει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας των φορολογικών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών στο εσωτερικό της ίδιας χώρας είναι επίσης σημαντική· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, καλύτερης είσπραξης εσόδων και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της τελωνειακής διαμετακόμισης, καθώς αυτός είναι ένας από τους τομείς που εξακολουθούν να πλήττονται από τα υψηλότερα ποσοστά συστημικής διαφθοράς στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο με στόχο την καθιέρωση προτύπων συνεργασίας με κύρια βάση τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανταλλαγής πληροφοριών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί τακτικά συγκριτική ανάλυση των διαφορών που παρατηρούνται όσον αφορά την αποδοτικότητα των εθνικών συστημάτων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων, η οποία θα εστιάζει μεταξύ άλλων στον εντοπισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάκτησης στο σύνολο των κρατών μελών και να προτείνει κατά περίπτωση τα αντίστοιχα αναγκαία μέτρα·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρότι ο αριθμός των μη δόλιων παρατυπιών για τις οποίες αναφέρθηκε ότι το 2012 επηρέασαν τα έσοδα από παραδοσιακούς ίδιους πόρους, παρέμεινε σταθερός, το συνολικό ποσό παρέμεινε κατά 20% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2012·

16.  ζητεί να διενεργηθεί πιο διεξοδική ανάλυση των διαφορών μεταξύ του επιπέδου των θεωρητικών εσόδων και του επιπέδου των πραγματικών εσόδων που εισπράττονται για τον ΦΠΑ και να συμπεριληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφέστερη εικόνα του κενού που πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά τα οικονομικά της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας πρέπει να αποτελεί μόνιμο στόχο της Επιτροπής και των κρατών μελών·

Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS)

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 98% των ποσών που θεωρούνται παραδοσιακοί ίδιοι πόροι εισπράττονται κανονικά, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για το υπόλοιπο 2% που δεν εισπράττεται λόγω απάτης και παρατυπιών·

18.  σημειώνει ότι έχει διαπιστωθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου αύξηση της κατάχρησης του συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) από εγκληματικές ομάδες· πιστεύει ότι υπάρχει έλλειψη φυσικού ελέγχου των προϊόντων που διακινούνται μέσω του συστήματος EMCS· τονίζει ότι η πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στον τομέα του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συλλεγόμενων φόρων, καθώς και σε ενίσχυση της πρόληψης της φοροδιαφυγής· σημειώνει επιπλέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 σημείο 3 και το άρθρο 24 σημείο 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής και προορισμού επαληθεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και στην αναφορά παραλαβής· πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα έτοιμα προς αποστολή ή/και τα παραληφθέντα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε φυσικό έλεγχο από το αρμόδιο όργανο του κράτους μέλους·

19.  κατανοεί ότι οι αυξημένοι έλεγχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν επίσης στη διάλυση των εν λόγω επιχειρήσεων ή των εταιρειών-βιτρινών που έχουν συσταθεί από εγκληματίες με μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων απάτης· σημειώνει ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης επιβεβαιώνονται στο σύστημα EMCS από τις ίδιες τις επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία καθιστώντας αυστηρότερη την πρόσβαση στο σύστημα EMCS για να συμπεριληφθεί ένα ολοκληρωμένο ιστορικό συμμόρφωσης πριν από την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης στις επιχειρήσεις του καθεστώτος του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» («έμπιστη επιχείρηση») και ούτως ώστε μόνο οι εν λόγω επιχειρήσεις να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο σύστημα EMCS· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των τρεχουσών ερευνών που αφορούν την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας 2008/118/EK·

20.  ζητεί οι έλεγχοι επαλήθευσης που διενεργούν τα κράτη μέλη σε πρόσωπα και σε εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο να καταστούν πιο αυστηροί και ολοκληρωμένοι· κατανοεί ότι τα προϊόντα μπορούν εύκολα να δηλωθούν με εσφαλμένα στοιχεία με στόχο την αποφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης· ζητεί, εν προκειμένω, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές·

21.  θεωρεί ότι τα επιτρεπόμενα χρονικά περιθώρια για τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ εξουσιοδοτημένων αποθηκών είναι εξωπραγματικά μεγάλα· κατανοεί ότι τα χρονικά αυτά περιθώρια επιτρέπουν πολλαπλές μετακινήσεις με την ίδια διασάφηση και εκτροπή πριν από την καταχώριση της ημερομηνίας παράδοσης στο σύστημα· ζητεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει δηλωθεί ως προορισμός και ως νέος προορισμός να ενημερώνεται αμέσως από τον αποστολέα σχετικά με τις αλλαγές· ζητεί επίσης ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης να ανέρχεται σε μία εργάσιμη ημέρα και, επιπλέον, ο χρόνος ταξιδίου να υπολογίζεται και να καθορίζεται για κάθε μετακίνηση ανάλογα με το είδος του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται και την απόσταση μεταξύ των τόπων αποστολής και προορισμού·

22.  θεωρεί ότι οι εγγυήσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία τελωνειακών αποθηκών είναι πολύ χαμηλές σε σύγκριση με την αξία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια μεταβλητή ανάλογα με το είδος των προϊόντων και τον όγκο των διενεργούμενων εμπορικών συναλλαγών·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα δικά τους συστήματα EMCS σύμφωνα με γενικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η Επιτροπή· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός περισσότερο ομοιόμορφου συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΦΠΑ

24.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap) και η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του ΦΠΑ στην Ευρώπη και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής, το 2011 οι απώλειες εσόδων από ΦΠΑ ανήλθαν σε 193 000 000 000 EUR (1,5% του ΑΕγχΠ) λόγω μη συμμόρφωσης ή μη ανάκτησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το έλλειμμα ΦΠΑ δεν οφείλεται μόνο στην απάτη αλλά και σε άλλους παράγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η πτώχευση και η αφερεγγυότητα, τα στατιστικά σφάλματα, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η φοροδιαφυγή· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ελλείμματος ΦΠΑ απαιτείται μια πολυτομεακή και συντονισμένη προσέγγιση· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων στρατηγικών και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

25.  επικροτεί το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση για τον ΦΠΑ που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011 έχει ήδη παράσχει σημαντικά εργαλεία για την καλύτερη προστασία από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οδηγίες σχετικά με τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και σχετικά με την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών επιρρεπών στην απάτη εγκρίθηκαν τελικά τον Ιούλιο του 2013 και ζητεί από τα κράτη μέλη την ταχεία εφαρμογή τους·

26.  πιστεύει επίσης ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη απλούστευσης του συστήματος του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, τα νέα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και τις ειδικές διατάξεις για τις μικρές επιχειρήσεις που τέθηκαν σε ισχύ το 2013, και αναμένει την εφαρμογή του τυποποιημένου εντύπου δήλωσης ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ένωση· ευελπιστεί ότι η ενιαία θυρίδα που θα αρχίσει να λειτουργεί το 2015 για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών θα βελτιώσει ουσιαστικά τη συμμόρφωση, απλουστεύοντας τις διαδικασίες απόδοσης ΦΠΑ για αυτές τις επιχειρήσεις·

27.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα ώστε να τα καταστήσουν απλούστερα, πιο δίκαια και πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση, να προληφθούν, να αποτραπούν και να τιμωρηθούν η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2013· επιδοκιμάζει την έκκληση που απηύθυνε εκ νέου η Επιτροπή στα κράτη μέλη για διεύρυνση των εθνικών φορολογικών τους βάσεων και περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών και μειώσεων, ώστε τα κράτη μέλη όχι μόνο να μπορέσουν να απλουστεύσουν τα φορολογικά τους συστήματα αλλά να αποφύγουν επίσης τις αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζουν συνήθως·

Παρατυπίες που αναφέρονται ως δόλιες και πλήττουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.  υπογραμμίζει ότι, ουσιαστικά, ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών που αναφέρθηκαν το 2012 και ο αντίκτυπός τους παρέμειναν στην ουσία στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος·

29.  σημειώνει ότι, κατά μέσο όρο, μεσολαβούν περίπου δύο έτη και επτά μήνες από την έναρξη μιας δόλιας πρακτικής μέχρι τον εντοπισμό της· σημειώνει επίσης ότι χρειάζονται επτά ή οχτώ μήνες επιπλέον για την αναφορά της παρατυπίας στην Επιτροπή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρονική στιγμή κατά την οποία τα κράτη μέλη αναφέρουν δόλιες παρατυπίες ή/και άλλες παρατυπίες στην OLAF, εφόσον βέβαια υπάρχουν τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές σε ένα κράτος μέλος, δεν διαφέρουν μόνο μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών αλλά και μεταξύ των τομέων πολιτικής· αναμένει από την Επιτροπή να καταρτίσει πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά δόλιων παρατυπιών ή/και άλλων παρατυπιών στην OLAF· υπενθυμίζει ότι τα μέλη του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν στην OLAF κάθε περίπτωση απάτης που περιέρχεται στην αντίληψή τους στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο να αμφισβητηθεί η ευθύνη τους εξαιτίας της εν λόγω αποκάλυψης·

30.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τα έσοδα, ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης που αναφέρθηκαν το 2012 ήταν μικρότερος κατά 20% από τον μέσο αριθμό των ετών 2008-2012· επικροτεί το γεγονός ότι οι αναλύσεις που πραγματοποίησε η Επιτροπή καταδεικνύουν μια σαφή τάση μείωσης του αριθμού των περιπτώσεων απάτης για την εν λόγω περίοδο·

31.  διαπιστώνει ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, οι περιπτώσεις παρατυπιών που δηλώνονται ως δόλιες είναι λίγες και η αξία τους χαμηλή, ότι περιλαμβάνουν είδη παρατυπιών που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και ότι, για την περίοδο 2008-2012, το 5% των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ήταν περιπτώσεις απάτης· σημειώνει ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η πλειονότητα των δόλιων παρατυπιών εντοπίστηκε στον τομέα της πολιτικής συνοχής - 50% του συνολικού αριθμού και 63% των αντίστοιχων ποσών· υπογραμμίζει ότι από τις 1 194 παρατυπίες που αναφέρθηκαν ως δόλιες οι 9 αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς και ότι όλες οι περιπτώσεις εντοπίστηκαν στον τομέα της πολιτικής συνοχής· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων παρουσιάζει αύξηση· επισημαίνει με ανησυχία την τάση απλούστευσης των τρόπων διάπραξης της απάτης, γεγονός που αντανακλά ενδεχομένως το φαινόμενο της απόπειρας διάπραξης απάτης από δικαιούχους, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν παραβιάσει τον νόμο, λόγω της οικονομικής κρίσης· θεωρεί ότι οι εν λόγω τάσεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης και μελέτης κατά τα επόμενα έτη·

32.  ζητεί η διαφθορά που έχει αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρείται απάτη για τους σκοπούς του άρθρου 325, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ και να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης·

33.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους (γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και αλιεία), ο αριθμός των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες το 2012 αυξήθηκε περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2011 λόγω της αναφοράς 56 περιπτώσεων από μία μόνο χώρα, όλες εκ των οποίων διαπράχθηκαν με τον ίδιο τρόπο, συνδέονται με την ίδια έρευνα και αφορούν αποκλειστικά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων· διαπιστώνει ότι το ποσοστό βεβαιωμένης απάτης είναι ελαφρά υψηλότερο στον τομέα της γεωργίας – περίπου 6% όλων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν κατά την περίοδο 2008 - 2012 – απ’ ό,τι συνολικά·

34.  αναγνωρίζει ότι στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης τα κράτη μέλη ανέκτησαν 169,4 εκατομμύρια EUR από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012, ενώ μέχρι το τέλος του εν λόγω οικονομικού έτους υπολείπονταν προς ανάκτηση από τους δικαιούχους 1 216,8 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι το ποσοστό ανάκτησης του 43% επηρεάζεται σημαντικά από τα χαμηλά ποσοστά ανάκτησης (κάτω του 30%) που παρουσιάζουν έξι κράτη μέλη(13)· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτύχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης·

35.  αναγνωρίζει ότι, εδώ και αρκετά οικονομικά έτη, έχει αποδειχθεί ότι η πολιτική συνοχής είναι ο πλέον κρίσιμος τομέας, με κυρίαρχη την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά ότι τουλάχιστον ο αριθμός των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες έχει μείνει σταθερός την τελευταία τριετία· διαπιστώνει ότι το ποσοστό βεβαιωμένης απάτης - 4% για την περίοδο 2008-2012 - είναι χαμηλότερο από τον συνολικό μέσο όρο· επικροτεί το γεγονός ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη να ευαισθητοποιήσει τα κράτη μέλη κατά της απάτης στον τομέα αυτόν φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς μεταξύ των εθνικών αρχών και ότι η νομοθεσία της Ένωσης συνέβαλε σε ποσοστό 59% στον εντοπισμό των δόλιων παρατυπιών· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει και να εδραιώσει την κοινή στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης την οποία δρομολόγησε το 2008· εκφράζει, επίσης, επιδοκιμασία για το γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης αναφέρονται νωρίτερα μετά τον εντοπισμό τους·

36.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα ποσά προς ανάκτηση και τα ποσοστά ανάκτησης στον τομέα της πολιτικής συνοχής για το οικονομικό έτος 2012· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες εν προκειμένω στην μελλοντική ετήσια έκθεσή της·

37.  επιδοκιμάζει την σταθερή μείωση του αριθμού των παρατυπιών που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας τα τελευταία τρία έτη και διαπιστώνει ότι για τα δώδεκα νέα κράτη μέλη η προενταξιακή βοήθεια καταργείται σταδιακά και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί· σημειώνει, ωστόσο, τη σημαντική αύξηση του οφειλόμενου ποσού σε δύο περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από το ίδιο κράτος μέλος· σημειώνει επίσης ότι, όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, οι δόλιες παρατυπίες που αναφέρθηκαν σχετικά με τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) παρουσίασαν μικρή μείωση, η οποία ενδεχομένως οφείλεται στην καθυστέρηση της εφαρμογής του·

38.  υπενθυμίζει ότι οι προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την απάτη παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερες διαφορές, κυρίως λόγω των νομικών και οργανωτικών διαφορών που υφίστανται τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό των διοικήσεών τους, αλλά και λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον εντοπισμό της απάτης· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι σε περιπτώσεις δόλιων παρατυπιών ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν τη δράση τους στην εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων αντί να διερευνούν το ενδεχόμενο ποινικού αδικήματος· επισημαίνει ότι η μη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων θα μπορούσε να ενθαρρύνει την διάπραξη απάτης, υπονομεύοντας έτσι την καταπολέμηση της απάτης και των δραστών της· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερους πόρους στην καταπολέμηση της απάτης, μεταξύ άλλων, μέσων ποινικών διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να θεσπίσει η Επιτροπή ενιαίες αρχές σχετικά με την αναφορά παρατυπιών για όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό, την απλούστευση των προτύπων και την άμεση αναφορά·

39.  επισημαίνει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην διαβιβάζουν τα δεδομένα εγκαίρως ή εξακολουθούν να παρέχουν ανακριβή δεδομένα· υπενθυμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς για παρεμφερείς τύπους αδικημάτων και δεν συλλέγουν όλα παρεμφερή και λεπτομερή στατιστικά δεδομένα σύμφωνα με κοινά κριτήρια, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πραγματοποίηση συγκρίσεων και αντικειμενικής ανά χώρα αξιολόγησης της έκτασης της απάτης· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ως επακόλουθο των παραπάνω, το Kοινοβούλιο, η Επιτροπή και η OLAF δεν είναι σε θέση να ασκούν το καθήκον τους της αξιολόγησης της συνολικής έκτασης των παρατυπιών και της απάτης στα επιμέρους κράτη μέλη και της διατύπωσης συστάσεων· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή εμποδίζει τον εντοπισμό των κρατών μελών με το υψηλότερο ποσοστό παρατυπιών και απάτης και την επιβολή κυρώσεων σε αυτά τα κράτη, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα σχετικά με την απάτη στατιστικά στοιχεία και δεσμεύτηκε να αποδώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συγκρίσιμα, αξιόπιστα και επαρκή· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη υψηλότερου βαθμού ομοιομορφίας και συγκρισιμότητας μεταξύ των στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν εγκαίρως όσον το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες που να αντικατοπτρίζουν επαρκώς το πραγματικό επίπεδο της απάτης· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει συνέχεια στις προηγούμενες ειδικές εκθέσεις του σχετικά με τις επιδόσεις της OLAF ούτως ώστε να προσδιορίσει τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης·

40.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των μηχανισμών απάτης· υπενθυμίζει ότι κατά τα προηγούμενα έτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εξασφάλιση διαφάνειας με τη συγκεντρωτική συλλογή στοιχείων για όλους τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη μέσω της δημοσίευσης όλων των δικαιούχων κονδυλίων της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον διαχειριστή των κονδυλίων και βάσει τυποποιημένων κατηγοριών πληροφοριών που θα παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη τουλάχιστον σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και να της παράσχουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε και καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στην εφαρμογή του·

41.  σημειώνει ότι, το 2012, η OLAF απηύθυνε 54 συστάσεις για κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε εθνικές αρχές, ενώ παράλληλα διατυπώθηκε σύσταση για την ανάκτηση περίπου 284.000.000 EUR· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό των δικαστικών διαδικασιών που κινήθηκαν και το ύψος των ποσών που πράγματι ανακτήθηκαν βάσει των συστάσεων της OLAF, καθώς και σχετικά με το ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις που αφορούν αδικήματα με επιζήμιες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων που γίνονται σε συνέχεια της διερεύνησης υποθέσεων από την OLAF·

42.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η OLAF απέρριψε υποθέσεις και τις παρέπεμψε στις Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν αρμοδιότητες έρευνας·

OLAF

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της OLAF εγκρίθηκε τελικά και επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της διακυβέρνησης της OLAF και ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων στις έρευνες: Μια σταδιακή προσέγγιση που θα συνοδεύει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»· σημειώνει τα πρώτα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των ερευνητικών διαδικασιών της OLAF, που αναμένεται να επιφέρουν αποσαφήνιση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των προσώπων που υπόκεινται σε έρευνα, βελτίωση της συνεργασίας και του διαλόγου με τους εταίρους της OLAF, αύξηση της αποτελεσματικότητας των ερευνών και μείωση της μέσης διάρκειας περάτωσης των δραστηριοτήτων έρευνας, ιδίως στο στάδιο της επιλογής των υποθέσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι την 1η Φεβρουαρίου 2012 στοιχειοθετήθηκε φάκελος για συνολικά 421 υποθέσεις ταυτόχρονα, οι οποίες τέθηκαν στο αρχείο κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, χωρίς να διατυπωθούν συστάσεις για τις περισσότερες εξ αυτών· διαπιστώνει επίσης ότι πολλές υποθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 24 μηνών τέθηκαν στο αρχείο το 2012, με κίνδυνο να μην έχουν διατυπωθεί συστάσεις κατά τη στιγμή που τέθηκαν στο αρχείο· σημειώνει επιπλέον ότι σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται άπαξ οφείλεται η μείωση της μέσης διάρκειας περάτωσης των ερευνών·

44.  σημειώνει ότι, από το 2012, η OLAF καθορίζει τις προτεραιότητες της πολιτικής ερευνών (IPP) σε ετήσια βάση με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής των ερευνών· διαπιστώνει σημαντικές αλλαγές μεταξύ των IPP που καθορίστηκαν το 2012, το 2013 και το 2014 και, συνεπώς, εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η έλλειψη συνέπειας στο σύνολο της διαδικασίας επιλογής των ερευνών· είναι της άποψης ότι οι μελλοντικές IPP θα πρέπει πάντοτε να υπόκεινται σε ενδελεχή αξιολόγηση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, μετρήσιμους δείκτες και διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από παλαιότερες IPP· καλεί την OLAF να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αποφασίζει όσον αφορά τις IPP·

45.  λαμβάνει υπόψη του την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2012 και σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η OLAF δρομολόγησε 431 έρευνες, 287 υποθέσεις συντονισμού και διεκπεραίωσε 465 υποθέσεις, διαβίβασε 54 συστάσεις στις εθνικές αρχές για ποινικές διώξεις και σύστησε την ανάκτηση σχεδόν 284 εκατομμυρίων EUR (165,8 από έσοδα και 118,2 από δαπάνες), και

   i) ζητεί οι πηγές των πληροφοριών που ελήφθησαν κατά το στάδιο επιλογής να αναλυθούν περαιτέρω με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των δεδομένων που προέρχονται από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα, καθώς και των μεγάλων διαφορών ως προς τον αριθμό αναφορών ανά κράτος μέλος·
   ii) αναγνωρίζει ότι η αύξηση του όγκου των πληροφοριών που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα μπορεί να αποτελεί θετική ένδειξη βελτίωσης της συνεργασίας με τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η OLAF άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις εισερχόμενες πληροφορίες· σημειώνει ότι, λόγω του κύκλου ζωής της περιόδου προγραμματισμού, περισσότερες δόλιες παρατυπίες αναφέρθηκαν από τις δημόσιες αρχές το 2012 όταν τα προγράμματα είχαν ολοκληρωθεί·
   iii) επαναλαμβάνει το αίτημά του για παροχή εξαντλητικών πληροφοριών σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις της OLAF, μεταξύ άλλων σχετικά με τις υποθέσεις της OLAF στις οποίες τα εθνικά δικαστήρια δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια λόγω α) ανεπαρκών στοιχείων, β) χαμηλής προτεραιότητας, γ) έλλειψης νομικής βάσης, δ) απουσίας δημοσίου συμφέροντος, ε) παραγραφής, στ) διαδικαστικών σφαλμάτων, ζ) άλλων λόγων·
   iv) επαναλαμβάνει το αίτημά του να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν σε κάθε κράτος μέλος·
   v) ζητεί εκ νέου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ερευνών που διενεργήθηκαν ανά τομέα έρευνας (γεωργία, τσιγάρα, τελωνειακοί δασμοί, εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ, εξωτερική βοήθεια, εσωτερικές έρευνες, διαρθρωτικά ταμεία, ΦΠΑ) σε κάθε κράτος μέλος·
   vi) ζητεί εκ νέου να συμπεριληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες στις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη διάρκεια των ερευνών για τις υποθέσεις εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών, συντονισμού και ποινικής συνδρομής, οι οποίες θα είναι ομαδοποιημένες ανάλογα με τον αν η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ή τέθηκε στο αρχείο κατά το τέλος του έτους·
   vii) ζητεί εκ νέου πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν περατωθεί σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ·

46.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη 1/2014 της επιτροπής εποπτείας σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής έρευνας (IPP) της OLAF και εγκρίνει τις συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών δεικτών ως κριτηρίου αναλογικότητας, το οποίο θα παρέχει στην αρμόδια για την επιλογή των υποθέσεων αρχή πιο σαφή καθοδήγηση εν προκειμένω· αναμένει, επιπλέον, ότι στο μέλλον οι IPP θα αποτελέσουν αντικείμενο τακτικού διαλόγου μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της OLAF και των Γενικών Διευθυντών οι τομείς πολιτικής των οποίων καλύπτονται από τις IPP και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτές·

47.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις της επιτροπής εποπτείας όσον αφορά την πολιτική «de minimis» της OLAF· υπενθυμίζει ότι η πολιτική «de minimis» δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των υποθέσεων και ότι στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι η OLAF θα επικεντρώνει τις προσπάθειές της και τους πόρους της στις πιο σοβαρές και πολύπλοκες υποθέσεις, καθώς και ότι το ανθρώπινο δυναμικό διατίθεται για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τον Γενικό Διευθυντή να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της επιτροπής εποπτείας κατά την αναθεώρηση της πολιτικής «de minimis» της OLAF· αναμένει να ενημερωθεί καταλλήλως σχετικά με την απόφαση του Γενικού Διευθυντή σχετικά με αυτό το θέμα·

48.  ζητεί βελτίωση της διακυβέρνησης της OLAF μέσω της συνεχούς αναθεώρησης και ενοποίησης των βασικών ερευνητικών διαδικασιών της· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ιδιαίτερη σημασία που έχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο έλεγχος της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που αφορά μια έρευνα·

Το νέο πλαίσιο και τα προγράμματα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης

49.  επιδοκιμάζει το σύνολο των πρωτοβουλιών της Επιτροπής που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της απάτης με περισσότερο αποδοτικό τρόπο, με την ανάληψη καινοτόμων δράσεων όσον αφορά τις κυρώσεις, συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην πρόληψη και στον εντοπισμό· θεωρεί ότι η θέσπιση ρητρών για την καταπολέμηση της απάτης στις διεθνείς συμφωνίες, στις συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας και στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων συνιστά ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

50.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την θέσπιση ή την κατάργηση ενδεχόμενων διαδικασιών επιβολής διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για τις αναφερθείσες παρατυπίες καθώς και για τα κύρια αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών· υπενθυμίζει επίσης ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διευκρινίζουν επίσης τον χαρακτήρα των κυρώσεων που εφαρμόζονται ή/και κατά πόσο οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν την εφαρμογή κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, και να συμπεριλαμβάνουν αναφορά στους κοινοτικούς ή/και εθνικούς κανόνες στους οποίους ορίζονται οι κυρώσεις· ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες θα συνοδεύονται από ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες παρακολούθησης των περιπτώσεων απάτης και ότι τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ποινικές υποθέσεις και την έκβασή τους είναι ελλιπή, γεγονός που δυσκολεύει την αξιολόγηση των διαδικασιών διερεύνησης και δίωξης των περιπτώσεων απάτης στα κράτη μέλη καθώς και την αποτελεσματικότητα βασικών μελλοντικών πολιτικών·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2014 της πρώτης έκθεσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην οποία αναφέρεται ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη με πολύ διαφορετικούς τρόπους και κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ περίπου 120 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και υποδέχεται επίσης θετικά κάθε πρόταση για εντατικοποίηση των ανταλλαγών υφιστάμενων ορθών πρακτικών και εντοπισμό των συναφών νέων μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν εγγυήσεις πλήρους ακεραιότητας και διαφάνειας όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως λόγω των σημερινών προκλήσεων που απορρέουν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν είναι ιδιαίτερα άνισα και ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πρόληψη και τιμωρία της διαφθοράς· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση παρουσιάζει περιορισμένη μόνο επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στην ΕΕ όσον αφορά τη διαφθορά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ανάλογες προς τα επίμαχα μείζονα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και τιμωρία της διαφθοράς που διαβρώνει την οικονομία και το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, έχει επιζήμιες επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τους·

52.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να μελετήσει το πρόβλημα και να διατυπώσει συστάσεις από τη δική του οπτική και εμπειρία μέσω της παρουσίασης μίας ή περισσότερων εκθέσεων σχετικά με τα κύρια προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από την Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά με τη διαφθορά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα αποτελέσματα των εκθέσεων για κάθε χώρα·

53.  επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός συνεκτικού συμπληρωματικού συστήματος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει σαφώς, σε επίπεδο ΕΕ τους ρόλους και το πεδίο των δραστηριοτήτων της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Eurojust και της OLAF, αντίστοιχα·

54.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής με τίτλο «Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU» (Ο εντοπισμός και η μείωση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ) κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η οποία αναπτύσσει μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους της διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης· σημειώνει ότι το συνολικό άμεσο κόστος της διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ανήλθε, σύμφωνα με υπολογισμούς σε 1,4 έως 2,2 δισεκατομμύρια EUR το 2010 για τους πέντε τομείς που μελετήθηκαν σε 8 κράτη μέλη(14)· υπογραμμίζει το γεγονός ότι στη μελέτη συνιστώνται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, η βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης, η ανάπτυξη κεντρικού συστήματος συλλογής δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων της TED, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των καταγγελλόντων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων·

55.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ χάνουν ετησίως πάνω από 11 δισεκατομμύρια EUR φορολογικά έσοδα ως αποτέλεσμα του λαθρεμπόριου τσιγάρων, απώλειες από τις οποίες επωφελούνται δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και επιμένει ότι πρέπει να αποκατασταθεί το επίπεδο των πόρων και της πραγματογνωσίας που διατίθεντο κατά το παρελθόν εντός της OLAF για αυτόν τον τομέα· στηρίζει σθεναρά την Επιτροπή και την OLAF στην θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων· ζητεί, εν προκειμένω, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της OLAF και της Ευρωπόλ·

56.  θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη του δικτύου των συνδέσμων της OLAF όσον αφορά τις χώρες που απειλούνται περισσότερο από το λαθρεμπόριο·

57.  ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν εξελίξεις στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των ισχυουσών συμφωνιών και απαιτεί την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για τις συμφωνίες με την καπνοβιομηχανία με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό του αντίκτυπου του λαθρεμπορίου τσιγάρων στους ίδιους πόρους και την εξέταση του ενδεχομένου επέκτασης των υφιστάμενων συμφωνιών ώστε να συμπεριλάβουν και άλλους κατασκευαστές πέραν αυτών που καλύπτουν επί του παρόντος, με στόχο τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων καπνού από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το στάδιο της διανομής·

58.  επικροτεί την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος Hercule III, το οποίο θα καλύπτει τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020· σημειώνει ότι, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 104 εκατομμύρια EUR, το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτήσει μέτρα όπως η αγορά εξοπλισμού σάρωσης για τον εντοπισμό λαθραίων εμπορευμάτων στα φορτηγά και συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης κωδικού εμπορευματοκιβωτίων και αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/απομίμησης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας που διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος Hercule II όσον αφορά την αγορά και τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού από τους δικαιούχους και υπενθυμίζει ότι λόγω του γεγονότος αυτού, το Κοινοβούλιο διατήρησε στο αποθεματικό ορισμένες πιστώσεις της OLAF από τον προϋπολογισμό του 2013 και του 2014 της Ένωσης εν αναμονή κατάλληλης ενημέρωσης σχετικά με αυτό το ζήτημα· ζητεί από την OLAF να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τη σημερινή κατάσταση και τον αντίκτυπο του εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε, καθώς και να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή Εποπτείας της OLAF, καθώς και στην OLAF.

(1) ΕΕ C 331 της 14.11.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 4.
(3) ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6.
(5) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0318.
(10) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 121.
(11) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 62.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(13) Βέλγιο (23%), Βουλγαρία (4%), Ελλάδα (18%), Γαλλία (22%), Σλοβενία (25%) και Σλοβακία (26%).
(14) Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, αστικά δομικά έργα και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Ισπανία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου