Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2625(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0279/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0279/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.63
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0339

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 50k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel Lopullinen painos
Iranin tilanne
P7_TA(2014)0339B7-0279/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014 EU:n Iranin-strategiasta (2014/2625(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Iranin-strategiasta(1), 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Iranin viimeaikaisista ihmisoikeusrikkomuksista(2), 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Iranista ja sen ydinohjelmasta(3) ja 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman etnisten vähemmistöjen tilanteesta Iranissa(4),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin 24. marraskuuta 2013 Genevessä antaman yhteisen julkilausuman sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 12. tammikuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2012 ja 16. joulukuuta 2013 kokoontuneen neuvoston päätelmät ja muutokset Irania koskeviin voimassa oleviin rajoittaviin toimenpiteisiin sellaisina kuin neuvosto päätti niistä 20. tammikuuta 2014 pitämässään kokouksessa,

–  ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2011 antamat päätelmät, joissa ilmoitettiin rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta Iranissa ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin syyllistyneitä kohtaan,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 19. syyskuuta 2013 antaman julkilausuman Nasrin Sotoudehin ja muiden mielipidevankien vapauttamisesta Iranissa,

–  ottaa huomioon YK:n Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteen erityisraportoijan 4. lokakuuta 2013 julkistaman raportin, erityisraportoijan 22. tammikuuta 2014 antaman lausunnon, jossa varoitetaan täytäntöönpantujen hirttotuomioiden jyrkästä lisääntymisestä Iranissa, ja YK:n pääsihteerin 10. syyskuuta 2013 julkistaman raportin Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta(5),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa(6),

–  ottaa huomioon vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien kriteereistä annetun julistuksen, jonka parlamenttien välinen liitto, jonka jäsen Iranin parlamentti on, hyväksyi yksimielisesti 26. maaliskuuta 1994,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta 18. joulukuuta 2013 antaman päätöslauselman, jossa ilmaistaan syvä huoli jatkuvista ja toistuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista Iranin islamilaisessa tasavallassa, muun muassa mielivaltaisesta, yleisestä ja jatkuvasta kuolemanrangaistuksen soveltamisesta(7),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2013 antaman päätöslauselman väkivaltaa ja väkivaltaisia ääriliikkeitä vastustavasta maailmasta (A World against Violence and Violent Extremism)(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Catherine Ashton ja E3/EU+3:n ulkoministerit pääsivät 24. marraskuuta 2013 Genevessä Iranin islamilaisen tasavallan (jäljempänä Iran) kanssa ydinohjelmaa koskevaan väliaikaiseen sopimukseen (jonka yksityiskohdat on esitetty yhteisessä toimintasuunnitelmassa); ottaa huomioon, että 10. tammikuuta 2014 E3/EU+3 pääsi sopimukseen yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; ottaa huomioon, että yhteisen toimintasuunnitelman kuuden kuukauden täytäntöönpanojakso on erittäin tärkeä ja edellyttää molempien osapuolten samanaikaisia ja vastavuoroisia toimia;

B.  ottaa huomioon, että presidentinvaaleja ei toteutettu EU:n vaalimien demokraattisten vaatimusten mukaisesti; ottaa kuitenkin huomioon, että presidentti Hassan Rouhani on ilmaissut olevansa valmis muuttamaan Iranin ja lännen suhteita avoimempaan ja rakentavampaan suuntaan; muistuttaa, että EU:n ja Iranin välillä on keskusteltava ydinsopimuksen lisäksi monista aiheista, kuten ihmisoikeuksista ja alueellisesta turvallisuudesta;

C.  ottaa huomioon, että yhteisessä toimintasuunnitelmassa tehdyt sitoumukset ovat vasta ensimmäinen askel kohti Iranin ydinasekysymyksen kokonaisvaltaista ratkaisua ja että niillä pyritään lieventämään välittömiä jännitteitä sekä saamaan lisäaikaa ja mahdollisuus kattavaan diplomaattiseen ratkaisuun; toteaa, että Iranin ydintoiminta rikkoi YK:n turvallisuusneuvoston aiempia päätöslauselmia;

D.  toteaa, että sisäpoliittiset tapahtumat Iranissa ja väliaikainen sopimus ydinohjelmasta ovat avanneet mahdollisuuksien ikkunan sekä uudistuksille Iranissa että ulkosuhteiden parantamiselle EU:n kanssa;

E.  ottaa huomioon, että neuvottelut kattavasta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta ja poliittista vuoropuhelua koskevasta sopimuksesta EU:n ja Iranin välillä käynnistyivät vuonna 2002; ottaa huomioon, että tämä prosessi keskeytyi vuonna 2005 Iranin salaista ydintoimintaa koskevien paljastusten seurauksena ja siksi, että maa kieltäytyi toimimasta täydessä yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa;

F.  ottaa huomioon, että jatkuvat ja järjestelmälliset perusoikeuksien loukkaukset ovat yhä ominaisia Iranin ihmisoikeustilanteelle;

G.  ottaa huomioon, että Iranin väestö on yksi maailman nuorimmista ja että siihen kuuluu yli seitsemän miljoonaa alle kuusivuotiasta;

H.  ottaa huomioon, että Iran kieltäytyy edelleen yhteistyöstä useiden YK:n elinten kanssa ihmisoikeusasioissa kieltäytymällä esimerkiksi antamasta viisumia YK:n Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteen erityisraportoijalle ja estämällä tätä hoitamasta tehtäväänsä riippumattomasti;

Ydinohjelma

1.  suhtautuu myönteisesti E3/EU+3:n ja Iranin väliseen Iranin ydinohjelmaa koskevaan Geneven väliaikaiseen sopimukseen; pitää välttämättömänä, että kaikki osapuolet jatkavat rakentavaa osallistumista neuvotteluihin, jotta lopullinen kattava sopimus voidaan tehdä sovitussa aikataulussa;

2.  korostaa, että ainoa vaihtoehto on rauhanomaisesti neuvoteltu ratkaisu, jossa otetaan huomioon kansainvälisen yhteisön huoli siitä, onko Iranin ydinohjelma yksinomaan rauhanomainen, sekä alueelliset ja Iranin omat turvallisuuteen liittyvät arkaluonteiset kysymykset;

3.  pitää myönteisenä 20. tammikuuta 2014 pidetyssä neuvoston kokouksessa tehtyä päätöstä yhteisen toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja erityisesti määräyksiä pakotteiden osittaisesta helpottamisesta; painottaa, että on ratkaisevan tärkeää seurata luotettavalla tavalla sitä, kuinka Iran panee täytäntöön yhteisen toimintasuunnitelman mukaiset sitoumuksensa; katsoo, että kun on päästy kattavaan sopimukseen, jolla varmistetaan Iranin ydinohjelman yksinomaan rauhanomainen luonne, kaikki Iranin vastaiset ydinpakotteet olisi poistettava vaiheittain;

EU:n ja Iranin suhteiden näkymät

4.  korostaa, että aiempaa rakentavampien Iranin-suhteiden kehittämisen ehtona on, että Iran edistyy yhteisessä toimintasuunnitelmassa määritettyjen sitoumustensa täysimääräisessä täytäntöönpanossa; toivoo, että edistymällä yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja Geneven sopimusta koskevissa neuvotteluissa edesautetaan aiempaa rakentavampien suhteiden luomista EU:n ja Iranin välille, mukaan luettuina alueellisia huolenaiheita koskevat kysymykset, kuten Syyrian sisällissota ja terrorismin kaikkien muotojen ja sen syiden vastainen taistelu, mutta myös talouskehityksen, kauppasopimusten, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistämisen kaltaisilla aloilla esiintyvät kysymykset;

5.  kehottaa EU:n ulkosuhdehallintoa (EUH) valmistelemaan unionin edustuston avaamista Teheraniin vuoden 2014 loppuun mennessä; toteaa painokkaasti, että tämä olisi tehokas väline vaikuttaa Iranin politiikkaan sekä tukea vuoropuhelua ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kaltaisista aiheista;

6.  kehottaa neuvostoa käynnistämään, mikäli ydinvoimakysymystä koskevissa neuvotteluissa edistytään merkittävästi, keskustelun erityisistä toimista, joilla voitaisiin parantaa EU:n ja Iranin kahdenvälisiä suhteita, mukaan luettuina tulevaisuudessa mahdollisesti kyseisiä suhteita säätelevät sopimuspuitteet ja alakohtaisen yhteistyön kehittäminen, ja joissa keskitytään esimerkiksi Iranin kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kehittämiseen sekä huumeiden torjuntaan (varmistaen, että epäillyt saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ilman kuolemantuomion uhkaa), ympäristöalan yhteistyöhön, teknologian siirtoon, perusrakenteiden kehittämiseen ja suunnitteluun, koulutukseen ja kulttuuriin, lasten suojelemiseen ja terveyteen sekä yhteisiin aloitteisiin ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi; panee huolestuneena merkille polion ja tuhkarokon kaltaisten infektiotautien leviämismahdollisuuden erityisesti lasten keskuudessa ja kehottaa EU:ta helpottamaan tarvittavien lääkkeiden saatavuutta, jota pakotteet ovat vaikeuttaneet;

7.  panee erityisenä huolenaiheena merkille Iranin ympäristön heikkenevän tilanteen erityisesti vesipulan, aavikoitumisen ja ilmansaasteiden osalta ja kehottaa EU:ta helpottamaan eurooppalaisten ja iranilaisten tutkimuslaitosten, ympäristöjärjestöjen ja kaupunkien yhteistyötä;

8.  toteaa, että Iranin-kaupalla on suuri merkitys monille keskisuurille eurooppalaisille yrityksille ja painottaa, että kaupan olisi osaltaan edistettävä myönteisellä tavalla yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa;

9.  kehottaa komissiota ja EUH:ta hyödyntämään tällä välin kaikkia EU:n käytettävissä olevia välineitä yhteisten toimien toteuttamiseksi Iranin kansalaisyhteiskunnan voimaannuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä opiskelijoiden, taiteilijoiden ja muiden vierailijoiden vaihtojen sekä kulttuuri- ja yliopistovaihtojen lukumäärän lisäämiseksi ja nuorten ja kansalaisten osallistumisen edistämiseksi; kehottaa siksi EUH:ta ja komission asianomaisia yksikköjä, kuten kehitys- ja yhteistyöpääosastoa (EuropeAid), tiivistämään keskinäistä tietojenvaihtoaan ja yhteistyötään;

10.  kehottaa EU:ta noudattamaan itsenäisempää Iranin-politiikkaa, jota koordinoidaan liittolaisten ja kumppanien kanssa;

Alueelliset kysymykset

11.  katsoo, että Iranin olisi käytettävä huomattavaa vaikutusvaltaansa Syyriassa verisen sisällissodan lopettamiseksi, ja kehottaa Iranin johtoa toimimaan rakentavasti kansainvälisissä pyrkimyksissä löytää ratkaisu Syyrian kriisiin; katsoo, että Iranin olisi oltava mukana kaikissa tätä tavoitetta tukevissa keskusteluissa, edellyttäen, että se osoittaa olevansa sitoutunut etsimään diplomatiaan perustuvaa ratkaisua Syyrian ja alueen muihin kriiseihin;

12.  katsoo, että EU:n ja Iranin keskinäisen sitoutumisen syventäminen yhteisen toimintasuunnitelman uskottavan täytäntöönpanon ja tulevan kattavan sopimuksen perusteella voi vaikuttaa myönteisesti Lähi-idän tilanteen vakauttamiseen; rohkaisee erityisesti EU:ta edistämään vuoropuhelua Iranin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenten välillä;

13.  on sitä mieltä, että EU:n, Yhdysvaltojen ja Iranin olisi kehitettävä yhteistyötään Afganistanissa, erityisesti huumekaupan ja pakolaisten suojelun kaltaisten humanitaaristen kysymysten osalta, jotta varmistetaan ihmisoikeuksissa saavutetun edistyksen suojeleminen ja jotta konfliktiin voidaan saada kestävä rauhanomainen ratkaisu; palauttaa mieleen, että Iranissa on tällä hetkellä noin kolme miljoonaa Afganistanin pakolaista, ja kehottaa Irania, YK:n elimiä ja kansainvälistä yhteisöä varmistamaan pakolaisten perusoikeuksien kunnioittamisen;

Ihmisoikeudet

14.  pitää myönteisenä useiden mielipidevankien, kuten ihmisoikeusasianajajan ja Saharovin palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin, vapauttamista Iranissa ja kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan kaikki vangitut ihmisoikeuksienpuolustajat, poliittiset vangit, ammattiliittojen jäsenet ja ay-aktivistit sekä vuoden 2009 presidentinvaalien jälkeen pidätetyt henkilöt; panee kiinnostuneena merkille presidentti Hassan Rouhanin aloitteen kansalaisten perusoikeuskirjan laatimisesta; ilmaisee kuitenkin edelleen vakavan huolensa Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti väitteistä, joiden mukaan kidutukset, puolueelliset oikeudenkäynnit, myös asianajajien ja ihmisoikeuspuolustajien oikeudenkäynnit, ja ihmisoikeusrikkomuksista rankaisematta jättäminen ovat yleisiä; pitää hälyttävänä vuosina 2013 ja 2014 toimenpantujen teloitusten, myös alaikäisten syytettyjen, suurta lukumäärää; panee merkille, että suurin osa vuoden 2013 teloituksista pantiin täytäntöön kyseisen vuoden elo-joulukuussa; tuomitsee tiedonsaantivapautta, yhdistymisvapautta, ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta, uskonnonvapautta, akateemista vapautta, vapautta koulutukseen ja vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset sekä uskontoon, vakaumukseen, etniseen alkuperään, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan sorron ja syrjinnän, joka edelleen kohdistuu muun muassa bahai-yhteisöön, kristittyihin sekä islaminuskosta luopuneisiin ja kääntyneisiin henkilöihin;

15.  katsoo, että kansalaisten perusoikeuskirjan olisi oltava täysin yhteensopiva Iranin kansainvälisten velvoitteiden kanssa erityisesti mitä tulee syrjimättömyyteen, oikeuteen elämään, kidutuskiellon lujittamiseen, täyden uskonnon- ja mielipiteenvapauden varmistamiseen sekä ilmaisunvapauden takaamiseen, ottaen huomioon, että ilmaisunvapautta rajoitetaan tällä hetkellä löyhästi muotoillun ”kansalliseen turvallisuuteen liittyvää rikkomusta” koskevan säännöksen nojalla;

16.  kehottaa siksi EU:ta valtavirtaistamaan ihmisoikeudet kaikkiin Iranin-suhteisiinsa; katsoo, että Iranin kanssa käytävän korkean tason ja osallistavan ihmisoikeusvuoropuhelun olisi oltava osa EU:n ja Iranin kahdenvälisten suhteiden tulevaa kehystä; kehottaa EU:ta käynnistämään Iranin kanssa ihmisoikeusvuoropuhelun, jossa käsitellään myös oikeuslaitosta ja turvallisuusjoukkoja ja jossa määritellään selkeät vertailuarvot, jotka mahdollistavat edistymisen mittaamisen; kehottaa EU:ta tukemaan täysimääräisesti YK:n Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteen erityisraportoijan työtä ja vaatii Irania myöntämään erityisraportoijalle viipymättä viisumin, johon ei liity minkäänlaisia ehtoja; rohkaisee YK:n ihmisoikeusvaltuutettua Navy Pillayta ottamaan vastaan Iranin viranomaisten esittämän kutsun vierailla Iranissa; vaatii Irania julistamaan kuolemantuomioiden täytäntöönpanokiellon;

17.  painottaa, että Euroopan parlamentin valtuuskuntien mahdollisissa tulevissa vierailuissa Iraniin olisi sitouduttava poliittisen opposition jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien tapaamiseen sekä keskusteluihin poliittisten vankien kanssa;

18.  painottaa, että on tärkeää luoda ympäristö, joka helpottaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintaa, ja että tähän ympäristöön kuuluu myös uudistettu oikeudellinen kehys; kehottaa EU:ta hyödyntämään maailmanlaajuisesti mahdollisimman tehokkaasti ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivojaan, myös ihmisoikeuksien puolustajia koskevia suuntaviivojaan ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 2014–2020 (EIDHR) tarjoamaa uutta joustavuutta, sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden hiljan perustamaan eurooppalaiseen demokratiarahastoon liittyviä mahdollisuuksia iranilaisten ihmisoikeuksienpuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi;

19.  yhtyy 772 iranilaisen toimittajan Iranin presidentille esittämään vetoomukseen, jotta tämä täyttäisi lupauksensa ja sallisi Iranin journalistiyhdistyksen toiminnan käynnistämisen uudelleen;

20.  rohkaisee EU:ta tarkastelemaan mahdollisuutta antaa yhdessä kansainvälisten organisaatioiden kanssa Iranille teknistä apua maan tukemiseksi Iranin parlamentin kaavailemassa rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan säännöstön uudistamisessa; pitää huolestuttavana erityisesti sitä, että pidätetyt eivät voi turvautua asianajajaan kuulusteluissa, vakavia väitteitä, joiden mukaan pidätettyjä kohdellaan kaltoin ennen syytteiden lukemista ja ennen oikeudenkäyntiä, ja siviilihenkilöitä koskevien syytteiden käsittelemistä vallankumoustuomioistuimissa; korostaa, että riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta ja oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien takaaminen ovat keskeisiä tekijöitä nykyaikaisen rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan säännöstön kehittämisessä ja ihmisoikeuskysymysten käsittelemisessä;

21.  kehottaa Irania tekemään yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeuselinten ja omien kansalaisjärjestöjensä kanssa toteuttamalla YK:n ja sen yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) suositukset ja sallimalla kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen vierailut;

22.  katsoo, että naisten oikeuksiin olisi ehdottomasti jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota kaikessa EU:n ja Iranin välisessä vuoropuhelussa; katsoo, että huolimatta jo saavutetusta edistyksestä Iranin naisten tilannetta vaikeuttaa edelleen syrjintä, jota ei voida hyväksyä ja joka koskee erityisesti oikeudellisia kysymyksiä sekä perheoikeutta ja naisten osallistumista taloudelliseen ja poliittiseen elämään;

o
o   o

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 163.
(2)EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 157.
(3)EUVL C 239 E, 20.8.2013, s. 43.
(4)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 102.
(5)A/68/377.
(6)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.
(7)A/RES/68/184.
(8)A/RES/68/127.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö