Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2676(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0273/2014

Ingivna texter :

B7-0273/2014

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P7_TA(2014)0340

Antagna texter
PDF 188kWORD 33k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)1627),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 13 mars 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottsordförandekonferensens ordförande av den 18 mars 2014,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av förordning (EU) nr 223/2014(1), särskilt artiklarna 32.8, 32.9, 34.7, 34.8, 55.4 och 62.4,

–  med beaktande av artikel 87a.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 87a.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 3 april 2014, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har upprepade gånger betonat att det är avgörande att fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt börjar tillämpas utan dröjsmål.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy