Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0253(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0478/2013

Внесени текстове :

A7-0478/2013

Разисквания :

PV 04/02/2014 - 13
CRE 04/02/2014 - 13
PV 06/02/2014 - 7
CRE 06/02/2014 - 7

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 9.1
CRE 06/02/2014 - 9.1
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.1
CRE 15/04/2014 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0095
P7_TA(2014)0341

Приети текстове
PDF 293kWORD 82k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преструктуриране на банки ***I
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0520),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0223/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 6 ноември 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (A7-0478/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Отбелязва изявлението на Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 58.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 6 февруари 2014 г. (Приети текстове, P7_TA(2014)0095).


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г.
с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010
P7_TC1-COD(2013)0253

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 806/2014.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Съвета

„Подписалите се страни по Междуправителственото споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране декларират, че ще се стремят да завършат процеса на ратифицирането му в съответствие със съответните си национални правни изисквания в рамките на срок, който да позволи Единният механизъм за преструктуриране да бъде напълно действащ към 1 януари 2016 г.“

Правна информация - Политика за поверителност