Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0253(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0478/2013

Texte depuse :

A7-0478/2013

Dezbateri :

PV 04/02/2014 - 13
CRE 04/02/2014 - 13
PV 06/02/2014 - 7
CRE 06/02/2014 - 7

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.1
CRE 06/02/2014 - 9.1
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 8.1
CRE 15/04/2014 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0095
P7_TA(2014)0341

Texte adoptate
PDF 287kWORD 70k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0520),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0223/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   – având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0478/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  ia act de declarația Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 67, 6.3.2014, p. 58.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 6 februarie 2014 (Texte adoptate, P7_TA(2014)0095).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010
P7_TC1-COD(2013)0253

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 806/2014.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Consiliului

Semnatarii Acordului interguvernamental privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție declară că vor depune toate eforturile pentru a finaliza procesul de ratificare a acestuia în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale legislației lor naționale în timp util, permițând astfel mecanismului unic de rezoluție să devină complet funcțional până la 1 ianuarie 2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate