Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0478/2013

Ingivna texter :

A7-0478/2013

Debatter :

PV 04/02/2014 - 13
CRE 04/02/2014 - 13
PV 06/02/2014 - 7
CRE 06/02/2014 - 7

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.1
CRE 06/02/2014 - 9.1
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.1
CRE 15/04/2014 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0095
P7_TA(2014)0341

Antagna texter
PDF 200kWORD 143k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0520),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0223/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 6 november 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0478/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet tar del av rådets uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 67, 6.3.2014, s. 58.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 6 februari 2014 (Antagna texter, P7_TA(2014)0095).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010
P7_TC1-COD(2013)0253

(As an agreement was reached between Parliament and Council, Parliament's position corresponds to the final legislative act, Regulation (EU) No 806/2014 .)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Council Statement

Signatärerna till det mellanstatliga avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till fonden förklarar att de kommer att sträva efter att slutföra avtalets ratificeringsprocess i god tid i överensstämmelse med sina nationella lagstadgade krav så att den gemensamma resolutionsmekanismen kan vara fullständigt operativ senast den 1 januari 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy