Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2153(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0163/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0163/2014

Rasprave :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 8.2
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0342

Usvojeni tekstovi
PDF 286kWORD 65k
Utorak, 15. travnja 2014. - Strasbourg
Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o zaštiti potrošača – zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (2013/2153(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. svibnja 2012. o strategiji za jačanje prava osjetljivih skupina potrošača(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2011. o mobilnosti i uključivanju osoba s invaliditetom i Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za Europsku politiku zaštite potrošača(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2011. o reformi pravila o državnoj potpori EU-a za usluge od općeg gospodarskog interesa(4),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pristupu uslugama i njihovu pružanju(5),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 13. rujna 2013. koji se odnosi na donošenje uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 15. studenog 2012. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija naslovljenu „Kako osigurati funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta” (COM(2012)0663),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/6/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Prema europskoj povelji o pravima potrošača energenata” (COM(2007)0386),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, u obliku u kojemu je člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji uključena u Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezin članak 8. (zaštita osobnih podataka), članak 11. (sloboda izražavanja i informiranja), članak 21. (nediskriminacija), članak 23. (ravnopravnost žena i muškaraca), članak 25. (prava starijih osoba), članak 26. (integracija osoba s invaliditetom), članak 34. (socijalna sigurnost i socijalna pomoć), članak 36. (pristup službama od općeg gospodarskog interesa), članak 37. (zaštita okoliša) i članak 38. (zaštita potrošača),

–  uzimajući u obzir članak 12. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 14. Ugovora o Europskoj uniji i priloženog mu protokola br. 26.,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A7-0163/2014),

A.  budući da je poboljšanje informiranosti potrošača u vezi s komunalnim uslugama od posebne važnosti te da je potrebno osigurati da potrošači imaju pristup tim uslugama dok države članice imaju potrebnu fleksibilnost kako bi u obzir uzele osjetljive skupine potrošača;

B.  budući da sektorsko zakonodavstvo postoji i da je već poboljšalo zaštitu potrošača, ali i da se države članice podsjeća da su u tom smislu još uvijek potrebne ispravna primjena i provedba;

C.  budući da se u slučaju komunalnih usluga moraju poštovati nacionalne ovlasti i pravo lokalne vlasti na samoupravu te da sektorske odredbe čine odgovarajući pravni okvir za komunalne usluge;

Opći zahtjevi

1.  naglašava da su neki aspekti osnovnih potrošačkih brava obuhvaćeni Direktivom 2011/83/EU i da su zajednička obilježja komunalnih usluga navedena u relevantnom sektorskom zakonodavstvu;

2.   podsjeća države članice da je Direktivu o potrošačkim pravima trebalo prenijeti u nacionalna zakonodavstva do sredine prosinca 2013. i da će se ona primjenjivati na sve ugovore sklopljene nakon 13. lipnja 2014.;

3.  ističe da je zaštita potrošača djelotvorna samo ako se potrošačka prava mogu provoditi; stoga poziva države članice da u potpunosti provedu odredbe Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (2005/29/EZ), Direktive o zavaravajućem i usporednom oglašavanju (2006/114/EZ) i Direktive o pravima potrošača (2011/83/EU); u tom smislu naglašava važnost alternativnih sustava za rješavanje sporova kao učinkovitih, štedljivih mehanizama za rješavanje sukoba između i potrošača i pružatelja komunalnih usluga; stoga poziva države članice da provedu nedavno dogovorenu Direktivu o alternativnom rješavanju sporova (2013/11/EU) i Uredbu (EU) br. 524/2013 o rješavanju sporova putem interneta;

4.  naglašava da podizanje svijesti potrošača o njihovim pravima igra ključnu ulogu u postizanju visoke razine zaštite potrošača, ali također naglašava temeljnu ulogu korisničke službe u ime pružatelja komunalnih usluga; naglašava da bi osobe odgovorne za odnose s klijentima trebale biti osposobljene i svjesne prava potrošača; stoga potiče pružatelje komunalnih usluga da sukladno tome osposobljavaju svoje zaposlenike i da osiguraju da svi potrošači u svakom trenutku imaju jednostavan pristup personaliziranoj pomoći;

5.  naglašava potrebu da potrošači imaju pristup cjenovno pristupačnim i visokokvalitetnim komunalnim uslugama diljem EU-a, s obzirom na to da su one ključne za osiguravanje socijalne i teritorijalne kohezije uz istovremeno pružanje doprinosa europskoj gospodarskoj konkurentnosti;

6.  podupire jake i neovisne organizacije za zaštitu potrošača u olakšavanju sveobuhvatne zaštite potrošača, ali naglašava važnost postizanja odgovarajuće ravnoteže između potreba potrošača i potreba pružatelja usluga;

7.  ističe da bi se svim potrošačima trebalo olakšati pristup komunalnim uslugama, bez obzira na njihovu financijsku situaciju; smatra da države članice u posebnim okolnostima mogu ocijeniti da „osjetljive skupine potrošača” trebaju odgovarajuće mehanizme;

8.  poziva Komisiju i države članice da obrate veću pozornost te da više ulože u informacije za potrošače i edukativne kampanje u pogledu komunalnih usluga koje usmjeravaju prave poruke prema pravom segmentu potrošača;

Energija

9.  smatra da je otvoreno, transparentno i integrirano unutarnje energetsko tržište nužno za postizanje konkurentnih cijena energije, sigurnosti opskrbe, održivosti i učinkovitog opsežnog korištenja obnovljive energije te poziva države članice da na odgovarajući način prenesu, primijene i bolje prate treći paket mjera za unutarnje energetsko tržište; ističe potrebu za većom informiranosti potrošača, posebno kako bi se poboljšale ponuđene usluge te kako bi se omogućila usporedivost i transparentnost cijena te na taj način ostvarilo njihovo nediskriminirajuće određivanje;

10.  naglašava ključnu važnost pravodobne, ispravne i potpune provedbe postojećeg zakonodavstva, uključujući regulatorni rad koji je zahtijevao treći paket mjera za unutarnje energetsko tržište, radi ostvarenja integriranog i konkurentnog europskoga unutarnjeg energetskog tržišta do 2014.;

11.  pozdravlja rad radne skupine za osjetljive skupine potrošača u okviru energetskog foruma građana, kao i komunikaciju Komisije od 22. siječnja 2014. o cijenama i troškovima energije u Europi (COM(2014)0021) te priloženo izvješće, u kojima se analizira učinak i odnos između cijena i troškova energije u državama članicama; podsjeća na činjenicu da je zadaća država članica odgovoriti na različite čimbenike i situacije povezane s energijom i osjetljivim skupinama potrošača;

12.  primjećuje da raskid ugovora o energiji često uključuje restriktivne uvjete i složene postupke, što otežava promjenu pružatelja usluga; poziva na ubrzanje i pojednostavljenje postupaka promjene pružatelja usluga; ističe da su postojeći kriteriji za ocjenjivanje paketa mjera za unutarnje tržište nadopunjeni u odgovarajućim direktivama o električnoj energiji i plinu trećeg paketa mjera za unutarnje energetsko tržište; ističe važnost redovitih izvješća Komisije o provedbi unutarnjeg energetskog tržišta;

13.  naglašava da je važno da Komisija podnese zaključke o elektroničkom izdavanju računa jer je ono važno za upravljanje potrošačkim internetskim računima za energiju;

14.  izražava žaljenje zbog toga što trenutačne cijene energenata ne uračunavaju nužno vanjske troškove, odnosno štetu nanesenu okolišu koja je povezana s dotičnim izvorom energije ili metodom proizvodnje, koji se dugoročno ipak mogu nametnuti cijelom društvu; u tom pogledu zalaže se za mjere za poticanje veće transparentnosti cijena za potrošače;

15.  smatra da bi poduzeća trebala objavljivati informacije o cijenama, njihovim promjenama i promjenama ugovora na pregledan način; podsjeća države članice na činjenicu da ih treći paket mjera za unutarnje energetsko tržište već obvezuje na to; poziva države članice i predmetne poslovne subjekte da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi osigurali da potrošači imaju pristup jasnim, razumljivim i usporedivim informacijama o cijenama, uvjetima i načinima pravne zaštite;

16.  podsjeća da treći paket mjera za unutarnje energetsko tržište podrazumijeva da države članice prije uvođenja pametnih brojila provedu analize troškova i koristi; ističe da pametne mreže potrošačima omogućuju praćenje i prilagodbu svoje energetske potrošnje, ali naglašava da neke od analiza troškova i koristi koje su provele države članice ne ukazuju na značajne uštede troškova za potrošače; ističe da se moraju poštovati i odredbe o potrošačima i odredbe o zaštiti podataka, kao i to da se odluka o korištenju pametnih mjerila mora prepustiti potrošaču;

Telekomunikacije

17.  naglašava da je potrošački aspekt digitalnog jedinstvenog tržišta i sektora elektroničkih komunikacija od najveće važnosti i primjećuje značajna poboljšanja u zaštiti potrošača uvedena nakon primjene telekomunikacijskog paketa iz 2009. (direktive 2009/136/EZ i 2009/140/EZ); naglašava da Parlament trenutno predlaže važna ažuriranja i poboljšanja na području zaštite podataka i jačanja položaja potrošača; naglašava da je važno da svi potrošači imaju pristup visokokvalitetnim uslugama elektroničke komunikacije, kao i da se uspostave nove infrastrukture kako bi se smanjio digitalni jaz;

18.  ponavlja svoje prijedloge čiji je cilj da se potrošačima olakša promjena pružatelja usluga elektroničke komunikacije bez dodatnih naknada osim stvarnog troška promjene, bez gubitka podataka i uz minimalne formalnosti, te da se potrošače potiče na promjenu; podržava i prijedloge za promicanje neovisnog informiranja o cijenama, naplaćivanju i kvaliteti usluge, uključujući brzine prijenosa podataka;

Poštanske usluge

19.  primjećuje da potrošači u poštanskom sektoru dobivaju uslugu koja je usmjerenija na kvalitetu, a imaju koristi i od ušteda u obliku smanjenja troškova; naglašava da su veće mogućnosti dostave, bolja transparentnost, informiranost i cijene preduvjet za povećanje povjerenja potrošača u tržište dostave; primjećuje da se Direktivom 97/67/EZ, kako je izmijenjena direktivama 2002/39/EZ i 2008/6/EZ, osigurava da se poštanskim uslugama pruža univerzalna usluga; podsjeća Komisiju da u svom izvješću o provedbi ispita jesu li države članice ispunile to jamstvo; poziva Komisiju da potiče pružatelje poštanskih usluga na poboljšanje interoperabilnosti i ubrzavanje uvođenja pojednostavljenih postupaka čiji je cilj smanjenje troškova, poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga dostave;

20.  naglašava važnost postojanja sveobuhvatne usluge dostave paketa u cijeloj Uniji; naglašava da je od ključne važnosti da su usluge dostavljanja paketa preko poštanskih usluga i privatnih operatera brze i pouzdane, posebno kako bi se odgovorilo na potrebe potrošača koji naručuju preko interneta; ponavlja prijedloge iz svoje rezolucije od 4. veljače 2014. o podjeli paketa(6) u vezi s potrebom pružanja pomoći u poboljšanju usluge i smanjenju troškova;

21.  pozdravlja sve napore koje su operateri tržišta dostave već poduzeli radi boljeg ispunjavanja potreba mrežnih potrošača i trgovaca na malo, poput fleksibilne dostave ili mogućnosti povrata; istovremeno naglašava da su radi poboljšanja interoperabilnosti i kvalitete usluga i drugi poticaji dobrodošli;

Javni prijevoz

22.  Primjećuje da su se posljednjih godina sektorskim mjerama povećala prava potrošača koji koriste usluge prometa;

23.  naglašava da bi ciljna skupina trebali biti potrošači koji imaju pristup učinkovitom lokalnom javnom prijevozu, bez obzira na to žive li u područjima u kojima bi takva usluga bila manje isplativa; priznaje da su za to odgovorne države članice i poziva ih na poduzimanje odgovarajućih mjera;

24.  podsjeća da će zbog starenja stanovništva usluge učinkovitog javnog prijevoza u budućnosti dobiti na značaju te da su one nužne i za postizanje klimatskih ciljeva u okviru strategije Europa 2020.; poziva na razvoj zajedničkih instrumenata za osiguravanje optimizirane multimodalnosti učinkovitih, visokokvalitetnih usluga javnog prijevoza kako bi se osigurali i slobodno kretanje osoba i konkurentnost takvih usluga

25.  poziva na holistički pristup prema starijim osobama te osobama sa smanjenom pokretljivošću; smatra da je potrebno uzeti u obzir cijeli lanac javnog prijevoza, uključujući pristup čvorištima javnog prijevoza; želi razmotriti potrebu za dosljednim sustavom točki javnog prijevoza kako bi se pomoglo osobama sa smanjenom pokretljivošću;

o
o   o

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 264 E, 13.9.2013., str. 11.
(2) SL C 131 E, 8.5.2013., str. 9.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239.
(4) SL C 153 E, 31.5.2013., str. 51.
(5) SL L 373, 21.12.2004., str. 37.
(6) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0067.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti