Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2153(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0163/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0163/2014

Debates :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Balsojumi :

PV 15/04/2014 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0342

Pieņemtie teksti
PDF 287kWORD 64k
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa rezolūcija par patērētāju aizsardzību — patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (2013/2153(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību stiprināšanai(1),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti integrāciju un mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par jaunu programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju politiku(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par ES valsts atbalsta noteikumu reformu attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 13. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 15. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu” (COM(2012)0663),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvu 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū („Direktīva par elektronisko tirdzniecību”),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu” (COM(2007)0386),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas iekļauta Līgumos ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. pantu, un jo īpaši tās 8. pantu („Personas datu aizsardzība”), 11. pantu („Vārda un informācijas brīvība”), 21. pantu („Diskriminācijas aizliegums”), 23. pantu („Vīriešu un sieviešu līdztiesība”), 25. pantu („Vecāka gadagājuma cilvēku tiesības”), 26. pantu („Invalīdu integrācija”), 34. pantu („Sociālais nodrošinājums un sociālā palīdzība”), 36. pantu („Pieeja pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi”), 37. pantu („Vides aizsardzība”) un 38. pantu („Patērētāju tiesību aizsardzība”),

–  ņemot vērā LES 12. pantu,

–  ņemot vērā LES 14. pantu, kā arī minētā līguma 26. protokolu,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0163/2014),

A.  tā kā paaugstinātām prasībām par patērētāju informēšanu attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem ir īpaša nozīme un tā kā ir jānodrošina patērētāju piekļuve šiem pakalpojumiem un dalībvalstīm — nepieciešamā elastība, lai varētu ņemt vērā neaizsargāto patērētāju vajadzības;

B.  tā kā nozares tiesību akti ir pieņemti un tie jau nodrošina patērētāju labāku aizsardzību, taču tā kā dalībvalstīm ir jāatgādina, ka šajā nolūkā vēl joprojām nepieciešama pareiza to īstenošana un ievērošana;

C.  tā kā attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem ir jāievēro valstu pilnvaras un pašpārvaldes tiesības vietējā pārvaldības līmenī un tā kā nozaru tiesību akti veido piemērotu tiesisko regulējumu attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem,

Vispārēji aspekti

1.  konstatē, ka atsevišķi ar patērētāju tiesību aizsardzību saistītie pamataspekti ir ietverti Direktīvā 2011/83/ES un komunālo pakalpojumu kopīgās iezīmes ir izklāstītas attiecīgajos nozares tiesību aktos;

2.   atgādina dalībvalstīm, ka Patērētāju aizsardzības direktīva bija jātransponē līdz 2013. gada decembra vidum un tā ir jāpiemēro visos līgumos, kas noslēgti pēc 2014. gada 13. jūnija;

3.  atzīmē, ka patērētāju tiesību aizsardzība darbojas tikai tad, ja šīs tiesības ir iespējams īstenot; tāpēc aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Negodīgas komercprakses direktīvas (2005/29/EK), Direktīvas par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (2006/114/EK) un Patērētāju tiesību direktīvas (2011/83/ES) noteikumus; šajā sakarībā uzsver, cik svarīgas ir strīdu alternatīvas izšķiršanas iespējas kā efektīvi, līdzekļus taupoši patērētāju un komunālo pakalpojumu sniedzēju konfliktu risināšanas mehānismi; tāpēc aicina dalībvalstis īstenot nesen pieņemto Direktīvu par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (2013/11/ES) un Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē;

4.  uzsver — lai panāktu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, vissvarīgāk ir palielināt patērētāju informētību par viņu tiesībām, bet atzīmē arī to, cik būtiski svarīga ir komunālo pakalpojumu sniedzēju veiktā klientu apkalpošana; uzsver, ka darbinieki, kas atbild par kontaktiem ar klientiem, būtu jāapmāca un jāinformē par patērētāju tiesībām; tāpēc mudina komunālo pakalpojumu sniedzējus atbilstoši apmācīt savus darbiniekus un nodrošināt, lai visiem klientiem jebkurā laikā būtu iespēja bez sarežģījumiem saņemt individuālu palīdzību;

5.  uzsver to, ka patērētājiem visā ES ir vajadzīga piekļuve cenu ziņā pieejamiem un kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā to, ka tiem ir būtiska nozīme sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā, vienlaikus veicinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju;

6.  atbalsta spēcīgas un neatkarīgas patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, kas atvieglo patērētāju vispusīgu aizsardzību, kā arī uzsver, cik svarīgi ir atrast pienācīgu līdzsvaru starp patērētāju un pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;

7.  uzsver, ka būtu jāatvieglo komunālo pakalpojumu pieejamība visiem patērētājiem neatkarīgi no viņu finansiālās situācijas; rosina dot iespēju dalībvalstīm noteiktos apstākļos uzskatīt, ka neaizsargātiem patērētājiem ir nepieciešami atbilstīgi noteikumi;

8.  aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst vairāk uzmanības un ieguldīt vairāk līdzekļu patērētāju informēšanas un izglītošanas kampaņās par komunālajiem pakalpojumiem, sniedzot atbilstošu informāciju konkrētajām patērētāju grupām;

Enerģija

9.  uzskata –– lai palīdzētu panākt konkurētspējīgas enerģijas cenas, piegādes drošumu, ilgtspējīgumu un efektīvu atjaunojamās enerģijas izmantošanu plašā mērogā, ir nepieciešams atklāts, pārredzams un integrēts iekšējais tirgus, un aicina dalībvalstis pareizi transponēt, piemērot un labāk pārraudzīt iekšējā enerģijas tirgus trešo tiesību aktu paketi; atzīmē nepieciešamību pēc labākas patērētāju informēšanas, jo īpaši attiecībā uz piedāvāto pakalpojumu uzlabošanu un uz tarifu salīdzināmības un pārredzamības panākšanu, lai nodrošinātu nediskriminējošu cenu politiku;

10.  uzsver — lai līdz 2014. gadam izveidotu saskaņotu un konkurētspējīgu iekšējās enerģijas tirgu, ļoti svarīgi ir laikus, pareizi un pilnībā īstenot esošos tiesību aktus, tostarp veikt regulējošo darbu, kas paredzēts iekšējā enerģijas tirgus trešajā tiesību aktu paketē;

11.  atzinīgi vērtē darba grupas neaizsargāto patērētāju jautājumos darbu Iedzīvotāju enerģētikas foruma satvarā un atzinīgi vērtē Komisijas 2014. gada 22. janvāra paziņojumu par enerģijas cenām un izmaksām Eiropā (COM(2014)0021) un tam pievienoto ziņojumu, kurā analizēta šo cenu un izmaksu ietekme un savstarpējā atkarība dalībvalstīs; atgādina, ka dalībvalstu uzdevums ir arī reaģēt uz dažādiem faktoriem un situācijām saistībā ar enerģiju un neaizsargātiem patērētājiem;

12.  konstatē, ka līgumu enerģijas jomā pārtraukšana nereti ir saistīti ar ierobežojošiem noteikumiem un sarežģītām procedūrām, kas apgrūtina pakalpojuma sniedzēja maiņu; prasa, lai pakalpojuma sniedzēja maiņas procedūras tiktu paātrinātas un vienkāršotas; atzīmē, ka pastāvošie iekšējās enerģijas tirgus paketes novērtēšanas kritēriji ir pilnībā noteikti attiecīgajās iekšējā enerģijas tirgus trešās tiesību aktu paketes elektroenerģijas un gāzes direktīvās; uzsver, cik svarīgi ir Komisijas pastāvīgie ziņojumi par iekšējā enerģijas tirgus īstenošanu;

13.  uzsver, ka Komisijai jāsniedz savi atzinumi par elektroniskajiem rēķiniem, jo to sagatavošana ir daļa no enerģijas kontu pārvaldības tiešsaistē, ko veic patērētāji;

14.  pauž nožēlu par to, ka pašreizējās enerģijas cenās ne vienmēr atspoguļojas ārējās izmaksas, proti, kaitējums videi, kas saistīts ar attiecīgo enerģijas avotu vai ražošanas metodi, kuru slogs ilgtermiņā tomēr var tikt uzlikts visai sabiedrībai; prasa veikt pasākumus, kas ļautu palielināt cenu atspoguļošanu patērētājiem šajā saistībā;

15.  uzskata, ka uzņēmumiem būtu pārskatāmi jāpublisko visas cenas, cenu izmaiņas un izmaiņas līgumos; atgādina dalībvalstīm, ka iekšējā enerģijas tirgus trešajā tiesību aktu paketē jau ir noteikts pienākums dalībvalstīm to nodrošināt; aicina dalībvalstis un attiecīgos uzņēmumus veikt atbilstīgus pasākumus, lai patērētājiem būtu pieejama skaidra, saprotama un salīdzināma informācija par tarifiem, kompensāciju nosacījumiem un tiesiskās aizsardzības veidiem;

16.  atgādina, ka iekšējā enerģijas tirgus trešajā tiesību aktu paketē ir paredzēts, ka dalībvalstis, pirms tās sāk pāreju uz viedajiem skaitītājiem, veic izmaksu un ieguvumu analīzi; uzsver, ka viedtīkli patērētājiem ļauj novērot un pielāgot savus elektroenerģijas patēriņa paradumus, taču atzīmē, ka atsevišķas dalībvalstu veiktās izmaksu un ieguvumu analīzes neliecina par ievērojamiem izmaksu ietaupījumiem patērētājiem; uzsver, ka ir jāievēro patērētāju un datu aizsardzības noteikumi un viedo skaitītāju izmantošanas izvēle jāatstāj patērētāju ziņā;

Telekomunikācijas

17.  uzsver, ka digitālā vienotā tirgus un elektronisko komunikāciju sektora patērētāju aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, un konstatē būtiskus patērētāju aizsardzības uzlabojumus pēc tam, kad 2009. gadā tika ieviesta telekomunikāciju tiesību aktu pakete (Direktīva 2009/136/EK un 2009/140/EK); uzsver Parlamenta ierosinātos, svarīgos atjauninājumus un uzlabojumus patērētāju aizsardzības un tiesību nostiprināšanas jomā; uzsver, cik nozīmīgi ir tas, ka visiem patērētājiem ir pieejami augsti kvalitatīvi elektronisko komunikāciju pakalpojumi un cik svarīgi ir nodrošināt jaunas infrastruktūras, lai mazinātu digitālo „plaisu”;

18.  atkārtoti norāda uz saviem priekšlikumiem vienkāršot iespējas patērētājiem mainīt elektronisko komunikāciju pakalpojumu piegādātāju bez jebkādām papildu izmaksām, kuras nav faktiskās pakalpojuma sniedzēja maiņas izmaksas, nezaudējot datus un samazinot formalitātes, un mudināt piegādātājus izmantot šādu iespēju; atbalsta arī ierosinājumus veicināt neatkarīgas informācijas sniegšanu par cenām, rēķiniem un pakalpojumu kvalitāti, tostarp datu pārraides ātrumu;

Pasta pakalpojumi

19.  konstatē, ka patērētāji gūst labumu no kvalitatīvākiem pakalpojumiem pasta nozarē un no ietaupījumiem, kas tiem rodas sakarā ar izmaksu mazināšanos; atzīmē, ka vairāk piegādes iespēju un labāka pārredzamība, informācija un cenas ir priekšnoteikums, lai palielinātu patērētāju uzticību piegādes tirgum; konstatē, ka ar Direktīvu 97/67/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2002/39/EK un 2008/6/EK, tiek garantēti universāli pasta pakalpojumi; atgādina Komisijai savā īstenošanas ziņojumā izvērtēt, vai dalībvalstis īsteno šīs garantijas; lūdz Komisiju mudināt pasta pakalpojumu operatorus uzlabot sadarbspēju un paātrināt tādu racionalizētu procesu ieviešanu, kuru mērķis ir samazināt piegādes pakalpojumu izmaksas, palielināt to pieejamību un kvalitāti;

20.  uzsver, cik svarīgi ir visā Savienībā nodrošināt visaptverošus pasta sūtījumu piegādes pakalpojumus; uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai pasta pakalpojumu dienestu un privāto operatoru sniegtie sūtījumu piegādes pakalpojumi būtu uzticami un ātri, jo īpaši, lai apmierinātu to patērētāju vajadzības, kas pasūtījumus veic tiešsaistē; atkārtoti norāda uz sniegtajiem ierosinājumiem 2014. gada 4. februāra rezolūcijā par paku piegādi(6) attiecībā uz nepieciešamību panākt pakalpojumu uzlabošanu un samazināt izmaksas;

21.  atzinīgi novērtē visu piegādes tirgus dalībnieku jau veiktos centienus, lai labāk nodrošinātu tādas patērētāju un mazumtirgotāju vajadzības tiešsaistē kā, piemēram, elastīgas piegādes vai atpakaļ nogādāšanas iespēju ieviešana; tajā pašā laikā uzsver –– lai uzlabotu sadarbspēju un pakalpojumu kvalitāti, ir vēlams veikt vēl citus pasākumus;

Sabiedriskais transports

22.  konstatē, ka iepriekšējos gados ar nozares pasākumiem ir nostiprinātas transporta pakalpojumu patērētāju tiesības ;

23.  uzsver, ka pasākumiem ir jābūt vērstiem uz patērētāju piekļuvi efektīvam vietējas nozīmes sabiedriskajam transportam, pat ja viņu dzīvesvieta ir apvidū, kurā šāda veida pakalpojumi varētu būt mazāk ienesīgi; atzīst dalībvalstu atbildību šajā ziņā un aicina tās veikt atbilstīgus pasākumus;

24.  atgādina, ka nākotnē arvien nozīmīgāks kļūs labi funkcionējošs sabiedriskais transports, ņemot vērā sabiedrības novecošanu, un ka tas nepieciešams arī tādēļ, lai sasniegtu stratēģijā „ES 2020” noteiktos mērķus klimata jomā; prasa izstrādāt kopīgus rīkus, lai nodrošinātu optimizētus vairāku veidu pārvadājumus efektīvu un augsti kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu ietvaros, lai garantētu gan iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, gan šādu pakalpojumu konkurētspēju;

25.  prasa īstenot visaptverošu pieeju attiecībā uz gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām; uzskata, ka ir jāņem vērā visa sabiedriskā transporta ķēde, tostarp piekļuve sabiedriskā transporta mezgliem; vēlas sākt risināt jautājumu par saskaņotas kontaktpunktu sistēmas nepieciešamību, lai palīdzētu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

o
o   o

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 264 E, 13.9.2013., 11. lpp.
(2) OV C 131 E, 8.5.2013., 9. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0239.
(4) OV C 153 E, 31.5.2013., 51. lpp.
(5) OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0067.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika