Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2153(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0163/2014

Ingivna texter :

A7-0163/2014

Debatter :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0342

Antagna texter
PDF 215kWORD 50k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Konsumentskydd i fråga om försörjningstjänster
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Europaparlamentets resolution av den 15 april 2014 om konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (2013/2153(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktivet om otillbörliga affärsmetoder),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

–  med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster(5),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 13 september 2013 till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)0627),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 november 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln ”För en välfungerande inre marknad för energi” (COM(2012)0663),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (COM(2007)0386),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har införlivats i fördragen genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och i synnerhet artikel 8 (skydd av personuppgifter), artikel 11 (yttrandefrihet och informationsfrihet), artikel 21 (icke-diskriminering), artikel 23 (jämställdhet mellan kvinnor och män), artikel 25 (äldres rättigheter), artikel 26 (integrering av personer med funktionshinder), artikel 34 (social trygghet och socialt stöd), artikel 36 (tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse), artikel 37 (miljöskydd) och artikel 38 (konsumentskydd),

–  med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget samt protokoll nr 26 till detta fördrag,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rapporten från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0163/2014), och av följande skäl:

A.  Utökad konsumentinformation är av särskild betydelse i fråga om försörjningstjänster och det måste garanteras att konsumenterna har tillgång till sådana tjänster samtidigt som medlemsstaterna måste vara så flexibla att de kan ta hänsyn till sårbara konsumenter.

B.  Den sektorsspecifika lagstiftningen har redan stärkt konsumentskyddet, men medlemsstaterna bör komma ihåg att det fortfarande krävs att lagstiftningen genomförs och tillämpas på ett korrekt sätt.

C.  I samband med försörjningstjänster måste nationella myndigheters befogenheter och rätten till självstyre för kommuner iakttas, och de sektorsspecifika bestämmelserna måste utgöra en tillräckligt omfattande rättslig ram för försörjningstjänster.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att visa aspekter av grundläggande konsumentskyddsregler täcks av direktiv 2011/83/EU och att de gemensamma särdragen hos försörjningstjänsterna beskrivs i den relevanta sektorsspecifika lagstiftningen.

2.   Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att direktivet om konsumenträttigheter skulle ha införlivats senast i mitten av december 2013 och att det kommer att tillämpas på alla avtal som ingås efter den 13 juni 2014.

3.  Europaparlamentet påpekar att konsumentskyddet är effektivt endast då rättigheter också kan göras gällande. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att till fullo genomföra bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG), direktivet om vilseledande och jämförande reklam (2006/114/EG) och direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU). Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av system för alternativ tvistlösning som effektiva och kostnadsbesparande instrument för att lösa konflikter mellan konsumenter och leverantörer av försörjningstjänster. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att genomföra det nyligen antagna direktivet om alternativ tvistlösning (2013/11/EU) och förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online.

4.  Europaparlamentet understryker att ett starkt konsumentskydd till stor del är beroende av att konsumenterna känner till sina rättigheter, men betonar också den grundläggande betydelsen av kundservice från leverantörer som tillhandahåller försörjningstjänster. Personer med ansvar för kundkontakt bör utbildas i och vara medvetna om konsumenternas rättigheter. Parlamentet uppmanar därför leverantörer av försörjningstjänster att utbilda sin personal på detta område och se till att alla kunder alltid lätt kan få individanpassat stöd.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av att konsumenterna har tillgång till lättillgängliga försörjningstjänster av hög kvalitet inom hela EU eftersom denna typ av tjänster spelar en viktig roll när det gäller att upprätthålla den sociala och territoriella sammanhållningen samtidigt som de bidrar till den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

6.  Europaparlamentet stöder förekomsten av starka och oberoende konsumentskyddsorganisationer som ska underlätta ett omfattande konsumentskydd, men framhåller vikten av att hitta en god balans mellan konsumenternas och leverantörernas respektive behov.

7.  Europaparlamentet betonar att alla konsumenter oberoende av sin ekonomiska situation bör få möjlighet att tillgå försörjningstjänster, och föreslår att medlemsstaterna under särskilda omständigheter ska kunna fastslå att det krävs anpassade regler i fråga om sårbara konsumenter.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fästa större uppmärksamhet vid och investera mer i konsumentinformation och utbildningskampanjer när det gäller försörjningstjänster som riktar rätt budskap till rätt konsumentgrupp.

Energi

9.  Europaparlamentet anser att det behövs en öppen, transparent och integrerad inre marknad för energi för att kunna uppnå konkurrenskraftiga energipriser, försörjningstrygghet och hållbarhet samt effektiv och storskalig användning av förnybara energikällor, och uppmanar medlemsstaterna att införliva, tillämpa och på ett bättre sätt följa upp det tredje lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi. Det behövs bättre konsumentinformation, särskilt för att förbättra de tjänster som erbjuds, och taxorna måste vara jämförbara och transparenta så att man kan uppnå en icke-diskriminerande prissättning.

10.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att i tid, på ett riktigt sätt och fullt ut införliva befintlig lagstiftning, inklusive det regelverk som anges i det tredje lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi, för att senast 2014 åstadkomma en integrerad och konkurrenskraftig europeisk inre marknad för energi.

11.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som uträttats av arbetsgruppen för sårbara konsumenter, och välkomnar kommissionens meddelande av den 22 januari 2014 om energipriser och energikostnader i Europa (COM(2014)0021) och den bifogade rapporten, som analyserar följderna av och förhållandena mellan energipriser och energikostnader i medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att det också är medlemsstaternas uppgift att ta itu med de olika faktorer och situationer som rör energi och sårbara konsumenter.

12.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägning av energiavtal ofta innebär inskränkande villkor och komplexa förfaranden, vilket gör det svårt att byta leverantör. Parlamentet efterlyser snabbare och enklare förfaranden för byte av leverantör. Parlamentet påpekar att de befintliga kriterierna för utvärdering av paketet för den inre marknaden för energi kompletteras i el- och gasdirektiven, som ingår i det tredje lagstiftningspaketet för den inre marknaden för energi. Parlamentet framhåller vikten av att kommissionen regelbundet lägger fram rapporter och av att den inre marknaden för energi genomförs.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionen lägger fram sina slutsatser om e-fakturering eftersom denna fråga rör konsumenters möjlighet att hantera sina energiräkningar via nätet.

14.  Europaparlamentet beklagar att externa kostnader, dvs. de skador på miljön som hänger samman med en viss energikälla eller produktionsmetod och som ändå kan komma att läggas på samhället som helhet i det långa loppet, inte nödvändigtvis ingår som en faktor i de befintliga energipriserna. Parlamentet efterfrågar åtgärder för att främja en ökad pristransparens för konsumenterna i detta avseende.

15.  Europaparlamentet anser att företag på ett överskådligt sätt bör offentliggöra information om priser, prisändringar och avtalsändringar. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de redan är skyldiga att garantera detta enligt det tredje lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi. Medlemsstaterna och de berörda företagen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att se till att konsumenterna har tillgång till tydlig, begriplig och jämförbar information om taxor, villkor och möjligheter till omprövning.

16.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna i det tredje lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi uppmanas att göra kostnads-nyttoanalyser innan de börjar använda smarta mätare. Parlamentet uppmärksammar att smarta nät ger konsumenterna möjlighet att kontrollera och anpassa sin energikonsumtion, men påpekar att några av de kostnads-nyttoanalyser som har genomförts av medlemsstaterna inte tyder på några betydande kostnadsbesparingar för konsumenterna. Både konsumenterna och dataskyddsbestämmelserna måste respekteras, och det måste även i fortsättningen vara upp till konsumenterna om de vill använda smarta mätare.

Telekommunikation

17.  Europaparlamentet betonar att konsumentaspekten inom den inre digitala marknaden och sektorn för elektronisk kommunikation är av avgörande betydelse, och uppmärksammar de avsevärda förbättringar som gjorts i konsumentskyddet sedan telekompaketet (direktiven 2009/136/EG och 2009/140/EG) genomfördes 2009. Parlamentet understryker de viktiga förslag till uppdateringar och förbättringar som parlamentet lagt fram när det gäller konsumentskyddet och konsumenternas självbestämmande. Parlamentet betonar vikten av att alla konsumenter får tillgång till elektroniska kommunikationstjänster av hög kvalitet och att införa nya infrastrukturer för att minska den digitala klyftan.

18.  Europaparlamentet upprepar sina förslag om att göra det lättare för konsumenterna att byta leverantör av elektroniska kommunikationstjänster utan extra kostnader utöver kostnaden för själva bytet, utan förlust av data och utan några större ansträngningar, och begär att dessa genomförs. Parlamentet stöder också förslag för att främja oberoende information om prissättning, fakturering och tjänstekvalitet, inklusive datahastigheter.

Posttjänster

19.  Europaparlamentet konstaterar att konsumenterna gynnas av tjänster med ökad inriktning på kvalitet i postsektorn och av de besparingar som kostnadsminskningar medför för dem. Parlamentet framhåller att fler leveransalternativ och större transparens, bättre information och lägre priser är förutsättningar för att öka konsumenternas förtroende på leveransmarknaden. I direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG, garanteras att posttjänster ska utgöra en samhällsomfattande tjänst. Kommissionen uppmanas att i sin genomföranderapport undersöka huruvida medlemsstaterna lever upp till denna garanti. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra posttjänsterna att förbättra driftskompatibiliteten och att påskynda användningen av rationaliserade förfaranden som syftar till att minska kostnaderna, öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten på leveranstjänsterna.

20.  Europaparlamentet betonar vikten av en övergripande paketleveranstjänst som omfattar hela unionen. Parlamentet betonar vikten av att de pakettjänster som tillhandahålls av posttjänster och privata operatörer är snabba och tillförlitliga, inte minst för att möta behoven hos de konsumenter som beställer via internet. Parlamentet upprepar de förslag som det lade fram i sin resolution av den 4 februari 2014 om leverans av paket i syfte att främja e-handeln(6), vad gäller behovet att bidra till förbättrade tjänster och minska kostnaderna.

21.  Europaparlamentet välkomnar alla ansträngningar som operatörer på leveransmarknaden redan har gjort för att på ett bättre sätt uppfylla de behov som konsumenter och återförsäljare på internet har, t.ex. införande av flexibel leverans och returmöjligheter. Parlamentet betonar samtidigt att det vore positivt med ytterligare motiv till att förbättra driftskompatibiliteten och kvaliteten på tjänsterna.

Kollektivtrafik

22.  Europaparlamentet välkomnar att konsumenternas rättigheter på trafikområdet har stärkts under de senaste åren tack vare de sektorsspecifika åtgärderna.

23.  Europaparlamentet betonar att man bör inrikta sig på att ge konsumenterna tillgång till effektiv offentlig lokaltrafik, oavsett om konsumenterna bor i områden där sådana tjänster skulle vara mindre lönsamma. Parlamentet bekräftar medlemsstaternas ansvar i detta hänseende, och uppmanar dem att vidta lämpliga åtgärder.

24.  Europaparlamentet påminner om att en väl fungerande kollektivtrafik kommer att få ökad betydelse i framtiden på grund av den åldrande befolkningsstrukturen och att en väl fungerande kollektivtrafik dessutom är nödvändig för uppnåendet av klimatmålen inom ramen för Europa 2020-strategin. Parlamentet begär att gemensamma verktyg utvecklas för att garantera en effektiv kollektivtrafik med en optimerad multimodalitet och av hög kvalitet som ska säkra både den fria rörligheten för personer och dessa tjänsters konkurrenskraft.

25.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande strategi i fråga om äldre personer och personer med nedsatt rörlighet, och anser att hela kollektivtrafikkedjan måste beaktas, inklusive hållplatsernas tillgänglighet. Parlamentet vill att man tar itu med behovet av ett sammanhängande kontaktpunktssystem för att hjälpa personer med nedsatt rörlighet.

o
o   o

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(2) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0239.
(4) EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 51.
(5) EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
(6) Antagna texter, P7_TA(2014)0067.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy