Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0302(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0145/2014

Внесени текстове :

A7-0145/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0343

Приети текстове
PDF 504kWORD 166k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища ***I
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0622),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0266/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014(2),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0145/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 58.
(2) ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 48.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО
P7_TC1-COD(2013)0302

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) се установяват хармонизирани условия за издаване на технически удостоверения за плавателни съдове по вътрешните водни пътища в цялата мрежа на вътрешните водни пътища на Съюза.

(2)  Техническите изисквания за съдове, плаващи по река Рейн се установяват чрез Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР).

(3)  Техническите изисквания, посочени в приложенията към Директива 2006/87/ЕО, в по-голямата си част включват разпоредбите, определени в регламентите за инспекция на плавателни съдове по река Рейн, във версията, одобрена през 2004 г. от ЦККР. Условията и техническите изисквания за издаване на свидетелства за корабоплаване по вътрешните водни пътища съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн се актуализират редовно и се считат за отразяващи текущите технологични развития.

(4)  Поддържането на два различни набора от правила, тези за свидетелства Предвид различните правни рамки и срокове за процедурите за вземане на решения е трудно да се поддържа еквивалентността на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване, издадени в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, и свидетелствата, издадени в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, и тези за свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, не гарантира правна сигурност и безопасност. Правната сигурност следователно не е гарантирана и това има потенциално отрицателно въздействие върху безопасността на корабоплаването. [Изм. 1]

(5)  С цел постигане на хармонизация на равнището на Съюза и за да се предотврати нарушаване на конкуренцията и различие в равнищата на безопасност, за цялата мрежа на вътрешните водни пътища на Съюза следва да се прилагат едни и същи технически изисквания, които да се актуализират редовно.

(6)  Тъй като ЦККР натрупа значителен опит в разработване и актуализиране на техническите изисквания за плавателни съдове за корабоплаване по вътрешните водни пътища, този опит следва да бъде използван пълноценно за вътрешните водни пътища в Съюза. През 2013 г. службите на Комисията и ЦККР подписаха административно споразумение за укрепване на своето сътрудничество, особено по отношение на разработването на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища. В тази рамка беше постигнато споразумение за създаването на Комитет (Комитет за създаването на европейски технически стандарти, CESTE), който да изготвя технически стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, на които да могат да се позовават Съюзът и ЦККР в своите съответни правни предписания. [Изм. 2]

(7)  Свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване, потвърждаващи пълното съответствие на плавателните средства с техническите изисквания, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(8)  Условията за издаване от държавите членки на допълнителни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване за операции по водни пътища от зона 1 и 2 (естуари) и за операции по водни пътища от зона 4 следва да се хармонизират по-добре.

(9)  В интерес на безопасността, стандартите следва да се хармонизират на високо равнище и по такъв начин, че да няма влошаване на стандартите за безопасност по вътрешните водни пътища на Съюза. Въпреки това държавите членки следва да имат възможност след консултации с Комисията да установят специални разпоредби относно допълнителни или занижени технически изисквания за някои зони при условие, че тези мерки са ограничени до конкретни области, установени в приложения III и IV.

(10)  Държавите членки следва да имат възможност за дерогация от разпоредбите на настоящата директива в някои случаи, свързани с плавателни водни пътища, които не са свързани с вътрешните водни пътища на други държави членки или с някои плавателни съдове, които оперират изключително по национален воден път.

(11)  След разрешение от Комисията на държавите членки следва също така да бъде разрешена дерогация от разпоредбите на настоящата директива за конкретни плавателни средства с цел допускане на алтернативни подходи, насърчаване на новаторството или избягване на неразумно високи разходи.

(12)  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване следва да се издава на плавателно средство, което преминава техническа проверка, извършена преди то да бъде пуснато в експлоатация. Тази техническа проверка следва да се използва за установяване на съответствието на плавателното средство с техническите изисквания, посочени в настоящата директива. Компетентните органи на държавите членки следва да ще бъдат оправомощени да извършват допълнителни инспекции по всяко време, за да се уверят, че физическото състояние на плавателното средство съответства на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване. [Изм. 3]

(13)  Подходящо е в определени граници и съобразно категорията на въпросното плавателно средство във всеки конкретен случай да се определя срок на валидност на свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване.

(14)  Необходимо е да се установят подробни разпоредби за замяна, подновяване, удължаване на срока на валидност и издаване на нови свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване в рамките на определени граници, за да се поддържа висока степен на безопасност на вътрешното корабоплаване.

(15)  Мерките, определени в Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) е необходимо да останат в сила за съдове, които не са обхванати от настоящата директива.

(16)  Следва да се предвиди преходен режим за плавателни средства в експлоатация, които към момента на първата им проверка съгласно ревизираните технически изисквания, въведени с настоящата директива, още не разполагат със свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

(17)  Следва да бъдат издадени задължителни административни указания, за да се осигурят подробни правила относно прилагането на техническите изисквания по хармонизиран начин.

(18)  Промените в техническите изисквания трябва да бъдат взети предвид с оглед на безопасността С цел гарантиране на високо равнище на безопасност и ефикасност на корабоплаването по вътрешните водни пътища, както и за поддържане на еквивалентността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване, техническите изисквания, определени в приложенията към настоящата директива, следва да се актуализират, за да се вземат предвид научно-техническият прогрес и техническите стандарти в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища. За да се постигне това, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да адаптира във връзка с адаптирането на приложенията към настоящата директива в светлината на към научния и техническия прогрес или на развитието в тази област, произтичащо към развитието и актуализациите на техническите стандарти, произтичащи от работата на международни организации, по-специално на ЦККР. От особено значение е По време на подготвителната си работа Комисията следва да провежда по открит и прозрачен начин подходящи консултации с всички съответни заинтересовани страни, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 4]

(18а)  Комисията следва по-специално да приеме делегирани актове за въвеждане на технически изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ), за да се позволи ефикасно и сигурно придвижване на тези плавателни съдове по вътрешните водни пътища. [Изм. 5]

(19)  С цел да се допуснат алтернативни подходи, да се насърчи новаторството, да се избегнат неразумно високи разходи, да се осигури ефективен процес за издаване на свидетелства или да се отчетат регионални обстоятелства, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за разрешаване на някои дерогации по отношение на техническите изисквания за конкретни плавателни средства, одобряване на класификационни организации и одобряване на допълнителни или занижени технически изисквания за плавателни съдове, опериращи в някои зони, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(6).

(19а)  С цел да се осигури подходяща рамка за координация и сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища, по-специално ЦККР, както и за разработването на единни технически стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища, на които Съюзът и международните организации да могат да се позовават, настоящата директива следва да подлежи на преразглеждане, особено по отношение на ефективността на мерките, въведени с нея, както и на механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища, с оглед на постигането на единен, унифициран набор от технически стандарти. [Изм. 6]

(20)  Във връзка с това Директива 2006/87/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Класификация на водните пътища

По смисъла на настоящата директива вътрешните водни пътища на Съюза се класифицират както следва:

а)  Зони 1, 2, 3 и 4:

i)  зони 1 и 2: водните пътища, изброени в глава 1 на приложение І;

ii)  зона 3: водните пътища, изброени в глава 2 на приложение І;

iii)  зона 4: водните пътища, изброени в глава 3 на приложение І.

б)  Зона R: тези от посочените в буква а) водни пътища, за които трябва да се издават свидетелства в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, така както този член е формулиран към момента на влизане в сила на настоящата директивата.

Член 2

Определения и приложно поле

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)  „плавателно средство“: означава плавателен съд или плаващо съоръжение;

б)  „плавателен съд“: означава плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;

в)  „влекач“: означава плавателен съд, построен специално, за да извършва влачене;

г)  „тласкач“: означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

д)  „пътнически плавателен съд“: означава плавателен съд за еднодневно пътуване или с каюти, построен и оборудван да превозва повече от 12 пътници;

е)  „плаващо съоръжение“: означава плаваща конструкция, носеща механични инсталации, например кранове, драги, сонетки или елеватори;

ж)  „плавателно средство за отдих“: означава плавателен съд, който не е пътнически и е предназначен за спорт или развлечение;

з)  „водоизместване“: означава обемът на изместената от плавателния съд вода в кубически метри;

и)  „дължина (L)“: означава максималната дължина на корпуса в метри, изключвайки руля и бушприта;

й)  „ширина (B)“: означава максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (изключвайки гребни колела, буферни пояси и др. подобни);

к)  „газене (T)“: означава вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

л)  „класификационна организация“: означава класификационна организация, одобрена в съответствие с критериите и процедурите, посочени в член 9;

м)  „свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване“: означава свидетелство, издадено за плавателен съд за вътрешните водни пътища от компетентен орган, удостоверяващо съответствието му с техническите изисквания на настоящата директива.

2.  Настоящата директива се прилага за следните плавателни средства:

а)  плавателни съдове с дължина (L) 20 метра или повече;

б)  плавателни съдове, при които произведението на дължината (L), ширината (B) и газенето (Т) е обем 100 m³ или повече.

3.  Настоящата директива се прилага също за следните плавателни средства:

а)  влекачи и тласкачи, предназначени да влачат или тласкат плавателните средства, посочени в параграф 1 или плаващи съоръжения, или да придвижват такива средства или плаващи съоръжения до себе си;

б)  плавателни съдове, предназначени за превоз на пътници, които превозват повече от 12 пътници, без да се брои екипажът;

в)  плаващи съоръжения.

4.  Настоящата директива не се прилага за следните плавателни средства:

а)  фериботи;

б)  военноморски плавателни съдове;

в)  морски плавателни съдове, включително морски влекачи и тласкачи:

i)  опериращи или базирани в приливни води;

ii)  опериращи временно по вътрешни водни пътища, при условие че разполагат със:

—  свидетелство за доказване на съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. или равностоен документ, свидетелство за доказване на съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или равностоен документ и международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване на съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL) от 1973 г.; или

—  за пътнически плавателни съдове, които не са обхванати от всички конвенции, изброени в първото тире, свидетелство за правилата и стандартите за безопасност на пътническите плавателни съдове, издадено в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7); или

—  при развлекателните плавателни средства, които не са обхванати от всички конвенции, изброени в първото тире, свидетелство от държавата, под чийто флаг плават.

Член 3

Задължение за притежаване на свидетелство

1.  Плавателните средства, опериращи по вътрешните водни пътища на Съюза, изброени в член 1, имат:

а)  когато оперират по воден път от зона R:

—  свидетелство, издадено съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн; или

—  свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, удостоверяващо пълното съответствие на плавателното средство, без да се накърняват преходните разпоредби на приложение II, с техническите изисквания, както са посочени в приложение II, за които е установена еквивалентността им с техническите изисквания, определени в изпълнение на Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, в съответствие с приложимите правила и процедури;

б)  когатооперират по други вътрешни водни пътища, свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, включително спецификациите, посочени в член 5, където е приложимо.

2.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се изготвя съгласно образеца, посочен в част I от приложение V и се издава в съответствие с настоящата директива. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, ако това се окаже необходимо, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 4

Допълнителни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Всички плавателни средства, притежаващи валидно свидетелство, издадено в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн могат при спазване разпоредбите на член 5, параграф 5 от настоящата директива, да плават по водните пътища на Съюза само с това свидетелство.

2.  На всички плавателни средства обаче, притежаващи посоченото в параграф 1 свидетелство, се предоставя също допълнително свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване:

а)  когато оперират по водните пътища на зони 3 и 4, ако искат да се възползват от занижаването на техническите изисквания по тези водни пътища;

б)  когато оперират по водните пътища на зони 1 и 2 или, по отношение пътническите плавателни съдове, когато оперират по водни пътища на зона 3, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, ако въпросната държава членка е приела допълнителни технически изисквания за тези водни пътища в съответствие с член 5, параграфи 1, 2 и 3.

3.  Допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се съставя съгласно образеца, посочен в част II от приложение V и се издава от компетентните национални органи при представяне на свидетелството, посочено в параграф 1, и при условията, определени от органите, компетентни за въпросните водни пътища. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на този образец, ако това се окаже необходимо, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес, да се опростят административните изисквания или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 5

Допълнителни или занижени технически изисквания за някои зони

1.  След консултации с Комисията и, когато е приложимо, съгласно изискванията на Ревизираната конвенция за корабоплаването поРейн, всяка държава членка може да приеме технически изисквания в допълнение към тези от приложение II по отношение на плавателните средства, опериращи по водни пътища от зони 1 и 2 в рамките на нейната територия.

2.  По отношение на пътническите плавателни съдове, опериращи по водни пътища от зона 3 в рамките на нейната територия, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, всяка държава членка може да поддържа технически изисквания в допълнение към тези от приложение II. Държавите членки могат да приемат такива нови допълнителни технически изисквания съгласно процедурата, посочена в параграф 3. Допълнителните технически изисквания могат да включват само елементите, изброени в приложение ІІІ.

3.  Държавата членка уведомява Комисията за предлаганите допълнителни изисквания поне шест месеца преди предвиденото им влизане в сила и информира другите държави членки.

Комисията одобрява такива допълнителни технически изисквания чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

4.  Съответствието с допълнителните изисквания се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочено в член 3 или, ако е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване. Такива доказателства за съответствие се признават по водните пътища на Съюза от съответната зона.

5.  В случай че прилагането на преходните разпоредби на глава 24а от приложение II би довело до занижаване на съществуващите национални стандарти за безопасност, държавите членки могат да не прилагат тези преходни разпоредби по отношение на пътническите плавателни съдове, опериращи по водни пътища на тяхна територия, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка. В такъв случай държавата членка може да изиска такива плавателни съдове, опериращи по нейните несвързани вътрешни водни пътища, да отговарят напълно на техническите изисквания, установени с приложение II, считано от 30 декември 2008 г.

Държава членка, която използва възможността, посочена в първа алинея, информира Комисията и другите държави членки за своето решение и предоставя на Комисията данни за съответните национални стандарти, приложими за пътническите плавателни съдове, опериращи по нейните вътрешни водни пътища.

Спазването на изискванията на държава членка за експлоатация по нейните несвързани вътрешни водни пътища се посочва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза, посочено в член 3 или, когато е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

6.  Плавателни средства, които оперират само по водни пътища от зона 4, имат право да се ползват от занижените изисквания, определени в приложение ІІ по всички водни пътища от тази зона. Съответствието с тези занижени изисквания се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочено в член 3.

7.  След консултации с Комисията държавите членки могат да позволят частично прилагане на техническите изисквания или да наложат технически изисквания, по-ниски от посочените в приложение ІІ, за плавателни средства, опериращи изключително по водни пътища от зони 3 и 4 на тяхна територия.

Занижените или частично прилагани технически изисквания може да обхващат единствено елементите, изброени в приложение IV. Когато техническите характеристики на плавателно средство отговарят на занижените технически изисквания, това се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване или, когато е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

Държавите членки уведомяват Комисията за занижените или частично приложими технически изисквания от приложение II поне шест месеца преди влизането им в сила и информират за това другите държави членки.

Член 6

Дерогации

1.  Държавите членки могат да разрешават дерогации от прилагането, изцяло или отчасти, на настоящата директива по отношение на:

а)  плавателни съдове, влекачи, тласкачи и плаващи съоръжения, опериращи по плавателни водни пътища, които не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави членки;

б)  плавателни средства с пълна товароподемност до 350 t или плавателни средства, които не са предназначени за превоз на товари и с водоизместване по-малко от 100 m3, които са били построени преди 1 януари 1950 г. и оперират изключително по национален воден път.

2.  Държавите членки могат да разрешават по отношение на корабоплаването по техните национални водни пътища дерогации от една или повече разпоредби от настоящата директива за ограничени маршрути от местно значение или в пристанищни райони. Въпросните дерогации и маршрутите или районите, за които те се прилагат, се указват в свидетелството на плавателното средство.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за дерогациите, разрешени в съответствие с параграфи 1 и 2 и информират другите държави членки за тях.

4.  Ако се окаже, че в резултат на дерогациите, предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2, дадена държава членка не притежава опериращи по нейните водни пътища плавателни средства, които да попадат под разпоредбите на настоящата директива, тя не е длъжна да прилага членове 8, 9 и 11.

Член 7

Издаване на свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се издава на плавателни средства, построени след [датата на транспониране на настоящата директива] след техническа проверка, извършена преди плавателното средство да бъде въведено в експлоатация и предназначена да провери дали то отговаря на техническите изисквания, предвидени в приложение II.

2.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се издава на плавателни средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета(8), но обхванати от настоящата директива, в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3, след техническа проверка, извършена след изтичане на актуалното свидетелство на плавателното средство, но във всеки случай не по-късно от 30 декември 2018 г., за да се провери дали то отговаря на техническите изисквания, предвидени в приложение II.

Всяко несъответствие с техническите изисквания, определени в приложение II, се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване. В случай че компетентните органи сметнат, че несъответствието не представлява явна опасност, плавателното средство, посочено в първа алинея на настоящия член може да продължи да оперира до момента, в който онези компоненти или участъци от него, при които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени, след което тези компоненти или участъци съответстват на изискванията от приложение II.

3.  Явна опасност по смисъла на настоящия член се предполага по-специално когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение II. Дерогациите, които се допускат съгласно техническите изисквания в приложение II, не се разглеждат като недостатъци, представляващи явна опасност.

Подмяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и конструкция при текущи ремонти и поддръжка, не се разглеждат като замяна по смисъла на настоящия член.

4.  Съответствието на плавателно средство с допълнителните изисквания, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3 се проверява по целесъобразност при техническите проверки, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член или при техническа проверка, извършена по искане на корабособственика.

Член 8

Компетентни органи

1.  Свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване могат да се издават от компетентните органи на държавите членки. [Изм. 7]

2.  Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните органи са компетентни да издават свидетелствата и уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

3.  Компетентните органи водят регистър на всички свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза, издадени от тях в съответствие с образеца, посочен в приложение VI. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 9

Извършване на технически проверки

1.  Техническата проверка, посочена в член 7, се извършва от компетентните органи. Тези органи могат да се въздържат от подлагане на плавателното средство на пълна или частична техническа проверка, когато от валидната атестация, издадена от одобрена класификационна организация е видно, че плавателното средство удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на приложение II.

2.  Комисията приема актове за изпълнение за одобряване на класификационна организация, която отговаря на критериите, изброени в приложение VII, или за оттегляне на одобрение в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2.

3.  Заявлението за одобрение се представя на Комисията от държавата членка, в която се намира централата или дъщерно дружество на класификационната организация, които имат право да издават удостоверения, че плавателното средство удовлетворява изискванията на приложение II в съответствие с настоящата директива. Това заявление се придружава от цялата информация и документация, необходими за проверка доколко критериите за одобрение са изпълнени.

Всяка държава членка може да изиска изслушване или предоставяне на допълнителна информация или документация.

4.  Всяка държава членка може да представи на Комисията искане за оттегляне на одобрението, ако счете, че дадена класификационна организация вече не отговаря на критериите, предвидени в приложение VII. Искането за оттегляне се придружава с документални доказателства.

5.  До тяхното одобрение съгласно настоящата директива, класификационните организации, които са признати, одобрени и получили разрешение от дадена държава членка в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета(9) се считат за одобрени само по отношение на плавателни съдове, които оперират изключително по водни пътища на тази държава членка.

6.  Комисията публикува за първи път до ...(10) и актуализира списък на класификационните организации, одобрени в съответствие с настоящия член. [Изм. 8]

7.  Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните органи са компетентни да извършват технически проверки и уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

8.  Всяка държава членка спазва специфичните изисквания по отношение на проверяващите органи и искането за проверка, предвидено в приложение II.

Член 10

Валидност на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Срокът на валидност на свидетелствата на Съюза, издавани за новопостроени плавателни съдове в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, се определя от компетентния орган на максимум:

а)  пет години за пътническите плавателни съдове;

б)  10 години за всички останали плавателни средства.

Срокът на валидност се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване.

2.  При плавателни съдове, които са въведени в експлоатация преди техническата проверка, компетентният орган определя срока на валидност на свидетелството на Съюза индивидуално за всеки случай предвид резултатите от проверката. Валидността обаче не може да надхвърля сроковете, посочени в параграф 1.

3.  В случаите, определени в приложение II, всяка държава членка може да издава временни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване . Временните свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване се издават по образеца, посочен в част III от приложение V. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на други международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 11

Подмяна на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Всяка държава членка установява условията, при които дадено валидно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, което е било изгубено или повредено, може да бъде подменено.

Член 12

Подновяване на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се подновява при изтичане на неговия срок на валидност в съответствие с условията, посочени в член 7.

2.  За подновяване на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване на дадено плавателно средство се прилагат преходните разпоредби, предвидени в глави 24 и 24а от приложение II, и при определените там условия.

Член 13

Удължаване на срока на валидност на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Валидността на свидетелството може по изключение да бъде удължена в съответствие с приложение II от органа, който го е издал или подновил. Това удължаване се посочва в свидетелството.

Член 14

Издаване на нови свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

В случай на основни изменения или ремонти, които засягат структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с приложение II, последното бива подложено на техническа проверка в съответствие с член 7 преди евентуално следващо пътуване. След тази проверка се издава ново свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочващо техническите характеристики на плавателното средство, или наличното свидетелство се променя съответно. Ако това свидетелство се издава от държава членка, различна от тази, която е издала или подновила първоначалното свидетелство, компетентният орган, издал или подновил свидетелството, се уведомява съответно в срок от един месец.

Член 15

Отказ за издаване или подновяване, отнемане на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Всяко решение за отказ да се издаде или поднови свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се придружава от обосновка. Собственикът на плавателното средство се уведомява за това, както и за процедурата на обжалване и свързаните с нея срокове в съответната държава членка.

2.  Всяко валидно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване може да бъде отнето от компетентния орган, който го е издал или подновил, ако плавателното средство престане да отговаря на техническите изисквания, указани в това свидетелство.

Член 16

Допълнителни проверки

1.  Компетентните органи на дадена държава членка имат право по всяко време да проверяват дали плавателното средство има валидно свидетелство в съответствие с изискванията на настоящата директива, както и дали удовлетворява изискванията, установени в посоченото свидетелство или представлява явна опасност за лицата на борда, за околната среда или за безопасността на корабоплаването. Компетентните органи вземат всички необходими мерки в съответствие с параграфи от 2 до 5.

2.  Ако при проверка органите установят, че свидетелството, съхранявано на борда на плавателното средство, е невалидно или че плавателното средство не отговаря на изискванията, посочени в това свидетелство, но че тази невалидност или несъответствие на изискванията не представляват явна опасност, корабособственикът или негов представител вземат всички необходими мерки за коригиране на положението. Органът, който е издал свидетелството или го е подновил последно, се уведомява в седемдневен срок.

3.  Ако след проверката властите установят, че плавателният съд представлява явна опасност за лицата на борда, околната среда или безопасността на корабоплаването, те могат да спрат плавателния съд от плаване, докато бъдат предприети необходимите стъпки за коригиране на това положение.

Те имат също правото да разпоредят мерки, които да позволят на плавателното средство след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където може да бъде проверено или ремонтирано. Органът, който е издал свидетелството или го е подновил последно, се уведомява в седемдневен срок.

4.  Държавата членка, която е прекратила курса на плавателното средство или е уведомила собственика за намерението си да стори това, ако установените дефекти не бъдат отстранени, в седемдневен срок уведомява органа на държавата членка, където свидетелството е издадено или последно подновено относно решението, което е взела или възнамерява да вземе.

5.  Всяко решение да се спре преминаването на плавателен съд, взето при прилагане на настоящата директива, подробно описва съображенията, на базата на които е взето. То се съобщава на заинтересованата страна без отлагане, като в същото време последната се уведомява за процедурите за обжалване, до които може да прибегне съгласно законите на държавата членка, както и за техните срокове.

Член 17

Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд

Компетентният орган, който е издал свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, следва да включи в него уникалния европейски идентификационен номер на плавателния съд в съответствие с глава 2 от приложение II.

Член 18

Равностойност и дерогации

1.  Държавите членки могат да поискат от Комисията да приеме актове за изпълнение, които позволяват дерогации или признаване на равностойността на техническите спецификации за определено плавателно средство по отношение на:

а)  използването или наличието на борда на плавателното средство на други материали, съоръжения или елементи от оборудването, или приемането на други аспекти на проекта или други договорености, различни от включените в приложение II;

б)  издаването на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване за изпитвателни цели за ограничен период, включващо нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията на част II от приложение II при условие, че тези спецификации предлагат еквивалентно ниво на безопасност;

в)  прилагането от страна на контролните органи на дерогации за пътнически плавателен съд по отношение на зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, в които прилагането на специфичните изисквания, определени в глава 15 от приложение II се счита за трудно на практика или би довело до неразумно високи разходи;

г)  използването на други гасителни средства освен посочените в глава 10 от приложение II;

д)  използването на неподвижно монтирани противопожарни системи за защита на предмети;

е)  прилагането на глава 24 от приложение II за плавателни средства, реконструирани за дължина над 110 m;

ж)  дерогации от изискванията, определени в глава 24 и глава 24а от приложение II след изтичането на срока на действие на преходните разпоредби, в случаите когато тези изисквания са технически трудно приложими или когато тяхното прилагане би могло да изисква непропорционални разходи;

з)  признаването на стандарти за системите, разпръскващи по-малки количества вода, различни от посочените в глава 10 от приложение II.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2.

2.  Равностойността и дерогациите, посочени в букви от а) до ж) от параграф 1, се вписват в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване от компетентните органи на държавите членки. Комисията и останалите държави членки биват информирани за това.

3.  До приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, буква a), компетентните органи могат да издадат временно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване в съответствие с член 10, параграф 2.

В този случай компетентните органи в срок от един месец, считано от датата на издаване на временно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, докладват на Комисията и на другите държави членки името и европейския идентификационен номер на плавателното средство, естеството на дерогацията и държавата, в която средството е регистрирано или има свое пристанище на домуване.

4.  Комисията публикува регистър на оборудването за управление с радиолокационни средства и индикаторите на скоростта на извършване на поворот, одобрени в съответствие с приложение II.

Член 19

Признаване на свидетелствата за мореходност на плавателни средства от трети държави

Съюзът започва преговори с трети държави, за да се гарантира взаимното признаване на свидетелствата за мореходност между Съюза и трети държави.

До сключването на подобни споразумения, компетентните органи на държавите членки имат право да признават свидетелствата за мореходност на плавателни средства от трети държави за целите на корабоплаването по водните пътища на съответната държава членка.

Издаването на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване за плавателни средства от трети държави се извършва в съответствие с член 7, параграф 1.

Член 20

Продължаване на прилагането на Директива 2009/100/ЕО

По отношение на плавателните средства, които остават извън обхвата на член 2, параграфи 2 и 3 от настоящата директива, но попадат в обхвата на Директива 2009/100/ЕО, разпоредбите на тази директива продължават да се прилагат.

Член 21

Преходни разпоредби относно използването на документи

Документи, попадащи в обхвата на настоящата директива и издадени от компетентните органи на държавите членки съгласно Директива 2006/87/ЕО преди влизането в сила на настоящата директива, остават валидни до изтичането на срока им.

Член 22

Адаптиране на приложенията

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно адаптирането на приложения I, II, III, IV и VII към научно-техническия прогрес или развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР за да се гарантира, че двете свидетелства, посочени в член 3, параграф 1, буква а), се издават на основата на технически изисквания, които гарантират равностойно ниво на безопасност, или за да се вземат предвид случаите, посочени в член 5.

Най-късно до 31 декември 2017 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно въвеждането, в рамките на глава 19ба от приложение II, на специфични изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ). [Изм. 9]

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно задължителни за изпълнение административни инструкции по отношение на подробното прилагане на техническите изисквания, предвидени в приложение II, за да се осигури хармонизирано тълкуване на тези изисквания или вземат предвид най-добрите практики, разработени на равнището на Съюза или произтичащи от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

При приемането на такива делегирани актове Комисията гарантира, че техническите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за издаване на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, признато и за корабоплаване по Рейн, спазват равнище на безопасност, равностойно на изискваното за издаване на свидетелството, посочено в член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 с цел да се актуализират позоваванията в настоящата директива на някои разпоредби на приложение II, за да се вземат предвид измененията, направени в посоченото приложение.

Член 23

Временни изисквания

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 с цел да предвиди временни технически изисквания за плавателни средства, за да позволи изпитвания с цел да се стимулират новаторството и техническият напредък. Такива изисквания са валидни за период от не повече от три години.

Член 24

Делегиране

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива] (11). Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 10]

3.  Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят Делегирането на правомощия, посочено в членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изменение 11, което не се отнася за вскички езикови версии]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, влиза в сила само ако не бъде изразено възражение от Европейския парламент или от Съвета в срок от 2 два месеца след уведомлението от Комисията нито уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, нито и Съветът направят са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Европейският Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съветът могат да удължат този срок с още 2 месеца на Съвета. [Изм. 12]

Член 25

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, учреден по силата на член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета(12) (по-нататък наричан „комитета“). Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Ако становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, неговият председател може да вземе решение за прекратяване на процедурата без резултат в определения срок за предаване на становището.

Член 26

Санкции

Държавите членки определят правилата за налагане санкции при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат необходимите мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 26а

Преразглеждане

Преди ...(13) и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се преразглежда ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, особено по отношение на хармонизирането на техническите изисквания и разработването на технически стандарти за корабоплаването по вътрешните водни пътища. В доклада се преразглеждат и механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Когато целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за допълнително оптимизиране на сътрудничеството и координацията при изработването на стандарти, на които могат да се позовават правните актове на Съюза. [Изм. 13]

Член 27

Транспониране

1.  Държавите членки, в които има вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 Януари 2015 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 28

Отмяна

Директива 2006/87/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 29

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Адресати

Адресати на директивата са държавите членки, които имат вътрешните водни пътища, посочени в член 1.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I: Списък на вътрешните водни пътища на Съюза, разпределени географски на зони 1, 2, 3 и 4

Приложение II: Минимални технически изисквания, приложими за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4

В Приложение II се вмъква следната глава:

ГЛАВА 19ба

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАДВИЖВАНИ С ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (ВПГ) (оставено празно) [Изм. 14]

Приложение ІІІ: Области на възможните допълнителни технически изисквания приложими за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 1 и 2

Приложение ІV: Области на възможните занижения на техническите изисквания за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 3 и 4

Приложение V: Образец на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване

Приложение VI: Образец на регистър на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Приложение VII: Класификационни организации

Приложенията не са възпроизведени в тяхната цялост в този консолидиран текст. Моля, вижте предложение на Комисията COM(2013)0622, Части 2 и 3.

(1)ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 58.
(2)ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 48.
(3)Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.
(4)Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5)Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (ОВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 8).
(6)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(7)Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 Май 2009 г. за правилата и стандартите за безопасност на пътническите плавателни съдове (ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1).
(8) Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (OB L 301, 28.10.1982 г., стр. 1), (Директива, отменена от Директива 2006/87/ЕО).
(9)Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общите правила и норми, отнасящи се до организациите за проверка и оглед на корабите и до съответните дейности на морските администрации (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20).
(10) Една година след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(11) Датата на влизане в сила на настоящата директива.
(12) Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (OB L 373, 31.12.1991 г., стр. 29).
(13) Три години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Правна информация - Политика за поверителност