Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0302(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0145/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0145/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0343

Usvojeni tekstovi
PDF 497kWORD 152k
Utorak, 15. travnja 2014. - Strasbourg
Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***I
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0622),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0266/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 31. siječnja 2014.(2),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0145/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 177, 11.6.2014., str. 58.
(2) SL C 126, 26.4.2014., str. 48.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ
P7_TC1-COD(2013)0302

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) utvrđuju se usklađeni uvjeti za izdavanje tehničkih svjedodžbi za plovidbu plovila unutarnjim plovnim putovima širom mreže unutarnjih plovnih putova Unije.

(2)  Tehnička pravila za plovila koja plove rijekom Rajnom utvrđuje Središnja komisija za plovidbu Rajnom (CCNR).

(3)  Tehnička pravila utvrđena u prilozima Direktivi 2006/87/EZ najvećim dijelom uključuju odredbe sadržane u Pravilniku o inspekcijskim pregledima brodova koji plove Rajnom, u verziji koju je 2004. odobrio CCNR. Uvjeti i tehnička pravila za izdavanje svjedodžbi za unutarnju plovidbu, u skladu s člankom 22. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom, redovito se ažuriraju i smatra se da odražavaju postojeća tehnološka razvojna postignuća.

(4)  Održavanjem dva različita skupa pravila, onih za svjedodžbe koje se izdaju S obzirom na različite pravne i vremenske okvire za postupke donošenja odluka, teško je očuvati jednakovrijednost svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu izdanih u skladu s Direktivom 2006/87/EZ i svjedodžbi izdanih u skladu s člankom 22. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom te onih za svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu, ne osigurava se. Stoga nije osigurana zakonska izvjesnost i, a to može imati nepovoljan učinak na sigurnost plovidbe. [Am. 1]

(5)  Kako bi se postigla usklađenost na razini Unije te spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja i neujednačenost razina sigurnosti, potrebno je primjenjivati i redovito ažurirati ista tehnička pravila za cjelokupnu mrežu unutarnjih plovnih putova Unije.

(6)  S obzirom da je CCNR razvio veliko stručno znanje u postavljanju i ažuriranju tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe, to znanje trebatrebalo bi u potpunosti upotrijebiti za unutarnje plovne putove u Uniji. Službe Komisije i CCNR 2013. su potpisali Administrativni sporazum kako bi ojačali svoju suradnju, osobito u pogledu razvoja tehničkih pravila u vezi s brodovima unutarnje plovidbe. Unutar toga okvira dogovoreno je da će se osnovati odbor (CESTE) za osmišljavanje tehničkih standarda na području unutarnje plovidbe na koje se Unija i CCNR mogu pozivati u svojim vlastitim odredbama. [Am. 2]

(7)  Svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu kojima se potvrđuje potpuna usklađenost s tehničkim pravilima trebaju biti valjane na svim unutarnjim plovnim putovima Unije.

(8)  Uvjete za izdavanje dopunskih svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu od strane država članica za plovidbu na plovnim putovima 1. i 2. zone (ušća rijeka) te za plovidbu na plovnim putovima 4. zone treba bolje uskladiti.

(9)  U interesu sigurnosti potrebno je postići visoku razinu usklađenosti standarda, i to na takav način da ne dođe do smanjenja sigurnosnih standarda na unutarnjim plovnim putovima Unije. Državama članicama treba, međutim, dopustiti da, nakon savjetovanja s Komisijom, utvrde posebne odredbe o dodatnim ili umanjenim tehničkim pravilima za određene zone, pod uvjetom da te mjere budu ograničene na točno određena područja navedena u Prilozima III. i IV.

(10)  Države članice trebale bi imati mogućnost odstupati od odredaba ove Direktive u pojedinim slučajevima koji se odnose na plovne putove koji nisu povezani s unutarnjim plovnim putovima drugih država članica ili na pojedina plovila koja djeluju isključivo unutar nacionalnih plovnih putova.

(11)  Po odobrenju Komisije, državama članicama trebalo bi se dopustiti odstupanje od odredaba ove Direktive za pojedina plovila kako bi se omogućili alternativni pristupi, promicale inovacije ili spriječili nerazumni troškovi.

(12)  Svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu treba trebalo bi se izdati plovilu koje je prošlo tehnički pregled izvršen prije puštanja plovila u plovidbu. Taj tehnički pregled koristi Tim tehničkim pregledom trebalo bi se koristiti za provjeru udovoljava li plovilo tehničkim pravilima utvrđenim u ovoj Direktivi. Nadležna tijela država članica trebaju imati imat će pravo u bilo koje doba izvršiti dodatni pregled kako bi provjerili podudara li se fizičko stanje plovila sa svjedodžbom Unije za unutarnju plovidbu. [Am. 3]

(13)  Potrebno je, u određenim vremenskim rokovima i u skladu s kategorijom plovila, odrediti razdoblje valjanosti svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu, za svaki pojedinačni slučaj.

(14)  Potrebno je utvrditi detaljne odredbe o zamjeni, obnovi, produljenju valjanosti i izdavanju nove svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu, u određenim granicama, kako bi se održala visoka razina sigurnosti unutarnje plovidbe.

(15)  Mjere utvrđene Direktivom 2009/100/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) trebaju ostati na snazi za plovila koja nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

(16)  Potrebno je primijeniti prijelazni režim za plovila u upotrebi koja, kada se podvrgnu prvom tehničkom pregledu u skladu s revidiranim tehničkim pravilima utvrđenim ovom Direktivom, još ne posjeduju svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu.

(17)  Potrebno je izdati obvezujuće administrativne upute kako bi se donijela detaljna pravila o usklađenoj primjeni tehničkih zahtjeva.

(18)  Potrebno je uzeti u obzir izmjene tehničkih pravila, radi Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti i učinkovitosti unutarnje plovidbe i jednakovrijednosti očuvala jednakovrijednost svjedodžbi za unutarnju plovidbu, potrebno je kontinuirano ažurirati tehnička pravila definirana u prilozima ovoj Direktivi kako bi se uzeli u obzir znanstveni i tehnički napredak i tehnički standardi na području unutarnje plovidbe. Kako bi se to postiglo, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba se trebalo bi dodijeliti Komisiji, kako bi mogla donositi priloge u pogledu prilagodbe priloga ovoj Direktivi u skladu sa znanstvenim i tehničkim napretkom znanstvenom i tehničkom napretku ili razvojnim postignućima u na ovome području koja i unapređivanju tehničkih standarda koji proizlaze iz rada međunarodnih organizacija, posebno onog CCNR-a. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih radnji vrši na otvoren i transparentan način provodi odgovarajuće savjetovanje sa svim relevantnim dionicima, između ostalog i na stručnoj razini. Tijekom Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istodobno da se relevantne dokumente istovremeno, pravovremeno i odgovarajuće podastiranje relevantnih dokumenata prikladno dostavi Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 4]

(18a)  Komisija bi posebice trebala donositi delegirane akte kako bi uvela tehnička pravila za brodove s pogonom na ukapljeni prirodni plin (UPP) kako bi omogućila učinkovito i sigurno cirkuliranje takvih brodova u unutarnjim vodama. [Am. 5]

(19)  Kako bi se omogućili alternativni pristupi, promicale inovacije, spriječili nerazumni troškovi, osigurao učinkovit postupak izdavanja svjedodžbi ili uzimale u obzir regionalne okolnosti, Komisiji treba dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu odobravanja određenih odstupanja od tehničkih pravila za pojedina plovila, odobravanja klasifikacijskih društava i odobravanja dodatnih ili umanjenih tehničkih pravila za plovila koja djeluju u pojedinim zonama nepovezanim s unutarnjim plovnim putovima neke druge države članice. Te ovlasti treba izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(19a)  Kako bi se osigurao odgovarajući okvir za usklađivanje i suradnju s međunarodnim organizacijama nadležnima za plovidbu unutarnjim plovnim putovima, osobito s CCNR-om i kako bi se osigurao razvoj jedinstvenih tehničkih standarda za unutarnju plovidbu na koje bi se Unija i međunarodne organizacije mogle pozivati, ova bi Direktiva trebala biti podložna pregledu, posebice u pogledu učinkovitosti mjera koje se njome uvode, kao i mehanizama za suradnju s međunarodnim organizacijama koje su nadležne za unutarnju plovidbu kako bi se postigao jedinstven skup tehničkih standarda. [Am. 6]

(20)  Direktivu 2006/87/EZ treba stoga staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Klasifikacija plovnih putova

Za potrebe ove Direktive, unutarnji plovni putovi Unije razvrstavaju se na sljedeći način:

(a)  1., 2., 3. i 4. zona:

i.  1. i 2. zona: plovni putovi navedeni u Prilogu I. poglavlju 1.;

ii.  3. zona: plovni putovi navedeni u Prilogu I. poglavlju 2.;

iii.  4. zona: plovni putovi navedeni u Prilogu I. poglavlju 3.

(b)  R zona: oni plovni putovi navedeni u točki (a) za koje se svjedodžbe trebaju izdati u skladu s člankom 22. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom s obzirom na to da se taj članak formulira kada ova Direktiva stupi na snagu.

Članak 2.

Definicije i područje primjene

1.  U smislu ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „plovilo”: brod ili plutajuće postrojenje;

(b)  „brod”: brod unutarnje plovidbe ili morski brod;

(c)  „tegljač”: brod posebno izgrađen za obavljanje tegljenja;

(d)  „gurač”: brod posebno izgrađen za poriv potiskivanog sastava;

(e)  „putnički brod”: izletnički brod ili brod s kabinama, izgrađen i opremljen za prijevoz više od 12 putnika;

(f)  „plutajuće postrojenje”: plutajući objekt opremljen radnim uređajima, kao što su dizalice, jaružala, zabijači stupova ili dizala;

(g)  „plovilo za rekreaciju”: brod, osim putničkog broda, namijenjen za sport i razonodu;

(h)  „istisnina vode” : uronjeni obujam broda, u m³;

(i)  „duljina (L)”: najveća duljina trupa broda u metrima, isključujući kormilo i tangun;

(j)  „širina (B)”: najveća širina trupa u metrima, izmjerena na vanjskom rubu oplate boka (isključujući bočne kotače, bokobran i slično);

(k)  „gaz (T)”: vertikalna udaljenost u metrima od najniže točke trupa ne uzimajući u obzir kobilicu ili druge fiksno pričvršćene dijelove do vodne linije maksimalnog gaza;

(l)  „klasifikacijsko društvo”: klasifikacijsko društvo koje je odobreno u skladu s kriterijima i postupcima iz članka 9.;

(m)  „svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu”: svjedodžba koju brodu unutarnje plovidbe izdaje nadležno tijelo, a kojom se potvrđuje usklađenost s tehničkim pravilima ove Direktive.

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeća plovila:

(a)  plovila dužine (L) 20 metara ili više;

(b)  plovila kojima je umnožak dužine (L), širine (B) i gaza (T) volumen od 100 m³ ili više.

3.  Ova se Direktiva također primjenjuje na sljedeća plovila:

(a)  tegljače i gurače namijenjene za tegljenje ili guranje plovila navedenih u stavku 1. ili plutajućih postrojenja, ili za pomicanje takvih plovila ili plutajućih postrojenja bočno;

(b)  plovila namijenjena za prijevoz putnika koja uz posadu prevoze više od 12 putnika;

(c)  plutajuća postrojenja.

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeća plovila:

(a)  trajekte;

(b)  ratne brodove;

(c)  pomorske brodove, uključujući pomorske tegljače i gurače koji:

i.  rade ili su smješteni na vodama s plimom i osekom;

ii.  rade privremeno na unutarnjim plovnim putovima pod uvjetom da imaju:

—  potvrdu kojom potvrđuju sukladnost s Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) iz 1974. ili slično, potvrdu kojom se dokazuje sukladnost s Međunarodnom konvencijom o teretnim linijama iz 1966. ili slično te Međunarodnu potvrdu o sprečavanju naftnog zagađenja (IOPP) kojom se dokazuje sukladnost s Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja s brodova (MARPOL) iz 1973. ili

—  u slučaju putničkih brodova koji nisu obuhvaćeni svim Konvencijama navedenim u prvoj alineji, potvrdu o sigurnosnim pravilima i standardima za putničke brodove izdanu u skladu s Direktivom 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7) ili

—  u slučaju plovila za rekreaciju koja nisu obuhvaćena svim Konvencijama navedenim u prvoj alineji, potvrdu države čiju zastavu brod vije.

Članak 3.

Obveza posjedovanja svjedodžbe

1.  Plovilo koje radi na unutarnjim plovnim putovima Unije navedenim u članku 1. mora posjedovati:

(a)  kada radi na plovnom putu zone R:

—  ili svjedodžbu izdanu u skladu s člankom 22. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom ili

—  svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu kojom se potvrđuje potpuna sukladnost plovila, ne dovodeći u pitanje prijelazne odredbe Priloga II., s tehničkim pravilima kako su određena u Prilogu II., za koje je utvrđena ekvivalentnost s tehničkim pravilima iznesenim u primjeni Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom, prema primjenjivim pravilima i postupcima;

(b)  kada radi na drugim plovnim putovima, svjedodžbu Unije za plovidbu unutarnjim plovnim putovima uključujući, kada je to potrebno, specifikacije navedene u članku 5.

2.  Svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu sastavlja se prema obrascu navedenom u Prilogu V. dijelu I. te se izdaje u skladu s ovom Direktivom. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. kojima se taj obrazac mijenja, ako to bude neophodno radi uzimanja u obzir znanstvenog i tehničkog napretka, pojednostavljenja administrativnih zahtjeva ili uzimanja u obzir razvojnih postignuća u ovome području koja proizlaze iz rada međunarodnih organizacija, posebno onog CCNR-a.

Članak 4.

Dopunske svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu

1.  Sva plovila koja posjeduju važeću svjedodžbu izdanu u skladu s člankom 22. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom mogu, sukladno odredbama članka 5. stavka 5. ove Direktive, ploviti plovnim putovima Unije sa samo ovom svjedodžbom.

2.  Međutim, sva plovila koja posjeduju svjedodžbu iz stavka 1. trebaju imati i dopunsku svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu:

(a)  kada plove plovnim putovima 3. i 4. zone, ako žele iskoristiti mogućnost smanjenja tehničkih pravila na tim plovnim putovima;

(b)  kada plove plovnim putovima 1. i 2. zone ili, što se putničkih brodova tiče, kada plove plovnim putovima 3. zone koji nisu povezani s unutarnjim plovnim putovima druge države članice, ako je dotična država članica usvojila dodatna tehnička pravila za te plovne putove, u skladu s člankom 5. stavcima 1., 2. i 3.

3.  Dopunske svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu sastavljaju se prema obrascu navedenom u Prilogu V. dijelu II. i izdaju ih nadležna tijela nakon pokazivanja svjedodžbe iz stavka 1. i pod uvjetima iznesenim od strane tijela nadležnih za predmetne plovne putove. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte kojima se taj obrazac mijenja, ako to bude neophodno radi uzimanja u obzir znanstvenog i tehničkog napretka, pojednostavljenja administrativnih zahtjeva ili uzimanja u obzir razvojnih postignuća u ovome području koja proizlaze iz rada međunarodnih organizacija, posebno onog CCNR-a.

Članak 5.

Dodatna ili umanjena tehnička pravila za pojedine zone

1.  Države članice mogu, nakon savjetovanja s Komisijom, i kada je to moguće prema uvjetima iz Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom, usvojiti dodatna tehnička pravila uz ona iz Priloga II. za plovila koja plove plovnim putovima 1. i 2. zone unutar svog državnog područja.

2.  U pogledu putničkih brodova koji plove vodnim putovima 3. zone unutar njezinog državnog područja, koji nisu povezani s unutarnjim plovnim putovima neke druge države članice, svaka država članica može zahtijevati dodatna tehnička pravila u odnosu na ona iz Priloga II. Države članice mogu donijeti takva nova, dodatna tehnička pravila u skladu s postupkom iz stavka 3. Dodatna pravila mogu obuhvatiti samo elemente navedene u Prilogu III.

3.  Država članica obavješćuje Komisiju o predloženim dodatnim pravilima najmanje šest mjeseci prije predviđenog datuma njihova stupanja na snagu te o tome obavješćuje ostale države članice.

Komisija odobrava dodatna tehnička pravila putem provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom savjetovanja iz članka 25. stavka 2.

4.  Sukladnost s dodatnim pravilima navodi se u svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu iz članka 3. ili, u slučaju kada se primjenjuje članak 4. stavak 2., u dodatnoj svjedodžbi Unije za plovidbu unutarnjim plovnim putovima. Takav dokaz sukladnosti priznaje se na plovnim putovima Unije u odgovarajućim zonama.

5.  Ako bi primjena prijelaznih odredaba navedenih u Prilogu II. poglavlju 24.a rezultirala smanjenjem postojećih nacionalnih sigurnosnih standarda, država članica ne mora primijeniti te prijelazne odredbe u pogledu putničkih brodova koji plove na njezinim unutarnjim plovnim putovima koji nisu povezani s unutarnjim plovnim putovima neke druge države članice. U tim okolnostima država članica može zahtijevati da plovila koja plove njezinim unutarnjim plovnim putovima koji nisu povezani s drugim plovnim putovima budu u potpunosti sukladna s tehničkim pravilima navedenim u Prilogu II. počevši od 30. prosinca 2008.

Država članica koja koristi mogućnost iz prvog podstavka obavješćuje Komisiju i druge države članice o svojoj odluci te dostavlja Komisiji pojedinosti o relevantnim nacionalnim standardima koji se primjenjuju na putničke brodove što plove njezinim unutarnjim plovnim putovima.

Sukladnost sa zahtjevima države članice za plovidbu njezinim unutarnjim plovnim putovima, koji nisu povezani s plovnim putovima drugih država članica, specificira se u svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu iz članka 3. ili, u slučaju kada se primjenjuje članak 4. stavak 2., u dopunskoj svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu.

6.  Plovila koja plove samo na plovnim putovima 4. zone ispunjavaju uvjete za snižena pravila navedena u Prilogu II. za sve plovne putove u toj zoni. Udovoljavanje tim sniženim uvjetima navodi se u svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu iz članka 3.

7.  Države članice mogu, nakon savjetovanja s Komisijom, dopustiti djelomičnu primjenu tehničkih pravila ili postaviti manje stroga tehnička pravila od onih iz Priloga II. za plovila koja plove samo na plovnim putovima 3. i 4. zone unutar njihovog državnog područja.

Manje stroga ili djelomična primjena tehničkih pravila može obuhvatiti samo elemente navedene u Prilogu IV. U slučajevima kada tehničke karakteristike plovila odgovaraju manje strogim tehničkim pravilima ili njihovoj djelomičnoj primjeni, to se navodi u svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu ili, kada se primjenjuje članak 4. stavak 2., u dopunskoj svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu.

Države članice obavješćuju Komisiju o manje strogim tehničkim pravilima ili djelomičnoj primjeni tehničkih pravila iz Priloga II. najmanje šest mjeseci prije njihova stupanja na snagu i o tome obavješćuju ostale države članice.

Članak 6.

Odstupanja

1.  Države članice mogu odobriti odstupanja od cijele ili od dijelova ove Direktive za:

(a)  plovila, tegljače, gurače i plutajuća postrojenja koji plove plovnim putovima koji nisu povezani unutarnjim plovnim putovima s plovnim putovima neke druge države članice;

(b)  plovila čija nosivost ne prelazi 350 tona ili plovila nenamijenjena za prijevoz roba koja imaju istisninu manju od 100 m³, a koja su napravljena prije 1. siječnja 1950. i djeluju isključivo unutar nacionalnih plovnih putova.

2.  Države članice mogu odobriti za plovidbu unutar njihovih nacionalnih plovnih putova odstupanja od jedne ili više odredaba ove Direktive za ograničena putovanja od lokalnog interesa ili unutar lučkih područja. Odstupanja i putovanja ili područja za koja važe navedena su u svjedodžbi plovila.

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o odstupanjima odobrenim u skladu sa stavcima 1. i 2. i o tome obavješćuju ostale države članice.

4.  Bilo koja država članica koja, kao rezultat odstupanja odobrenih u skladu sa stavcima 1. i 2., nema plovilo podložno odredbama ove Direktive koje plovi na njezinim plovnim putovima, ne mora udovoljavati odredbama članaka 8., 9. i 11.

Članak 7.

Izdavanje svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

1.  Svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu izdaje se plovilu čija je kobilica položena od [datum prenošenja ove Direktive], nakon tehničkog pregleda prije puštanja u plovidbu izvršenog za provjeru udovoljava li plovilo tehničkim pravilima iz Priloga II.

2.  Svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu izdaje se plovilima isključenim iz područja primjene Direktive Vijeća 82/714/EEZ(8), ali obuhvaćenim ovom Direktivom u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3., nakon tehničkog pregleda provedenog po isteku trenutačne svjedodžbe plovila, no ni u kojem slučaju nakon 30. prosinca 2018., kako bi se provjerilo udovoljava li plovilo tehničkim pravilima iz Priloga II.

Svako nepoštivanje tehničkih pravila iz Priloga II. navodi se u svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu. Ako nadležna tijela smatraju da ti nedostaci ne predstavljaju očitu opasnost, plovilo iz prvog podstavka ovoga članka može nastaviti ploviti dok se ti dijelovi ili područja plovila, koji nisu udovoljavali pravilima, ne zamijene ili promijene, nakon čega bi ti dijelovi i područja udovoljavali tehničkim pravilima iz Priloga II.

3.  Očita opasnost u smislu ovog članka odnosi se prije svega na pravila koja se tiču ispravnosti konstrukcije broda, plovidbe ili mogućnosti manevriranja ili posebnih karakteristika plovila u skladu s tehničkim pravilima iz Priloga II. Izuzeća dozvoljena za tehnička pravila iz Priloga II. ne smatraju se nedostacima koji čine otvorenu opasnost.

Zamjena postojećih dijelova identičnim dijelovima ili dijelovima iste tehnologije i dizajna tijekom rutinskih popravaka i održavanja, ne smatra se zamjenom u smislu ovog članka.

4.  Sukladnost plovila s dodatnim pravilima navedenim u članku 5. stavcima 1., 2. i 3. provjerava se, ako je to potrebno, tijekom tehničkih pregleda predviđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, ili tijekom tehničkog pregleda izvedenog na zahtjev vlasnika plovila.

Članak 8.

Nadležna tijela

1.  Svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu mogu izdati izdaju nadležna tijela država članica. [Am. 7]

2.  Svaka država članica sastavlja popis kojim se naznačuje koja su njezina tijela nadležna za izdavanje svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu i o tome obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

3.  Nadležna tijela vode upisnik svih svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu koje izdaju u skladu s obrascem iz Priloga VI. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. kojima se taj obrazac mijenja, radi uzimanja u obzir znanstvenog i tehničkog napretka, pojednostavljenja administrativnih zahtjeva ili uzimanja u obzir razvojnih postignuća u ovome području koja proizlaze iz rada drugih međunarodnih organizacija, posebno onoga CCNR-a.

Članak 9.

Provođenje tehničkih pregleda

1.  Tehničke preglede navedene u članku 7. provode nadležna tijela. Ta tijela ne moraju podvrgnuti cijela ili dijelove plovila tehničkom pregledu kada je iz važeće potvrde izdane od strane priznatog klasifikacijskog društva očito da plovilo zadovoljava, u potpunosti ili djelomično, tehnička pravila iz Priloga II.

2.  Komisija donosi provedbene akte kojima se odobravaju klasifikacijska društva koja ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu VII. ili povlači odobrenje, u skladu s postupkom utvrđenim u stavcima 3. i 4. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom savjetovanja iz članka 25. stavka 2.

3.  Zahtjev za odobrenje Komisiji podnosi država članica u kojoj klasifikacijsko društvo ima sjedište ili podružnicu ovlaštenu za izdavanje potvrda da plovilo udovoljava pravilima iz Priloga II. u skladu s ovom Direktivom. Tom se zahtjevu prilažu sve informacije i dokumentacija potrebni za provjeru jesu li ispunjeni kriteriji za odobrenje.

Svaka država članica može zahtijevati održavanje sastanka ili dostavu dodatnih informacija ili dokumentacije.

4.  Svaka država članica može podnijeti Komisiji zahtjev za povlačenjem odobrenja ako smatra da klasifikacijsko društvo više ne ispunjava kriterije iz Priloga VII. Zahtjevu za povlačenjem prilažu se dokumenti koji služe kao dokaz.

5.  Do njihovog odobrenja u skladu s ovom Direktivom, klasifikacijska društva koja su priznata, odobrena i ovlaštena od države članice u skladu s Direktivom Vijeća 94/57/EZ(9) smatraju se odobrenima samo za brodove koji plove isključivo na plovnim putovima te države članice.

6.  Komisija prvi put do ...(10) objavljuje i ažurira popis klasifikacijskih društava odobrenih u skladu s ovim člankom. [Am. 8]

7.  Svaka država članica sastavlja popis kojim se naznačuje koja su njezina tijela nadležna za provođenje tehničkih pregleda i o tome obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

8.  Svaka država članica mora udovoljavati posebnim pravilima u pogledu inspekcijskih tijela i zahtjeva za inspekcijski pregled iz Priloga II.

Članak 10.

Valjanost svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

1.  Razdoblje valjanosti svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu koje se izdaju novoizgrađenim brodovima u skladu s odredbama ove Direktive određuje nadležno tijelo, u trajanju najviše:

(a)  pet godina za putničke brodove;

(b)  deset godina za sva ostala plovila.

Razdoblje valjanosti upisuje se u svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu.

2.  Za brodove koji su već u upotrebi prije tehničkog inspekcijskog pregleda, nadležno tijelo određuje razdoblje valjanosti svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu za svaki slučaj posebno, u skladu s rezultatima pregleda. Međutim, valjanost ne smije prelaziti razdoblja navedena u stavku 1.

3.  Svaka država članica može, u slučajevima navedenim u Prilogu II., izdati privremene svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu. Privremene svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu sastavljaju se prema obrascu navedenom u Prilogu V. dijelu III. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. kojima se taj obrazac mijenja, radi uzimanja u obzir znanstvenog i tehničkog napretka, pojednostavljenja administrativnih zahtjeva ili uzimanja u obzir razvojnih postignuća u ovome području koja proizlaze iz rada drugih međunarodnih organizacija, posebno onog CCNR-a.

Članak 11.

Zamjena svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

Svaka država članica utvrđuje uvjete pod kojima se može zamijeniti valjana svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu koja je izgubljena ili oštećena.

Članak 12.

Obnova svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

1.  Svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu obnavlja se nakon isteka njezinog roka valjanosti u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 7.

2.  Za obnovu svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu, na plovila se primjenjuju prijelazne odredbe iz Priloga II. poglavlja 24. i 24.a, pod tamo navedenim uvjetima.

Članak 13.

Produženje valjanosti svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

Valjanost svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu može se iznimno produžiti bez tehničkog pregleda u skladu s Prilogom II., od strane tijela koje ju je izdalo ili obnovilo. Produženje se označuje u svjedodžbi.

Članak 14.

Izdavanje novih svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

U slučaju većih promjena ili popravaka koji utječu na konstrukcijsku čvrstoću plovila, plovidbu ili mogućnost manevriranja ili na posebne karakteristike plovila u skladu s Prilogom II., to se plovilo prije bilo kakve daljnje plovidbe ponovno podvrgava tehničkom pregledu predviđenom u članku 7. Nakon tog pregleda izdaje se nova svjedodžba Unije za unutarnju plovidbu s tehničkim karakteristikama plovila ili se izmjenjuje postojeća svjedodžba. Ako se svjedodžba izda u državi članici koja nije država koja je izdala ili obnovila prvobitnu svjedodžbu, nadležno tijelo koje je izdalo ili obnovilo svjedodžbu obavješćuje se o tome u roku od mjesec dana.

Članak 15.

Odbijanje izdavanja ili obnavljanja i opoziv svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

1.  Bilo kakva odluka o odbijanju izdavanja ili obnavljanja svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu mora biti utemeljena. Vlasnika plovila obavješćuje se o tome te ga se informira o žalbenom postupku i njegovim rokovima u predmetnoj državi članici.

2.  Svaku važeću svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu može opozvati nadležno tijelo koje ju je izdalo ili obnovilo ako plovilo više ne udovoljava tehničkim uvjetima navedenim u toj svjedodžbi.

Članak 16.

Dodatni pregledi

1.  Nadležna tijela države članice mogu bilo kada provjeriti posjeduje li plovilo važeću svjedodžbu prema uvjetima iz ove Direktive te udovoljava li zahtjevima navedenim u toj svjedodžbi ili predstavlja očitu opasnost za osobe na brodu, okoliš ili sigurnost plovidbe. Nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere u skladu sa stavcima 2. do 5.

2.  Ako nadležna tijela takvim inspekcijskim pregledom utvrde da se svjedodžba ne nalazi na plovilu ili da svjedodžba koja se nalazi na plovilu nije valjana, ili da plovilo ne ispunjava zahtjeve navedene u svjedodžbi, ali da ta nevaljanost ili neispunjavanje zahtjeva ne predstavljaju očitu opasnost, vlasnik plovila ili njegov predstavnik mora poduzeti sve potrebne mjere da ispravi tu situaciju. Tijelo koje je izdalo ili zadnje obnovilo svjedodžbu obavješćuje se u roku od sedam dana.

3.  Ako tijela inspekcijskim pregledom utvrde da plovilo predstavlja očitu opasnost za osobe na brodu, okoliš ili sigurnost plovidbe, mogu spriječiti nastavak plovidbe plovila dok se ne poduzmu potrebne mjere za rješavanje situacije.

Također mogu propisati mjere koje će plovilu, prema potrebi po završetku prijevoza, omogućiti siguran nastavak plovidbe do mjesta gdje će se obaviti inspekcijski pregled ili popravak. Tijelo koje je izdalo ili zadnje obnovilo svjedodžbu obavješćuje se u roku od sedam dana.

4.  Država članica koja je spriječila nastavak plovidbe broda ili je obavijestila vlasnika o namjeri da to učini ako se ne isprave utvrđeni nedostaci, o odluci koju je donijela ili koju namjerava donijeti obavješćuje nadležno tijelo države članice koje je izdalo ili zadnje obnovilo svjedodžbu u roku od sedam dana.

5.  Svaka odluka o prekidu plovidbe plovila, donesena u provedbi ove Direktive, mora se detaljno obrazložiti. O tome se odmah obavješćuje dotična strana, koja se istodobno obavješćuje o žalbenim postupcima koji su joj na raspolaganju prema važećem zakonodavstvu u državama članicama i o njihovim vremenskim rokovima.

Članak 17.

Jedinstveni europski identifikacijski broj broda

Nadležno tijelo koje je izdalo svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu upisuje u tu svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu jedinstveni europski identifikacijski broj broda u skladu s Prilogom II. poglavljem 2.

Članak 18.

Jednakovrijednosti i odstupanja

1.  Države članice mogu zatražiti od Komisije da donese provedbene akte kojima se dopuštaju odstupanja ili priznaje jednakovrijednost tehničkih specifikacija za pojedina plovila s obzirom na:

a)  upotrebu ili postavljanje na plovilu drugih materijala, uređaja ili dijelova opreme ili primjenu drugih projektnih aspekata ili drugih rješenja nego što su ona uvrštena u Prilog II;

b)  izdavanje svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu za potrebe probne plovidbe u ograničenom razdoblju , uključujući nove tehničke specifikacije koje odstupaju od zahtjeva iz Priloga II. dijela II., ako te specifikacije osiguravaju jednakovrijednu sigurnost;

c)  primjenu, od strane inspekcijskih tijela, odstupanja u pogledu prostora koji se daju na korištenje osobama smanjene pokretljivosti na putničkim brodovima, ako se primjena specifičnih pravila iz Priloga II. poglavlja 15. smatra teško izvedivom ili iziskuje nerazumne troškove;

d)  korištenje drugih sredstava za gašenje požara a ne onih navedenih u Prilogu II. poglavlju 10.;

e)  korištenje ugrađenih protupožarnih sustava za zaštitu predmeta;

f)  primjenu Priloga II. poglavlja 24. na plovila koja su nakon preinake duža od 110 m;

g)  odstupanja od pravila utvrđenih u Prilogu II. poglavljima 24. i 24.a nakon isteka prijelaznih odredbi, ako je ta pravila teško tehnički primjenjivati ili ako bi njihova primjena mogla proizvesti nesrazmjerne troškove;

h)  priznavanje standarda za sustave koji raspršuju manje količine vode od onih iz Priloga II. poglavlja 10.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom savjetovanja iz članka 25. stavka 2.

2.  Nadležna tijela država članica upisuju jednakovrijednosti i odstupanja iz stavka 1. točaka (a) do (g) u svjedodžbu Unije za unutarnju plovidbu. O tome se obavješćuje Komisija i druge države članice.

3.  Do donošenja provedbenih akata iz točke (a) stavka 1. , nadležna tijela mogu izdavati privremene svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu u skladu s člankom 10. stavkom 2.

U tom slučaju, nadležna tijela u roku od jednog mjeseca od izdavanja privremene svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu izvješćuju Komisiju i druge države članice o imenu i europskom identifikacijskom broju broda, vrsti odstupanja i državi u kojoj je plovilo upisano ili u kojoj mu je matična luka.

4.  Komisija objavljuje upisnik opreme za radarsku navigaciju i pokazivača brzine okretaja odobrenih u skladu s Prilogom II.

Članak 19.

Priznavanje svjedodžbi o sposobnosti broda za plovidbu iz trećih zemalja

Unija vodi pregovore s trećim zemljama radi osiguranja međusobnog priznavanja svjedodžbi o sposobnosti broda za plovidbu između Unije i trećih zemalja.

Do zaključenja takvih sporazuma nadležna tijela države članice mogu priznati svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu iz trećih zemalja, za plovidbu na plovnim putovima te države članice.

Izdavanje svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu plovilima iz trećih zemalja izvodi se u skladu s člankom 7. stavkom 1.

Članak 20.

Daljnja primjena Direktive 2009/100/EZ

Za plovila koja se nalaze izvan područja primjene članka 2. stavaka 2. i 3. ove Direktive, ali koja su obuhvaćena člankom 1. točkom (a) Direktive 2009/100/EZ, primjenjuju se odredbe te Direktive.

Članak 21.

Prijelazne odredbe o korištenju dokumenata

Dokumenti koji se nalaze izvan područja primjene ove Direktive, a izdala su ih nadležna tijela država članica u skladu s Direktivom 2006/87/EZ prije stupanja na snagu ove Direktive, ostaju na snazi do isteka njihove valjanosti.

Članak 22.

Prilagodba priloga

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. koji se tiču prilagodbe Priloga I., II., III., IV. i VII znanstvenom i tehnološkom napretku ili razvojnim postignućima na ovom području koji proizlaze iz rada međunarodnih organizacija, posebno onog CCNR-a, kako bi se osiguralo da se dvije svjedodžbe iz članka 3. stavka 1. točke (a) izdaju na temelju tehničkih pravila koja jamče jednaku razinu sigurnosti, ili kako bi se uzeli u obzir slučajevi iz članka 5.

Komisija do 31. prosinca 2017. donosi delegirane akte u skladu s člankom 24. o uvođenju posebnih pravila za brodove s pogonom na ukapljeni prirodni plin (UPP) u članak 19.ba Priloga II. [Am. 9]

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. koji se tiču obvezujućih administrativnih uputa o detaljnoj primjeni tehničkih pravila utvrđenih u Prilogu II. kako bi se osiguralo usklađeno tumačenje tih pravila ili kako bi se uzele u obzir najbolje prakse razvijene na razini Unije ili proizašle iz rada međunarodnih organizacija, posebnog onog CCNR-a.

Donoseći takve delegirane akte, Komisija osigurava da tehnička pravila koja moraju biti zadovoljena za izdavanje svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu, priznate za plovidbu Rajnom, udovoljavaju razini sigurnosti jednakoj onoj potrebnoj za izdavanje svjedodžbe iz članka 22. Revidirane konvencije za plovidbu Rajnom.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. kako bi se ažurirala upućivanja u ovoj Direktivi na pojedine odredbe Priloga II, kako bi se uzele u obzir izmjene izvršene u tom Prilogu.

Članak 23.

Privremeni zahtjevi

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 24. kako bi se osigurala privremena tehnička pravila za plovila da bi se omogućila ispitivanja s ciljem poticanja inovacija i tehničkog napretka. Takvi su zahtjevi valjani najviše tri godine.

Članak 24.

Delegiranje

1.  Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata podložnih uvjetima iz ovoga članka.

2.  Delegiranje ovlasti Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 3., 4., 8., 10., 22. i 23. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vremensko razdoblje od [datum stupanja Direktive na snagu] pet godina od ...(11). Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 10]

3.  Europski parlament i Vijeće mogu u svako doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 3., 4., 8., 10., 22. i 23. Odluka o opozivu označava prestanak delegiranja ovlasti navedene u toj odluci. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od nekog kasnijeg dana koji je naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost nijednog delegiranog akta koji je već na snazi.

4.  Čim donese delegiran akt, Komisija istodobno o tom obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.  Delegiran Delegirani akt donesen u skladu s člancima 3., 4., 8., 10., 22. i 23. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni ili Vijeće nemaju ne iznesu primjedbe u roku razdoblju od dva mjeseca nakon što ih Komisija obavijesti obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće mogu produžiti obavijestili Komisiju da neće iznositi prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 12]

Članak 25.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor uspostavljen u skladu s člankom 7. Direktive Vijeća 91/672/EEZ(12) (dalje u tekstu: Odbor). Taj Odbor treba biti odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Prilikom pozivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011. Ako mišljenje Odbora treba dobiti u pismenom postupku, njegov predsjednik može odlučiti prekinuti postupak bez rezultata unutar vremenskog razdoblja za dostavljanje mišljenja.

Članak 26.

Sankcije

Države članice određuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 26.a

Revizija

Prije ...(13) i svake tri godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću kojim se ocjenjuje djelotvornost mjera uvedenih ovom Direktivom, osobito u pogledu usklađivanja tehničkih pravila i razvoja tehničkih standarda za unutarnju plovidbu. U izvješću se također daje ocjena mehanizama za suradnju s međunarodnim organizacijama koje su nadležne za unutarnju plovidbu. Izvješće je po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom za dodatno usuglašavanje suradnje i usklađivanja pri uvođenju standarda na koje se može pozivati u pravnim aktima Unije. [Am. 13]

Članak 27.

Prenošenje

1.  Države članice koje imaju unutarnje plovne putove navedene u članku 1. donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom s učinkom od 1. siječnja 2015. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose takve odredbe, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 28.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2006/87/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2015.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 30.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama koje imaju unutarnje plovne putove iz članka 1.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

POPIS PRILOGA

Prilog I. Popis unutarnjih plovnih putova Unije geografski podijeljenih u 1., 2., 3. i 4. zonu

Prilog II. Minimalni tehnički zahtjevi za plovila na unutarnjim plovnim putovima 1., 2., 3. i 4. Zone

U Prilog II, sljedeće poglavlje ubacuje se:

POGLAVLJE 19.ba

POSEBNA PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA BRODOVE S POGONOM NA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP) (prazno) [Am. 14]

Prilog III. Područja mogućih dodatnih tehničkih zahtjeva za brodove na unutarnjim plovnim putovima 1. i 2. zone

Prilog IV. Područja mogućih smanjenih tehničkih zahtjeva za brodove na unutarnjim plovnim putovima 3. i 4. zone

Prilog V. Obrazac svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu

Prilog VI. Obrazac upisnika svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu

Prilog VII. Klasifikacijska društva

Prilozi nisu navedeni u potpunosti u ovom konsolidiranom tekstu. Molimo pogledajte prijedlog Komisije COM(2013)0622, Dio 2. i 3.

(1)SL C 177, 11.6.2014., str. 58.
(2)SL C 126, 26.4.2014., str. 48.
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014.
(4)Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 82/714/EEZ (SL L 389, 30.12.2006., str. 1.).
(5)Direktiva 2009/100/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o uzajamnom priznavanju svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu plovila unutarnje plovidbe (SL L 259, 2.10.2009., str. 8.).
(6)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(7)Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 163, 25.6.2009., str. 1.).
(8) Direktiva Vijeća 82/714/EEZ od 4. listopada 1982. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (SL L 301, 28.10.1982., str. 1.), (Direktiva stavljena izvan snage Direktivom 2006/87/EZ).
(9)Direktiva Vijeća 94/57/EZ od 22. studenoga 1994. o zajedničkim pravilima i normama organizacije za pregled i nadzor brodova te odgovarajuće djelatnosti pomorskih uprava (SL L 319, 12.12.1994., str. 20.).
(10) Godinu dana od datuma stupanja na snagu ove Direktive.
(11) Datum stupanja na snagu ove Direktive.
(12) Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima (SL L 373, 31.12.1991., str. 29.).
(13) Tri godine nakon dana stupanja na snagu ove Direktive.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti