Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0410(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0241/2014

Esitatud tekstid :

A7-0241/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0344

Vastuvõetud tekstid
PDF 400kWORD 119k
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg
Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***I
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0796),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 33 ja 325, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0421/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kontrollikoja 25. veebruari 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0241/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 94, 31.3.2014, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks
P7_TC1-COD(2013)0410

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 33 ja 325,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

arvestades kontrollikoja arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Tagamaks, et nõukogu määrus (EÜ) nr 515/97(3) hõlmab kaupade igasugust liikumist seoses liidu tolliterritooriumiga, on asjakohane selgitada tollialaste õigusaktide määratlust kaupade sissetoomise ja väljaviimise mõiste osas.

(2)  Selleks et veelgi tõhustada haldus- ja kriminaalmenetlusi eeskirjade eiramiste käsitlemiseks, on vaja tagada, et vastastikuse abistamise teel saadud asitõendeid peetakse taotluse esitanud asutuse liikmesriigi haldus- ja kohtuasutustes toimuvates menetlustes vastuvõetavaks.

(3)  Komisjoni 8. jaanuari 2013. aasta teatises tolli riskijuhtimise ja tarneahela turvalisuse kohta tunnistatakse pakilist vajadust muuta kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks andmed, mida kasutatakse saabumiseelses riskianalüüsis, eelkõige liikmesriikide ja liidu tasandil esinevate julgeoleku- ja turvalisusriskide tõhusaks kindlakstegemiseks ja leevendamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92(4) artikli 13 lõike 2 alusel kehtestatud ühises riskijuhtimise raamistikus. Konteinerite liikumist käsitlevate andmete hõlmamine saabumiseelsesse riskijuhtimisse parandab oluliselt tarneahela läbipaistvust ning suurendab märgatavalt liidu ja liikmesriikide suutlikkust suunata kontrollimisele suuremat riski kujutavad kaubasaadetised, hõlbustades samal ajal seaduslikku kauplemist.

(4)  Selguse, järjepidevuse, tulemuslikkuse, ühtsuse ja läbipaistvuse suurendamiseks on vaja konkreetsemalt määratleda asutused, kellel peaks olema juurdepääs määruse (EÜ) nr 515/97 alusel loodud andmehoidlatele, ning selleks esitatakse ühtne viide pädevatele asutustele. [ME 1]

(5)  Konteinerite liikumist käsitlevad andmed võimaldavad kindlaks teha pettuste ja riskide suundumusi seoses liidu tolliterritooriumile sissetoodavate ja sealt väljaviidavate kaupadega. Sellised andmed aitavad ennetada ja uurida toiminguid, millega rikutakse või tundutakse rikkuvat tollialaseid õigusakte, ning nende eest süüdistusi esitada, samuti aitavad need pädevatel asutustel juhtida määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 punktis 25 määratletud tolliriske. Võimalikult terviklike andmekogumite kogumiseks ja kasutamiseks, vältides samal ajal võimalikku kahjulikku mõju ekspedeerimisteenuste sektoris tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, peavad rahvusvahelises tarneahelas tegutsevad avaliku või erasektori teenuseosutajad esitama komisjonile andmeid konteinerite liikumise kohta sel määral, mil nad koguvad sellist teavet elektroonilises vormis oma elektrooniliste jälgimissüsteemide kaudu või mil määral on kõnealused andmed neile kättesaadavad.

(5a)  Teave probleemi ulatuse kohta, mis saadi komisjoni mõjuhinnangust nõukogu 25. novembri 2013. aasta vastastikust abi tollivaldkonnas käsitleva määruse (EÜ) nr 515/97 muutmise kohta, näitas, et üksnes päritolu valesti deklareerimisest tulenevad pettused võivad põhjustada EL 27-le aastas kuni 100 miljoni euro suurust kahju. 2011. aastal teatasid liikmesriigid 1905st avastatud pettuse- ja muu eeskirjade eiramise juhtumist seoses kauba valesti kirjeldamisega, mis moodustas 107,7 miljoni euro suuruse kahju. See summa hõlmab aga üksnes sellist kahju, mille liikmesriigid ja komisjon on avastanud. Probleemi tegelik ulatus on seega oluliselt suurem, sest kättesaadav teave puudub hinnanguliselt 30 000 võimaliku pettusejuhtumi kohta. [ME 2]

(5b)  Tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks on liidul kohustus võidelda tollipettustega ja sel viisil aidata kaasa siseturu eesmärgile saada ehtsate päritolusertifikaatidega ohutud tooted. [ME 3]

(6)  Pidades silmas tollipettuste ulatuse suurenemist, on tähtis suurendada nende avastamist ja ennetamist üheaegselt nii riiklikul kui liidu tasandil. Pettuste avastamine, riskisuundumuste tuvastamine ja tõhusate riskijuhtimismenetluste rakendamine sõltub suurel määral asjakohaste operatiivsete andmekogumite kindlakstegemisest ja võrdlevast analüüsimisest. Seepärast tuleb Euroopa liidu tasandil luua andmehoidla, mis sisaldab andmeid kaupade impordi, ekspordi ja transiidi, sealhulgas liikmesriikide piires toimuva kaupade transiidi ja otseekspordi kohta. Selleks peaksid liikmesriigid võimaldama süstemaatiliselt dubleerida komisjoni hallatavatest süsteemidest pärit andmeid kaupade impordi, ekspordi ja transiidi kohta ning esitama komisjonile andmeid niipea kui võimalik andmed, mis käsitlevad kaupade transiiti liikmesriikide piires ja otseeksporti. Komisjon peaks igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõnealusest andmehoidlast saadud tulemused. Hiljemalt ...(5) peaks komisjon viima läbi hindamised, mis käsitlevad võimalust täiendada andmehoidlas sisalduvaid andmeid, lisades andmed maa- ja õhutee kaudu toimuva kaupade impordi ja transiidi kohta, ja vajadust täiendada andmehoidlas sisalduvaid andmeid, lisades eksporti käsitlevad andmed. [ME 4]

(7)  Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 18b rakendamiseks on komisjon loonud mitu tehnilist süsteemi, mis võimaldavad pakkuda liikmesriikidele tehnilist abi, koolitust, teavitustegevust ja muud tegevusalast toetust. Kõnealustele tehnilistele süsteemidele tuleb käesolevas määruses sõnaselgelt viidata ja hõlmata need andmekaitsenõuetega.

(8)  2011. aastal võeti kasutusele e-toll, mille puhul impordi ja ekspordiga seotud tõendavaid dokumente ei säilita enam tolliasutused, vaid ettevõtjad, ning see on kaasa toonud viivitusi Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tollivaldkonda käsitlevates juurdlustes, sest OLAF vajab dokumentide hankimiseks kõnealuste asutuste poolset vahendamist. Peale selle seab juurdluste edukale läbiviimisele täiendavaid piiranguid asutuse käsutuses olevate tollidokumentide suhtes kohaldatav kolme aasta pikkune säilitamistähtaeg. Tollivaldkonnas juurdluste läbiviimise kiirendamiseks peaks komisjonil seepärast teatud tingimustel ja pärast liikmesriigi eelnevat teavitamist olema õigus taotleda impordi- ja ekspordideklaratsioone tõendavaid dokumente otse asjaomastelt ettevõtjatelt. Asjaomaseid ettevõtjaid tuleks teavitada sellest, millist liiki menetlust kohaldatakse. Kõnealustel ettevõtjatel peaks olema kohustus esitada pärast seda, kui komisjon on liikmesriike eelnevalt teavitanud, aegsasti komisjonile taotletud dokumendid. [ME 5]

(9)  Sisestatud andmete konfidentsiaalsuse ja suurema turvalisuse tagamiseks tuleb ette näha sisestatud andmetele juurdepääsu piiramine üksnes konkreetsete kasutajatega ja kindlaksmääratud eesmärkidel. [ME 6]

(10)  Selleks et tagada ajakohane teave ja läbipaistvus ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 45/2001(6) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ(7) sätestatud andmesubjektide õigus saada teavet, tuleb ette näha võimalus avaldada internetis ajakohastatud nimekirjad liikmesriikide määratud pädevatest asutustest ja komisjoni talitustest, kellel on juurdepääs tolliinfosüsteemile (TIS).

(11)  Määrust (EÜ) nr 45/2001 kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes liidu institutsioonides, organites, ametites ja asutustes.

(12)  Andmekaitse üle teostatava järelevalve järjepidevuse parandamiseks peab Euroopa andmekaitseinspektor tegema tihedat koostööd nõukogu määruse 2009/917/JSK(8) alusel loodud ühise järelevalveasutusega, et kooskõlastada TISi auditeid.

(13)  Andmete TISis säilitamist reguleerivate sätete tõttu esineb sageli teabe põhjendamatut hävimist, mis tuleneb asjaolust, et kaasnevast halduskoormusest ning asjakohaste ressursside, eriti inimressursside puudumisest tingituna ei teosta liikmesriigid süsteemselt iga-aastast läbivaatamist. Seepärast tuleb andmete TISis säilitamist reguleerivat menetlust lihtsustada, tühistades kohustuse andmed igal aastal läbi vaadata ja kehtestades kümne aasta pikkuse maksimaalse säilitamisperioodi, mis vastab käesoleva määruse alusel loodud andmehoidlate puhul sätestatud perioodidele. Selline ajavahemik See ei peaks aga kehtima aegumistähtaja suhtes, nagu on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 221 lõikes 3. Säilitamisperiood on vajalik eeskirjade eiramise käsitlemisega seotud pikaajaliste menetluste tõttu ja põhjusel, et kõnealused andmed on vajalikud ühiste tollioperatsioonide ja juurdluste läbiviimiseks. Peale selle tuleb andmekaitset reguleerivate eeskirjade kaitsmiseks teavitada Euroopa andmekaitseinspektorit juhtumitest, mil TISis säilitatakse isikuandmeid kauem kui viis aastat. [ME 7]

(14)  Pettuste analüüsimise võimaluste täiendavaks tõhustamiseks ja juurdluste läbiviimise hõlbustamiseks tuleks uurimisjuhtumite andmebaasis säilitatavaid käimasolevate uurimistoimikutega seotud andmed muuta ühe aasta möödumisel nende viimasest kasutamisest anonüümseks ja säilitada neid kujul, mille puhul andmesubjekti tuvastamine ei ole enam võimalik.

(15)  Kuna liikmesriigid ei suuda ise piisavalt saavutada ühenduse tolliseadustiku kehtestamist käsitleva määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 punktides 25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 määratletud tolliriskide juhtimise tõhustamise eesmärki aga tegevuse ulatuse ja mõju tõttu saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus kaugemale nende eesmärkide saavutamiseks vajalikust.

(16)  Rahvusvahelises tarneahelas tegutsevatel era- või avalik-õiguslikel teenuseosutajatel, kes on käesoleva määruse jõustumise ajal seotud eraõiguslike lepinguliste kohustustega seoses konteinerite liikumist käsitlevate andmete esitamisega, peaks olema õigus artikli 18c kohaldamist edasi lükata, et pidada oma lepingute üle uusi läbirääkimisi ja tagada, et edasised lepingud on kooskõlas kohustusega esitada komisjonile andmeid.

(17)  Määrusega (EÜ) nr 515/97 antakse komisjonile volitused kõnealuse määruse mõne sätte rakendamiseks; Lissaboni lepingu jõustumise tagajärjel tuleb komisjonile käesoleva määruse alusel antud volitused viia kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 290 ja 291.

(18)  Määruse (EÜ) nr 515/97 teatavate mitteolemuslike osade täiendamiseks ja eelkõige konteinerite saatekirju sisaldava kooskõlastatud ja struktureeritud andmehoidla loomiseks tuleb komisjonile delegeerida volitused võtta ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte seoses sündmustega, mille kohta tuleb esitada konteinerite saatekirjad, konteinerite saatekirjades esitatavad minimaalsed andmeelemendid ja andmete esitamise sagedus.

(19)  Määruse (EÜ) nr 515/97 teatavate mitteolemuslike osade täiendamiseks ja eelkõige TISi sisestatava teabe täpsustamiseks tuleb komisjonile delegeerida volitused võtta ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte seoses selliste põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingute kindlaksmääramisega, mille kohta tuleb TISi keskandmebaasi teavet sisestada.

(20)  On ülitähtis, et komisjon korraldab oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjakohaste dokumentide üheaegse, õigeaegse ja nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(21)  Määruse (EÜ) nr 515/97 rakendamisel ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleb anda komisjonile rakendusvolitused seoses andmete vormi ja konteinerite saatekirjade edastamise meetodiga. Kõnealuseid volitusi tuleb täita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(9). Rakendusaktide vastuvõtmisel tuleb kasutada kontrollimenetlust.

(22)  Määruse (EÜ) nr 515/97 rakendamisel ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleb komisjonile anda rakendusvolitused seoses erielementidega, mis lisatakse TISi kõikides artikli 24 punktides a–h viidatud kategooriates. Kõnealuseid volitusi tuleb täita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011. Rakendusaktide vastuvõtmisel tuleb kasutada kontrollimenetlust. TISi lisatavad erielemendid põhinevad komisjoni määruse (EÜ) nr 696/98(10) lisas loetletud elementidel,

(23)  Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti ning ta esitas 11. märtsil 2014. aastal arvamuse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 515/97 muudetakse järgmiselt.

1.  Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt.

a)  Esimene taane asendatakse järgmisega:"

„– „tollialased õigusaktid” – liidu sätete ning nendega seotud delegeeritud ja rakendusaktide kogum, mis reguleerib kaupade sissetoomist, väljaviimist, importi, eksporti, transiiti ja tolliterritooriumil viibimist liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelises, samuti liikmesriikide omavahelises kaubanduses, kui tegemist on kaupadega, millel pole liidu staatust Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 28 lõike 2 tähenduses, või kaupadega, mille liidu staatuse kindlakstegemiseks vajatakse lisakontrollmeetmeid või -uurimist;”.

"

b)  Lisatakse järgmine taane:"

„– „rahvusvahelises tarneahelas tegutsevad era- või avalik-õiguslikud teenuseosutajad” – omanikud, saatjad, saajad, ekspediitorid, transportijad, tootjad ja muud vahendajad või rahvusvahelises tarneahelas osalevad isikud.” [ME 8]

"

2.  Artikkel 12 asendatakse järgmisega:"

„Taotluse saanud asutuse töötajate hangitud ja artiklites 4–11 sätestatud abi korras taotluse esitanud asutusele edastatud dokumendid, dokumentide tõestatud koopiad, kinnitused, kõik haldusasutuste väljastatud ametlikud aktid või otsused, aruanded ja igasugused muud andmed võivad olla taotluse esitanud liikmesriigi haldus- ja kohtumenetluses vastuvõetavad asitõendid samamoodi nagu siis, kui need oleksid hangitud selles liikmesriigis, kus menetlus toimub.” [ME 9]

"

(2a)   Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 16a

Ühe liikmesriigi töötajate poolt hangitud ja teisele liikmesriigile artiklites 13–15 sätestatud abi korrasedastatud dokumendid, dokumentide tõestatud koopiad, kinnitused, kõik haldusasutuste väljastatud aktid või otsused, aruanded ja igasugused muud andmed võivad olla need vastu võtnud liikmesriigi haldus- ja kohtumenetluses vastuvõetavad asitõendid samamoodi nagu siis, kui need oleksid hangitud selles liikmesriigis, kus menetlus toimub.” [ME 10]

"

2b.  Artikli 18 lõike 1 esimesele lõigule lisatakse järgmine taane:"

„– kui tollialaste õigusaktide rikkumised ületavad komisjoni sätestatud lävendi.” [ME 11]

"

2c.  Artikli 18 lõike 1 esimese lõigu lõpufraas asendatakse järgmisega:"

„edastavad nad komisjonile niipea kui võimalik, kuid igal juhul hiljemalt kolme nädala jooksul kas omal algatusel või komisjoni põhjendatud taotlusel dokumentide, nende koopiate või väljavõtete kujul mis tahes asjakohase teabe, mida vajatakse faktide kindlakstegemiseks, nii et komisjon võiks kooskõlastada liikmesriikide samme.” [ME 12]

"

2d.  Artikli 18 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:"

„4. Kui komisjon leiab, et ühes või mitmes liikmesriigis on aset leidnud eeskirjade eiramine, informeerib ta sellest asjaomast liikmesriiki või liikmesriike ning see riik või riigid teevad esimesel võimalusel, kuid igal juhul mitte hiljem kui kolm nädalat pärast teabe saamist uurimise, milles juures võivad viibida komisjoni ametnikud käesoleva määruse artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 11 sätestatud tingimustel.” [ME 13]

"

3.  Artiklit 18a muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust ning määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõigetes 25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise eesmärgil ja selleks, et aidata artiklis 29 osutatud asutustel tuvastada selliste kaupade liikumist, mis võivad olla seotud tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevusega, ja selliseks tegevuseks kasutatavaid transpordivahendeid, sealhulgas konteinereid, loob komisjon rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate esitatud andmete põhjal andmehoidla ning haldab seda. Kõnealustel asutustel on andmehoidlale otsene juurdepääs. Nad tagavad, et neis andmehoidlates sisalduvat teavet, mis puudutab liikmesriikide teenusepakkujate huve, kasutatakse ainult käesoleva määruse kohaselt. [ME 14]

"

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Andmehoidla haldamise raames on komisjonil õigus:

   a) saada andmetele mis tahes viisil või kujul juurdepääs või neid samadel tingimustel kasutada ja säilitada ning kasutada andmeid haldus- või kohtumenetluses kooskõlas intellektuaalomandi õiguste suhtes kohaldatavate õigusaktidega. Komisjon kehtestab piisavad kaitsemeetmed ametiasutuste omavolilise sekkumise vastu, sealhulgas tehnilised ja korralduslikud meetmed ning nõuded andmesubjektidele läbipaistvuse tagamiseks. Andmesubjektidele antakse õigus sel eesmärgil töödeldavate andmetega tutvuda ja neid parandada; [ME 15]
   b) andmeid, millele on saadud juurdepääsu- või kasutamisõigus, omavahel võrrelda ning vastandada, indekseerida, teiste andmeallikate abil täiendada ning analüüsida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001*;
   c) teha nimetatud hoidla andmed elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil artiklis 29 osutatud asutustele kättesaadavaks.

____________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).”

"

c)  Lisatakse järgmised lõiked 5 ja 6 järgmine lõige:"

„5. Euroopa andmekaitseinspektor teostab järelevalvet kõnealuse andmehoidla vastavuse üle määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Komisjon võtab asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega kaitstakse isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku hävimise või loata avalikustamise, muutmise ja juurdepääsu või mis tahes muul viisil loata töötlemise eest. [ME 16]

6.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaldamist, Komisjon võib rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate nõusolekul edastada artikli 18a lõikes 3 osutatud andmeid rahvusvahelistele organisatsioonidele ja/või ELi institutsioonidele/asutustele , sealhulgas Maailma Tolliorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile ja Rahvusvahelisele Lennutranspordi Assotsiatsioonile ning Europolile, kes toetavad liidu finantshuvide kaitset ja tollialaste õigusaktide nõuetekohast kohaldamist ning kellega komisjon on sõlminud vastava kokkuleppe või vastastikuse mõistmise memorandumi. [ME 17]

Käesoleva lõike alusel edastatakse andmeid ainult seoses käesoleva määruse üldeesmärkidega, mis hõlmavad ka liidu finantshuvide kaitset, ja/või nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92* artikli 4 punktides 25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise eesmärgil. [ME 18]

Kokkulepe või vastastikuse mõistmise memorandum, mille alusel Käesoleva lõike kohane kohasel andmete edastamine võib toimuda, hõlmab muu hulgas selliseid edastamisel austatakse andmekaitse põhimõtteid, nagu andmesubjektide võimalus võimalust teostada oma õigust andmetega tutvuda ja neid parandada ning taotleda haldus- ja õiguskaitset, samuti sõltumatut järelevalvemehhanismi, et tagada andmekaitsemeetmete järgimine. [ME 19]

Rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate esitatud andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti, ning neid ei tohi säilitada üle kümne aasta. Kui isikuandmeid säilitatakse kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest vastavalt Euroopa andmekaitseinspektorit.”

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta loetelu rahvusvahelistest organisatsioonidest ja/või liidu institutsioonidest/asutustest, kes toetavad liidu finantshuvide kaitset ja tollialaste õigusaktide nõuetekohast kohaldamist. [ME 20]

Komisjon konsulteerib käesolevas lõikes 6 osutatud delegeeritud õigusaktide väljatöötamise asjus ettevõtjate esindajatega. [ME 21]

______________________

* Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).”

"

4.  Artiklit 18b muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjon võib pakkuda tagab liikmesriikidele ekspertiisi, tehnilist või logistilist abi, koolitus- või teavitustegevust või mis tahes muud tegevustoetust nii käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks kui ka liikmesriikide kohustuste täitmiseks ELi toimimise lepingu artikliga 87 ette nähtud tollikoostöö rakendamise raames. Komisjon loob sel eesmärgil asjakohased tehnilised süsteemid.” [ME 22]

"

(b)  Lisatakse järgmine lõige 3:"

„3. Euroopa andmekaitseinspektor teostab järelevalvet kõikide käesoleva artikliga ette nähtud tehniliste süsteemide vastavuse üle määrusele (EÜ) nr 45/2001.” [ME 23]

"

5.  Lisatakse järgmised artiklid:"

„Artikkel 18c

1.  Artikli 18a lõikes 1 viidatud rahvusvahelistes tarneahelates tegutsevad era- või avalik-õiguslikud teenuseosutajad Meretransporditeenuste osutajad, kes säilitavad andmeid konteinerite liikumise ja staatuse kohta või kellel on juurdepääs kõnealustele andmetele, esitavad komisjonile konteinerite saatekirjad. [ME 24]

2.  Nõutavad konteinerite saatekirjad esitatakse järgmistel juhtudel: konteinerite kohta, mida kavatsetakse tuua laevaga kolmandast riigist liidu tolliterritooriumile;

   (a) konteinerid, mis kavatsetakse tuua laevaga kolmandast riigist liidu tolliterritooriumile; [ME 25]
   (b) konteinerid, mis viiakse laevaga liidu tolliterritooriumilt kolmandasse riiki. [ME 26]

3.  Nõutavates konteinerite saatekirjades teavitatakse artiklis 18f viidatud sündmustest sel määral, kui need on teavet esitavale rahvusvahelises tarneahelas tegutsevale avalik-õiguslikule või erateenuseosutajale teada ja mille kohta on konteinerite elektroonilises jälgimissüsteemis andmeid genereeritud või kogutud. [ME 27]

4.  Komisjon loob esitatud konteinerite saatekirjade andmehoidla ja haldab seda. Konteinerite saatekirjade andmehoidla moodustab osa artiklis 18a osutatud andmehoidlast ja ei sisalda isikuandmeid. [ME 28]

Artikkel 18d

1.  Kui konteinerid, sealhulgas sellised konteinerid, mida liidus tühjaks ei laadita, on kavas tuua laevaga kolmandast riigist liidu tolliterritooriumile, esitavad era- või avalik-õiguslikud teenuseosutajad, kelle suhtes kohaldatakse artikli 18c lõikes 1 sätestatud kohustust, konteinerite saatekirjad kõikide sündmuste kohta, mis leiavad aset alates hetkest, mil teatati, et konteiner on enne liidu tolliterritooriumile toomist tühi, kuni hetkeni, mil teatatakse, et konteiner on uuesti tühi.

2.  Juhul kui teatava juhtumi puhul ei ole asjaomase tühja konteineriga seotud sündmuste kindlakstegemiseks vajalikud konkreetsed konteinerite saatekirjad teenuseosutaja elektroonilistes registrites kättesaadavad, esitab teenuseosutaja konteinerite saatekirjad sündmuste kohta, mis leiavad aset ajavahemikul vähemalt kolm kuud enne konteineri füüsilist sissetoomist liidu tolliterritooriumile kuni üks kuu pärast selle liidu tolliterritooriumile toomist või kuni selle väljaspool liidu tolliterritooriumit asuvasse sihtkohta saabumist, kui see toimub varem.

Artikkel 18e

1.  Kui konteiner viiakse laevaga liidu tolliterritooriumilt kolmandasse riiki, esitavad era- või avalik-õiguslikud teenuseosutajad, kelle suhtes kohaldatakse artikli 18c lõikes 1 sätestatud kohustust, konteinerite saatekirjad kõikide sündmuste kohta, mis leiavad aset alates hetkest, mil teatati, et konteiner on liidu tolliterritooriumil tühi, kuni hetkeni, mil teatatakse, et konteiner on väljaspool liidu tolliterritooriumit tühi.

2.  Juhul kui teatava juhtumi puhul ei ole asjaomase tühja konteineriga seotud sündmuste kindlakstegemiseks vajalikud konkreetsed konteinerite saatekirjad teenuseosutaja elektroonilistes registrites kättesaadavad, võib teenuseosutaja esitada konteinerite saatekirjad sündmuste kohta, mis leiavad aset vähemalt kolme kuu jooksul pärast konteineri liidu tolliterritooriumilt väljaviimist.

Artikkel 18f

1.  Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse need konteinerite staatusega seotud sündmused, mille kohta tuleb artikli 18c kohaselt esitada konteinerite saatekirjad, minimaalsed andmeelemendid, mis tuleb konteinerite saatekirjades esitada, ja andmete esitamise sagedus.

2.  Komisjon võtab rakendusaktidena vastu sätted, mis käsitlevad konteinerite saatekirjades sisalduvate andmete vormi ja konteinerite saatekirjade edastamise meetodit, samuti nõudeid, mis võivad kehtida konteineritele, mis on toodud liidu sihtkohast kõrvalekaldumise tõttu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 2 viidatud kontrollimenetlusega. [ME 29]

2a.  Vastavalt artikli 18a lõikele 1 kehtestab komisjon rakendusaktiga korra, mille kohaselt on konteinerite saatekirjade edastamiseks teistele organisatsioonidele või organitele vaja teenusepakkuja eelnevat nõusolekut. [ME 30]

2b.  Komisjonil palutakse tungivalt pidada liinilaevandussektori ettevõtjate esindajatega põhjalikke konsultatsioone artiklis 18f osutatud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide väljatöötamise üle. Neid võidakse kutsuda osalema asjaomastel komisjonide koosolekutel ja eksperdirühmades, mis aitavad niisuguseid õigusakte välja töötada. [ME 31]

Artikkel 18g

1.  Komisjon loob kaupade importi, eksporti ja transiiti, sealhulgas liikmesriigi piires toimuvat transiiti käsitlevaid andmeid sisaldava andmehoidla (impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete hoidla), nagu on märgitus komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93* lisades 37 ja 38, ja haldab seda. Liikmesriigid volitavad komisjoni süsteemselt dubleerima impordi-, ekspordi- ja transiidiandmeid, mis on pärit sellistest allikatest, mida komisjon haldab määruse (EMÜ) nr 2913/92 alusel. Liikmesriigid esitavad komisjonile esimeseks võimalikuks tähtajaks andmed, mis käsitlevad kaupade transiiti liikmesriigi piires ja otseeksporti. Füüsiliste ja juriidiliste isikutega seotud teavet kasutatakse ainult käesoleva määruse kohaselt. [ME 32]

2.  Andmehoidlat kasutatakse selleks, et toetada selliste toimingute ennetamist, uurimist ja nende eest süüdistuste esitamist, millega rikutakse või tundutakse rikkuvat tollialaseid õigusakte, ning riskijuhtimise, sealhulgas määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 punktides 25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 määratletud riskipõhise tollikontrolli eesmärgil.

3.  Andmehoidlale on juurdepääs üksnes komisjoni talitustel ja artiklis 29 viidatud riikide ametiasutustel. Komisjoni talitustes ja riikide ametiasutustes antakse ainult määratud analüütikutele volitus töödelda nimetatud andmehoidlas sisalduvaid isikuandmeid.

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaldamist, Komisjon võib andmed esitanud liikmesriigi nõusolekul kooskõlas lõikes 1 täpsustatud menetlusega saadud valitud andmeid edastada rahvusvahelistele organisatsioonidele ja/või ELi institutsioonidele/asutustele , sealhulgas Maailma Tolliorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile ja Rahvusvahelisele Lennutranspordi Assotsiatsioonile ning Europolile, kes toetavad liidu finantshuvide kaitset ja tollialaste õigusaktide nõuetekohast kohaldamist ning kellega komisjon on sõlminud vastava kokkuleppe või vastastikuse mõistmise memorandumi. [ME 33]

Käesoleva lõike alusel edastatakse andmeid ainult seoses käesoleva määruse üldeesmärkidega, mis hõlmavad ka liidu finantshuvide kaitset, ja/või määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 punktides 25 ja 26 ning artikli 13 lõikes 2 sätestatud riskijuhtimise eesmärgil.

Kokkulepe või vastastikuse mõistmise memorandum, mille alusel käesoleva lõike kohane andmete edastamine võib toimuda, hõlmab muu hulgas selliseid andmekaitse põhimõtteid nagu andmesubjektide võimalus teostada oma õigust andmetega tutvuda ja neid parandada ning taotleda haldus- ja õiguskaitset, samuti sõltumatut järelevalvemehhanismi, et tagada andmekaitsemeetmete järgimine.

3a.  Komisjon esitab vastavalt artiklile 51a igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõnealusest andmehoidlast saadud tulemused. [ME 34]

4.  Kõnealuses andmehoidlas sisalduvate andmete puhul kohaldatakse komisjonipoolse isikuandmete töötlemise suhtes määrust (EÜ) nr 45/2001. [ME 35]

Komisjoni käsitatakse vastutava töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d tähenduses.

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete hoidla suhtes teostab Euroopa andmekaitseinspektor eelkontrolli kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 27. [ME 36]

Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete hoidlas sisalduvaid andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti, ning neid ei tohi säilitada üle kümne aasta. Kui isikuandmeid säilitatakse kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest vastavalt Euroopa andmekaitseinspektorit.

5.  Impordi-, ekspordi- ja transiidiandmete hoidla ei sisalda andmete erikategooriaid määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõike 5 tähenduses.

Komisjon võtab asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega kaitstakse isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku hävimise või loata avalikustamise, muutmise ja juurdepääsu või mis tahes muul viisil loata töötlemise eest. [ME 37]

Artikkel 18h

1.  Komisjon võib pärast käesoleva artikli lõikes 1a osutatud taotluse esitamist liikmesriigile ja vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklile 14 seoses käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 määratletud tollialaste õigusaktide rakendamist käsitlevate juurdlustega hankida otse ettevõtjatelt impordi- ja ekspordideklaratsioone transiidideklaratsioone tõendavaid dokumente otse ettevõtjatelt ning ettevõtja genereeritud või kogutud lisadokumente kas liikmesriigi sõnaselgel nõusolekul või käesoleva määruse artikli 18h lõikes 1b osutatud vaikimisi nõusolekul. Komisjon teavitab kõiki liikmesriike, keda võib puudutada järgnev taotluse uurimine paralleelselt taotlusega. Komisjon esitab liikmesriigile, kus ettevõtja on asutatud, taotluse koopia paralleelselt taotluse esitamisega. Komisjon esitab ettevõtja vastuse koopiad ja tõendavad dokumendid liikmesriigile, kus ettevõtja on asutatud, ühe nädala jooksul alates vastuse saamisest. [ME 38]

1a.  Kui komisjon taotleb liikmesriigilt impordi- ja transiidideklaratsioone tõendavaid dokumente, peab liikmesriik vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklile 14 kolme nädala jooksul kas:

   vastama taotlusele ja esitama nõutud dokumendid;
   teavitama komisjoni, et liikmesriik on esitanud dokumendi taotluse ettevõtjale;
   paluma põhjendatult taotluse tähtaja pikendamist kahe nädala võrra; või
   keelduma taotluse täitmisest ja teavitama komisjoni, et taotlust ei olnud võimalik täita nõuetekohase hoolsusega, näiteks seetõttu, et ettevõtja ei ole esitanud nõutud teavet või liikmesriigi õigusasutus on võtnud vastu käesoleva määruse artikli 3 kohase keeldumisotsuse. [ME 39]

1b.  Kui liikmesriik ei:

   esita nõutud dokumente;
   teavita komisjoni sellest, et ta on esitanud dokumendi taotluse ettevõtjale;
   palu põhjendatult taotluse tähtaja pikendamist kahe nädala võrra; või
   keeldu taotlust täitmast

selle kolme nädala jooksul, siis loetakse, et ta on andnud komisjonile vaikiva nõusoleku taotleda impordi- ja transiidideklaratsioone tõendavaid dokumente otse ettevõtjalt. [ME 40]

2.  Ettevõtjate asjakohase dokumentatsiooni säilitamise kohustuse tähtaegade piires esitavad ettevõtjad kolme nädala jooksul komisjonile taotluse korral lõikes 1 nimetatud teabe. [ME 41]

_________________

* Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).”

"

5a.  Artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Käesoleva määruse artiklis 20 nimetatud ühenduse programmide elluviimisel saavutatud tulemuste ja hangitud teabega, eelkõige asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutuste poolt edastatud teabega, mis on saadud haldusjuurdluse, sealhulgas komisjoni talituste haldusjuurdluse käigus, talitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 45.” [ME 42]

"

6.  Artikli 23 lõige 4 asendatakse järgmisega:"

„4. Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist TISi.”

"

7.  Artikli 25 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu sätted, mis käsitlevad artikli 24 punktides a–h osutatud kategooriatega seotud TISi sisestatavaid andmeid ulatuses, mis on vajalik süsteemi eesmärgi saavutamiseks. Mingil juhul ei sisestata isikuandmeid artikli 24 punktis e osutatud kategoorias. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 43a lõikes 2 viidatud kontrollimenetlusega.”

"

8.  Artiklit 29 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Juurdepääs TISi sisestatud andmetele antakse eranditult iga liikmesriigi määratud siseriiklikele asutustele ja komisjoni määratud talitustele. Siseriiklikud asutused on tolliasutused, kuid võivad hõlmata ka muid asutusi, kes vastava liikmesriigi õigus- ja haldusnormide ning menetluste kohaselt on pädevad tegema otsuseid artikli 23 lõikes 2 sõnastatud eesmärgi saavutamiseks. [ME 43]

Andmeid esitanud TISi osapoolel on õigus määrata kindlaks, millistel eespool nimetatud riikide ametiasutustest on õigus saada juurdepääs andmetele, mille ta on TISi sisestanud.”

"

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Iga liikmesriik saadab komisjonile nimekirja enda määratud pädevatest asutustest, kellel on juurdepääs TISile, märkides iga asutuse kohta, millistele andmetele tal võib olla juurdepääs ja mis otstarbel.

Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike. Ühtlasi kontrollib ta liikmesriikide määratud asutuste nimekirja, et määramine ei oleks ebaproportsionaalne, ning teatab kõikidele liikmesriikidele vastavad üksikasjad komisjoni talituste kohta, kellel on lubatud TISile juurde pääseda.

Komisjon avaldab sel viisil määratud riikide ametiasutuste ja komisjoni talituste nimekirja teadmiseks Euroopa Liidu Teatajas ning avalikustab nimekirja järgnevad ajakohastatud versioonid internetis.”

"

9.  Artikli 30 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:"

„Komisjon avalikustab sel viisil määratud asutuste või talituste nimekirja internetis.”

"

9a.  Artikli 30 lõige 4 asendatakse järgmisega:"

„4. TISist saadud andmeid võib need andmed süsteemi sisestanud liikmesriigi eelneval loal ja kooskõlas tema seatud mis tahes tingimustega edastada kasutamiseks muudele kui lõikes 2 osutatud siseriiklikele asutustele, kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele või regionaalorganisatsioonidele ja/või liidu asutustele, kes aitavad kaasa liidu finantshuvide kaitsmisele ning tollialaste õigusaktide nõuetekohasele kohaldamisele. Iga liikmesriik võtab kasutusele erimeetmed tagamaks selliste andmete julgeoleku, kui neid edastatakse või läkitatakse väljaspool kõnealuse liikmesriigi territooriumi asuvatele talitustele.

Esimeses lõigus osutatud sätted kehtivad mutatis mutandis komisjoni kohta, kui andmed on sisestanud süsteemi tema.” [ME 44]

"

10.  4. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:"

„4. peatükk

Andmete säilitamine”.

"

11.  Artikkel 33 asendatakse järgmisega:"

Artikkel 33

„TISi sisestatud andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti, ning neid ei tohi säilitada üle kümne aasta. Kui isikuandmeid säilitatakse kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest vastavalt Euroopa andmekaitseinspektorit. [ME 45]

"

12.  Artiklit 37 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 3a asendatakse järgmisega:"

„3a. Käesoleva määrusega täpsustatakse ja täiendatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

Euroopa andmekaitseinspektor teostab järelevalvet TISi vastavuse üle määrusele (EÜ) nr 45/2001.”

"

b)  Lisatakse järgmine lõige 5:"

„5. Tegutsedes kumbki oma vastava pädevuse piires, kooskõlastab Euroopa andmekaitseinspektor oma tegevuse nõukogu otsuse 2009/917/JSK* alusel loodud ühise järelevalveasutusega, et tagada TISi kooskõlastatud järelevalve ja auditid.”

_________________

* Nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsus 2009/917/JSK infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta (ELT L 323, 10.12.2009, lk 20).

"

13.  Artiklit 38 muudetakse järgmiselt:

a)  Lõike 1 punkt b jäetakse välja.

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Nii liikmesriigid kui ka komisjon võtavad meetmeid eelkõige selleks, et:

   a) tõkestada volitamata isikute juurdepääsu andmetöötluses kasutatavatele seadmetele;
   b) takistada andmete ja andmekandjate lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist volitamata isikute poolt;
   c) takistada andmete loata sisestamist ja volitamata tutvumist andmetega, nende muutmist või kustutamist;
   d) takistada volitamata isikute juurdepääsu TISis sisalduvatele andmetele andmeedastusvahendite kaudu;
   e) tagada, et TISi kasutamisega seoses oleks volitatud isikutel õigus juurde pääseda ainult nendele andmetele, mille suhtes nad on pädevad;
   f) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja kindlaks teha, millistele asutustele võib andmeid andmeedastusvahendite kaudu edastada;
   g) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja kindlaks teha ex post facto, milliseid andmeid on TISi sisestatud, millal ja kelle poolt, ning korraldada küsitluste seiret;
   h) takistada andmete volitamata lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist andmeedastusel ja andmekandjate transportimisel.”

"

c)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. Komisjon kontrollib, et andmeotsingud on olnud volitatud ja teostatud volitatud kasutajate poolt. Kontrolli tase sõltub kontrollitava ala ulatusest, rikkumise tõsidusest ja eeldatavasti mõjutatud tulude summast, kuid on alati võrdväärne vähemalt 1 % kõikidest andmeotsingutest tuleb kontrollida tehtud andmeotsingutega. Selliste andmeotsingute ja kontrollide protokoll sisestatakse süsteemi ja seda kasutatakse ainult nimetatud kontrollide tarvis. Protokoll kustutatakse kuue kuu möödumisel.” [ME 46]

"

14.  Artiklit 41d muudetakse järgmiselt.

a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Tähtaeg, mille jooksul andmeid võib säilitada, sõltub andmed edastanud liikmesriigi õigus- ja haldusnormidest ning menetlustest. Andmete säilitamise vajadus vaadatakse läbi koos andmed esitanud liikmesriigiga. Maksimaalsed mittekumulatiivsed tähtajad, mida arvestatakse alates uurimistoimiku andmete sisestamise päevast ja mida ei tohi ületada, on järgmised: [ME 47]

   a) käimasolevate uurimistoimikutega seotud andmeid ei tohi säilitada kauem kui kolm aastat, kui ei avastata ühtki tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide rikkumist; andmed tuleb muuta anonüümseks varem, kui viimasest kasutamisest on möödas rohkem kui üks aasta;
   b) haldus- või kriminaaluurimistega seotud andmeid, mille puhul on tuvastatud tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide rikkumine, kuid mille puhul ei ole tehtud haldusotsust, süüdimõistvat kohtuotsust, määratud kriminaalkorras trahvi ega kohaldatud halduskaristust, ei tohi säilitada kauem kui kuus aastat;
   c) haldus- või kriminaaluurimistega seotud andmeid, mille puhul on tehtud haldusotsus, süüdimõistev kohtuotsus, määratud kriminaalkorras trahv või kohaldatud halduskaristust, ei tohi säilitada kauem kui kümme aastat.”

"

b)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. Komisjon muudab andmed anonüümseks või kustutab need niipea, kui on möödunud lõikes 1 sätestatud maksimaalne säilitustähtaeg.” [ME 48]

"

15.  Artikkel 43 asendatakse järgmisega:"

„1. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 18a lõikes 6, artikli 18f lõikes 1, artikli 18g lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 4 viidatud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramatuks ajaks alates [pp/kk/aaaa] [lisada käesoleva määruse jõustumiskuupäev] ...*(11). [ME 49]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 18a lõikes 6, artikli 18f lõikes 1, artikli 18g lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 4 viidatud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses täpsustatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 50]

4.  Niipea, kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samaaegselt teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 18a lõike 6, artikli 18f lõike 1, artikli 18g lõike 3 ja artikli 23 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.” [ME 51]

"

16.  Pärast artiklit 43 lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 43a

1.  Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

_____________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”

"

Artikkel 1a

Hiljemalt ...(12) viib komisjoni läbi hindamise, mis käsitleb:

–  vajadust täiendada määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 18a osutatud andmehoidlas sisalduvaid andmeid, lisades ekspordi käsitlevad andmed, ja

–  võimalust täiendada määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 18a osutatud andmehoidlas sisalduvaid andmeid, lisades andmed maa- ja õhutee kaudu toimuva kaupade impordi ja transiidi kohta. [ME 52]

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate puhul, kes on käesoleva määruse jõustumise ajal seotud eraõiguslike lepingutega, mis takistavad neil täita oma määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 18c lõikes 1 sätestatud kohustust, hakatakse seda kohaldama mitte varem kui ühe aasta möödumisel määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 18f lõigetes 1 ja 2 osutatud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 94, 31.3.2014, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seisukoht.
(3) Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1).
(4) Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).
(5) Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
(8) Nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsus 2009/917/JSK infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta (ELT L 323, 10.12.2009, lk 20).
(9)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk. 13).
(10) Komisjoni 27. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 696/98, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 96, 28.3.1998, lk 22).
(11) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
(12) Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika