Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0410(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0241/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0241/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 15/04/2014 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0344

Pieņemtie teksti
PDF 503kWORD 187k
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***I
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0796),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 33. un 325. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C7–0421/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada 25. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0241/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 94, 31.3.2014., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu
P7_TC1-COD(2013)0410

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 33. un 325. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas Palātas atzinumu(1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Lai panāktu, ka Padomes Regula (EK) Nr. 515/97(3) aptver visu iespējamo preču pārvietošanu attiecībā uz Savienības muitas teritoriju, ir lietderīgi precizēt muitas tiesību aktu definīciju attiecībā uz preču ievešanas un izvešanas jēdzieniem.

(2)  Nolūkā vēl vairāk stiprināt administratīvās un kriminālprocedūras attiecībā uz pārkāpumiem, ir nepieciešams nodrošināt, ka pierādījumus, kas iegūti savstarpējās palīdzības ietvaros, var atzīt par pieņemamiem pieteikuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts administratīvajos un tiesas procesos.

(3)  Komisijas 2013. gada 8. janvāra Paziņojumā par muitas riska pārvaldību un piegādes ķēdes drošību ir atzīts, ka steidzami nepieciešams uzlabot datu kvalitāti un pieejamību izmantošanai pirmsievešanas riska analīzē, īpaši drošuma un drošības risku efektīvai konstatēšanai un mazināšanai valstu un Savienības līmenī kopējās riska pārvaldības sistēmas ietvaros, kura izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92(4) 13. panta 2. punktu. Datu par konteineru pārvietošanu iekļaušana pirmsievešanas riska pārvaldībā krietni uzlabos piegādes ķēdes pārredzamību un būtiski stiprinās Savienības un dalībvalstu spējas mērķtiecīgi kontrolēt paaugstināta riska sūtījumus, vienlaikus atvieglojot likumīgās tirdzniecības plūsmu.

(4)  Nolūkā palielināt skaidrību, konsekvenci, efektivitāti, saskaņotību un pārredzamību nepieciešams konkrētāk definēt iestādes, kurām vajadzētu būt piekļuvei reģistriem, kas izveidoti, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 515/97; šajā nolūkā tiks izveidota vienota atsauce kompetentajām iestādēm. [Gr. 1]

(5)  Uz konteineru pārvietošanu attiecīgie dati ļauj konstatēt krāpšanu un riska tendences attiecībā uz precēm, kuras ieved Savienības muitas teritorijā un izved no tās. Šādi dati kalpo, lai palīdzētu novērst un izmeklēt darbības, kas ir vai šķiet muitas tiesību aktu pārkāpums, un saukt pie atbildības par tām, un lai palīdzētu kompetentajām iestādēm pārvaldīt muitas riskus, kas definēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 25. punktā. Iespējami pilnīga datu kopuma vākšanai un izmantošanai, vienlaikus nepieļaujot potenciālu negatīvu ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kravu pārvadājumu nozarē, nepieciešams, lai publiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē, iesniegtu Komisijai datus par konteineru pārvietošanu, ciktāl tie vāc šādus datus elektroniskā formātā, izmantojot savas aprīkojuma izsekošanas sistēmas, vai ciktāl tiem ir piekļuve šādiem datiem.

(5a)  Informācija, kas iegūta no Komisijas 2013. gada 25. novembra ietekmes novērtējuma par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 515/97 attiecībā uz problēmas mērogu, liecina, ka krāpšana, kas saistīta ar nepatiesas izcelsmes deklarēšanu vien, katru gadu ES 27 dalībvalstīm var radīt zaudējumus EUR 100 miljonu apmērā. Dalībvalstis 2011. gadā ziņoja par 1905 atklātiem krāpšanas gadījumiem un citiem pārkāpumiem saistībā ar preču nepatiesu aprakstu, kuri radījuši zaudējumus EUR 107,7 miljonu apmērā. Šis skaitlis attiecas tikai dalībvalstu un Komisijas atklātajiem zaudējumiem. Problēmas patiesie apmēri ir ievērojami lielāki, ņemot vērā, ka nav informācijas par aptuveni 30 000 iespējamiem krāpšanas gadījumiem. [Gr. 2]

(5b)  Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, Savienības pienākums ir cīnīties pret krāpšanu muitas jomā un tādējādi palīdzēt sasniegt iekšējā tirgus mērķi attiecībā uz nekaitīgiem produktiem ar autentiskiem izcelsmes sertifikātiem. [Gr. 3]

(6)  Ņemot vērā aizvien pieaugošo krāpšanu muitas jomā, ir būtiski palielināt atklāšanu un novēršanu vienlaikus valstu un Savienības līmenī. Krāpšanas atklāšana, riska tendenču apzināšana un efektīvu riska pārvaldības procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga no attiecīgo operatīvo datu kopumu noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ nepieciešams Eiropas Savienības līmenī izveidot reģistru, kurā būtu iekļauti dati par preču importu, eksportu un tranzītu, tostarp preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo eksportu. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāatļauj sistemātiski replicēt no sistēmām, kuru darbību nodrošina Komisija, datus par preču importu, eksportu un tranzītu un iespējami ātrāk būtu jāsniedz Komisijai dati, kas attiecas uz preču tranzītu dalībvalstu iekšienē. un tiešo eksportu. Komisijai katru gadu būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei rezultāti, kas iegūti no minētā reģistra. Līdz …(5) Komisijai būtu jāveic novērtējums, lai noteiktu, vai ir iespējams paplašināt reģistrā apkopotos datus, iekļaujot datus par preču importu un tranzītu pa sauszemi un gaisu, un vai ir nepieciešams reģistrā iekļaut datus arī par eksportu. [Gr. 4]

(7)  Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 515/97 18.b pantu, Komisija ir izveidojusi vairākas tehniskās sistēmas, kas ļauj sniegt tehnisko palīdzību, apmācību vai saziņas darbību un citu operatīvo darbību dalībvalstīm. Minētās tehniskās sistēmas nepieciešams skaidri minēt minētajā regulā, un uz tām nepieciešams attiecināt datu aizsardzības prasības.

(8)  E-muitas ieviešana 2011. gadā, saskaņā ar kuru importa un eksporta pavaddokumentus vairs neglabā muitas pārvaldes, bet gan uzņēmēji, ir izraisījusi kavējumus Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanu veikšanā muitas jomā, jo OLAF nepieciešama šo pārvalžu starpniecība, lai iegūtu šādus dokumentus. Turklāt trīs gadu ierobežojuma periods, ko piemēro iestāžu glabātajiem muitas dokumentiem, vēl vairāk apgrūtina izmeklēšanas sekmīgu veikšanu. Tādēļ, lai paātrinātu izmeklēšanu veikšanu muitas jomā, Komisijai vajadzētu būt tiesībām konkrētos apstākļos un pēc iepriekšēja paziņojuma dalībvalstīm pieprasīt importa un eksporta deklarāciju pavaddokumentus tieši no attiecīgajiem uzņēmējiem. Šādos gadījumos attiecīgie uzņēmēji būtu jāinformē pa to, kāda procedūra tiek piemērota. Šiem uzņēmējiem vajadzētu būt pienākumam laikus iesniegt Komisijai prasītos pieprasītos dokumentus pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi dalībvalstīm iepriekšēju paziņojumu. [Gr. 5]

(9)  Lai nodrošinātu ievietoto datu konfidencialitāti un lielāku drošību, būtu jāparedz noteikums par piekļuves ierobežošanu ievietotajiem datiem, piekļuvi atļaujot vienīgi konkrētiem lietotājiem un konkrētā nolūkā. [Gr. 6]

(10)  Lai sniegtu aktuālo informāciju un nodrošinātu pārredzamību un datu subjektu tiesības uz informāciju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001(6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK(7), būtu jāievieš iespēja publicēt internetā to dalībvalstu noteikto kompetento iestāžu un Komisijas struktūrvienību sarakstu atjauninājumus, kurām ir piekļuve Muitas informācijas sistēmai (MIS).

(11)  Regula (EK) Nr. 45/2001 attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras.

(12)  Lai uzlabotu datu aizsardzības uzraudzības saskanīgumu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam nolūkā panākt MIS revīziju koordinēšanu nepieciešams cieši sadarboties ar Apvienoto Uzraudzības iestādi, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2009/917/TI(8).

(13)  Noteikumi, kas regulē datu glabāšanu MIS, bieži ir par iemeslu informācijas nepamatotai zaudēšanai tādēļ, ka dalībvalstis neveic sistemātiskus gada pārskatus, kam par iemeslu ir ar to saistītais administratīvais slogs un atbilstīgu resursu — jo īpaši cilvēkresursu — trūkums. Tādēļ ir nepieciešams vienkāršot procedūru, kas regulē datu glabāšanu MIS, atceļot pienākumu katru gadu pārskatīt datus un nosakot maksimālo glabāšanas periodu uz 10 gadiem, kas atbilst laika periodiem, kuri noteikti attiecībā uz reģistriem, kas izveidoti, pamatojoties uz šo regulu. Tomēr šis laika noteikums nebūtu jāpiemēro attiecībā uz termiņu, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 221. panta 3. punktā. Glabāšanas periods ir nepieciešams pārkāpumu apstrādes garo procedūru dēļ un tādēļ, ka šie dati ir nepieciešami kopīgo muitas operāciju un izmeklēšanu veikšanai. Turklāt, lai garantētu noteikumus, kas regulē datu aizsardzību, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs būtu jāinformē par gadījumiem, kad personas dati MIS tiek glabāti ilgāk kā piecus gadus. [Gr. 7]

(14)  Lai vēl vairāk veicinātu iespējas veikt krāpšanas analīzi un atvieglotu izmeklēšanas veikšanu, dati, kas attiecas uz lietu identifikācijas datubāzē (FIDE) glabātām notiekošu izmeklēšanu lietām, būtu jāanonimizē pēc viena gada kopš pēdējās skatīšanas un jāsaglabā tādā veidā, ka datu subjekta identifikācija vairs nav iespējama.

(15)  Ņemot vērā to, ka mērķus stiprināt muitas riska pārvaldību, kā definēts Regulas (EEK) 2913/91 4. panta 25. un 26. punktā un 13. panta 2. punktā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(16)  Tiem publiskiem vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē, uz kuriem šīs regulas spēkā stāšanās laikā attiecas privāttiesiska līguma saistības attiecībā uz datu sniegšanu par konteineru pārvietošanu, būtu jādod iespēja izmantot 18.c panta atliktu piemērošanu, lai tie varētu atkārtoti vienoties par saviem līgumiem un panākt, ka turpmākie līgumi ir saskaņā ar pienākumu sniegt datus Komisijai.

(17)  Regula (EK) Nr. 515/97 piešķir Komisijai pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus; pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pilnvaras, kas ar minēto regulu ir piešķirtas Komisijai, ir nepieciešams saskaņot ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu.

(18)  Lai papildinātu dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 515/97 elementus un jo īpaši lai izveidotu racionalizētu un strukturētu CSM reģistru, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz gadījumiem, par kuriem ir jāsniedz CSM, CSM paziņojamo datu elementu minimumu un ziņošanas biežumu.

(19)  Lai papildinātu dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 515/97 elementus un jo īpaši lai konkrēti noteiktu, kāda informācija jāievieto MIS, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to darbību noteikšanu saistībā ar lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu, par kurām jāievieto informācija MIS centrālajā datubāzē.

(20)  Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(21)  Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 515/97 īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz datu formātu un CSM nosūtīšanas metodi. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(9). Īstenošanas aktu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.

(22)  Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 515/97 īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz konkrētiem elementiem, kuri jāiekļauj MIS katrā kategorijā, kas minēta 24. panta a) līdz h) punktā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Īstenošanas aktu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra. Konkrēti MIS iekļaujamie elementi tiks balstīti uz tiem, kas uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 696/98(10) pielikumā.

(23)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, un tas 2014. gada 11. martā ir sniedzis atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 515/97 groza šādi:

1.  regulas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)  pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

"― "muitas tiesību akti" nozīmē tādu Savienības noteikumu un saistīto deleģēto un īstenošanas aktu kopumu, kuri reglamentē tādu preču ievešanu, izvešanu, importu, eksportu, tranzītu un klātbūtni, kuras tirgo starp dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī starp dalībvalstīm, tādu preču gadījumā, kam nav Savienības statusa Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 28. panta 2. punkta nozīmē, vai precēm, uz ko attiecas papildu pārraudzība vai pārbaudes, lai noteiktu to Savienības statusu,";

"

b)  pievieno šādu ievilkumu:"

"― "publiskie vai privātie pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē nozīmē īpašniekus, kravas nosūtītājus, saņēmējus, kravas pārsūtītājus, pārvadātājus, ražotājus un citus starpniekus vai starptautiskajā piegādes ķēdē iesaistītās personas. " [Gr. 8]

"

2.  regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:"

"Dokumentus, notariāli apstiprinātas kopijas, apliecinājumus, visus instrumentus oficiālos aktus vai lēmumus, ko izdevušas administratīvās iestādes, ziņojumus un jebkādas citas ziņas, ko ieguvuši saņēmējas iestādes darbinieki un kas nosūtītas iesniedzējai iestādei 4. līdz 11. pantā minētās palīdzības gaitā, var izmantot kā pierādījumu iesniedzējas dalībvalsts administratīvajos un tiesas procesos tādā pašā veidā, kā tad, ja tie būtu iegūti dalībvalstī, kurā notiek process."; [Gr. 9]

"

2.a  regulā iekļauj šādu pantu:"

"16.a pants

Dokumentus, notariāli apstiprinātas to kopijas, apliecinājumus, visus instrumentus vai lēmumus, ko izdevušas administratīvās iestādes, ziņojumus un jebkādu citu informāciju, ko ieguvuši vienas dalībvalsts darbinieki un kas nosūtītas citai dalībvalstij 13. līdz 15. pantā minētās palīdzības gaitā, var izmantot kā atbilstošu pierādījumu saņēmējas dalībvalsts administratīvajos un tiesas procesos tādā pašā veidā, kā tad, ja tie būtu iegūti dalībvalstī, kurā notiek process. "; [Gr. 10]

"

2.b  regulas 18. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu ievilkumu:"

"– ja muitas tiesību aktu pārkāpumu apmērs ir lielāks par Komisijas noteikto robežvērtību." [Gr. 11]

"

2.c  regulas 18. panta 1. punkta pirmās daļas nobeiguma frāzi aizstāj ar šādu:"

"tās vai nu pēc savas iniciatīvas, vai atbildot uz pamatotu pieprasījumu no Komisijas, iespējami ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc trim nedēļām nosūta Komisijai visu attiecīgo informāciju, neatkarīgi no tā, vai tā ir dokumentu, to kopiju vai izrakstu formā, kas nepieciešama, lai noteiktu faktus tā, lai Komisija varētu saskaņot dalībvalstu pieņemtos pasākumus." [Gr. 12]

"

2.d  regulas 18. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

"4. Ja Komisija uzskata, ka pārkāpumi notikuši vienā vai vairākās dalībvalstīs, tā par to informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstis, un šī dalībvalsts vai dalībvalstis pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs nedēļas pēc informācijas saņemšanas veic procedūru, kurā var piedalīties Komisijas amatpersonas, saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu un 11. pantu." [Gr. 13]

"

3.  regulas 18.a pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Neskarot dalībvalstu kompetences, riska pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2913/97 4. panta 25. un 26. punktā un 13. panta 2. punktā, un lai palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā izmantotos transportlīdzekļus, tostarp konteinerus, Komisija izveido un pārvalda reģistru, kurā iekļauti dati, kas saņemti no publiskiem vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē. Šis reģistrs iepriekš minētajām iestādēm ir tieši pieejams. Tās nodrošina, ka šajā reģistrā iekļautā informācija par dalībvalstu pakalpojumu sniedzēju interesēm tiek izmantota tikai šajā regulā paredzētajām vajadzībām."; [Gr. 14]

"

b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Pārvaldot šo reģistru, Komisija ir pilnvarota

   a) ar jebkādiem līdzekļiem vai jebkādā veidā piekļūt datiem vai iegūt tos un šos datus izmantot administratīvās vai tiesas procedūras nolūkos, ievērojot intelektuālā īpašuma tiesībām piemērojamos tiesību aktus. Komisija izveido atbilstīgas garantijas pret publisko iestāžu patvaļīgu iejaukšanos, tostarp tehniskus un organizatoriskus pasākumus un pārredzamības prasības attiecībā uz datu subjektiem. Datu subjektiem nodrošina piekļuves un labošanas tiesības attiecībā uz datiem, kas apstrādāti šajā nolūkā; [Gr. 15]
   b) salīdzināt reģistrā pieejamos vai no tā iegūtos datus, indeksēt un papildināt tos, izmantojot citus datu avotus, kā arī analizēt tos, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001*;
   c) izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes, nodot šā reģistra datus 29. pantā minēto iestāžu rīcībā. "

"

____________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti noteikumus (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(c)  pievieno šādu 5. un 6. punktu:"

"5. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga reģistra atbilstību Regulai (EK) Nr. 45/2001.

Komisija īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nejaušas pazaudēšanas vai neatļautas izpaušanas, pārveidošanas un piekļuves tiem, vai visām citām neatļautām apstrādes formām. [Gr. 16]

6.  Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar publisko vai privāto pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē, piekrišanu var nosūtīt 18.a panta 3. punktā minētos datus tādām starptautiskām organizācijām, un/vai ES iestādēm / aģentūrām, kas cita starpā Pasaules Muitas organizācijai, Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai, Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai un Starptautiskajai Gaisa transporta asociācijai, kā arī Eiropolam, kuras dod ieguldījumu Savienības finansiālo interešu aizsardzībā un muitas tiesību aktu pareizā piemērošanā, ar kurām Komisija ir noslēgusi attiecīgu vienošanos vai saprašanās memorandu. [Gr. 17]

Datus saskaņā ar šo punktu nosūta vienīgi šīs regulas vispārīgos nolūkos, tostarp arī Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā un/vai riska pārvaldības nolūkā, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92* 4. panta 25. un 26. punktā un 13. panta 2. punktā. [Gr. 18]

Vienošanās vai saprašanās memorands, uz kuru pamatojoties var notikt Datu nosūtīšana nosūtīšanā saskaņā ar šo punktu, cita starpā ietver ievēro datu aizsardzības principus, piemēram, datu subjekta iespējas īstenot savas tiesības uz piekļuvi un labošanu un panākt savu tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā, kā arī neatkarīgu pārraudzības mehānismu nolūkā nodrošināt atbilstību datu aizsardzības garantijām. [Gr. 19]

Datus, kas saņemti no publiskiem vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē, glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst glabāt ilgāk kā desmit gadus. Ja personas datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, lai grozītu to starptautisko organizāciju un/vai Savienības iestāžu/aģentūru sarakstu, kuras sniedz ieguldījumu Savienības finanšu interešu aizsardzībā un muitas tiesību aktu pareizā piemērošanā. [Gr. 20]

Komisija apspriežas ar uzņēmumu pārstāvjiem par šajā punktā minēto deleģēto aktu sagatavošanu. [Gr. 21]

___________

* Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.)."

"

4.  regulas 18.b pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Komisija var nodrošina, ka dalībvalstīm sniegt ir pieejamas ekspertu konsultācijas, tehnisko tehniskā vai loģistikas palīdzību, īstenot palīdzība, mācību vai komunikācijas pasākumus vai jebkādu citu pasākumi vai jebkāds cits darbības atbalstu atbalsts, lai sasniegtu šīs regulas mērķus un lai tās varētu veikt savus dalībvalsts pienākumus saistībā ar LESD 87. pantā paredzētās muitas sadarbības īstenošanu. Šajā nolūkā Komisija izveido attiecīgas tehniskās sistēmas."; [Gr. 22]

"

b)  pievieno šādu 3. punktu:"

"3. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga visu šajā pantā paredzēto tehnisko sistēmu atbilstību Regulai (EK) Nr. 45/2001."; [Gr. 23]

"

5.  iekļauj šādus pantus:"

"18.c pants

1.  Regulas 18.a panta 1. punktā minētie publiskie vai privātie pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē Jūras pārvadātāji, kuri glabā datus par konteineru pārvietošanu un statusu vai kuriem ir piekļuve šādiem datiem, sniedz Komisijai ziņojumus par konteinera statusu (CSM). [Gr. 24]

2.  Prasītos CSM sniedz jebkurā no šādām situācijām: par konteineriem, kurus no trešās valsts Savienības muitas teritorijā paredzēts ievest ar kuģi.

   a) konteinerus paredzēts ar kuģi ievest no trešās valsts Savienības muitas teritorijā; [Gr. 25]
   b) konteinerus ar kuģi izved no Savienības muitas teritorijas uz trešo valsti. [Gr. 26]

3.  Prasītajos CSM ziņo par 18.f pantā minētajiem notikumiem, ciktāl tie ir zināmi publiskajam vai privātajam pakalpojumu sniedzējam, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē, kurš un sniedz ziņojumu, un par kuriem ir izveidota vai savākta informācija elektroniskajā konteineru izsekošanas aprīkojumā. [Gr. 27]

4.  Komisija izveido un pārvalda sniegto CSM reģistru ("CSM reģistrs"). CSM reģistrs ir daļa no 18.a pantā minētā reģistra, un tajā neiekļauj personas datus. [Gr. 28]

18.d pants

1.  Ja konteineru, tostarp konteinerus, kuri netiks izkrauti Savienībā, paredzēts ar kuģi ievest no trešās valsts Savienības muitas teritorijā, publiskie vai privātie pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas 18.c panta 1. punktā noteiktais pienākums, sniedz CSM par visiem notikumiem no brīža, kad par konteineru tika paziņots, ka tas ir tukšs pirms ievešanas Savienības muitas teritorijā, līdz brīdim, kamēr par konteineru atkal paziņo, ka tas ir tukšs.

2.  Ja īpašie CSM, kas nepieciešami, lai identificētu attiecīgos notikumus attiecībā uz tukšo konteineru, konkrētā gadījumā nav pieejami pakalpojumu sniedzēja elektroniskajos ierakstos, pakalpojumu sniedzējs sniedz CSM par notikumiem, kas notikuši laikā no vismaz trim mēnešiem pirms fiziskās atvešanas uz Savienības muitas teritoriju līdz vienam mēnesim pēc ievešanas Savienības muitas teritorijā, vai, ja tas notiek pirmo reizi, līdz atvešanai uz galamērķi, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas.

18.e pants

1.  Ja konteiners tiek ar kuģi izvests no Savienības muitas teritorijas uz trešo valsti, publiskie vai privātie pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas 18.c panta 1. punktā noteiktais pienākums, sniedz CSM par visiem notikumiem no brīža, kad par konteineru tika paziņots, ka tas ir tukšs Savienības muitas teritorijā, līdz brīdim, kad par konteineru tika paziņots, ka tas ir tukšs ārpus Savienības muitas teritorijas.

2.  Ja īpašie CSM, kas nepieciešami, lai identificētu attiecīgos notikumus attiecībā uz tukšo konteineru, konkrētā gadījumā nav pieejami pakalpojumu sniedzēja elektroniskajos ierakstos, pakalpojumu sniedzējs var sniegt CSM par notikumiem, kas notikuši vismaz trīs mēnešu laikā pēc izvešanas no Savienības muitas teritorijas.

18.f pants

1.  Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot tos konteinera statusa notikumus, par kuriem jāsniedz CSM saskaņā ar 18.c pantu, CSM paziņojamo datu elementu minimumu un ziņošanas biežumu.

2.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par CSM datu formātu un CSM nosūtīšanas metodēm, tostarp nosaka pienākumus, ko var attiecināt uz konteineriem, kurus kravu novirzīšanas dēļ ieved Savienībā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 43.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 29]

   2.a Saskaņā ar 18.a panta 1. punktu Komisija ar īstenošanas aktu pieņem metodes, ko izmanto, lai ar publiskiem vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem vienotos pirms viņu uzglabātos CSM datus pārsūta citām organizācijām vai struktūrām. [Gr. 30]
   2.b Komisija tiek mudināta šajā pantā minēto deleģēto aktu un īstenošanas aktu sagatavošanas procesā pastiprināti apspriesties ar konteineru līnijpārvadājumu nozares pārstāvjiem. Minētos pārstāvjus var uzaicināt piedalīties attiecīgās komitejas sanāksmēs un ekspertu grupās, kuras piedalās šādu aktu sagatavošanā. [Gr. 31]

18.g pants

1.  Komisija izveido un pārvalda reģistru, kurā ir iekļauti dati par preču importu, eksportu un tranzītu, tostarp tranzītu dalībvalsts iekšienē, kā izklāstīts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93* 37. un 38. pielikumā – "importa, eksporta, tranzīta reģistru". Dalībvalstis atļauj Komisijai sistemātiski replicēt uz importu, eksportu un tranzītu attiecīgos datus no avotiem, kuru darbību nodrošina Komisija, pamatojoties uz Regulu (EEK) Nr. 2913/92. Dalībvalstis iespējami ātrāk sniedz Komisijai datus par preču tranzītu dalībvalsts iekšienē. un tiešo eksportu. Par privātpersonām un juridiskām personām sniegto informāciju izmanto tikai šajā regulā paredzētajām vajadzībām. [Gr. 32]

2.  Reģistru izmanto, lai palīdzētu novērst un izmeklēt darbības, kas ir vai šķiet muitas tiesību aktu pārkāpumi, un saukt pie atbildības par tām, un riska pārvaldības, tostarp, uz risku balstītas muitas kontroles nolūkos, kā definēts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 25. un 26. punktā un 13. panta 2. punktā.

3.  Reģistrs ir pieejams vienīgi Komisijas struktūrvienībām un 29. pantā minētajām valstu iestādēm. Komisijas un valstu iestāžu iekšienē apstrādāt minētajā reģistrā iekļautos personas datus ir tiesīgi tikai norīkoti analītiķi.

Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar sniedzējas dalībvalsts piekrišanu var nosūtīt atlasītus datus, kas iegūti saskaņā ar 1. punktā noteikto procedūru, tādām starptautiskām organizācijām, un/vai ES iestādēm / aģentūrām cita starpā Pasaules Muitas organizācijai, Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai, Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai un Starptautiskajai Gaisa transporta asociācijai, kā arī Eiropolam, kas dod ieguldījumu Savienības finansiālo interešu aizsardzībā un muitas tiesību aktu pareizā piemērošanā un ar kurām Komisija ir noslēgusi attiecīgu vienošanos vai saprašanās memorandu. [Gr. 33]

Datus saskaņā ar šo punktu nosūta vienīgi šīs regulas vispārīgos nolūkos, tostarp arī Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā un/vai riska pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 25. un 26. punktā un 13. panta 2. punktā.

Vienošanās vai saprašanās memorands, uz kuru pamatojoties var notikt datu nosūtīšana saskaņā ar šo punktu, cita starpā ietver datu aizsardzības principus, piemēram, datu subjekta iespējas īstenot savas tiesības uz piekļuvi un labošanu un panākt savu tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā, kā arī neatkarīgu pārraudzības mehānismu nolūkā nodrošināt atbilstību datu aizsardzības garantijām.

   3.a Saskaņā ar 51.a punktu Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei rezultātus, kas iegūti no minētā reģistra. [Gr. 34]

4.  Personas datu apstrādei, ko veic Komisija saistībā ar šajā reģistrā iekļautiem datiem, piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001. [Gr. 35]

Komisija ir uzskatāma par personu, kas ir atbildīga par datu apstrādi, Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punkta nozīmē.

Uz importa, eksporta, tranzīta reģistru attiecas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iepriekšējas pārbaudes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 27. pantu. [Gr. 36]

Datus, kas iekļauti importa, eksporta, tranzīta reģistrā, glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst glabāt ilgāk kā desmit gadus. Ja personas datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

5.  Importa, eksporta, tranzīta reģistrā neiekļauj īpašas datu kategorijas Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 5. punkta nozīmē.

Komisija īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nejaušas pazaudēšanas vai neatļautas izpaušanas, pārveidošanas un piekļuves tiem, vai visām citām neatļautām apstrādes formām. [Gr. 37]

18.h pants

1.  Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, kā tas minēts šā panta 1.a punktā un saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 14. pantu var tieši no uzņēmējiem iegūt pavaddokumentus par importa un eksporta deklarācijas tranzīta deklarācijām, par kurām pavaddokumentus sagatavo vai vāc uzņēmēji, kas attiecas uz izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību aktu īstenošanu, kā definēts šīs regulas 2. panta 1. punktā, vai nu saņemot skaidri izteiktu dalībvalsts atļauju, vai netiešu atļauju, kā noteikts šīs regulas 18.h panta 1.b punktā. Komisija, izsakot pieprasījumu, informē par šo pieprasījumu visas dalībvalstis, kuras varētu būt iesaistītas turpmākajā izmeklēšanā. Komisija, izsakot pieprasījumu, uzņēmēja reģistrācijas dalībvalstij iesniedz pieprasījuma kopiju. Komisija uzņēmēja sniegtās atbildes un pavaddokumentu kopijas uzņēmēja reģistrācijas dalībvalstij iesniedz vienas nedēļas laikā pēc atbildes saņemšanas. [Gr. 38]

   1.a Pēc tam, kad dalībvalsts saņēmusi Komisijas pieprasījumu par importa vai tranzīta deklarācijas pavaddokumentu iesniegšanu, dalībvalstij saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 14. pantu ir trīs nedēļas laika, kurā tā vai nu:
   atbild uz pieprasījumu un iesniedz prasītos dokumentus;
   informē Komisiju, ka dalībvalsts ir pieprasījusi uzņēmējam attiecīgos dokumentus;
   operatīvu iemeslu dēļ lūdz pieprasījuma izpildes termiņu pagarināt vēl par divām nedēļām; vai
   noraida šo pieprasījumu un informē Komisiju, ka pieprasījumu nebija iespējams pienācīgi izpildīt, piemēram, tādēļ, ka uzņēmējs nebija iesniedzis pieprasīto informāciju vai tādēļ, ka dalībvalsts tiesu iestāde saskaņā ar šīs regulas 3. pantu ir pieņēmusi noraidošu lēmumu. [Gr. 39]
   1.b Ja dalībvalsts:
   neiesniedz prasītos dokumentus;
   neinformē Komisiju, ka dalībvalsts ir pieprasījusi uzņēmējam prasītos dokumentus;
   operatīvu iemeslu dēļ nelūdz pieprasījuma izpildes termiņu pagarināt vēl par divām nedēļām; vai
   nenoraida pieprasījumu, norādot pamatotu iemeslu

sākotnēji noteiktajā trīs nedēļu termiņā, uzskata, ka dalībvalsts ir klusējot devusi atļauju Komisijai sazināties ar uzņēmējiem tieši un pieprasīt no tiem importa vai tranzīta deklarācijas pavaddokumentus. [Gr. 40]

2.  Termiņos, kādos uzņēmējiem jāglabā attiecīgie dokumenti, uzņēmēji trīs nedēļu laikā pēc pieprasījuma sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju. [Gr. 41]

_________________

* Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.)."

"

5.a  regulas 21. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Šīs regulas 20. pantā minēto Kopienas darbību laikā iegūto informāciju un konstatējumus, jo īpaši attiecīgo ārpuskopienas valstu sniegtos dokumentus, kā arī informāciju, kas iegūta administratīvās izmeklēšanas, tostarp Komisijas dienestu veiktās izmeklēšanas, laikā, apstrādā saskaņā ar šīs regulas 45. pantu." [Gr. 42]

"

6.  regulas 23. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

"4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot tās darbības saistībā ar lauksaimniecības noteikumu piemērošanu, par kurām nepieciešams ievadīt informāciju MIS.";

"

7.  regulas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par MIS iekļaujamām pozīcijām, kas attiecas uz katru no 24. panta a) līdz h) punktā minētajām kategorijām, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu Sistēmas mērķi. Regulas 24. panta e) punktā minētajā kategorijā nedrīkst būt personas dati. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 43.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.";

"

8.  regulas 29. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Piekļuve datiem, kas ir iekļauti MIS, ir tikai katras dalībvalsts noteiktām valsts iestādēm un Komisijas noteiktām struktūrvienībām. Šīs valsts iestādes ir muitas pārvaldes, bet var būt arī citas iestādes, kas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem, noteikumiem un procedūrām ir kompetentas rīkoties, lai sasniegtu mērķi, kas paredzēts 23. panta 2. punktā. [Gr. 43]

MIS partnerim, kas ir datu sniedzējs, būs tiesības noteikt, kuras no iepriekš minētajām valstu iestādēm var piekļūt datiem, ko tas ir iekļāvis MIS.";

"

b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Katra dalībvalsts Komisijai nosūta tās noteiktu kompetento valsts iestāžu sarakstu, kurām ir piekļuve MIS, par katru iestādi nosakot, kādiem datiem tā var piekļūt un kādiem nolūkiem.

Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis. Tā arī pārbauda noteikto valsts iestāžu sarakstu, vai iestādes nav noteiktas nesamērīgi, un informē visas dalībvalstis par attiecīgajiem datiem, kas saistīti ar Komisijas struktūrvienībām, kurām ir atļauta piekļuve MIS.

Šādi noteikto valsts iestāžu un Komisijas struktūrvienību sarakstu Komisija informācijai publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, bet turpmākos saraksta atjauninājumus Komisija publisko internetā.";

"

9.  regulas 30. panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"

"Šādi noteikto iestāžu vai struktūrvienību sarakstu Komisija publisko internetā.";

"

9.a  regulas 30. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

"4. Muitas informācijas sistēmas datus, ar iepriekšēju atļauju un ievērojot nosacījumus, ko noteikusi dalībvalsts, kas šos datus ievadījusi sistēmā, var nosūtīt iestādēm, kas nav tās, kas minētas 2. punktā, ārpuskopienas valstīm, starptautiskām vai reģionālām organizācijām un/vai Savienības aģentūrām, kuras veicina Savienības finansiālo interešu aizsardzību un muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu. Katra dalībvalsts veic īpašus pasākumus, lai nodrošinātu šo datu drošību, kad tos pārraida vai piegādā struktūrvienībām, kas atrodas ārpus to teritorijas.

Pirmajā daļā minētos noteikumus piemēro mutatis mutandis Komisijai, ja tā ir ievadījusi sistēmā datus." [Gr. 44]

"

10.  4. nodaļas nosaukumu aizstāj ar šādu:"

"4. nodaļa

Datu glabāšana";

"

11.  regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:"

"33. pants

Datus, kas iekļauti MIS, glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst glabāt ilgāk kā desmit gadus. Ja personas datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju."; [Gr. 45]

"

12.  regulas 37. pantu groza šādi:

a)  panta 3.a punktu aizstāj ar šādu:"

"3.a Šī regula precizē un papildina Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga MIS atbilstību Regulai (EK) Nr. 45/2001.";

"

b)  pievieno šādu punktu:"

"5. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs koordinē ar Apvienoto uzraudzības iestādi, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2009/917/TI*, katru darbību to attiecīgās kompetences ietvaros nolūkā panākt MIS koordinētu uzraudzību un revīzijas.

_________________

* Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20. lpp.)";

"

13.  regulas 38. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punkta b) apakšpunktu svītro;

b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Jo īpaši gan dalībvalstis, gan Komisija veic pasākumus

   a) lai personas bez atļaujas nevarētu piekļūt iekārtām, ko izmanto datu apstrādei;
   b) lai personas bez atļaujas nevarētu lasīt, kopēt, grozīt vai iznīcināt datus vai datu nesējus;
   c) lai nepieļautu, ka datus ievada, ar tiem iepazīstas, tos groza vai dzēš neatļauti;
   d) lai personām bez atļaujas nebūtu piekļuves MIS datiem, izmantojot datu pārraides iekārtas;
   e) lai attiecībā uz MIS izmantojumu garantētu, ka personām ar atļaujām būtu pieejas tiesības, kas ļauj piekļūt tikai tiem datiem, kas atbilst to kompetencei;
   f) lai nodrošinātu iespēju pārbaudīt un konstatēt to, kurām iestādēm var pārraidīt datus ar datu pārraides iekārtām;
   g) lai garantētu, ka pēc datu ievadīšanas var pārbaudīt un konstatēt, kādi dati ievadīti MIS, kad un kas to ir veicis, kā arī uzraudzīt šo datu apskati;
   h) lai novērstu to, ka laikā, kad pārraida datus vai transportē datu nesējus, var neatļauti nolasīt, nokopēt, grozīt vai dzēst datus.";

"

c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Komisija pārbauda, ka veiktā meklēšana bija atļauta, un to veikuši lietotāji, kam to darīt ir atļauts. Pārbauda vismaz 1 % veikto meklējumu Pārbaudes līmenis ir atkarīgs no pārbaudāmās jomas apmēra, pārkāpuma nopietnības pakāpes un paredzamā ieņēmumu zaudējumu apmēra, tomēr tam vienmēr jābūt vienādam ar 1 % no veiktajām pārbaudēm vai vairāk. Šādu meklējumu un pārbaužu ierakstu ievada sistēmā un izmanto tikai minētajām pārbaudēm. To dzēš pēc sešiem mēnešiem."; [Gr. 46]

"

14.  regulas 41.d. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no datu sniedzējas dalībvalsts likumiem, noteikumiem un procedūrām. Iesniedzēja dalībvalsts pārskata nepieciešamību glabāt šādus datus. Nedrīkst pārsniegt šādus maksimālos nekumulatīvos termiņus, sākot skaitīt no dienas, kad dati ievadīti izmeklēšanas lietā: [Gr. 47]

   a) datus saistībā ar pašreizējām izmeklēšanas lietām nedrīkst glabāt ilgāk par trīs gadiem, ja nav konstatēts, ka šajā periodā ir notikusi darbība, kas ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums; dati jāanonimizē pirms šā termiņa, ja ir pagājis viens gads kopš pēdējā konstatējuma;
   b) datus saistībā ar administratīvām procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā konstatēts, ka darbība ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums, bet nav pieņemts administratīvs lēmums, notiesājošs tiesas spriedums vai piespriests naudas sods vai administratīvs sods, nedrīkst glabāt ilgāk par sešiem gadiem;
   c) datus saistībā ar administratīvām procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā ir pieņemts administratīvs lēmums vai notiesājošs spriedums, piespriests naudas sods vai administratīvs sods, nedrīkst glabāt ilgāk par desmit gadiem.";

"

b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Komisija anonimizē padara anonīmus vai dzēš datus, tiklīdz ir pagājis maksimālais 1. punktā paredzētais datu glabāšanas termiņš."; [Gr. 48]

"

15.  regulas 43. pantu aizstāj ar šādu:"

"1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 18.a panta 6. punktā, 18.f panta 1. punktā, 18.g panta 3. punktā un 23. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir piešķirtas uz nenoteiktu laiku laika posmu no ...(11) [dd/mm/gggg] [ierakstīt datumu – dienu, kad stājas spēkā šī regula]. [Gr. 49]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18.a panta 6. punktā, 18.f panta 1. punktā, vai 18.g panta 3. punktā un 23. panta 4. punktā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. [Gr. 50]

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 18.a panta 6. punktu, 18.f panta 1. punktu, 18.g panta 3. punktu un 23. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem."; [Gr. 51]

"

16.  iekļauj šādu pantu:"

"43.a pants

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011* nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

_____________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).".

"

1.a pants

Komisija līdz …(12) novērtē:

–  nepieciešamību paplašināt Regulas (EK) Nr. 515/97 18.a pantā minētajā reģistrā glabātos datus, iekļaujot datus par eksportu, un

–  espēju paplašināt Regulas (EK) Nr. 515/97 18.a pantā minētajā reģistrā glabātos datus, iekļaujot datus par preču importu un tranzītu pa sauszemi un gaisu. [Gr. 52]

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Attiecībā uz publiskiem vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šīs regulas spēkā stāšanās laikā ir privāttiesisku līgumu noteiktas saistības, kas neļauj tiem izpildīt Regulas (EK) Nr. 515/97 18.c panta 1. punktā paredzēto pienākumu, to sāk piemērot ne agrāk kā vienu gadu pēc šīs regulas Regulas (EK) Nr. 515/97 18.f panta 1. un 2. punktā minēto nepieciešamo īstenošanas un deleģēto aktu stāšanās spēkā. [Gr. 53]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 94, 31.3.2014., 1. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa nostāja.
(3) Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).
(4) Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).
(5) Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(6) Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
(8) Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20. lpp.).
(9)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(10) Komisijas Regula (EK) Nr. 696/98 (1998. gada 27. marts), ar ko ievieš Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 96, 28.3.1998., 22. lpp.).
(11) Šīs regulas spēkā stāšanās datums.
(12) Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika