Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0410(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0241/2014

Teksty złożone :

A7-0241/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0344

Teksty przyjęte
PDF 516kWORD 176k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***I
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0796),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33 i 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0421/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 lutego 2014 r.(1),

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0241/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 94 z 31.3.2014, s 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego
P7_TC1-COD(2013)0410

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33 i 325,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W celu zapewnienia, aby zakres rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97(3) obejmował wszelkie możliwe przewozy towarów mające związek z obszarem celnym Unii, należy wyjaśnić definicję przepisów prawa celnego w odniesieniu do pojęć wprowadzenia i wyprowadzenia towarów.

(2)  Z myślą o dalszym usprawnieniu procedur administracyjnych i karnych służących zwalczaniu nieprawidłowości należy zapewnić, aby dowody pozyskane w drodze wzajemnej pomocy mogły być uznawane za dopuszczalne w postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi i sądowymi państwa członkowskiego organu wnioskującego o te dowody.

(3)  W komunikacie Komisji z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącym zarządzania ryzykiem celnym i bezpieczeństwa łańcucha dostaw stwierdzono pilną potrzebę poprawy jakości i dostępności danych przeznaczonych do wykorzystania w analizie ryzyka prowadzonej przed przybyciem towarów, w szczególności do celów skutecznej identyfikacji i łagodzenia ryzyka w zakresie bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych państw i UE w ramach systemu wspólnego zarządzania ryzykiem ustanowionego na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92(4). Włączenie danych dotyczących przewozu kontenerów do procesu zarządzania ryzykiem przed przybyciem towarów w znaczący sposób poprawi widoczność łańcucha dostaw i zwiększy zdolność Unii i państw członkowskich do obejmowania kontrolą przesyłek wyższego ryzyka, a jednocześnie ułatwi legalne przepływy handlowe.

(4)  Mając na względzie większą jasność, spójność, skuteczność, koherencję i przejrzystość, należy w sposób bardziej konkretny określić, jakie organy powinny mieć dostęp do zbiorów danych utworzonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 515/97; w tym celu ustanowiony zostanie jednolity system odniesienia do właściwych organów. [Popr. 1]

(5)  Dane dotyczące przewozu kontenerów umożliwiają identyfikację tendencji w zakresie nadużyć i ryzyka w odniesieniu do towarów, które są wprowadzane na obszar celny Unii i z niego wyprowadzane. Takie dane są pomocne w zapobieganiu operacjom, które stanowią lub wydają się stanowić naruszenie przepisów prawa celnego, a także w dochodzeniach dotyczących takich operacji i w ich ściganiu, a ponadto wspomagają właściwe organy w zarządzaniu ryzykiem celnym określonym w art. 4 pkt. 25 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Aby gromadzić i wykorzystywać możliwie najbardziej kompletny zbiór danych, a jednocześnie uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora usług spedycyjnych, konieczne jest, aby usługodawcy sektora publicznego lub prywatnego działający w międzynarodowym łańcuchu dostaw przekazywali Komisji dane dotyczące przewozu kontenerów w takim zakresie, w jakim gromadzą te dane w formacie elektronicznym za pomocą swoich systemów śledzenia lub mają dostęp do takich danych.

(5a)  Dane figurujące w ocenie skutków z dnia 25 listopada 2013 r. przeprowadzonej przez Komisję i dotyczącej zmiany rozporządzenia (WE) nr 515/97 odnoszące się do skali problemu wskazują, że nadużycia wynikające z samych tylko fałszywych zgłoszeń pochodzenia mogą przynosić UE-27 straty w wysokości 100 mln EUR rocznie. W 2011 r. państwa członkowskie zgłosiły 1 905 przypadków wykrycia nadużyć i innych nieprawidłowości związanych z nieprawdziwym opisem towarów, które spowodowały szkody na kwotę 107,7 mln EUR. Kwota ta odnosi się jednak tylko do szkód wykrytych przez państwa członkowskie i Komisję. Rzeczywista skala problemu jest znacznie większa, lecz brakuje informacji dotyczących szacowanych 30 000 przypadków potencjalnych nadużyć. [Popr. 2]

(5b)  Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, obowiązkiem Unii jest zwalczanie oszustw celnych, a przez to przyczynianie się do osiągnięcia celu rynku wewnętrznego, jakim jest posiadanie produktów pewnych i opatrzonych prawdziwymi świadectwami pochodzenia. [Popr. 3]

(6)  Ze względu na rosnącą skalę oszustw celnych zasadnicze znaczenie ma zwiększenie wykrywania i zapobiegania na szczeblu krajowym i unijnym. Wykrywanie nadużyć, określanie tendencji w zakresie ryzyka oraz wdrażanie skutecznych procedur zarządzania ryzykiem zależą w znacznym stopniu od identyfikacji i analizy odnośnych zbiorów danych operacyjnych. Konieczne jest zatem utworzenie na poziomie Unii Europejskiej zbioru danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w tym tranzytu towarów w obrębie państw członkowskich oraz wywozu bezpośredniego. W tym celu państwa członkowskie powinny pozwolić na systematyczne powielanie danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów z systemów obsługiwanych przez Komisję i dostarczać Komisji dane dotyczące tranzytu towarów w obrębie państwa członkowskiego oraz wywozu bezpośredniego w możliwie najkrótszym terminie. Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyniki uzyskane dzięki temu zbiorowi. Do dnia ...(5) Komisja przeprowadzi oceny w celu określenia możliwości rozszerzenia danych zawartych w zbiorze poprzez włączenie do nich danych dotyczących przywozu i tranzytu towarów drogą lądową i powietrzną oraz konieczności rozszerzenia danych zawartych w zbiorze poprzez włączenie do niego danych o wywozie. [Popr. 4]

(7)  W celu wdrożenia art. 18b rozporządzenia (WE) nr 515/97 Komisja utworzyła kilka systemów technicznych umożliwiających zapewnianie państwom członkowskim pomocy technicznej, szkoleń lub rozpowszechniania informacji i innych działań operacyjnych. Te systemy techniczne muszą być jednoznacznie wskazane w niniejszym rozporządzeniu i objęte wymogami ochrony danych.

(8)  Wprowadzenie w 2011 r. systemu e-Cło, zgodnie z którym dokumenty potwierdzające przywóz i wywóz nie są już przechowywane przez administracje celne, lecz przez podmioty gospodarcze, spowodowało opóźnienia w prowadzonych przez OLAF dochodzeniach w dziedzinie ceł, ponieważ do pozyskania takich dokumentów OLAF potrzebuje pośrednictwa administracji celnej. Ponadto trzyletni termin przedawnienia mający zastosowanie do dokumentów celnych przechowywanych przez administrację dodatkowo ogranicza szanse powodzenia dochodzeń. Aby przyspieszyć prowadzenie dochodzeń w dziedzinie ceł, Komisja powinna mieć w pewnych sytuacjach i po uprzednim powiadomieniu państw członkowskich prawo do występowania o dokumenty potwierdzające zgłoszenia przywozowe i wywozowe bezpośrednio do podmiotów gospodarczych, których one dotyczą. Odnośne podmioty gospodarcze powinny zostać poinformowane, o jaki rodzaj procedury chodzi. Te podmioty gospodarcze powinny być zobowiązane do dostarczenia Komisji wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie po uprzednim poinformowaniu państw członkowskich przez Komisję. [Popr. 5]

(9)  Do zapewnienia poufności i większego bezpieczeństwa zgłaszanych danych należy wprowadzić przepis ograniczający dostęp do tych danych wyłącznie dla określonych użytkowników i w określonych celach. [Popr. 6]

(10)  Aby zapewnić aktualne informacje oraz zagwarantować przestrzeganie praw podmiotów danych w zakresie przejrzystości i informacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001(6) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE(7), należy wprowadzić możliwość publikowania w internecie aktualizacji wykazów właściwych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie oraz departamentów Komisji mających dostęp do systemu informacji celnej (SIC).

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

(12)  Aby poprawić spójność nadzoru nad ochroną danych, Europejski Inspektor Ochrony Danych musi ściśle współpracować ze Wspólnym Organem Nadzorczym ustanowionym na mocy decyzji Rady 2009/917/WSiSW(8) w celu lepszej koordynacji kontroli SIC.

(13)  Przepisy regulujące przechowywanie danych w CIS często skutkują nieuzasadnioną utratą informacji; dzieje się tak, ponieważ państwa członkowskie nie przeprowadzają systematycznie rocznych przeglądów z powodu związanego z nimi obciążenia administracyjnego oraz braku odpowiednich zasobów, szczególnie ludzkich. Konieczne jest zatem uproszczenie procedury przechowywania danych w CIS przez zniesienie obowiązku corocznego przeglądu danych oraz przez określenie maksymalnego okresu przechowywania danych wynoszącego 10 lat, stosownie do okresów przewidzianych dla zbiorów danych utworzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Nie powinno to jednak dotyczyć terminu przedawnienia, jak określono w art. 221 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Taki okres czasu przechowywania jest konieczny z powodu długotrwałych procedur rozpatrywania nieprawidłowości oraz ze względu na to, że dane te są potrzebne do prowadzenia wspólnych operacji celnych i dochodzeń. Ponadto w celu zabezpieczenia zasad ochrony danych Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien być informowany o przypadkach przechowywania danych osobowych w CIS przez okres przekraczający pięć lat. [Popr. 7]

(14)  Aby zwiększyć możliwości analizy nadużyć i ułatwić prowadzenie dochodzeń, dane dotyczące bieżących dochodzeń, przechowywane w identyfikującej bazie danych rejestru celnego (FIDE), powinny być poddawane anonimizacji po upływie roku od ostatniej obserwacji i przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację podmiotu danych.

(15)  Z uwagi na to, że cele usprawnienia zarządzania ryzykiem celnym określonym w art. 4 pkt 25 i 26 oraz w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie, mogą natomiast z uwagi na skalę i skutki działania zostać osiągnięte lepiej na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(16)  Usługodawcy publiczni lub prywatni działający w międzynarodowym łańcuchu dostaw, którzy w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są związani prywatnymi zobowiązaniami umownymi w odniesieniu do dostarczania danych dotyczących przewozu kontenerów, powinni być uprawnieni do skorzystania z odroczonego terminu stosowania art. 18c, aby renegocjować swoje umowy i zapewnić, aby przyszłe umowy były zgodne z obowiązkiem dostarczania danych Komisji.

(17)  Rozporządzeniem (WE) nr 515/97 przekazano Komisji uprawnienia do wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia; w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony uprawnienia nadane Komisji na mocy tego rozporządzenia należy dostosować do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(18)  W celu uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 515/97, a w szczególności celem utworzenia usprawnionego i zorganizowanego zbioru danych CSM, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zdarzeń, dla których należy zgłaszać CSM, minimalnych elementów danych zgłaszanych w ramach CSM oraz częstotliwości zgłaszania danych.

(19)  W celu uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 515/97, a w szczególności celem określenia informacji, jakie mają być zawarte w SIC, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do ustalenia operacji dotyczących stosowania przepisów prawa rolnego, dla których informacje mają być wprowadzane do centralnej bazy danych SIC.

(20)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(21)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 515/97 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do formatu danych i metody przekazywania CSM. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady(9). W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych należy stosować procedurę sprawdzającą.

(22)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 515/97 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do szczegółowych elementów, jakie mają być zawarte w SIC, w każdej z kategorii wymienionych w art. 24 lit. a)–h). Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. W przypadku przyjmowania aktów wykonawczych należy stosować procedurę sprawdzającą. Szczegółowe elementy, jakie mają być zawarte w SIC, zostaną określone na podstawie elementów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 696/98(10).

(23)  Skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 11 marca 2014 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 515/97 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w art. 2 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)  tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:"

„— „przepisy prawa celnego” oznaczają całość przepisów Unii i związanych z nimi aktów delegowanych i wykonawczych regulujących wprowadzanie, wyprowadzanie, przywóz, wywóz, tranzyt i obecność towarów będących przedmiotem handlu między państwami członkowskimi a państwami trzecimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi w przypadku towarów, które nie mają statusu towarów unijnych w rozumieniu art. 28 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) lub w przypadku towarów podlegających dodatkowym kontrolom lub dochodzeniom w celu ustalenia ich unijnego statusu,”;

"

b)  dodaje się tiret w brzmieniu:"

„— „publiczni lub prywatni usługodawcy działający w międzynarodowym łańcuchu dostaw” oznaczają właścicieli, nadawców, odbiorców, spedytorów, przewoźników i innych zaangażowanych pośredników lub osoby uczestniczące w międzynarodowym łańcuchu dostaw.”; [Popr. 8]

"

2.  artykuł 12 otrzymuje brzmienie:"

„Dokumenty, poświadczone odpisy dokumentów, poświadczenia, wszelkie akty urzędowe lub decyzje pochodzące od organów administracyjnych, sprawozdania oraz wszelka dokumentacja, uzyskane przez personel organu współpracującego i przekazane do wiadomości organu wnioskującego w trakcie udzielania pomocy na podstawie art. 4-11, mogą stanowić dopuszczalny dowód w postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych we wnioskującym państwie członkowskim w taki sam sposób, jak gdyby zostały uzyskane w państwie członkowskim, w którym postępowania te są prowadzone.”; [Popr. 9]

"

2a.  dodaje się następujący artykuł:"

„Artykuł 16a

Informacje Dokumenty, odpisy dokumentów, poświadczenia, wszystkie akty lub decyzje pochodzące od organów administracji, sprawozdania i wszelka dokumentacja, uzyskane przez personel jednego funkcjonariuszy danego państwa członkowskiego i przekazane do wiadomości innemu państwu członkowskiemu w trakcie przypadkach udzielania pomocy określonej , o których mowa w art. 13-15, mogą być wykorzystane przez właściwe organy Państwa Członkowskiego otrzymującego informacje jako stanowić dopuszczalny dowód w postępowaniach administracyjnych lub sądowych w państwie członkowskim odbiorcy tych informacji, jak gdyby zostały uzyskane w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie.”; [Popr. 10]

"

2b.  w art. 18 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu:"

„– w przypadku naruszenia przepisów prawa celnego wykraczające poza pułap ustalony przez Komisję.”; [Popr. 11]

"

2c.  w art. 18 ust. 1 akapit pierwszy część końcowa otrzymuje brzmienie:"

„podają one niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech tygodni do wiadomości Komisji, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w odpowiedzi na uzasadniony wniosek Komisji, wszelkie stosowne informacje w postaci dokumentów lub kopii, lub ich wyciągów, potrzebne do określenia stanu faktycznego, tak aby Komisja mogła koordynować kroki podjęte przez państwa członkowskie.”; [Popr. 12]

"

2d.  artykuł 18 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

„4. W przypadkach kiedy Komisja uważa, że nieprawidłowości miały miejsce w jednym lub kilku państwach członkowskich, informuje ona o tym zainteresowane państwo członkowskie lub państwa członkowskie, a to państwo członkowskie lub te państwa członkowskie przeprowadzą przy najbliższej sposobności, lecz w żadnym razie nie później niż w terminie trzech tygodni po otrzymaniu informacji, dochodzenie, przy którym mogą być obecni urzędnicy Komisji zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 2 i art. 11 niniejszego rozporządzenia.”; [Popr. 13]

"

3.  w art. 18a wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Bez uszczerbku dla kompetencji uprawnień państw członkowskich, dla celów zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, a także w celu pomocy organom, o których mowa w art. 29, w wykrywaniu przewozu towarów, które mogą stanowić przedmiot działań niezgodnych z przepisami prawa celnego i rolnego, jak również używanych w tym celu środków transportu, w tym kontenerów, Komisja tworzy zbiór danych pochodzących od publicznych lub prywatnych usługodawców działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw i zarządza tym zbiorem danych. Zbiór ten jest bezpośrednio dostępny dla powyższych organów. Należy dopilnować, by informacje dotyczące interesów dostawców usług państw członkowskich zawarte w tym zbiorze były wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.”; [Popr. 14]

"

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. W ramach zarządzania wspomnianym zbiorem danych Komisja jest uprawniona do:

   a) dostępu do danych oraz pozyskiwania i przechowywania ich zawartości, dowolnym sposobem lub w dowolnej postaci, a także do wykorzystywania tych danych do celów postępowań administracyjnych lub sądowych, w sposób zgodny z przepisami w zakresie praw własności intelektualnej. Komisja wprowadza odpowiednie zabezpieczenia przed arbitralną ingerencją organów publicznych, w tym środki techniczne i organizacyjne oraz wymogi w zakresie przejrzystości w stosunku do podmiotów, których dane dotyczą. Podmiotom, których dane dotyczą, udziela się prawa dostępu do danych przetwarzanych w tym celu oraz do ich poprawiania; [Popr. 15]
   b) porównywania i zestawiania udostępnionych danych lub danych pobranych ze zbioru, ich indeksowania, wzbogacania przy pomocy innych źródeł danych i ich analizowania zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady;
   c) udostępniania danych z tego zbioru organom, o których mowa w art. 29, za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. ”

"

_______________________

* Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).;

c)  dodaje się ust. 5 i 6 ustęp w brzmieniu:"

„5. Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje zgodność wspomnianego zbioru danych z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Komisja wdraża odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem, przekształceniem i dostępem lub przed wszelkimi innymi niedozwolonymi formami przetwarzania. [Popr. 16]

6.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001, Komisja, za zgodą publicznych lub prywatnych usługodawców działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw, może przekazywać dane, o których mowa w art. 18a ust. 3, organizacjom międzynarodowym lub instytucjom bądź jednostkom organizacyjnym UE, w tym Światowej Organizacji Celnej, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Zrzeszeniu Międzynarodowego Transportu Lotniczego oraz Europolowi, które przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i z którymi Komisja zawarła odpowiednie umowy lub protokoły ustaleń. [Popr. 17]

Dane przekazuje się zgodnie z niniejszym ustępem tylko do celów ogólnych niniejszego rozporządzenia, w tym w celu ochrony interesów finansowych Unii, lub do celów zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92*. [Popr. 18]

W umowie lub protokole ustaleń, które mogą stanowić podstawę przekazywania Przy przekazywaniu danych zgodnie z niniejszym ustępem, uwzględnia się m.in. muszą być przestrzegane zasady ochrony danych, takie jak umożliwienie podmiotom, których dane dotyczą, korzystania z prawa dostępu do danych i ich poprawiania oraz z administracyjnych i sądowych środków odwoławczych, jak również niezależny mechanizm nadzoru w celu zapewnienia zgodności z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych. [Popr. 19]

Dane pozyskane od publicznych lub prywatnych usługodawców działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw przechowuje się jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały wprowadzone, i nie dłużej niż przez 10 lat. W przypadku przechowywania danych osobowych przez okres przekraczający pięć lat informuje się o tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, aby wprowadzić zmiany do listy organizacji międzynarodowych i/lub instytucji/agencji UE, które przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i właściwego stosowania przepisów prawa celnego. [Popr. 20]

Komisja konsultuje się z przedstawicielami biznesu w sprawie opracowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym ustępie. [Popr. 21]

________________________

* Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).”;

"

4.  w art. 18b wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Komisja może oferować gwarantuje państwom członkowskim, zarówno dla realizacji celów niniejszego rozporządzenia, jak i wykonywania ich obowiązków w ramach wdrażania współpracy celnej określonej w art. 87 TFUE, wiedzę specjalistyczną, pomoc techniczną lub logistyczną, szkolenia, działania w zakresie komunikacji lub wszelkie inne wsparcie operacyjne. W tym celu Komisja ustanawia odpowiednie systemy techniczne.”; [Popr. 22]

"

b)  dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:"

„3. Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje zgodność wszelkich systemów technicznych utworzonych na podstawie niniejszego artykułu z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.” [Popr. 23]

"

5.  dodaje się artykuły w brzmieniu:"

„Artykuł 18c

1.  Publiczni lub prywatni usługodawcy działający w międzynarodowym łańcuchu dostaw, o których mowa w art. 18a ust. 1, Przewoźnicy morscy przechowujący dane dotyczące przewozu i statusu kontenerów lub mający dostęp do takich danych, przekazują Komisji dane dotyczące statusu kontenera (Container Status Messages – „CSM”). [Popr. 24]

2.  Wymagane CSM przekazuje się w jednej z następujących sytuacji: dla kontenerów przeznaczonych do wprowadzenia statkiem z państwa trzeciego na obszar celny Unii;

   a) kontenery są przeznaczone do wprowadzenia statkiem z państwa trzeciego na obszar celny Unii; [Popr. 25]
   b) kontenery są wyprowadzane statkiem z obszaru celnego Unii do państwa trzeciego. [Popr. 26]

3.  W wymaganych CSM ujmuje się zdarzenia, o których mowa w art 18f, w takim zakresie, w jakim są one znane zgłaszającemu publicznemu lub prywatnemu usługodawcy działającemu w międzynarodowym łańcuchu dostaw i dla których wygenerowano lub zgromadzono dane w elektronicznym systemie śledzenia. [Popr. 27]

4.  Komisja tworzy zbiór przekazanych CSM („zbiór CSM”) i zarządza nim. Zbiór CSM stanowi część zbioru, o którym mowa w art. 18a, i nie zawiera danych osobowych. [Popr. 28]

Artykuł 18d

1.  W przypadku gdy dany kontener ma zostać wprowadzony statkiem z państwa trzeciego na obszar celny Unii, również jeśli kontener ten nie ma być rozładowany w Unii, publiczni lub prywatni usługodawcy, których dotyczy obowiązek określony w art. 18c ust. 1, przekazują CSM dotyczące wszystkich zdarzeń od momentu zgłoszenia pustego kontenera przed wprowadzeniem go na obszar celny Unii do momentu następnego zgłoszenia tego kontenera jako pustego.

2.  W przypadku gdy w elektronicznej ewidencji usługodawcy nie są dostępne konkretne CSM niezbędne do identyfikacji zdarzeń określających dany kontener jako pusty, podmiot ten przekazuje CSM dotyczące zdarzeń mających miejsce w okresie co najmniej trzech miesięcy przed fizycznym wprowadzeniem kontenera na terytorium celne Unii oraz w okresie jednego miesiąca po jego wprowadzeniu na obszar celny Unii, bądź też – o ile nastąpi to wcześniej – do momentu przybycia kontenera do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii.

Artykuł 18e

1.  W przypadku gdy dany kontener jest wyprowadzany statkiem z obszaru celnego Unii do państwa trzeciego, publiczni lub prywatni usługodawcy, których dotyczy obowiązek określony w art. 18c ust. 1, przekazują CSM dotyczące wszystkich zdarzeń od momentu zgłoszenia tego kontenera jako pustego na obszarze celnym Unii do momentu zgłoszenia tego kontenera jako pustego poza obszarem celnym Unii.

2.  W przypadku gdy w elektronicznej ewidencji usługodawcy nie są dostępne konkretne CSM niezbędne do identyfikacji zdarzeń określających dany kontener jako pusty, podmiot ten może przekazywać CSM dotyczące zdarzeń mających miejsce w okresie co najmniej trzech miesięcy po wyprowadzeniu kontenera z obszaru celnego Unii.

Artykuł 18f

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu określenia zdarzeń dotyczących statusu kontenerów, w odniesieniu do których należy zgłaszać CSM zgodnie z art. 18c, a także minimalnego zakresu danych podlegających zgłaszaniu w ramach CSM oraz częstotliwości zgłaszania.

2.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, przepisy dotyczące formatu danych w ramach CSM oraz metod przekazywania CSM oraz dotyczące wymogów, jakie mogą mieć zastosowanie do kontenerów wprowadzonych do UE w wyniku przekierowania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 43a ust. 2. [Popr. 29]

2a.  Zgodnie z art. 18a ust. 1 Komisja określa w drodze aktu wykonawczego środki, za pomocą których uzyskuje się zgodę usługodawców przed przekazaniem ich zarejestrowanych CSM innym organizacjom lub organom. [Popr. 30]

2b.  Komisję wzywa się do ścisłych konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży żeglugi liniowej transportującej kontenery w sprawie opracowania aktów delegowanych i wykonawczych, o których mowa w niniejszym artykule. Mogą oni zostać zaproszeni do udziału we właściwym posiedzeniu komisji i grup eksperckich, które mają uczestniczyć w opracowywaniu takich aktów. [Popr. 31]

Artykuł 18g

1.  Komisja tworzy zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w tym tranzytu w obrębie państwa członkowskiego, zgodnie z wyszczególnieniem w załącznikach 37 i 38 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 („zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu”) i zarządza nim. Państwa członkowskie upoważniają Komisję do systematycznego powielania danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu ze źródeł obsługiwanych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Państwa członkowskie w możliwie najkrótszym terminie przekazują Komisji dane dotyczące tranzytu towarów w obrębie państwa członkowskiego oraz wywozu bezpośredniego. Przekazane informacje dotyczące osób fizycznych i prawnych są wykorzystywane jedynie do celów niniejszego rozporządzenia. [Popr. 32]

2.  Wspomniany zbiór danych wykorzystuje się w zapobieganiu operacjom, które stanowią lub wydają się stanowić naruszenie przepisów prawa celnego, oraz w dochodzeniach dotyczących takich operacji i w ich ściganiu, a także do celów zarządzania ryzykiem, w tym do kontroli celnych opierających się na analizie ryzyka, w rozumieniu art. 4 pkt 25 i 26 oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

3.  Zbiór ten jest dostępny wyłącznie dla wydziałów Komisji oraz władz krajowych, o których mowa w art. 29. W Komisji i władzach krajowych wyłącznie wyznaczeni analitycy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych zawartych w tym zbiorze.

Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001, Komisja, za zgodą państwa członkowskiego, które dostarczyło dane, może przekazywać wybrane dane uzyskane zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 organizacjom międzynarodowym lub instytucjom bądź jednostkom organizacyjnym UE, w tym Światowej Organizacji Celnej, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Zrzeszeniu Międzynarodowego Transportu Lotniczego oraz Europolowi, które przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i z którymi Komisja zawarła odpowiednie umowy lub protokoły ustaleń. [Popr. 33]

Dane przekazuje się zgodnie z niniejszym ustępem tylko do celów ogólnych niniejszego rozporządzenia, w tym ochrony interesów finansowych Unii, lub do celów zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

W umowie lub protokole ustaleń, które mogą stanowić podstawę przekazywania danych zgodnie z niniejszym ustępem, uwzględnia się m. in. zasady ochrony danych, takie jak umożliwienie podmiotom, których dane dotyczą, korzystania z prawa dostępu do danych i ich poprawiania oraz z administracyjnych i sądowych środków odwoławczych, jak również niezależny mechanizm nadzoru w celu zapewnienia zgodności z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych.

3a.  Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyniki uzyskane przez tę bazę danych, zgodnie z art. 51a. [Popr. 34]

4.  Do przetwarzania przez Komisję danych osobowych w kontekście danych zawartych we wspomnianym zbiorze stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001. [Popr. 35]

Komisję uważa się za administratora danych w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu podlega uprzedniemu sprawdzeniu przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. [Popr. 36]

Dane zawarte w zbiorze danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu przechowuje się jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały wprowadzone, i nie dłużej niż przez 10 lat. W przypadku przechowywania danych osobowych przez okres przekraczający pięć lat informuje się o tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

5.  Zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu nie obejmuje szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Komisja wdraża odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem, przekształceniem i dostępem lub przed wszelkimi innymi niedozwolonymi formami przetwarzania. [Popr. 37]

Artykuł 18h

1.  Komisja może, po złożeniu wniosku do państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 1a niniejszego artykułu i zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2913/92, pozyskiwać bezpośrednio od podmiotów gospodarczych dokumenty potwierdzające zgłoszenia przywozowe i wywozowe i dla których dokumenty potwierdzające zostały wygenerowane lub zgromadzone przez podmioty gospodarcze, na potrzeby prowadzenia dochodzeń dotyczących wdrażania przepisów prawa celnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia z wyraźną zgodą państwa członkowskiego lub w wyniku automatycznego upoważnienia, o którym mowa w art. 18h (1b) niniejszego rozporządzenia. Komisja powiadamia wszystkie państwa członkowskie, które mogą zostać zaangażowane w ewentualne dochodzenie, o wniosku, równocześnie ze złożeniem wniosku. Komisja przekazuje państwu członkowskiemu, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę, kopie wniosku, równocześnie ze złożeniem wniosku. Komisja przekazuje kopie odpowiedzi i dokumenty potwierdzające otrzymanej od podmiotu gospodarczego państwu członkowskiemu, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę, w ciągu tygodnia od otrzymania odpowiedzi. [Popr. 38]

1a.  Po otrzymaniu wniosku od Komisji dotyczącego dokumentów potwierdzających zgłoszenia przywozowe i wywozowe państwo członkowskie – zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – ma cztery tygodnie na:

   udzielenie odpowiedzi na wniosek i przedłożenie wymaganej dokumentacji;
   powiadomienie Komisji, że państwo członkowskie zwróciło się o dokumentację do podmiotu gospodarczego;
   zwrócenie się, z przyczyn operacyjnych, o dodatkowe dwa tygodnie na realizację wniosku; lub
   odrzucenie wniosku i powiadomienie Komisji, że należyte rozpatrzenie wniosku było niemożliwe ze względu na niedostarczenie przez podmiot gospodarczy wymaganych informacji lub z powodu decyzji odmownej podjętej przez władze sądowe państwa członkowskiego zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia. [Popr. 39]

1b.  Jeżeli państwo członkowskie:

   nie przedstawi wymaganych dokumentów;
   nie powiadomi Komisji, że państwo członkowskie zwróciło się o dokumentację do podmiotu gospodarczego;
   nie zwróci się, z przyczyn operacyjnych, o dodatkowe dwa tygodnie na realizację wniosku; lub
   odrzuci wniosek

w ciągu wspomnianego okresu trzech tygodni uznaje się, że upoważniło ono automatycznie Komisję do bezpośredniego zwrócenia się do podmiotów gospodarczych o dokumenty potwierdzające zgłoszenia przywozowe lub tranzytowe. [Popr. 40]

2.  W ramach czasowych, w jakich podmioty gospodarcze zobowiązane są przechowywać odpowiednią dokumentację, podmioty te przekazują Komisji na jej żądanie informacje, o których mowa w ust. 1, w ciągu trzech tygodni. [Popr. 41]

____________________________

* Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).”;

"

5a.  art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1. Wyniki i informacje uzyskiwane w trakcie wspólnotowych misji, określone w art. 20 niniejszego rozporządzenia, oraz w szczególności dokumenty przekazywane przez właściwe władze zainteresowanych państw trzecich, a także informacje otrzymane w ramach dochodzenia administracyjnego, w tym przez służby Komisji, są traktowane zgodnie z art. 45 niniejszego rozporządzenia.”; [Popr. 42]

"

6.  artykuł 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"

„4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu określenia tych działań związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają umieszczenia informacji w SIC.”;

"

7.  artykuł 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, przepisy dotyczące pozycji, które mają być zawarte w SIC, odnoszących się do poszczególnych kategorii wymienionych w art. 24 lit. a)–h), w stopniu koniecznym do osiągnięcia celu Systemu. W kategorii określonej w art. 24 lit. e) nie mogą znaleźć się pozycje dotyczące danych osobowych. Wspomniane akty wykonawcze, o których mowa, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 43a ust. 2.”;

"

8.  w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Dostęp do danych zawartych w SIC jest zastrzeżony wyłącznie dla władz krajowych wyznaczonych przez każde państwo członkowskie i wydziałów wyznaczonych przez Komisję. Władzami tymi są administracje celne, ale mogą nimi być również inne organy, które zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i proceduralnymi danego państwa członkowskiego są właściwe do prowadzenia działań dla realizacji celu określonego w art. 23 ust. 2. [Popr. 43]

Partner SIC przekazujący dane ma prawo określić, które z władz krajowych wspomnianych powyżej mogą uzyskać dostęp do danych umieszczonych przez tego partnera w SIC.”;

"

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Każde państwo członkowskie przesyła Komisji wykaz wyznaczonych przez siebie właściwych władz krajowych, które mają dostęp do SIC, z określeniem charakteru danych, jakie mogą być udostępnione każdej z tych władz, oraz celów, do jakich dane te będą udostępniane.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim. Komisja weryfikuje również, czy wykaz wyznaczonych władz krajowych nie jest nieproporcjonalnie obszerny, oraz przekazuje wszystkim państwom członkowskim odpowiednie szczegółowe informacje dotyczące wydziałów Komisji upoważnionych do dostępu do SIC.

Wykaz tak wyznaczonych władz krajowych i wydziałów Komisji jest publikowany przez Komisję w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a późniejsze aktualizacje wykazu Komisja publikuje w internecie.”;

"

9.  w art. 30 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"

„Wykaz tak wyznaczonych władz lub wydziałów jest publikowany przez Komisję w internecie.”;

"

9a.  art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"

„4. Dane otrzymywane z SIC mogą być, za uprzednim upoważnieniem i zgodnie z wszelkimi warunkami nałożonymi przez Państwo Członkowskie, które wprowadziło je do Systemu, przekazane w celu wykorzystania przez inne władze krajowe niż te określone w ust. 2, państwa trzecie oraz międzynarodowe lub regionalne organizacje mające zamiar je wykorzystać i/lub agencje Unii, które przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego. Każde Państwo Członkowskie podejmuje specjalne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa takim danym podczas przekazywania lub dostarczania ich do wydziałów mających siedzibę poza jego obszarem.

Przepisy określone w akapicie pierwszym są stosowane mutatis mutandis wobec Komisji, jeżeli to ona wprowadziła dane do Systemu.”; [Popr. 44]

"

10.  tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:"

„Rozdział 4

Przechowywanie danych”;

"

11.  artykuł 33 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 33

Dane zawarte w SIC przechowuje się jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały wprowadzone, i nie dłużej niż przez 10 lat. W przypadku przechowywania danych osobowych przez okres przekraczający pięć lat informuje się o tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.”; [Popr. 45]

"

12.  w art. 37 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ustęp 3a otrzymuje brzmienie:"

„3a. Niniejsze rozporządzenie stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzoruje zgodność SIC z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.”;

"

b)  dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:"

„5. Działając w ramach swoich kompetencji, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Wspólny Organ Nadzorczy ustanowiony decyzją Rady 2009/917/WSiSW* uzgadniają swoje działania w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru i kontroli SIC.

______________________

* Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 20).”;

"

13.  w art. 38 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 skreśla się lit. b);

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. W szczególności zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja podejmują działania w celu:

   a) uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych;
   b) uniemożliwienia osobom nieupoważnionym odczytu, kopiowania, modyfikowania lub usuwania danych i nośników danych;
   c) uniemożliwienia wprowadzania danych, zapoznawania się z nimi, ich zmiany lub usuwania bez upoważnienia;
   d) uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do danych w SIC za pomocą urządzeń do przekazywania danych;
   e) zagwarantowania, że w odniesieniu do wykorzystywania SIC upoważnione osoby mają prawo dostępu jedynie do danych, które odpowiadają ich kompetencjom;
   f) zagwarantowania możliwości sprawdzenia i ustalenia, którym organom można przekazywać dane za pomocą urządzeń do przekazywania danych;
   g) zagwarantowania możliwości sprawdzenia i ustalenia ex post facto, kiedy, przez kogo i jakie dane zostały wprowadzone do SIC, oraz monitorowania przesłuchań;
   h) uniemożliwienia odczytu, kopiowania, modyfikowania lub usuwania danych bez upoważnienia podczas przesyłania danych oraz transportu nośników danych.”;

"

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Komisja weryfikuje, czy przeszukiwanie danych było dokonywane za upoważnieniem i przez upoważnionych użytkowników. Poziom weryfikacji podlega co najmniej zależy od zakresu kontroli, powagi naruszenia i oczekiwanej kwoty dochodu, której dotyczy weryfikacja, i zawsze wynosi 1 % wszystkich lub więcej przeszukiwań danych. Rejestr takich przeszukiwań oraz sprawdzeń wprowadza się do systemu i wykorzystuje się jedynie w celu sprawdzeń, o których mowa. Rejestr usuwa się Zestawienie zostaje usunięte po sześciu miesiącach.”; [Popr. 46]

"

14.  w art. 41d wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Dopuszczalny okres przechowywania danych zależy od przepisów ustawowych, wykonawczych i proceduralnych państwa członkowskiego, które przekazuje dane. Konieczność przechowywania danych jest poddawana przeglądowi przez państwo członkowskie, które dostarczyło dane. Obowiązują następujące maksymalne nieprzekraczalne okresy, które liczone są od daty wprowadzenia danych do dokumentacji dochodzeniowej i nie mogą być łączone: [Popr. 47]

   a) dane dotyczące bieżącej dokumentacji dochodzeniowej mogą być przechowywane nie dłużej niż przez trzy lata od ostatniego stwierdzenia działania naruszającego prawo celne i rolne; dane podlegają obowiązkowej anonimizacji przed tym terminem, jeżeli od ostatniego stwierdzenia minął jeden rok;
   b) dane dotyczące dochodzeń administracyjnych lub karnych, które były podstawą do stwierdzenia działania naruszającego przepisy prawa celnego i rolnego, lecz nie wydano w nich decyzji administracyjnej, wyroku skazującego, orzeczenia grzywny ani kary administracyjnej, mogą być przechowywane nie dłużej niż przez sześć lat;
   c) dane dotyczące dochodzeń administracyjnych lub karnych, które były podstawą decyzji administracyjnej, wyroku skazującego, orzeczenia grzywny lub kary administracyjnej, mogą być przechowywane nie dłużej niż przez dziesięć lat.”;

"

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Komisja dokonuje anonimizacji lub wykreślenia danych natychmiast po upływie maksymalnego okresu przechowywania określonego w ust. 1.”; [Popr. 48]

"

15.  artykuł 43 otrzymuje brzmienie:"

„1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 18f ust. 1 art. 18a ust. 6, art. 18f ust. 1, art. 18g ust. 3 i art. 23 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [dd/mm/yyyy] r. [insert the date of entry into force of this Regulation] ...(11). [Popr. 49]

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 18a ust. 6, art. 18f ust. 1 i , art. 18g ust. 3 oraz art. 23 ust. 4, mogą zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 50]

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18a ust. 6, art. 18f ust. 1 i , art. 18g ust. 3 oraz art. 23 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady.”; [Popr. 51]

"

16.  po art. 43 dodaje się artykuł w brzmieniu:"

„Artykuł 43a

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011*.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

___________________

* Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011. s. 13).”.

"

Artykuł 1a

Do dnia ...(12) Komisja dokonuje oceny:

—  konieczności rozszerzenia danych zawartych w zbiorze, o którym mowa w art. 18a rozporządzenia (WE) nr 515/97, poprzez włączenie do nich danych dotyczących przywozu i

—  możliwości rozszerzenia danych zawartych w zbiorze, o którym mowa w art. 18a rozporządzenia (WE) nr 515/97, poprzez włączenie do nich danych dotyczących przywozu i tranzytu towarów drogą lądową i powietrzną. [Popr. 52]

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W odniesieniu do usługodawców publicznych lub prywatnych, którzy w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są związani prywatnymi zobowiązaniami umownymi uniemożliwiającymi im wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 18c ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 515/97, przepis ten staje się skuteczny nie wcześniej niż po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymaganych aktów delegowanych i wykonawczych, o których mowa w art. 18f ust. 1 oraz art. 18f ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 515/97. [Popr. 53]

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 94 z 31.3.2014, s. 1.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).
(4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
(5) Dwa lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(6) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
(7) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(8) Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 20).
(9)Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 z dnia 27 marca 1998 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 96 z 28.3.1998, s. 22).
(11) Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(12) Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności