Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0150(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0196/2013

Внесени текстове :

A7-0196/2013

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 6
CRE 15/04/2014 - 6

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0354

Приети текстове
PDF 278kWORD 83k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) № 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0280),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0136/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 29 ноември 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12 декември 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по правни въпроси (A7‑0196/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 68.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета
P7_TC1-COD(2012)0150

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/59/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност