Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0125/2013

Внесени текстове :

A7-0125/2013

Разисквания :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Гласувания :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Приети текстове
PDF 282kWORD 44k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0350),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0178/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0125/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 3 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0309).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите
P7_TC1-COD(2012)0168

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/91/EU.)

Правна информация - Политика за поверителност