Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0168(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0125/2013

Indgivne tekster :

A7-0125/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Stemmeforklaringer
PV 15/04/2014 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 58k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg
Institutter for kollektiv investering i værdipapirer ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0350),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0178/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 11. januar 2013(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0125/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 96 af 4.4.2013, s. 18.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 3. juli 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0309).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner
P7_TC1-COD(2012)0168

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/91/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik