Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0168(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0125/2013

Teksty złożone :

A7-0125/2013

Debaty :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Głosowanie :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/04/2014 - 8.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 96k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS V) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0350),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0178/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 19 marca 2014 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0125/2013),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 96 z 4.4.2013, s. 18.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 3 lipca 2013 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0309)


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji
P7_TC1-COD(2012)0168

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/91/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności