Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0168(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0125/2013

Ingivna texter :

A7-0125/2013

Debatter :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Omröstningar :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Antagna texter
PDF 196kWORD 153k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ***I
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0350),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0178/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 11 januari 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0125/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 96, 4.4.2013, s. 18.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 3 juli 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0309).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner
P7_TC1-COD(2012)0168

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning 2014/91/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy