Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0398/2013

Внесени текстове :

A7-0398/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Приети текстове
PDF 292kWORD 90k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Разплащателни сметки ***I
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (COM(2013)0266 – C7‑0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0266),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0125/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 19 ноември 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 април 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7‑0398/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 51, 22.2.2014 г., стр. 3.
(2) OВ C 341, 22.11.2013 г., стр. 40.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 12 декември 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0587).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции
P7_TC1-COD(2013)0139

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/92/EС.)

Правна информация - Политика за поверителност