Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0139(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0398/2013

Ingivna texter :

A7-0398/2013

Debatter :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Antagna texter
PDF 207kWORD 156k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Betalkonton ***I
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0266),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0125/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 19 november 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 september 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 april 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A7-0398/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 51, 22.2.2014, s. 3.
(2) EUT C 341, 22.11.2013, s. 40.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 12 december 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0587).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
P7_TC1-COD(2013)0139

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/92/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy