Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0901B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0252/2013

Внесени текстове :

A7-0252/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Приети текстове
PDF 382kWORD 55k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Съда на Европейския съюз, представено на Европейския парламент и Съвета (02074/2011),

—  като взе предвид член 254, параграф 1 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които е представен проектът на акт (C7‑0126/2012),

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2011)0596),

—  като взе предвид писмото на Съда от 8 май 2012 г.,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 май 2012 г.,

—  като взе предвид параграфи 2 и 3 от своята законодателна резолюция от 5 юли 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него(1),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0252/2013),

1.  Приема като своя позиция на първо четене текста, приет на 12 декември 2013 г.(2);

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда на Европейския съюз и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 349 Е, 29.11.2013 г., стр. 555.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0581.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и на приложение I към него чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд [Изменение № 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19, параграф 2, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 254, първа алинея и член 281, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Съда,

като взеха предвид становището на Комисията,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(5)  Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава.

(6)  Броят на образуваните пред тази юрисдикция дела продължава да се увеличава с течение на годините, което води до трайно увеличаване на броя на висящите пред нея дела и на продължителността на производствата.

(7)  Това увеличаване на продължителността трудно може да се разглежда като приемливо за страните в производствата, по-конкретно като се имат предвид изискванията както на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, така и на член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

(8)  Положението на Общия съд се дължи на структурни причини, свързани както с по-интензивната и разнообразна дейност на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза по приемане на законодателни и подзаконови актове, така и с обема и сложността на делата, с които е сезиран Общият съд, особено в областта на конкуренцията и държавните помощи.

(9)  Поради това следва да се приемат мерките, които се налагат за преодоляване на това положение, като предвидената от Договорите възможност за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд позволява в кратък срок да се намали както броят на висящите дела, така и прекомерната продължителност на производствата пред тази юрисдикция.

(9а)  Тези мерки следва да предвиждат също така трайно разрешаване на въпроса с държавата членка на произход на съдиите, тъй като настоящото разпределение на съдийските длъжности по държави членки не може да се прилага в случаите, в които броят на съдиите е по-голям от този на държавите членки.

(9б)  Съгласно член 19, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Общият съд се състои най-малко от по един съдия от всяка държава членка. Тъй като по този начин се гарантира подходящ географски баланс и представителство на националните правни системи, допълнителните съдии следва да се назначават единствено въз основа на своите професионални и личностни качества, като се вземат предвид техните познания за правните системи на Европейския съюз и на държавите членки. Въпреки това не следва да се назначават повече от двама съдии от една държава членка,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Протоколът относно Статута на Съда на Европейския съюз се изменя, както следва:

6а)  Член 47, параграф 1 се заменя със следното:"

„Член 9а, членове 14 и 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета алинея, както и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове.“;

"

7)  ▌Член 48 ▌се заменя със следното:"

„В състава на Общия съд влизат по един съдия от всяка държава членка и дванадесет допълнителни съдии. Не може да има повече от двама съдии от една държава членка.

Всички съдии имат еднакъв статус, както и еднакви права и задължения.

Когато на всеки три години съставът на съдиите бива частично обновяван, при четен брой съдии последователно се подменят половината от съдиите; при нечетен брой съдии последователно се подменят четен брой съдии и нечетен брой съдии, равен на четния брой минус едно.“;

"

7а)   Създава се следният член:"

„Член 48а

По отношение на съдиите, които се назначават за всяка държава членка, право да предложи кандидат има правителството на съответната държава членка.“;

"

7б)  Създава се следният член:"

„Член 48б

1.  Назначаването на допълнителните съдии се извършва независимо от това, коя е тяхната държава членка на произход.

2.  В рамките на процедурата за назначаване на един или повече от дванадесетте допълнителни съдии всички държави членки могат да предложат кандидати. Освен това съдиите с изтичащ мандат в Общия съд могат да представят собствените си кандидатури в писмен вид пред председателя на комитета, посочен в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.  В рамките на процедурата за назначаване на един или повече от 12-те допълнителни съдии комитетът, посочен в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия на Общия съд. Към становището си относно годността на кандидатите комитетът прилага списък с класация на онези от тях, които имат най-подходящ опит на високо ниво. Този списък съдържа поне два пъти повече кандидати от броя на съдиите, които трябва да бъдат назначени по общо съгласие от правителствата на държавите членки, при условие че има достатъчен брой подходящи кандидати.“

"

Член 3

1.  Настоящият регламент влиза в сила в първия ден на месеца следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Дванадесетте допълнителни съдии, назначени въз основа на настоящия регламент и след влизането му в сила, встъпват в длъжност незабавно след полагането на клетва.

Мандатът на шестима от тези съдии, избрани чрез жребий, приключва шест години след първото частично обновяване на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент. Мандатът на останалите шестима съдии приключва шест години след второто частично обновяване на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност