Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0901B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0252/2013

Předložené texty :

A7-0252/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Přijaté texty
PDF 396kWORD 62k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na žádost Soudního dvora předloženou Evropskému parlamentu a Radě (02074/2011),

—  s ohledem na čl. 254 první pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s kterými byl návrh aktu předložen Parlamentu (C7-0126/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2011)0596),

—  s ohledem na dopis Soudního dvora ze dne 8. května 2012,

—  s ohledem na dopis Komise ze dne 30. května 2012,

—  s ohledem na body 2 a 3 legislativního usnesení Parlamentu ze dne 5. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu(1),

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0252/2013),

1.  přijímá jako svůj postoj v prvním čtení text přijatý dne 12. prosince 2013(2);

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Soudnímu dvoru, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 555.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0581.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie s cílem zvýšit počet soudců Tribunálu [pozm. návrh 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec této Smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména článek 254 první pododstavec a článek  281 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na žádost Soudního dvora,

s ohledem na stanovisko Komise,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(5)  Tribunálu je v současnosti předkládán neustále narůstající počet věcí, protože od okamžiku jeho vytvoření se postupně rozšiřují oblasti, v nichž je příslušný rozhodovat.

(6)  Počet věcí předložených Tribunálu v průběhu let stále stoupá, což postupně vede k nárůstu počtu věcí, v nichž řízení nebylo ukončeno, a k prodloužení délky řízení.

(7)  Je zřejmé, že toto prodloužení délky řízení je pro strany stěží přijatelné, zejména s ohledem na požadavky stanovené jak v článku 47 Listiny základních svobod Evropské unie, tak v článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(8)  Situace, v níž se nachází Tribunál, má strukturální příčiny související jak s nárůstem intenzity a různorodosti normotvorné činnosti orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, tak s objemem a složitostí věcí předkládaných Tribunálu, zejména v oblastech hospodářské soutěže a státních podpor.

(9)  V důsledku toho je třeba přijmout opatření nutná k tomu, aby bylo možné této situaci čelit, s tím, že využitím možnosti stanovené ve Smlouvách zvýšit počet soudců Tribunálu lze v krátké době snížit objem dosud neprojednaných věcí i omezit případy nepřiměřené délky řízení u tohoto soudu.

(9a)  Tato opatření by měla rovněž přinést trvalé řešení otázky členského státu původu jednotlivých soudců, neboť ve stávajícím systému, v jehož rámci každý členský stát jmenuje jednoho soudce, nebude možné pokračovat v situaci, kdy počet soudců přesáhne počet členských států.

(9b)  Podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii je členem Tribunálu nejméně jeden soudce z každého členského státu. Jelikož je tímto již dostatečně zajištěna zeměpisná vyváženost a zohlednění právních řádů jednotlivých členských států, bylo by vhodné dodatečné soudce jmenovat výlučně na základě jejich odborné a osobnostní vhodnosti a při zohlednění jejich znalosti právních řádů Evropské unie a členských států. Počet soudců za každý členský stát by nicméně neměl překročit dva,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie se mění takto:

6a.  V článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Článek 9a, články 14 a 15, čl. 17 první, druhý, čtvrtý a pátý pododstavec a článek 18 se použijí na Tribunál a jeho členy.“

"

7.  ▌Článek 48 se ▌nahrazuje tímto:"

„Tribunál se skládá z jednoho soudce z každého členského státu a dvanácti dalších soudců. Počet soudců za každý členský stát nepřekročí dva.

Všichni soudci mají stejné postavení, stejná práva a stejné povinnosti.

Při částečné obměně soudců, k níž dochází každé tři roky, se střídavě obměňuje vždy jedna poloviny soudců v případě jejich sudého počtu a v případě jejich lichého počtu se obměňuje střídavě sudý počet soudců a lichý počet soudců, který je o jednu nižší, než je uvedený sudý počet soudců.“

"

7a.  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 48a

V případě soudců jmenovaných členským státem, mají právo nominovat soudce vlády příslušných členských států.“

"

7b.  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 48b

1.  Další soudci se jmenují nezávisle na členském státě původu kandidáta.

2.  V rámci postupu jmenování jednoho nebo více z dvanácti dalších soudců, mohou navrhovat kandidáty vlády všech členských států. Kromě toho se mohou jako kandidáti písemně u předsedy výboru podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie přihlásit soudci, jejichž mandát u Tribunálu končí.

3.  V rámci postupu jmenování jednoho nebo více z dvanácti dalších soudců vydá výbor podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovisko k vhodnosti kandidátů pro funkce soudce Tribunálu. Výbor připojí k tomuto stanovisku k vhodnosti kandidátů seznam kandidátů, kteří mají nejvhodnější zkušenosti na vysoké úrovni, seřazených podle zásluh. Je-li počet vhodných kandidátů dostatečný, uvádí tento seznam jména nejméně dvojnásobného počtu kandidátů, než je počet soudců, které mají vlády členských států jmenovat vzájemnou dohodou.“

"

Článek 3

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Dvanáct dalších soudců jmenovaných na základě tohoto nařízení po jeho vstupu v platnost nastoupí do funkce neprodleně po složení přísahy.

Funkční období šesti z těchto soudců, které určí los, skončí šest let po první částečné obměně Tribunálu po vstupu tohoto nařízení v platnost. Funkční období zbývajících šesti soudců skončí šest let po druhé částečné obměně Tribunálu po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí