Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0901B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0252/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0252/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Elfogadott szövegek
PDF 380kWORD 54k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bíróság kérésére, amelyet benyújtottak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz (02074/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 254. cikkének első bekezdésére és 281. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján az aktus tervezetét a Parlamenthez benyújtották (C7-0126/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2011)0596),

–  tekintettel a Bíróság 2012. május 8-i levelére,

–  tekintettel a Bizottság 2012. május 30-i levelére,

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről szóló, 2012. július 5-i jogalkotási állásfoglalásának(1) 2. és 3. bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0252/2013);

1.  első olvasatbeli álláspontjaként elfogadja a 2013. december 12-én elfogadott szöveget(2);

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bíróságnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 349. E, 2013.11.29., 555. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0581.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 254. cikke első bekezdésére és 281. cikkének második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bíróság kérésére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(5)  A Törvényszék előtt indított eljárások száma, hatáskörének a létrehozása óta történő fokozatos bővítése miatt, jelenleg folyamatosan növekszik.

(6)  Az ezen igazságszolgáltatási fórumhoz érkező ügyek száma évről évre egyre nő, aminek következtében az előtte folyamatban lévő ügyek mennyisége tartósan megnőtt, az eljárások időtartama pedig meghosszabbodott.

(7)  Az eljárások időtartamának meghosszabbodása a peres felek szempontjából nem tűnik elfogadhatónak, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkében meghatározott követelmények fényében.

(8)  A Törvényszék jelen helyzete olyan strukturális okokkal magyarázható, hogy az Európai Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek jogalkotási és szabályozási tevékenysége intenzívebbé és változatosabbá vált, valamint a Törvényszékhez érkező ügyek száma és összetettsége nőtt, különösen a versenyjog és az állami támogatások ellenőrzése terén.

(9)  Következésképpen el kell fogadni azokat az intézkedéseket, amelyekkel ez a helyzet orvosolható, és a Szerződések által biztosított azon lehetőség, hogy a Törvényszéket alkotó bírák száma növelhető, biztosítja, hogy rövid időn belül csökkenjen mind a folyamatban lévő ügyek mennyisége, mind az ezen igazságszolgáltatási fórum előtti eljárások túl hosszú időtartama.

(9a)  Ezeknek az intézkedéseknek olyan szabályozást is tartalmazniuk kell, amely tartós megoldást nyújt a bírák származásának kérdésére, mivel a bírói álláshelyek tagállamok közötti jelenlegi felosztása nem alkalmazható analóg módon arra a helyzetre, amelyben a bírák száma meghaladja a tagállamok számát.

(9b)  Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (2) bekezdése szerint a Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll. Mivel ez már szavatolja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és a nemzeti jogrendszerek képviseletét, a további bírókat kizárólag szakmai és személyes alkalmasságuk alapján kell kinevezni, figyelembe véve az Európai Unió és az egyes tagállamok jogrendszerével kapcsolatos ismereteiket. Ugyanakkor tagállamonként két bírónál többet nem lehet kinevezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

(6a)  A 47. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A 9a. cikket, a 14. és 15. cikket, a 17. cikk első, második, negyedik és ötödik bekezdését, valamint a 18. cikket a Törvényszékre és annak tagjaira is alkalmazni kell.”;

"

(7)  ▌A 48. cikk ▌helyébe a következő szöveg lép:"

„A Törvényszék bírói kara tagállamonként egy bíróból és tizenkét további bíróból áll. Tagállamonként nem lehet kettőnél több bírót kinevezni.

Minden bírónak azonos a jogállása, valamint azonosak a jogaik és a kötelezettségeik.

A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül sor, páros számú bíró esetén felváltva mindig a bírák felét érinti, páratlan számú bíró esetén pedig felváltva páros számú bírót vagy eggyel kisebb páratlan számú bírót érint.”;

"

(7a)   A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:"

„48a. cikk

A tagállamonkénti bírói álláshelyek tekintetében a jelölés joga az adott tagállam kormányát illeti meg.”;

"

(7b)  A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:"

„48b. cikk

(1)  A további bírói álláshelyeket a jelöltek meghatározott tagállamból való származásától függetlenül töltik be.

(2)  A tizenkét további bírói álláshely közül egy vagy több betöltésére irányuló eljárás keretében valamennyi tagállam kormánya állíthat jelöltet. Emellett a Törvényszék távozó bírái is jelentkezhetnek írásban jelöltként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke szerinti bizottság elnökénél.

(3)  A tizenkét további bírói álláshely közül egy vagy több betöltésére irányuló eljárás keretében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke szerinti bizottság véleményt ad a jelölteknek törvényszéki bírói feladatok ellátására való alkalmasságáról. A bizottság a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményéhez csatolja a legalkalmasabb magas szintű tapasztalattal rendelkező pályázók rangsorolt listáját. Ez a lista - elegendő számú alkalmas jelölt esetén - legalább kétszer annyi jelölt nevét tartalmazza, mint amennyi a tagállami kormányok által közös megegyezéssel kinevezendő bírók száma.”.

"

3. cikk

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)  Az e rendelet alapján, annak hatálybalépését követően kinevezett tizenkét további bíró az eskütétel után azonnal hivatalba lép.

Közülük hat, sorsolással kiválasztott bíró megbízatása a Törvényszék e rendelet hatálybalépését követő első részleges megújítása után hat évvel jár le. A másik hat bíró megbízatása a Törvényszék e rendelet hatálybalépését követő második részleges megújítása után hat évvel jár le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat