Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0901B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0252/2013

Texte depuse :

A7-0252/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Explicaţii privind voturile
PV 15/04/2014 - 8.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Texte adoptate
PDF 378kWORD 56k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului; (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere solicitarea Curții de Justiție adresată Parlamentului și Consiliului (02074/2011),

–  având în vedere articolul 254 primul paragraf și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia proiectul de act a fost prezentat Parlamentului (C7-0126/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0596),

–  având în vedere scrisoarea Curții de Justiție din 8 mai 2012,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 mai 2012,

–  având în vedere punctele 2 și 3 din rezoluția sa legislativă din 5 iulie 2012 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0252/2013),

1.  adoptă ca poziție a Parlamentului în primă lectură textul adoptat la 12 decembrie 2013(2);

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 349 E, 29.11.2013, p. 555.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0581.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului [Amendamentul nr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 254 alineatul (1) și articolul 281 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere solicitarea Curții de Justiție,

având în vedere avizul Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(5)  Ca urmare a extinderii progresive a competențelor sale de la înființare, Tribunalul este sesizat în prezent cu un număr de cauze în creștere constantă.

(6)  Numărul cauzelor cu care este sesizată această instanță a continuat să crească de-a lungul anilor, ceea ce, pe termen lung, are drept consecință o creștere a numărului cauzelor aflate pe rolul său și o prelungire a duratei procedurilor.

(7)  Această prelungire pare acceptabilă cu dificultate pentru justițiabili, în special în raport cu cerințele enunțate atât la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cât și la articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(8)  Situația în care se află Tribunalul are cauze structurale care sunt legate atât de intensificarea și de diversificarea activității legislative și administrative a instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cât și de volumul și de complexitatea dosarelor cu care este sesizat Tribunalul, în special în domeniile concurenței și ajutoarelor de stat.

(9)  În consecință, este necesar să se adopte măsurile care se impun pentru a face față acestei situații, iar posibilitatea, prevăzută de tratate, de a mări numărul de judecători ai Tribunalului este de natură să permită reducerea, în scurt timp, atât a volumului cauzelor aflate pe rol, cât și a duratei excesive a procedurilor în fața acestei instanțe.

(9a)  Aceste măsuri ar trebui să ofere și o soluție permanentă în ceea ce privește problema statului de origine al judecătorilor, deoarece aranjamentul actual, în baza căruia judecătorii sunt numiți per stat membru, nu se poate aplica atunci când există mai mulți judecători decât state membre.

(9b)  În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru. Având în vedere faptul că acest aranjament asigură deja un echilibru geografic și o reprezentare a sistemelor de drept naționale corespunzătoare, judecătorii suplimentari ar trebui numiți exclusiv pe baza meritelor lor profesionale și personale, luându-se în considerare cunoștințele lor cu privire la sistemele de drept ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Cu toate acestea, nu ar trebui să existe mai mult de doi judecători pentru fiecare stat membru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene se modifică după cum urmează:

6a.  La articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 9a, articolul 14, articolul 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf și articolul 18 se aplică Tribunalului și membrilor acestuia.”

"

7.  ▌Articolul 48 ▌se înlocuiește cu următorul text:"

„Tribunalul cuprinde un judecător din fiecare stat membru și 12 judecători suplimentari. Nu trebuie să existe mai mult de doi judecători pentru fiecare stat membru.

Toți judecătorii au același statut, precum și aceleași drepturi și obligații.

Înlocuirea parțială a judecătorilor, care are loc la fiecare trei ani, vizează, în mod alternativ, o jumătate dintre judecători, în cazul unui număr par de judecători; și în mod alternativ, un număr par de judecători și un număr impar de judecători, mai mic cu unul decât numărul par, în cazul unui număr impar de judecători.”

"

7a.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 48a

În ceea ce privește judecătorii numiți per stat membru, dreptul de a nominaliza îi revine guvernului respectivului stat membru.”

"

7b.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 48

(1)  Judecătorii suplimentari se numesc fără a se ține cont de statul membru de origine al candidaților.

(2)  În cursul unei proceduri de numire a unuia sau a mai multora dintre cei12 judecători suplimentari, toate guvernele statelor membre pot propune candidați. De asemenea, judecătorii care părăsesc Tribunalul se pot propune pe ei înșiși drept candidați, printr-o notificare scrisă adresată președintelui comitetului menționat la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3)  În cursul unei proceduri de numire a unuia sau a mai multora dintre cei 12 judecători suplimentari, comitetul menționat la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene formulează un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător la Tribunal. Comitetul anexează la avizul privind capacitatea candidaților o listă a candidaților care dispun de cea mai adecvată experiență, în ordinea meritelor acestora. Lista respectivă cuprinde numele unui număr de candidați de cel puțin două ori mai mare decât numărul judecătorilor de numit de comun acord de către guvernele statelor membre, cu condiția să existe un număr suficient de candidați corespunzători.”

"

Articolul 3

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare din prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Cei 12 judecători suplimentari numiți pe baza și după intrarea în vigoare a prezentului regulament își ocupă funcția imediat după ce au depus jurământul.

Mandatul a șase dintre aceștia, selectați prin tragere la sorți, încetează la șase ani de la prima înlocuire parțială a Tribunalului care are loc după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Mandatul celorlalți șase judecători se încheie după șase ani de la a doua înlocuire parțială a Tribunalului care are loc după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate