Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0901B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0252/2013

Predkladané texty :

A7-0252/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Prijaté texty
PDF 315kWORD 53k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade (02074/2011),

–  so zreteľom na článok 254 prvý odsek a článok 281 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C7-0126/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2011)0596),

–  so zreteľom na list Súdneho dvora z 8. mája 2012,

–  so zreteľom na list Komisie z 30. mája 2012,

–  so zreteľom na odseky 2 a 3 svojho legislatívneho uznesenia z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Súdneho dvora Európskej únie a jeho prílohu I(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0252/2013),

1.  prijíma text prijatý 12.decembra 2013(2) ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Súdnemu dvoru, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 555.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0581.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2014, ktorým sa mení Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu [Pozmeňujúci návrh 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 254 prvý odsek a článok 281 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(5)  Od vzniku Všeobecného súdu sa po postupnom rozšírení jeho právomocí v súčasnosti na tento súd podáva neustále narastajúci počet vecí.

(6)  Počet predložených vecí Všeobecnému súdu sa postupom rokov neustále zvyšuje, v dôsledku čoho došlo na Všeobecnom súde časom k značnému nárastu neskončených vecí a k predĺženiu konaní.

(7)  Osoby podliehajúce súdnej právomoci môžu toto predĺženie konaní najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd len ťažko akceptovať.

(8)  Situácia, v ktorej sa Všeobecný súd nachádza, má štrukturálne príčiny spojené so zintenzívnením a s diverzifikáciou legislatívnej a normotvornej činnosti inštitúcií, orgánov a úradov alebo agentúr Únie, ako aj s objemom a so zložitosťou vecí podaných na Všeobecný súd osobitne v oblastiach hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.

(9)  V dôsledku toho treba prijať opatrenia nevyhnutné na vyriešenie tejto situácie a využiť možnosť zvýšiť počet sudcov Všeobecného súdu stanovenú zmluvami, ktorej povaha umožní v krátkom čase znížiť objem neskončených vecí a takisto skrátiť neprimeranú dĺžku konaní vedených na tomto súde.

(9a)  Uvedené opatrenia by mali zahŕňať aj trvalé riešenie otázky členského štátu pôvodu sudcov, keďže súčasný mechanizmus, na základe ktorého sudcov menujú jednotlivé členské štáty, nie je uplatniteľný v situácií, keď je viac sudcov než členských štátov.

(9b)  Podľa článku 19 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii Všeobecný súd tvorí vždy najmenej jeden sudca za každý členský štát. Keďže týmto sa už zabezpečuje primeraná zemepisná rovnováha a zastúpenie vnútroštátnych právnych systémov, ďalší sudcovia by mali byť menovaní výlučne na základe ich profesionálnej a osobnostnej vhodnosti, pričom sa zohľadní ich znalosť právnych systémov Európskej únie a členských štátov. Počet sudcov za každý členský štát by však nemal byť vyšší ako dvaja,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Protokol č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa mení takto:

6a.  V článku 47 sa prvý odsek nahrádza takto:"

„Na Všeobecný súd a jeho členov sa vzťahuje článok 9a, články 14 a 15, článok 17 prvý, druhý, štvrtý a piaty odsek a článok 18.“

"

7.  Článok 48 ▌sa nahrádza takto:"

„Všeobecný súd sa skladá z jedného sudcu za každý členský štát a 12 dodatočných sudcov. Za každý jeden členský štát však nemôže byť viac než dvaja sudcovia.

Všetci sudcovia majú rovnaké postavenie a rovnaké práva a povinnosti.

Čiastočná výmena sudcov, ku ktorej dochádza každé tri roky, sa striedavo týka jednej polovice sudcov, ak je počet sudcov párny; pri nepárnom počte sudcov sa táto výmena striedavo týka raz párneho počtu sudcov, raz nepárneho, t. j. o jedného menej, než je uvedený párny počet sudcov.“

"

7a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48a

Pokiaľ ide o sudcov, ktorí majú byť menovaní členským štátom, právo menovať má vláda dotknutého členského štátu.“

"

7b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48b

1.  Dodatoční sudcovia sa menujú nezávisle od členského štátu pôvodu kandidáta.

2.  V rámci postupu menovania jedného alebo viacerých z 12 dodatočných sudcov môžu kandidátov navrhovať vlády všetkých členských štátov. Okrem toho môžu odchádzajúci sudcovia Všeobecného súdu podať písomnú kandidatúru predsedovi výboru uvedeného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.  V rámci postupu menovania jedného alebo viacerých z 12 dodatočných sudcov výbor uvedený v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydá stanovisko o spôsobilosti kandidátov na vykonávanie funkcie sudcu Všeobecného súdu. Výbor pripojí k svojmu stanovisku o spôsobilosti kandidátov zoznam kandidátov, ktorí sú na základe skúseností na vysokej úrovni najvhodnejší, a to v preferenčnom poradí. Ak je počet vhodných kandidátov dostatočný, tento zoznam obsahuje aspoň dvojnásobok počtu kandidátov, ako je počet sudcov, ktorých majú vlády členských štátov vymenovať na základe spoločnej dohody.“.

"

Článok 3

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  12 dodatočných sudcov vymenovaných na základe tohto nariadenia a po nadobudnutí jeho účinnosti nastúpia do funkcie bezodkladne po zložení prísahy.

Funkčné obdobie šiestich z nich, ktorí sa určia žrebom, skončí šesť rokov po prvej čiastočnej výmene na Všeobecnom súde po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Funkčné obdobie ostatných šiestich sudcov skončí šesť rokov po druhej čiastočnej výmene na Všeobecnom súde po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia