Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0901B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0252/2013

Ingivna texter :

A7-0252/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Antagna texter
PDF 300kWORD 47k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den framställning från domstolen som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (02074/2011),

–  med beaktande av artiklarna 254 första stycket och 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C7‑0126/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2011)0596),

–  med beaktande av domstolens skrivelse av den 8 maj 2012,

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 30 maj 2012,

–  med beaktande av punkterna 2 och 3 i sin lagstiftningsresolution av den 5 juli 2012 om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0252/2013).

1.  Europaparlamentet antar som sin ståndpunkt vid första behandlingen den text som antogs den 12 december 2013(2).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, domstolen, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 555.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0581.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen [Ändringsförslag 1]
P7_TC1-COD(2011)0901B

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19.2 andra stycket,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 första stycket och 281 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

med beaktande av domstolens begäran,

med beaktande av kommissionens yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(5)  Till följd av tribunalens successivt utökade behörighet stiger ständigt antalet mål som anhängiggörs vid den.

(6)  Vid tribunalen anhängiggörs årligen allt fler mål, vilket på sikt leder till en ökning av antalet pågående mål och en förlängning av handläggningstiderna.

(7)  Denna förlängning är knappast acceptabel för de rättssökande, bland annat med hänsyn till kraven i såväl artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(8)  Den situation som tribunalen befinner sig i har strukturella orsaker som beror både på att unionens olika institutioner, organ och byråer har intensifierat och diversifierat sin verksamhet i fråga om lagstiftning och på omfattningen av och komplexiteten i de mål som anhängiggörs vid tribunalen, i synnerhet på området för konkurrens och statligt stöd.

(9)  Följaktligen bör nödvändiga åtgärder vidtas i syfte att bemöta denna situation, och möjligheten enligt fördragen att öka antalet domare vid tribunalen kan på kort tid minska såväl antalet pågående mål som de alltför långa handläggningstiderna vid denna domstol.

(9a)  Dessa åtgärder bör även inbegripa en varaktig lösning på frågan om domarnas medlemsstatliga härkomst eftersom det nuvarande systemet, där fördelningen av domartjänster sker per medlemsstat, inte är överförbart på en situation där det finns fler domare än medlemsstater.

(9b)  Enligt artikel 19.2 i fördraget om Europeiska unionen ska tribunalen ha minst en domare per medlemsstat. Eftersom en lämplig geografisk jämvikt och representation från de nationella rättsordningarna därmed redan är säkerställd bör ytterligare domare utses uteslutande på grundval av sin yrkesmässiga och personliga lämplighet, med beaktande av ifrågavarande personers kunskaper om Europeiska unionens och medlemsstaternas rättsordningar. Ingen medlemsstat bör emellertid ha fler än två domare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ändras enligt följande:

6a.  Artikel 47 första stycket ska ersättas med följande stycke:"

”Artiklarna 9a, 14 och 15, artikel 17 första, andra, fjärde och femte styckena och artikel 18 ska tillämpas på tribunalen och dess ledamöter.”

"

7.  ▌Artikel 48 ska ersättas med följande:"

”Tribunalen ska ha en domare per medlemsstat och tolv ytterligare domare. Ingen medlemsstat ska ha fler än två domare.

Alla domare ska ha samma ställning och samma rättigheter och skyldigheter.

Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som ska äga rum vart tredje år ska varje gång vid ett jämnt antal domare avse omväxlande hälften av domarna och vid ett ojämnt antal domare omväxlande ett jämnt antal domare och detta jämna antal domare minus en.”

"

7a.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 48a

Det är regeringen i respektive medlemsstat som ska ha förslagsrätten för den domartjänst som varje medlemsstat har rätt till.”

"

7b.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 48b

1.  De ytterligare domartjänsterna ska tillsättas oberoende av kandidaternas medlemsstatliga härkomst.

2.  Inom ramen för ett förfarande där en eller flera av de ytterligare tolv domartjänsterna tillsätts får samtliga medlemsstaters regeringar föreslå kandidater. Dessutom får avgående domare vid tribunalen till ordföranden för kommittén enligt artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inge en skriftlig personlig ansökan om att kandidera.

3.  Inom ramen för ett förfarande där en eller flera av de ytterligare tolv domartjänsterna tillsätts ska kommittén enligt artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avge ett yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare i tribunalen. Kommittén ska till sitt yttrande om kandidaternas lämplighet foga en förteckning över kandidater som har den lämpligaste erfarenheten på hög nivå, i meritordning. Denna förteckning ska innehålla minst dubbelt så många kandidater som det antal domare som medlemsstaternas regeringar ska utnämna i samförstånd, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga kandidater.”

"

Artikel 3

1.  Denna förordning träder i kraft ▌den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  De tolv ytterligare domare som utses till följd av att denna förordning trätt i kraft ska tillträda sina tjänster så snart de har avlagt sin ed.

Tjänstetiden för sex av dessa domare, som ska väljas ut genom lottdragning, ska upphöra sex år efter den första nytillsättningen av en del av domartjänsterna i tribunalen sedan denna förordning trätt i kraft. Tjänstetiden för de sex övriga domarna ska upphöra sex år efter den andra nytillsättningen av en del av domartjänsterna i tribunalen sedan denna förordning trätt i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy